NEWS2STOCKS

2022-02-11

-4.5 percent TESLA (-4.5%)
0.5 percent Medien (Ø 0.45%) -0.8 percent Gewinner (Ø -0.81%) -4.3 percent Elektroautokonzern (Ø -4.27%) -2.5 percent Autoherstellers (Ø -2.53%) -4.3 percent BYD-Konkurrent (Ø -4.27%) -1.9 percent Platzierung (Ø -1.88%) -0.6 percent Autobauer (Ø -0.64%) -0.6 percent Autobauer (Ø -0.64%) -1.6 percent Pläne (Ø -1.62%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.63%) 0.1 percent Antriebe (Ø 0.11%) 0.0 percent Nutzung (Ø 0.01%) 4.1 percent Verwendung (Ø 4.06%) -0.4 percent Elektroautos (Ø -0.39%) -2.2 percent Käufer (Ø -2.21%) -0.1 percent Autos (Ø -0.12%) -2.2 percent Käufer (Ø -2.21%) 0.4 percent Preis (Ø 0.41%) -0.4 percent Voraussetzung (Ø -0.44%) -4.5 percent Autohändlern (Ø -4.49%) -4.4 percent Abschlag (Ø -4.39%) -4.5 percent Umstand (Ø -4.49%) -4.5 percent Tesla-Fahrzeuge (Ø -4.49%) -2.3 percent Model (Ø -2.26%) -0.4 percent Modell (Ø -0.36%) -2.3 percent Model (Ø -2.26%) -4.5 percent Besitzer (Ø -4.49%) -4.5 percent Gebrauchtwagenhändler (Ø -4.49%) -0.2 percent Geschäfts (Ø -0.17%) -4.5 percent Ankäufer (Ø -4.49%) -0.6 percent Händler (Ø -0.59%) 0.1 percent Tesla-Autos (Ø 0.08%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.26%) -1.9 percent Steuerzahler (Ø -1.85%) -0.4 percent Straßen (Ø -0.40%) -4.5 percent Notwendigkeit (Ø -4.49%) 0.1 percent Informationen (Ø 0.09%) -0.7 percent Verkauf (Ø -0.66%) -4.5 percent Mindesthaltedauer (Ø -4.49%)
∑ -1.69 %

3.9 percent MERCEDES-BENZ (3.9%)
0.8 percent Staranwältin (Ø 0.78%) -1.0 percent Prognose (Ø -0.98%) 3.9 percent Nettopreisgestaltung (Ø 3.94%) 3.9 percent Fernverkehrseinsatz (Ø 3.94%) 1.1 percent Option (Ø 1.09%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) 3.9 percent Wasserstoff-Lkw (Ø 3.94%) -0.1 percent Einsätze (Ø -0.09%) -1.3 percent Segment (Ø -1.32%) 3.9 percent Fernverkehrs (Ø 3.94%) 1.1 percent Lösung (Ø 1.14%) 3.9 percent Machbarkeit (Ø 3.94%) 0.2 percent Infrastruktur (Ø 0.22%) -0.2 percent Energie (Ø -0.18%) 0.1 percent Preisen (Ø 0.09%) 0.1 percent Preisen (Ø 0.09%) -1.2 percent Vermögensverwalter (Ø -1.22%) 3.9 percent Firmenbilanzen (Ø 3.94%) -0.4 percent Gewinnplus (Ø -0.36%) 1.8 percent Rohstoffpreise (Ø 1.84%) 3.9 percent Autoabsatz (Ø 3.94%) 0.7 percent Preise (Ø 0.66%) 0.2 percent Produktmix (Ø 0.20%) 0.1 percent Preisen (Ø 0.09%) 2.1 percent Chipknappheit (Ø 2.06%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.26%) 3.9 percent Bestes (Ø 3.94%) -0.6 percent Platz (Ø -0.55%) -0.6 percent Zulieferer (Ø -0.60%) -0.5 percent Margen (Ø -0.48%) -0.1 percent Auswirkungen (Ø -0.11%) 0.6 percent Batterie (Ø 0.64%) 3.9 percent Daimler (Ø 3.94%) -1.7 percent Aktienmärkte (Ø -1.66%) 3.5 percent Eröffnung (Ø 3.47%) -0.7 percent Leitindex (Ø -0.72%) -0.4 percent Terrain (Ø -0.40%) 3.9 percent Bundesanleihe (Ø 3.94%) 3.9 percent Anheben (Ø 3.94%) -1.5 percent Wirtschaftswachstum (Ø -1.54%) 0.1 percent Wahrscheinlichkeit (Ø 0.08%) 3.9 percent Risikofaktor (Ø 3.94%) -0.2 percent Zinsen (Ø -0.17%) 3.1 percent Pause (Ø 3.08%) 0.2 percent Geschäftszahlen (Ø 0.19%) 1.5 percent Abschluss (Ø 1.54%) 0.5 percent Joint (Ø 0.49%) 1.1 percent Behörden (Ø 1.11%) 0.1 percent Genehmigung (Ø 0.07%) 0.7 percent Lieferengpässe (Ø 0.74%) 2.9 percent Free (Ø 2.86%) 0.0 percent Fall (Ø 0.00%) -1.4 percent Kurses (Ø -1.37%) 0.8 percent Kauf (Ø 0.83%) -0.8 percent Zweifel (Ø -0.75%) -0.0 percent Aussichten (Ø -0.03%) -0.7 percent Geld (Ø -0.72%) 3.9 percent Firmenbilanzen (Ø 3.94%)
∑ 1.05 %

-12.0 percent DELIVERY HERO (-12.0%)

-2.9 percent ALPHABET (-2.9%)
-0.4 percent Kontrolle (Ø -0.37%) -2.9 percent Werbegeschäft (Ø -2.88%) -2.9 percent Medienhäuser (Ø -2.88%) -2.9 percent Medien- (Ø -2.88%) -0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) -0.5 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.51%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.02%) -2.9 percent Vorschau (Ø -2.88%) -2.9 percent Betaversion (Ø -2.88%) 0.7 percent Datenschutzbehörde (Ø 0.74%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.26%) -0.4 percent Straßen (Ø -0.40%) -2.9 percent Minivans (Ø -2.88%) -2.9 percent Robotaxi-Dienst (Ø -2.88%) -2.9 percent Statistik (Ø -2.88%) -2.9 percent Fahrten (Ø -2.88%) -1.1 percent Kilometer (Ø -1.09%) -1.1 percent Kilometer (Ø -1.09%) 0.3 percent Auto (Ø 0.31%)
∑ -1.50 %

-6.6 percent CARL ZEISS MEDITEC (-6.6%)

1.4 percent BMW (1.4%)
0.1 percent Genehmigung (Ø 0.07%) 0.4 percent Partner (Ø 0.40%) -0.7 percent Wachstum (Ø -0.73%) 0.8 percent Dividendenpolitik (Ø 0.77%) -0.6 percent Autobauer (Ø -0.64%) 1.4 percent Verbrenner- (Ø 1.45%) 1.1 percent Behörden (Ø 1.11%) 0.1 percent Genehmigung (Ø 0.07%) 1.0 percent Autohersteller (Ø 1.04%) 0.4 percent Partner (Ø 0.40%) 0.2 percent Anteile (Ø 0.25%) -0.4 percent Bewertung (Ø -0.44%) 2.3 percent Einmaleffekt (Ø 2.33%) 1.4 percent Leistungsindikatoren (Ø 1.45%) -0.4 percent Anstieg (Ø -0.42%) 1.4 percent At-Equity-Ergebnisbeitrag (Ø 1.45%) -0.5 percent Kursbewegungen (Ø -0.46%) -0.4 percent Finanzmärkten (Ø -0.42%) 0.1 percent Genehmigung (Ø 0.07%) 0.4 percent Partner (Ø 0.40%) 1.4 percent Joint-Venture (Ø 1.45%) 1.4 percent Gemeinschaftsunternehmens (Ø 1.45%) 2.3 percent Sondereffekt (Ø 2.31%) 1.4 percent Lizenzen (Ø 1.35%) 1.1 percent Behörden (Ø 1.11%) -0.1 percent Einschätzung (Ø -0.15%) 2.3 percent Einmaleffekt (Ø 2.33%) 1.4 percent Produktions-Gemeinschaftsunternehmens (Ø 1.45%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) 0.1 percent Beteiligungen (Ø 0.05%) -0.1 percent Geschäften (Ø -0.10%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) 0.4 percent Geschäfte (Ø 0.44%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) -0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 1.4 percent Nettoeffekt (Ø 1.45%) -0.1 percent Mitarbeitern (Ø -0.11%) 1.4 percent Mini-Kleinwagen (Ø 1.45%) -2.2 percent Käufer (Ø -2.21%) 0.4 percent Pkw (Ø 0.43%) 0.6 percent Volkswagen (Ø 0.57%) 0.7 percent Antrieben (Ø 0.74%) 1.4 percent Produktions-Joint-Venture (Ø 1.45%) 2.3 percent Sondereffekt (Ø 2.31%) 1.4 percent Lizenzen (Ø 1.35%) 1.1 percent Behörden (Ø 1.11%) -0.1 percent Einschätzung (Ø -0.15%) 2.3 percent Einmaleffekt (Ø 2.33%) 0.5 percent Joint (Ø 0.49%) -0.7 percent Wachstum (Ø -0.73%)
∑ 0.56 %

-3.8 percent SIEMENS (-3.8%)
0.4 percent FRANKFURT (Ø 0.36%) -2.1 percent Geschäftsquartal (Ø -2.10%) -1.4 percent Siemens (Ø -1.35%) 0.1 percent Portfolio (Ø 0.13%) -0.8 percent Gewinner (Ø -0.81%) 0.7 percent Lieferengpässe (Ø 0.74%) 0.7 percent Preise (Ø 0.66%) 0.9 percent Rekordquartal (Ø 0.89%) -2.1 percent Geschäftsquartal (Ø -2.10%) -0.6 percent Basis (Ø -0.62%) 0.2 percent Infrastruktur (Ø 0.22%) 0.9 percent Großaufträgen (Ø 0.89%) 0.9 percent Medizintechniktochter (Ø 0.89%) -0.7 percent Kosten (Ø -0.70%) -0.8 percent Komponenten (Ø -0.78%) -0.7 percent Bauteilen (Ø -0.74%) 0.7 percent Portfolios (Ø 0.73%) 0.9 percent Quartale (Ø 0.89%) 0.8 percent Kennziffern (Ø 0.85%) -0.6 percent Basis (Ø -0.62%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -0.6 percent Basis (Ø -0.62%) -0.6 percent Prozentbereich (Ø -0.55%) 0.9 percent Kaufpreiseffekte (Ø 0.89%) -3.8 percent EPS-Zielkorridors (Ø -3.82%) 0.9 percent Prozessen (Ø 0.89%) -0.3 percent Geschäftsjahr (Ø -0.29%) -3.8 percent EPS-Zielkorridors (Ø -3.82%) -0.5 percent Redetext (Ø -0.51%) 0.1 percent Überblick (Ø 0.07%) -1.3 percent Aufspaltung (Ø -1.27%) -0.3 percent Geschäftsjahr (Ø -0.29%) -1.0 percent Prognose (Ø -0.98%) -1.4 percent Fahrplan (Ø -1.39%) 0.9 percent Absicht (Ø 0.89%) 0.7 percent Entscheidung (Ø 0.72%) -0.3 percent Mutterkonzern (Ø -0.28%) 0.5 percent Bekunden (Ø 0.53%) -0.7 percent Leistung (Ø -0.68%) 0.8 percent Richtung (Ø 0.78%) -0.8 percent Unterstützung (Ø -0.75%) -0.3 percent Mutterkonzern (Ø -0.28%) -0.3 percent Komplettübernahme (Ø -0.28%) -0.3 percent Windkrafttochter (Ø -0.28%) -0.3 percent Durchgriffsrechte (Ø -0.28%) 0.0 percent Aktien (Ø 0.02%) -0.2 percent Herausforderungen (Ø -0.18%) -0.7 percent Verkauf (Ø -0.66%) -0.5 percent Sinn (Ø -0.51%) -1.6 percent Teile (Ø -1.57%) 0.5 percent Motoren (Ø 0.48%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.63%) 0.9 percent Hauptprodukt (Ø 0.89%) 0.5 percent Motoren (Ø 0.48%) -2.1 percent Geschäftsquartal (Ø -2.10%) 0.2 percent Auftragslage (Ø 0.18%) 0.8 percent Kurssprung (Ø 0.77%) -2.1 percent Geschäftsquartal (Ø -2.10%) -0.1 percent Einschätzung (Ø -0.15%) 0.7 percent Lieferengpässe (Ø 0.74%) 0.7 percent Preise (Ø 0.66%) 0.9 percent Rekordquartal (Ø 0.89%) -2.1 percent Geschäftsquartal (Ø -2.10%) -0.0 percent Bank (Ø -0.02%) 0.2 percent Auftragslage (Ø 0.18%) -0.5 percent Kursbewegungen (Ø -0.46%) -0.4 percent Finanzmärkten (Ø -0.42%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.63%)
∑ -0.30 %

-1.3 percent APPLE (-1.3%)
0.7 percent Anfragen (Ø 0.68%) -0.5 percent Schulen (Ø -0.51%) -0.5 percent Apple-Handys (Ø -0.51%) -0.4 percent Vorwürfe (Ø -0.40%) -0.5 percent Kommunikationsstandard (Ø -0.51%) -0.5 percent Messenger (Ø -0.51%) -0.5 percent SMS-Sprechblasen (Ø -0.51%) 0.4 percent Apple (Ø 0.41%) 0.3 percent Attacke (Ø 0.26%) -0.4 percent SMS (Ø -0.36%) 0.2 percent Standard (Ø 0.18%) -0.1 percent Konzept (Ø -0.10%) -1.6 percent System (Ø -1.61%) -0.4 percent Kontrolle (Ø -0.37%) -0.5 percent E-Mails (Ø -0.49%) -0.5 percent RCS-Standard (Ø -0.51%) -0.5 percent Exklusivität (Ø -0.51%) -1.3 percent Sicherheitshinweise (Ø -1.33%) -0.4 percent Töne (Ø -0.43%) -1.3 percent Einsteiger-MacBook-Pro-Modell (Ø -1.33%) 0.1 percent Tradition (Ø 0.14%) 0.3 percent Generation (Ø 0.34%) -1.8 percent Website (Ø -1.84%) -0.6 percent TECHBOOK (Ø -0.62%) 0.4 percent Preis (Ø 0.41%) -0.4 percent Erklärung (Ø -0.42%) -1.3 percent Ladetechnologie (Ø -1.33%) -1.3 percent Theorie (Ø -1.33%) -0.6 percent TECHBOOK (Ø -0.62%) -1.3 percent Vorankündigung (Ø -1.33%)
∑ -0.50 %

-0.1 percent RHEINMETALL (-0.1%)
-0.4 percent Marge (Ø -0.44%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) 4.4 percent Geschäftsbericht (Ø 4.37%) -1.1 percent Ziele (Ø -1.12%) 0.5 percent Steigerungen (Ø 0.47%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -0.1 percent Vorjahreswert (Ø -0.15%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) 0.2 percent Produktmix (Ø 0.20%) -0.1 percent Barmittelzufluss (Ø -0.15%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) -0.1 percent Verschiebungen (Ø -0.15%) -0.1 percent Vierteljahr (Ø -0.15%) -0.1 percent Autos (Ø -0.12%) 0.8 percent Angebote (Ø 0.85%) -0.1 percent Stütze (Ø -0.15%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) 0.5 percent Rheinmetall (Ø 0.49%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -0.1 percent Vorjahreswert (Ø -0.15%) -0.1 percent IFRS (Ø -0.15%) -0.1 percent Vorjahreswert (Ø -0.15%) -0.1 percent Gesamtjahresergebnis (Ø -0.15%) -0.1 percent Kapitalmarkterwartungen (Ø -0.15%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) 8.2 percent Ergebnismarge (Ø 8.25%) -0.1 percent Ergebnisentwicklung (Ø -0.11%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) -0.1 percent Kostenmanagement (Ø -0.15%) 0.2 percent Produktmix (Ø 0.20%) -0.1 percent IFRS (Ø -0.15%) -0.1 percent Vorjahresumsatz (Ø -0.15%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) -0.1 percent Verschiebungen (Ø -0.15%) -0.1 percent Projektgeschäft (Ø -0.15%) 0.2 percent Geschäftszahlen (Ø 0.19%) 0.2 percent Bericht (Ø 0.25%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -0.1 percent Vorjahreswert (Ø -0.15%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) 0.2 percent Produktmix (Ø 0.20%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) -0.1 percent Verschiebungen (Ø -0.15%) -0.1 percent Vierteljahr (Ø -0.15%) -1.1 percent Ziele (Ø -1.12%) 0.5 percent Steigerungen (Ø 0.47%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -0.1 percent Vorjahreswert (Ø -0.15%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) -0.4 percent Marge (Ø -0.44%) 0.2 percent Produktmix (Ø 0.20%) -0.1 percent Barmittelzufluss (Ø -0.15%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) -0.1 percent Verschiebungen (Ø -0.15%) -0.1 percent Vierteljahr (Ø -0.15%) -0.1 percent Autos (Ø -0.12%) 0.8 percent Angebote (Ø 0.85%) -0.1 percent Stütze (Ø -0.15%)
∑ 0.06 %

-3.1 percent DEUTSCHE BANK (-3.1%)

-1.4 percent BASF (-1.4%)
1.1 percent Behörden (Ø 1.11%) 0.0 percent Fabrik (Ø 0.02%) 0.3 percent Ressourcen (Ø 0.29%) 0.1 percent Produkte (Ø 0.08%) -1.4 percent Wasserstoffindustrie (Ø -1.37%) -0.3 percent Gemeinschaftsunternehmen (Ø -0.33%) 1.0 percent Kreislaufwirtschaft (Ø 0.98%) 1.1 percent Vorzeichen (Ø 1.07%) -1.4 percent Metalle (Ø -1.42%) 0.8 percent Vereinbarung (Ø 0.75%) 0.6 percent Einheit (Ø 0.61%) 1.1 percent Behörden (Ø 1.11%) 0.3 percent Ressourcen (Ø 0.29%) 0.1 percent Produkte (Ø 0.08%) -1.4 percent Wasserstoffindustrie (Ø -1.37%) 0.8 percent Staranwältin (Ø 0.78%)
∑ 0.17 %

-0.9 percent VOLKSWAGEN (-0.9%)
-0.9 percent Arbeiter (Ø -0.87%) -0.9 percent US-Marke (Ø -0.87%) -0.7 percent Händlern (Ø -0.71%) -2.3 percent Einzelheiten (Ø -2.29%) 0.6 percent Exemplaren (Ø 0.62%) -0.1 percent Tranche (Ø -0.14%) -0.7 percent Antrieb (Ø -0.68%) -0.9 percent Wartezeiten (Ø -0.87%) -1.2 percent Nachteile (Ø -1.16%) -0.1 percent E-Autos (Ø -0.12%) -0.9 percent ID-Reihe (Ø -0.87%) 0.6 percent Man (Ø 0.57%) 1.0 percent Autohersteller (Ø 1.04%) -0.9 percent Limousinen (Ø -0.87%) 0.2 percent Gewinne (Ø 0.19%) -0.3 percent CO (Ø -0.35%) 0.0 percent Vergleich (Ø 0.04%) -0.9 percent Klimabilanz (Ø -0.87%) -0.9 percent Hybridautos (Ø -0.87%) 0.3 percent Stromern (Ø 0.30%) -0.1 percent E-Autos (Ø -0.12%)
∑ -0.42 %

-0.2 percent GENERAL MOTORS (-0.2%)

-3.8 percent TWITTER (-3.8%)
-2.1 percent Geschäftsquartal (Ø -2.10%) 0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.01%) -1.3 percent Zuwächsen (Ø -1.27%) 0.6 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.62%) -1.8 percent Datenschutz-Vorgaben (Ø -1.83%)
∑ -0.91 %

0.3 percent RWE (0.3%)
0.0 percent Bekanntgabe (Ø 0.03%) 0.1 percent Beziehung (Ø 0.10%) 0.1 percent Beziehung (Ø 0.10%) 0.2 percent Windrädern (Ø 0.17%) -0.1 percent Gaskraftwerke (Ø -0.13%) 0.2 percent Dekarbonisierungspfad (Ø 0.17%) 0.2 percent Steinkohlestandorten (Ø 0.17%) 0.6 percent NRW (Ø 0.58%) -0.4 percent Krebber (Ø -0.39%) 0.2 percent Benutzungsstunden (Ø 0.17%) -0.4 percent Wasserstoff (Ø -0.38%) 2.1 percent Stil (Ø 2.14%) 0.4 percent Partner (Ø 0.40%) 0.0 percent Bekanntgabe (Ø 0.03%) 0.1 percent Beziehung (Ø 0.10%) 0.1 percent Beziehung (Ø 0.10%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.16%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.3 percent Instrumente (Ø -0.27%) 0.1 percent BlackRock (Ø 0.10%)
∑ 0.08 %

-2.9 percent META PLATFORMS (-2.9%)

-1.6 percent FRESENIUS (-1.6%)
-1.6 percent Abpraller (Ø -1.65%) -0.8 percent Unterstützung (Ø -0.75%) 0.5 percent Bestimmungen (Ø 0.50%) 0.6 percent Staaten (Ø 0.55%) 0.2 percent Beschränkungen (Ø 0.25%) 0.1 percent Angebot (Ø 0.07%) 0.5 percent Aufforderung (Ø 0.46%) 0.5 percent Indikation (Ø 0.46%) 0.9 percent Wertentwicklung (Ø 0.93%) 0.5 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.46%) 0.5 percent Ausgabe (Ø 0.52%) 0.5 percent Interessenkonflikte (Ø 0.46%) 0.4 percent Rechnung (Ø 0.40%) 0.1 percent Informationen (Ø 0.09%) 0.4 percent Positionen (Ø 0.40%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.35%) 0.5 percent Zusicherungen (Ø 0.46%) 0.5 percent Zusicherungen (Ø 0.46%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.44%) -0.5 percent Kursbewegungen (Ø -0.46%) -0.4 percent Finanzmärkten (Ø -0.42%)
∑ 0.15 %

-1.1 percent COVESTRO (-1.1%)
-0.5 percent Geschäftsentwicklung (Ø -0.46%) -1.0 percent Wirtschaft (Ø -0.98%) 0.2 percent Schub (Ø 0.16%) -0.2 percent Geschäfts (Ø -0.17%) -1.1 percent Beschichtungsharzen (Ø -1.11%) -0.7 percent Kursniveau (Ø -0.68%) -0.2 percent Branche (Ø -0.24%) -1.0 percent Knappheit (Ø -1.00%) 0.1 percent Produkte (Ø 0.08%) -1.1 percent Schaumstoffe (Ø -1.11%) -0.5 percent Kunststoffe (Ø -0.51%) -1.1 percent Vorabbericht (Ø -1.11%) -0.7 percent Kursniveau (Ø -0.68%) 2.0 percent Prognosen (Ø 1.96%) 0.6 percent Ergebnisse (Ø 0.63%) -0.4 percent Wachstumspotenziale (Ø -0.44%) -0.4 percent Konzerns (Ø -0.43%) -4.2 percent Synergien (Ø -4.24%) -0.5 percent Geschäftsentwicklung (Ø -0.46%) -1.0 percent Wirtschaft (Ø -0.98%) 0.2 percent Schub (Ø 0.16%) -0.2 percent Geschäfts (Ø -0.17%) -1.1 percent Beschichtungsharzen (Ø -1.11%) -1.1 percent Zulassungen (Ø -1.07%) -3.8 percent WeltWo (Ø -3.82%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.08%) -3.8 percent Tech-BebenDie (Ø -3.82%) -2.8 percent Kursausschläge (Ø -2.80%) -1.6 percent Chef (Ø -1.57%) -3.8 percent Basis-Depot (Ø -3.82%) -0.8 percent Interview (Ø -0.83%) 0.5 percent Ausgabe (Ø 0.52%)
∑ -0.94 %

2.5 percent BIONTECH (2.5%)
0.5 percent Präsident (Ø 0.49%) 2.5 percent Testergebnis (Ø 2.52%) -1.1 percent Herstellers (Ø -1.15%) -1.1 percent Zulassungen (Ø -1.07%) -3.8 percent WeltWo (Ø -3.82%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.08%) -3.8 percent Tech-BebenDie (Ø -3.82%) -2.8 percent Kursausschläge (Ø -2.80%) -1.6 percent Chef (Ø -1.57%) -3.8 percent Basis-Depot (Ø -3.82%) -0.8 percent Interview (Ø -0.83%) 0.5 percent Ausgabe (Ø 0.52%) -0.1 percent Anleger (Ø -0.05%) 2.3 percent Satz (Ø 2.27%) 0.5 percent Präsident (Ø 0.49%) 2.5 percent Testergebnis (Ø 2.52%) -1.1 percent Herstellers (Ø -1.15%)
∑ -0.67 %

-2.4 percent NIKE (-2.4%)
-2.4 percent Sportartikelanbieter (Ø -2.36%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.63%) 0.9 percent Börsenkurses (Ø 0.92%) -0.3 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.28%) -0.2 percent NFT-Künstler (Ø -0.21%) -0.8 percent Aufgaben (Ø -0.79%) -0.2 percent Introducing (Ø -0.21%) -0.2 percent Computerspiel (Ø -0.21%) 0.0 percent Spiel (Ø 0.04%) -0.2 percent Sneaker-Marke (Ø -0.21%) -0.2 percent Sneaker (Ø -0.21%) 0.2 percent Leben (Ø 0.22%) -0.2 percent Paaren (Ø -0.21%) -0.2 percent Schuhen (Ø -0.21%)
∑ -0.31 %

-1.1 percent MICROSOFT (-1.1%)
-1.1 percent Rechtevergabe (Ø -1.12%) -0.7 percent Äußerungen (Ø -0.70%) 0.3 percent Vereinbarungen (Ø 0.34%) -2.0 percent Konsolen-Anbieters (Ø -1.97%) -0.3 percent Hinweis (Ø -0.34%) -2.0 percent Gesetzespläne (Ø -1.97%) -0.4 percent Plattform (Ø -0.44%) 0.8 percent App (Ø 0.76%) -2.0 percent Download-Plattformen (Ø -1.97%) -4.0 percent Nutzer (Ø -4.02%) 0.8 percent App (Ø 0.76%) -2.0 percent Bezahlsysteme (Ø -1.97%) 0.9 percent Microsoft (Ø 0.92%) -1.1 percent Windows-Lücke (Ø -1.12%)
∑ -0.92 %

-3.0 percent MERCK (-3.0%)
-2.5 percent Rekordjahr (Ø -2.53%) -1.5 percent Situation (Ø -1.51%) -0.2 percent Aufwärtsbewegung (Ø -0.20%) -3.0 percent Widerstandslinie (Ø -2.98%) -0.1 percent Allzeithoch (Ø -0.07%) -1.2 percent Phase (Ø -1.22%) 0.7 percent Rally (Ø 0.67%) 0.5 percent Bestimmungen (Ø 0.50%) 0.6 percent Staaten (Ø 0.55%) 0.2 percent Beschränkungen (Ø 0.25%) 0.1 percent Angebot (Ø 0.07%) 0.5 percent Aufforderung (Ø 0.46%) 0.5 percent Indikation (Ø 0.46%) 0.9 percent Wertentwicklung (Ø 0.93%) 0.5 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.46%) 0.5 percent Ausgabe (Ø 0.52%) 0.5 percent Interessenkonflikte (Ø 0.46%) 0.4 percent Rechnung (Ø 0.40%) 0.1 percent Informationen (Ø 0.09%) 0.4 percent Positionen (Ø 0.40%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.35%) 0.5 percent Zusicherungen (Ø 0.46%) 0.5 percent Zusicherungen (Ø 0.46%)
∑ -0.04 %

-2.3 percent FRAPORT (-2.3%)
-1.1 percent Corona-Winter (Ø -1.08%) 0.7 percent Passagiere (Ø 0.72%) -0.2 percent Rückgang (Ø -0.22%) 0.9 percent Standorten (Ø 0.95%) -0.6 percent Zuwächse (Ø -0.56%) -0.1 percent Lockdowns (Ø -0.13%) -0.7 percent Stadt (Ø -0.69%) -1.1 percent Corona-Winter (Ø -1.08%) 0.7 percent Passagiere (Ø 0.72%) -1.1 percent Tonnen (Ø -1.12%)
∑ -0.25 %

-3.0 percent BVB (-3.0%)
-1.5 percent Torjäger (Ø -1.53%) -0.8 percent Probleme (Ø -0.76%) -0.7 percent Leistung (Ø -0.68%) -3.0 percent Auswärtsspiel (Ø -3.04%) -3.0 percent Systemfrage (Ø -3.04%) -9.5 percent Gegenwehr (Ø -9.50%) -3.0 percent Stadion (Ø -3.04%) -1.5 percent Torjäger (Ø -1.53%) -0.8 percent Probleme (Ø -0.76%) -0.7 percent Leistung (Ø -0.68%) -3.0 percent Auswärtsspiel (Ø -3.04%) -3.0 percent Systemfrage (Ø -3.04%) -9.5 percent Gegenwehr (Ø -9.50%) -3.0 percent Stadion (Ø -3.04%) -0.3 percent Spieler (Ø -0.26%) -3.0 percent Rechtsverständnis (Ø -3.04%) -0.9 percent Konkurrent (Ø -0.87%)
∑ -2.79 %

-3.1 percent BECHTLE (-3.1%)
-0.5 percent Kursbewegungen (Ø -0.46%) -0.4 percent Finanzmärkten (Ø -0.42%) -3.8 percent Höchstwert (Ø -3.75%) -1.6 percent Teile (Ø -1.57%) -1.8 percent Geschäftsvolumen (Ø -1.83%) -7.1 percent Bechtle (Ø -7.13%) 0.6 percent Ergebnisse (Ø 0.63%) -3.1 percent Halbjahres (Ø -3.13%) -3.0 percent Wachstums (Ø -3.03%) 0.0 percent Bekanntgabe (Ø 0.03%) 0.1 percent Beziehung (Ø 0.10%) 0.1 percent Beziehung (Ø 0.10%)
∑ -1.70 %

3.7 percent BAT (3.7%)
2.6 percent Tabakkonzern (Ø 2.62%) -0.5 percent Dividendenrendite (Ø -0.52%) 0.0 percent Zahlung (Ø 0.01%) 1.4 percent Wechselkurse (Ø 1.41%) 1.4 percent Wechselkurse (Ø 1.41%) 1.4 percent Wechselkurse (Ø 1.41%) 3.7 percent Tabakprodukten (Ø 3.73%) 3.1 percent Profitabilität (Ø 3.12%) 3.0 percent Volumen (Ø 2.96%) 0.2 percent Umsatz (Ø 0.25%) 3.7 percent Tabakprodukten (Ø 3.73%) -1.9 percent Verluste (Ø -1.94%)
∑ 1.52 %

3.7 percent UNILEVER (3.7%)
-2.2 percent Posten (Ø -2.24%) 1.3 percent Inflationsumfeld (Ø 1.29%) 0.7 percent Halbjahr (Ø 0.73%) -1.1 percent Bandbreite (Ø -1.08%) -2.5 percent Einfluss (Ø -2.51%)
∑ -0.76 %

-0.6 percent TUI (-0.6%)
0.9 percent Flüge (Ø 0.86%) -0.5 percent Nachfrage (Ø -0.48%) -0.7 percent Verlauf (Ø -0.73%) 1.4 percent Pauschalangebote (Ø 1.36%)
∑ 0.25 %

0.2 percent TOTALENERGIES (0.2%)
0.6 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.62%) 0.2 percent Energien (Ø 0.18%) 0.7 percent Halbjahr (Ø 0.73%) -0.9 percent Beträge (Ø -0.86%) 1.0 percent Ausschüttungen (Ø 0.98%) -0.1 percent Gesellschaft (Ø -0.08%)
∑ 0.26 %

-2.9 percent THYSSENKRUPP (-2.9%)
-1.8 percent Stahlpreisen (Ø -1.78%) -0.3 percent Gang (Ø -0.31%) -2.1 percent Geschäftsquartal (Ø -2.10%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -1.8 percent Stahlpreisen (Ø -1.78%) 0.7 percent Preise (Ø 0.66%) -0.7 percent Kosten (Ø -0.70%) -1.3 percent Cashflow (Ø -1.31%) -2.4 percent Mittelabfluss (Ø -2.44%) -1.1 percent Kursgewinnen (Ø -1.08%) -4.7 percent Enttäuschung (Ø -4.72%) 0.4 percent Mittelzufluss (Ø 0.42%)
∑ -1.28 %

-1.3 percent STELLANTIS (-1.3%)
-0.2 percent Verbrenner (Ø -0.24%) -0.4 percent Modell (Ø -0.36%) -0.7 percent Elektroauto (Ø -0.72%) -0.2 percent Verbrenner (Ø -0.24%)
∑ -0.39 %

2.5 percent SHELL (2.5%)
2.5 percent Dresden-Preis (Ø 2.45%) 2.5 percent Klimaanwalt (Ø 2.45%) 0.4 percent Beitrag (Ø 0.41%) 0.9 percent Klimaziele (Ø 0.87%) 1.3 percent Gericht (Ø 1.33%) 1.6 percent Umweltorganisation (Ø 1.59%) 0.2 percent Leben (Ø 0.22%) 0.2 percent Generationen (Ø 0.23%) 2.5 percent Foto (Ø 2.45%) 2.5 percent Ärztin (Ø 2.45%) 2.5 percent Ehrung (Ø 2.45%) 2.5 percent Preisverleihung (Ø 2.45%)
∑ 1.61 %

-1.9 percent PEPSICO (-1.9%)
-0.9 percent Kraft (Ø -0.93%) -1.1 percent Zielspanne (Ø -1.06%) -1.1 percent Aufwendungen (Ø -1.06%) -0.7 percent Kosten (Ø -0.70%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.63%)
∑ -0.88 %

-2.6 percent PAYPAL (-2.6%)
-2.6 percent PayPal (Ø -2.56%) -1.0 percent Startbedingungen (Ø -1.02%) -1.7 percent Kryptowährung (Ø -1.74%) 0.4 percent Währungen (Ø 0.39%) -0.6 percent Finanzsystems (Ø -0.59%) 0.4 percent Partner (Ø 0.40%) -0.3 percent Änderungen (Ø -0.28%) -1.7 percent Kryptowährung (Ø -1.74%) -2.6 percent Stablecoin-Infrastruktur (Ø -2.56%) -0.3 percent Player (Ø -0.35%) -2.6 percent Coin (Ø -2.58%) -1.7 percent Kryptowährung (Ø -1.74%) -2.7 percent Regulierungsbehörden (Ø -2.71%) -2.5 percent Stablecoin (Ø -2.47%) -2.7 percent Hackathon (Ø -2.71%) 0.4 percent Währungen (Ø 0.39%) -0.2 percent Voraussetzungen (Ø -0.21%) -2.6 percent Neuland (Ø -2.56%) -2.6 percent PayPal (Ø -2.56%) -2.6 percent PayPal (Ø -2.56%) -2.6 percent Kundenakzeptanz (Ø -2.56%) -1.7 percent Kryptowährung (Ø -1.74%) -2.0 percent Projekte (Ø -2.05%) 0.0 percent Ideen (Ø 0.02%) -2.6 percent PayPal (Ø -2.56%) -0.1 percent Version (Ø -0.13%) 0.4 percent Geschäfte (Ø 0.44%) -0.2 percent Service (Ø -0.16%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.21%)
∑ -1.33 %

-3.3 percent LINDE (-3.3%)
-0.5 percent Nachfrage (Ø -0.48%) -1.1 percent Ziele (Ø -1.12%) 1.6 percent Rückenwind (Ø 1.64%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -1.7 percent Arbeit (Ø -1.72%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.63%) 0.4 percent FRANKFURT (Ø 0.36%)
∑ -0.31 %

-0.8 percent KNORR-BREMSE (-0.8%)
0.9 percent Hauptversammlung (Ø 0.91%) -1.8 percent Pressemitteilung (Ø -1.84%) 0.9 percent Hauptversammlung (Ø 0.91%) 0.9 percent Hauptversammlung (Ø 0.91%) -0.8 percent Herrn (Ø -0.77%) 1.4 percent Aufsichtsratsmitglied (Ø 1.40%) -1.8 percent Zukunft (Ø -1.78%) 0.3 percent Expertise (Ø 0.34%) -0.8 percent Hightech-Unternehmens (Ø -0.77%) -0.8 percent Börsengangs (Ø -0.77%) -0.8 percent Tod (Ø -0.81%) -0.8 percent Kenntnis (Ø -0.77%) -0.3 percent Vorsitzender (Ø -0.34%) 1.3 percent Einsatz (Ø 1.34%) -0.8 percent Verantwortungsbewusstsein (Ø -0.77%) -0.1 percent Verantwortung (Ø -0.14%) -0.8 percent Lebensplanung (Ø -0.77%) 0.9 percent Hauptversammlung (Ø 0.91%) 3.5 percent Systeme (Ø 3.50%) 0.4 percent Beitrag (Ø 0.41%) 1.2 percent Industriekonzerne (Ø 1.16%)
∑ 0.11 %

-2.9 percent INTEL (-2.9%)
-1.3 percent Engpässen (Ø -1.26%) 2.7 percent Materialien (Ø 2.71%) 0.4 percent Personen (Ø 0.36%) -0.8 percent Chipkonzerne (Ø -0.85%) -0.1 percent Auswirkungen (Ø -0.11%) -0.5 percent Stellung (Ø -0.47%) 1.1 percent Person (Ø 1.14%) -0.1 percent Bemühungen (Ø -0.06%) -2.9 percent Ausfuhrbeschränkungen (Ø -2.90%)
∑ -0.16 %

-0.4 percent FORD (-0.4%)
0.1 percent Übernahmekandidat (Ø 0.12%) 0.6 percent Europas (Ø 0.63%) -0.3 percent Auslieferungsrekord (Ø -0.27%) 0.1 percent Autobranche (Ø 0.13%) -0.1 percent Konkurrenten (Ø -0.14%) -0.1 percent Produktionsstätten (Ø -0.06%) 0.5 percent Börsenbewertung (Ø 0.53%) -2.0 percent Furore (Ø -1.99%) 0.5 percent Output (Ø 0.53%) 0.5 percent Führungsstruktur (Ø 0.53%) 1.7 percent Verflechtung (Ø 1.72%) 0.5 percent E-Autounternehmen (Ø 0.53%) 0.7 percent Fahrzeug (Ø 0.66%) 0.4 percent Beteiligung (Ø 0.43%) -1.6 percent Partnerschaft (Ø -1.64%) 0.5 percent Automobilclubs (Ø 0.53%) 1.2 percent Modelle (Ø 1.17%) 0.5 percent Reichweitenverlust (Ø 0.53%) -0.9 percent Modellpalette (Ø -0.86%) 0.5 percent Ruf (Ø 0.53%) 0.1 percent Übernahmekandidat (Ø 0.12%) -3.8 percent Fokus (Ø -3.82%) 0.5 percent Brocken (Ø 0.53%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.08%) -2.0 percent Konkurrenz (Ø -2.03%) 0.5 percent Tochter- (Ø 0.53%) -2.5 percent Bereichen (Ø -2.53%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.08%) 0.5 percent Kaufansinnen (Ø 0.53%) 0.5 percent Übernahmeversuch (Ø 0.53%) 0.8 percent Idee (Ø 0.77%) 1.3 percent Signale (Ø 1.26%) 0.7 percent Antrieben (Ø 0.74%) 0.8 percent Hauptstadt (Ø 0.79%) -0.4 percent Grenzbrücke (Ø -0.38%) -0.4 percent Straßen (Ø -0.40%) -0.5 percent Regierung (Ø -0.46%) -1.1 percent Maßnahmen (Ø -1.05%) -0.4 percent Handelsproblemen (Ø -0.38%) -0.4 percent Pandemiebeschränkungen (Ø -0.38%)
∑ -0.05 %

0.9 percent DOW (0.9%)
0.7 percent Laune (Ø 0.71%) 1.0 percent Wellen (Ø 1.00%) -0.1 percent Quartalsdividende (Ø -0.11%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.63%) -0.2 percent Firmen (Ø -0.20%) 2.1 percent Betriebsgewinn (Ø 2.06%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.63%) -0.3 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.28%)
∑ 0.24 %

-0.1 percent DISNEY (-0.1%)
-0.0 percent Walt (Ø -0.02%) 1.7 percent Comeback (Ø 1.67%) 0.7 percent Rivale (Ø 0.73%) -10.0 percent Geschäftsausblick (Ø -9.99%) 2.5 percent Kabelgeschäft (Ø 2.45%) 2.1 percent Betriebsgewinn (Ø 2.06%) 1.8 percent Titelrolle (Ø 1.82%) 0.6 percent Serie (Ø 0.64%) 1.8 percent Jedi-Schüler (Ø 1.82%) 3.1 percent Pause (Ø 3.08%) 1.8 percent FolgenDie (Ø 1.82%) 2.5 percent Science-Fiction-Serie (Ø 2.45%) 3.1 percent Pause (Ø 3.08%) 2.0 percent Episoden (Ø 1.99%) -0.0 percent Chance (Ø -0.03%) 1.8 percent Ehre (Ø 1.84%) 2.5 percent Schönheit (Ø 2.45%) 2.5 percent TV-Folgen (Ø 2.45%) 0.6 percent Serie (Ø 0.64%) -2.3 percent Größe (Ø -2.27%) 0.8 percent Schiff (Ø 0.84%) 1.3 percent Bauteil (Ø 1.34%) -0.1 percent Schiffes (Ø -0.07%) -0.6 percent Platz (Ø -0.55%) -0.8 percent Passage (Ø -0.77%) -0.2 percent Verspätung (Ø -0.17%) -0.2 percent Termin (Ø -0.21%)
∑ 0.71 %

0.4 percent DEUTSCHE BOERSE (0.4%)

2.6 percent CREDIT SUISSE (2.6%)

-0.6 percent COCA-COLA (-0.6%)
-0.3 percent Einrichtungen (Ø -0.35%) 0.7 percent Preise (Ø 0.66%)
∑ 0.16 %

-4.2 percent ARCELORMITTAL (-4.2%)
-0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) 0.7 percent Halbjahr (Ø 0.73%) 0.6 percent Barmitteln (Ø 0.55%) -2.7 percent Stahlverbrauchs (Ø -2.67%)
∑ -0.40 %

-0.2 percent TOYOTA (-0.2%)
0.8 percent Toyota (Ø 0.81%)

-2.5 percent TOSHIBA (-2.5%)

0.0 percent SAMSUNG (0.0%)

2.2 percent RYANAIR (2.2%)
0.9 percent Corona-Situation (Ø 0.95%) -0.4 percent Planungen (Ø -0.43%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) 2.2 percent Flügen (Ø 2.23%) 2.4 percent Signal (Ø 2.38%) -0.1 percent Türen (Ø -0.12%) -2.5 percent Corona-Jahr (Ø -2.54%) 2.2 percent Normalbetriebs (Ø 2.23%) -0.4 percent Konzern (Ø -0.41%)
∑ 0.43 %

0.3 percent RTL (0.3%)
0.3 percent Quoten-Siechtum (Ø 0.29%)

-1.7 percent RATIONAL (-1.7%)
-1.5 percent Jahreszahlen (Ø -1.53%) -0.2 percent Ergebnis (Ø -0.20%) -1.4 percent Geschäftsmodells (Ø -1.36%)
∑ -1.03 %

-1.7 percent PROSIEBENSAT1 (-1.7%)
2.0 percent Energiepreise (Ø 1.96%) -1.7 percent Heizkostenabrechnung (Ø -1.71%) -1.4 percent Umfrage (Ø -1.44%) -1.7 percent Stromtarif (Ø -1.71%) -1.7 percent Bundesverband (Ø -1.71%) -1.7 percent Gastarif (Ø -1.71%) 1.2 percent Einkommen (Ø 1.18%) -0.2 percent Studenten (Ø -0.23%) -1.7 percent Zuschuss (Ø -1.71%) -1.7 percent Personengruppen (Ø -1.71%) 1.3 percent Planung (Ø 1.26%) -0.8 percent Unterstützung (Ø -0.75%)
∑ -0.69 %

0.9 percent ORKLA AS (0.9%)

-0.7 percent NETFLIX (-0.7%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) -0.5 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.51%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.02%)
∑ -0.31 %

-0.9 percent MODERNA (-0.9%)
-0.1 percent Anleger (Ø -0.05%)

0.5 percent MANULIFE FINANCIAL (0.5%)

-2.5 percent ITT 2 (-2.5%)

-4.1 percent INFINEON (-4.1%)
-4.1 percent Kupon (Ø -4.12%) -0.1 percent Investoren (Ø -0.10%)
∑ -2.11 %

-0.1 percent HELLA (-0.1%)
0.3 percent Daimler-Konzern (Ø 0.33%) -0.7 percent Leitindex (Ø -0.72%) 0.6 percent Wechsel (Ø 0.57%) 0.3 percent DAX (Ø 0.27%) -1.8 percent Kurs (Ø -1.75%) 0.3 percent Luca (Ø 0.33%)
∑ -0.16 %

0.8 percent DNB BANK ASA REGISTERED (0.8%)

-0.1 percent DEUTSCHE TELEKOM (-0.1%)

0.0 percent DET NORSKE OLJESELSKAP ASA (0.0%)

-5.4 percent COMMERZBANK (-5.4%)
-1.1 percent Zulassungen (Ø -1.07%) -3.8 percent WeltWo (Ø -3.82%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.08%) -3.8 percent Tech-BebenDie (Ø -3.82%) -2.8 percent Kursausschläge (Ø -2.80%) -1.6 percent Chef (Ø -1.57%) -3.8 percent Basis-Depot (Ø -3.82%) -0.8 percent Interview (Ø -0.83%) 0.5 percent Ausgabe (Ø 0.52%)
∑ -1.92 %

0.7 percent CLOROX (0.7%)
0.4 percent Konsumgüterkonzern (Ø 0.39%) -0.1 percent Quartalsdividende (Ø -0.11%) -0.5 percent Dividendenrendite (Ø -0.52%) 0.7 percent Clorox (Ø 0.72%) -0.1 percent Mitarbeitern (Ø -0.11%) 0.3 percent Kursbasis (Ø 0.28%)
∑ 0.11 %

1.0 percent CITIGROUP (1.0%)
-1.1 percent Preisabsprachen (Ø -1.05%)

-4.0 percent BYD (-4.0%)
-0.8 percent Gewinner (Ø -0.81%) -4.3 percent Elektroautokonzern (Ø -4.27%) -2.5 percent Autoherstellers (Ø -2.53%) -4.3 percent BYD-Konkurrent (Ø -4.27%) -1.9 percent Platzierung (Ø -1.88%) -0.6 percent Autobauer (Ø -0.64%) -0.6 percent Autobauer (Ø -0.64%)
∑ -2.15 %

-2.3 percent BOEING (-2.3%)
-3.2 percent Tipp (Ø -3.20%) -0.2 percent Termin (Ø -0.21%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.40%) -0.1 percent Über (Ø -0.10%) -1.4 percent Verzögerungen (Ø -1.37%) -2.3 percent Lieferverzögerungen (Ø -2.34%) -2.3 percent Dreamliner (Ø -2.34%) -0.8 percent Probleme (Ø -0.76%) 0.2 percent Flugzeuge (Ø 0.23%) -1.4 percent Airline (Ø -1.39%) 0.6 percent Fluggesellschaft (Ø 0.55%) -2.3 percent Dreamliner (Ø -2.34%) 0.8 percent Auslieferung (Ø 0.77%) -1.4 percent Airline (Ø -1.39%) -2.3 percent Reserveflotte (Ø -2.34%)
∑ -1.11 %

0.8 percent BEIERSDORF (0.8%)
0.3 percent Daimler-Konzern (Ø 0.33%) -0.7 percent Leitindex (Ø -0.72%) 0.6 percent Wechsel (Ø 0.57%) 0.3 percent DAX (Ø 0.27%) -1.8 percent Kurs (Ø -1.75%) 0.3 percent Luca (Ø 0.33%)
∑ -0.16 %

0.1 percent ASICS (0.1%)

-9.7 percent AMD (-9.7%)
-9.7 percent Desktop-CPUs (Ø -9.73%)

-1.2 percent AIRBUS (-1.2%)
0.3 percent Streit (Ø 0.32%) -0.7 percent Flugzeughersteller (Ø -0.70%)
∑ -0.19 %

-1.2 percent AAREAL BANK (-1.2%)

generated 23:28:59 (UTC+1)

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE