NEWS2STOCKS

2022-02-23

-15.0 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / -15.0%)
-1.9 percent Anteil (Ø -1.86%) -2.6 percent Situation (Ø -2.65%) -15.8 percent Erdgas-Liefervereinbarungen (Ø -15.84%) -15.8 percent Hoymann (Ø -15.84%) -1.2 percent Kaufempfehlung (Ø -1.24%) -15.8 percent Abschreibung (Ø -15.84%) -4.5 percent Großaktionär (Ø -4.45%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -0.0 percent Portfolio (Ø -0.04%) -15.8 percent Wetterbedingungen (Ø -15.84%) -0.0 percent Preisen (Ø -0.04%) -15.8 percent Nettoverschuldung (Ø -15.84%) -15.8 percent Sicherungsgeschäften (Ø -15.84%) -11.0 percent Uniper (Ø -11.03%) -15.8 percent Liquiditätsbedarf (Ø -15.84%) -2.6 percent Situation (Ø -2.65%) -3.3 percent Redetext (Ø -3.27%) -4.7 percent Eskalation (Ø -4.74%) -15.8 percent Margin- (Ø -15.84%) -15.8 percent Gegenreaktionen (Ø -15.84%) -11.0 percent Uniper (Ø -11.03%) -15.8 percent Wertminderungen (Ø -15.84%) 0.1 percent Sanktionen (Ø 0.05%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -15.8 percent Unterbrechung (Ø -15.84%) -15.8 percent Markpreisen (Ø -15.84%) -15.8 percent Lieferunterbrechungen (Ø -15.84%) -2.5 percent Äußerungen (Ø -2.48%) -10.2 percent Geschäftsbeziehung (Ø -10.18%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -1.9 percent Anteil (Ø -1.86%) -2.6 percent Situation (Ø -2.65%) -15.8 percent Erdgas-Liefervereinbarungen (Ø -15.84%) -15.8 percent Hoymann (Ø -15.84%) -1.2 percent Kaufempfehlung (Ø -1.24%) -15.8 percent Abschreibung (Ø -15.84%) -4.5 percent Großaktionär (Ø -4.45%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -15.8 percent Resultat (Ø -15.84%) -3.5 percent Preisentwicklung (Ø -3.50%) -1.1 percent Herausforderung (Ø -1.05%) -1.9 percent Anteil (Ø -1.86%) -4.2 percent Schätzung (Ø -4.24%) -10.2 percent Energiehandel (Ø -10.17%) -15.8 percent Wetterbedingungen (Ø -15.84%) -2.9 percent Segment (Ø -2.93%) -1.8 percent Rückstellungen (Ø -1.76%) -15.8 percent Kernenergie (Ø -15.84%) -0.5 percent Rückgang (Ø -0.54%) -15.8 percent Diskrepanz (Ø -15.84%) -2.7 percent Rohstoffpreise (Ø -2.70%) -15.8 percent Liquiditätsbedarf (Ø -15.84%) -15.8 percent Dividendenkürzung (Ø -15.84%) -1.2 percent Einschnitt (Ø -1.22%) -0.5 percent Konzern (Ø -0.47%) -2.6 percent Situation (Ø -2.65%) -3.3 percent Redetext (Ø -3.27%) -4.7 percent Eskalation (Ø -4.74%) -15.8 percent Margin- (Ø -15.84%) -15.8 percent Gegenreaktionen (Ø -15.84%) -11.0 percent Uniper (Ø -11.03%) -15.8 percent Wertminderungen (Ø -15.84%) 0.1 percent Sanktionen (Ø 0.05%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -15.8 percent Unterbrechung (Ø -15.84%) -15.8 percent Markpreisen (Ø -15.84%) -15.8 percent Lieferunterbrechungen (Ø -15.84%) -2.5 percent Äußerungen (Ø -2.48%) -10.2 percent Geschäftsbeziehung (Ø -10.18%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -4.7 percent Eskalation (Ø -4.74%) -3.1 percent Anerkennung (Ø -3.06%) -2.0 percent Deutschland (Ø -2.02%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.70%) -15.8 percent Finanzmitteln (Ø -15.84%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -15.8 percent Verschärfungen (Ø -15.84%) -6.0 percent Risikofaktor (Ø -5.95%) -1.8 percent Teile (Ø -1.79%) -1.9 percent Versicherer (Ø -1.95%) -2.2 percent Wettbewerbsdruck (Ø -2.19%) -1.1 percent Sparten (Ø -1.14%) -1.1 percent Geschäftszahlen (Ø -1.10%) -1.4 percent Kursentwicklung (Ø -1.36%) -15.8 percent Konsumgüterhersteller (Ø -15.84%) -0.1 percent Kennziffern (Ø -0.13%) -1.1 percent Geschäftszahlen (Ø -1.10%) -2.1 percent Prozentbereich (Ø -2.08%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%) -1.1 percent Geschäftszahlen (Ø -1.10%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -15.8 percent Gaspreise (Ø -15.84%) -15.8 percent Liquiditätsbedarf (Ø -15.84%) -2.7 percent Rohstoffpreise (Ø -2.70%) -15.8 percent Maubach (Ø -15.84%) -11.0 percent Uniper (Ø -11.03%) -15.8 percent Betriebsstätten (Ø -15.84%) -15.8 percent Grenzregion (Ø -15.84%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 0.8 percent Lösung (Ø 0.77%) -15.8 percent Separatisten-Gebiete (Ø -15.84%) -15.8 percent Verlustgeschäft (Ø -15.84%) -15.8 percent Resultat (Ø -15.84%)
∑ -7.68 %

4.3 percent STELLANTIS (ISIN: NL00150001Q9 / 4.3%)
0.1 percent Sanktionen (Ø 0.05%) 0.5 percent Betrieb (Ø 0.49%) 0.1 percent Sanktionen (Ø 0.05%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.29%) 4.3 percent Fiat-Modell (Ø 4.29%) 0.1 percent Bedenken (Ø 0.10%) 0.7 percent PSA-Konzern (Ø 0.71%) -0.1 percent Marge (Ø -0.06%) -0.8 percent Leistung (Ø -0.75%) -0.7 percent Werk (Ø -0.70%) 0.1 percent Sanktionen (Ø 0.05%) 0.5 percent Betrieb (Ø 0.49%) 0.1 percent Sanktionen (Ø 0.05%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.29%) 4.3 percent Fiat-Modell (Ø 4.29%) 0.1 percent Bedenken (Ø 0.10%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -0.0 percent Autos (Ø -0.04%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.17%) -1.2 percent Bilanz (Ø -1.20%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.29%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.17%) -0.0 percent Autos (Ø -0.04%) 0.9 percent Leistungen (Ø 0.93%) 0.8 percent Marke (Ø 0.80%) 0.3 percent Höhe (Ø 0.28%) 0.7 percent Modelle (Ø 0.70%) 0.1 percent Emissionen (Ø 0.06%) 1.7 percent Kampf (Ø 1.70%)
∑ 0.38 %

-2.3 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -2.3%)
-2.4 percent Händler (Ø -2.35%) -3.5 percent Spannungen (Ø -3.45%) -2.3 percent Frachtraten (Ø -2.27%) -0.3 percent Dividendenrendite (Ø -0.33%) -3.5 percent Spannungen (Ø -3.45%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -1.0 percent Verbesserung (Ø -0.98%) -2.3 percent Herzogenaurach (Ø -2.27%) -0.4 percent Mitarbeiter (Ø -0.43%) -2.3 percent ENS-Domain (Ø -2.27%) -2.3 percent ENS-Domain (Ø -2.27%) -2.3 percent HERZOGENAURACH (Ø -2.27%) -0.0 percent Geschäftsjahr (Ø -0.02%) -1.1 percent Umsatz- (Ø -1.08%) -3.5 percent Spannungen (Ø -3.45%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.19%) 0.4 percent Prognosespanne (Ø 0.37%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) 1.7 percent Prognosen (Ø 1.69%) -3.5 percent Spannungen (Ø -3.45%) -0.7 percent Probleme (Ø -0.73%) -2.3 percent Rekordmarken (Ø -2.27%) -1.4 percent Region (Ø -1.39%) -3.5 percent Spannungen (Ø -3.45%) -0.2 percent Regierungen (Ø -0.16%) -0.2 percent Führung (Ø -0.24%) -1.2 percent Marken (Ø -1.19%) -3.5 percent Corona-Politik (Ø -3.48%) 0.1 percent Geschäfte (Ø 0.06%) -1.4 percent Vorjahr (Ø -1.39%) -0.0 percent Geschäftsjahr (Ø -0.02%) -1.1 percent Umsatz- (Ø -1.08%) -3.5 percent Spannungen (Ø -3.45%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.19%) -3.5 percent Spannungen (Ø -3.45%) -0.2 percent Regierungen (Ø -0.16%) -0.2 percent Führung (Ø -0.24%) -1.2 percent Marken (Ø -1.19%) -3.5 percent Corona-Politik (Ø -3.48%) -1.9 percent Verschärfung (Ø -1.85%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) 1.7 percent Prognosen (Ø 1.69%) -1.4 percent Region (Ø -1.39%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.18%) -1.4 percent Vorjahr (Ø -1.39%)
∑ -1.31 %

-2.9 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / -2.9%)
-2.9 percent Analysteneinstufungen (Ø -2.91%) -0.0 percent Steigerung (Ø -0.01%) -2.9 percent Versicherungsgeschäft (Ø -2.91%) -2.9 percent Vertragskündigung (Ø -2.91%) -0.5 percent Aussage (Ø -0.45%) 0.6 percent Erwartungen (Ø 0.58%) -2.9 percent Wenning (Ø -2.91%) -2.9 percent Strategieprogramms (Ø -2.91%) -3.7 percent Flutkatastrophe (Ø -3.67%) -2.9 percent Großschäden (Ø -2.91%) -0.1 percent Corona-Jahr (Ø -0.13%) -2.2 percent Großveranstaltungen (Ø -2.25%) -1.5 percent Corona-Toten (Ø -1.53%) -0.5 percent Infektionswelle (Ø -0.47%) -0.7 percent Herbst (Ø -0.71%) 0.2 percent Preise (Ø 0.22%) -2.9 percent Vertragserneuerungen (Ø -2.91%) -0.1 percent Gewinne (Ø -0.08%) -2.8 percent Gewinnwachstum (Ø -2.77%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -1.7 percent Preis- (Ø -1.68%) -2.9 percent Schadenerwartung (Ø -2.91%) -0.8 percent Inflation (Ø -0.82%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.18%) -2.9 percent Erneuerungsrunden (Ø -2.91%) 2.2 percent Wachstumsmöglichkeiten (Ø 2.19%) 0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.41%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%) -0.4 percent Gerichtsverfahren (Ø -0.43%) -0.0 percent Steigerung (Ø -0.01%) -2.9 percent Versicherungsgeschäft (Ø -2.91%) -2.9 percent Vertragskündigung (Ø -2.91%) -0.5 percent Aussage (Ø -0.45%) 0.6 percent Erwartungen (Ø 0.58%) -2.9 percent Wenning (Ø -2.91%) -2.9 percent Strategieprogramms (Ø -2.91%) -3.7 percent Flutkatastrophe (Ø -3.67%) -2.9 percent Großschäden (Ø -2.91%) -0.1 percent Corona-Jahr (Ø -0.13%) -2.2 percent Großveranstaltungen (Ø -2.25%) -1.5 percent Corona-Toten (Ø -1.53%) -2.9 percent Mortalitätsversicherung (Ø -2.91%) -0.5 percent Infektionswelle (Ø -0.47%) -0.7 percent Herbst (Ø -0.71%) 0.2 percent Preise (Ø 0.22%) -2.9 percent Vertragserneuerungen (Ø -2.91%) 0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.41%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%) 0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.41%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%) -0.0 percent Steigerung (Ø -0.01%) -2.9 percent Versicherungsgeschäft (Ø -2.91%) 0.6 percent Erwartungen (Ø 0.58%) -2.9 percent Wenning (Ø -2.91%) -2.9 percent Strategieprogramms (Ø -2.91%) -3.7 percent Flutkatastrophe (Ø -3.67%) -2.9 percent Großschäden (Ø -2.91%) -0.1 percent Corona-Jahr (Ø -0.13%) -2.2 percent Großveranstaltungen (Ø -2.25%) -1.5 percent Corona-Toten (Ø -1.53%) -2.9 percent Mortalitätsversicherung (Ø -2.91%) -0.5 percent Infektionswelle (Ø -0.47%) -0.7 percent Herbst (Ø -0.71%) 0.2 percent Preise (Ø 0.22%) -2.9 percent Vertragserneuerungen (Ø -2.91%) -0.5 percent Erholung (Ø -0.54%) -0.0 percent Preisen (Ø -0.04%) -0.1 percent Kunden (Ø -0.10%) -1.6 percent Rückversicherern (Ø -1.59%) -0.1 percent Corona-Jahr (Ø -0.13%) 0.6 percent Erwartungen (Ø 0.58%) 1.8 percent Todesfälle (Ø 1.78%) -2.9 percent Versicherungslücken (Ø -2.91%) 1.1 percent Kapazitäten (Ø 1.15%) -0.4 percent Marktumfeld (Ø -0.38%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.12%) -1.9 percent Ostsee-Gaspipeline (Ø -1.86%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.12%)
∑ -1.16 %

2.2 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / 2.2%)
-0.1 percent Gespräche (Ø -0.07%) 2.2 percent Unternehmensbereichs (Ø 2.19%) -0.9 percent Aufstellung (Ø -0.94%) -0.8 percent Struktur (Ø -0.81%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.56%) -2.0 percent Lieferketten (Ø -2.01%) -0.8 percent Struktur (Ø -0.81%) -0.6 percent Wachstum (Ø -0.56%) -0.0 percent Portfolio (Ø -0.04%) 0.6 percent Wachstums- (Ø 0.55%) 2.2 percent Knobel (Ø 2.19%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.56%) 0.7 percent Börsenkurs (Ø 0.71%) -0.6 percent Wechselkursen (Ø -0.58%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.29%) -0.6 percent Wechselkursen (Ø -0.58%) 1.9 percent Finanzsituation (Ø 1.85%) 1.9 percent Verschuldung (Ø 1.85%) 1.1 percent Nachhaltigkeitsziele (Ø 1.09%) -0.9 percent Ziele (Ø -0.89%) 0.2 percent Energiequellen (Ø 0.20%) 1.9 percent Kreisläufe (Ø 1.85%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.56%) -0.1 percent Corona-Jahr (Ø -0.13%) -1.1 percent Geschäftszahlen (Ø -1.10%) 2.2 percent DÜSSELDORF (Ø 2.19%) 2.2 percent Führungsebene (Ø 2.19%) -0.1 percent Gespräche (Ø -0.07%) -0.8 percent Struktur (Ø -0.81%) -1.2 percent Marken (Ø -1.19%) -1.1 percent Bereichen (Ø -1.12%) -0.8 percent Fortschritte (Ø -0.77%) 1.7 percent Handlungsbedarf (Ø 1.72%) 2.2 percent Konsumgütersparte (Ø 2.19%) -0.6 percent Geschäftseinheiten (Ø -0.59%) 1.7 percent Konstrukt (Ø 1.68%) -0.8 percent Struktur (Ø -0.81%) 0.3 percent Quartals (Ø 0.31%) -0.7 percent Kraft (Ø -0.70%) -0.7 percent Kraft (Ø -0.70%) -0.3 percent Ergebnis (Ø -0.26%) -0.1 percent Marge (Ø -0.06%) -0.7 percent Kosten (Ø -0.73%) -0.6 percent Dividende (Ø -0.56%) -0.9 percent Ziele (Ø -0.89%) 0.2 percent Energiequellen (Ø 0.20%) 1.9 percent Kreisläufe (Ø 1.85%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) 2.2 percent Aufräumen (Ø 2.19%) 1.7 percent Kampf (Ø 1.70%)
∑ 0.20 %

0.1 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / 0.1%)
-0.3 percent Kohlendioxid-Ausstoß (Ø -0.32%) 0.1 percent Personenwagen (Ø 0.10%) 0.5 percent Berechnungen (Ø 0.48%) 0.1 percent Nutzfahrzeuge (Ø 0.15%) 0.9 percent Direktorin (Ø 0.87%) 0.1 percent Vorstands- (Ø 0.10%) -0.3 percent Kohlendioxid-Ausstoß (Ø -0.32%) 0.1 percent Personenwagen (Ø 0.10%) 0.5 percent Berechnungen (Ø 0.48%) 0.1 percent Nutzfahrzeuge (Ø 0.15%) -0.3 percent Kohlendioxid-Ausstoß (Ø -0.32%) 0.1 percent Personenwagen (Ø 0.10%) 0.5 percent Berechnungen (Ø 0.48%) 0.1 percent Nutzfahrzeuge (Ø 0.15%) 0.9 percent Mercedes-Benz (Ø 0.93%) 0.3 percent GenDrive-System (Ø 0.30%) -0.5 percent Konzern (Ø -0.47%) 0.1 percent Kursgewinne (Ø 0.05%) 0.4 percent Technologien (Ø 0.37%) -2.6 percent Vorhaben (Ø -2.64%) -0.2 percent Batterien (Ø -0.18%) 0.5 percent Brennstoffzellen (Ø 0.49%) -0.9 percent Minuten (Ø -0.90%) -0.2 percent Batterien (Ø -0.18%) 0.3 percent Leistungsabfall (Ø 0.30%) -1.3 percent Vorteil (Ø -1.34%) -0.2 percent Batterien (Ø -0.18%) 0.5 percent Niederlassungen (Ø 0.50%) 0.3 percent Gabelstapler (Ø 0.30%) 0.5 percent Konzernen (Ø 0.54%) 0.3 percent Wasserstoff-Spezialisten (Ø 0.30%) 0.1 percent Cambridge-Direktorin (Ø 0.10%)
∑ 0.02 %

-0.7 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / -0.7%)
-0.7 percent Glasfaser-Internet (Ø -0.67%) -0.7 percent Glasfaser-Netz (Ø -0.67%) -0.7 percent Datenübertragung (Ø -0.67%) 0.9 percent Regulierung (Ø 0.91%) -0.9 percent Konditionen (Ø -0.86%) -0.5 percent Fiskalvorjahr (Ø -0.54%) -0.7 percent Impfzertifikate (Ø -0.67%) 0.1 percent Mobiltelefone (Ø 0.07%) 1.8 percent Satz (Ø 1.82%) 0.2 percent Wort (Ø 0.25%) -2.0 percent Beeinträchtigungen (Ø -2.00%) 0.1 percent Mobiltelefone (Ø 0.07%)
∑ -0.25 %

-2.3 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -2.3%)
-0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%) 0.3 percent Partner (Ø 0.29%) -1.6 percent Erlösquellen (Ø -1.55%) -0.9 percent Automobilmarkt (Ø -0.91%) -0.1 percent Smartphone-Markt (Ø -0.12%) 0.2 percent Auto (Ø 0.25%) -0.8 percent Fahrens (Ø -0.75%) -1.6 percent Komponenten-Lieferant (Ø -1.55%) 0.8 percent Bloomberg (Ø 0.85%) -1.6 percent Elektronik-Auftragsfertiger (Ø -1.55%) 0.2 percent Chassis (Ø 0.25%) 0.7 percent Modelle (Ø 0.70%) -1.6 percent Elektroauto-Firma (Ø -1.55%) -1.6 percent Serienfahrzeugs (Ø -1.55%) -0.4 percent Autobauer (Ø -0.44%) 0.8 percent Bloomberg (Ø 0.85%) -1.6 percent Magna (Ø -1.55%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.29%) -2.1 percent Autokonzerne (Ø -2.06%) -1.6 percent Verkaufsmengen (Ø -1.55%) -0.7 percent Zukunftsmusik (Ø -0.65%) -1.9 percent Kooperation (Ø -1.85%) 0.2 percent Auto (Ø 0.25%) -0.1 percent Gespräche (Ø -0.07%) -0.4 percent Fahrzeugs (Ø -0.40%) -3.1 percent Automobilhersteller (Ø -3.09%) 0.4 percent Fahrzeug (Ø 0.37%) -0.1 percent Gespräche (Ø -0.07%) 0.3 percent Partner (Ø 0.29%) -0.8 percent Werken (Ø -0.85%) 1.1 percent Kapazitäten (Ø 1.15%) -0.3 percent Automobilbranche (Ø -0.27%) -0.9 percent Absatzeinbruch (Ø -0.91%) -1.6 percent Technologie-Abhängigkeit (Ø -1.55%) -2.3 percent Geiselnehmer (Ø -2.28%) -0.3 percent Polizei (Ø -0.27%)
∑ -0.66 %

-6.7 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -6.7%)
-3.5 percent Börsenbewertung (Ø -3.49%) -1.6 percent Investment (Ø -1.57%) -0.4 percent Herausforderungen (Ø -0.41%) -3.5 percent Börsenbewertung (Ø -3.49%) -0.8 percent Umfeld (Ø -0.79%) -1.2 percent Risiken (Ø -1.18%) -3.5 percent Börsenbewertung (Ø -3.49%) -0.7 percent Kosten (Ø -0.73%) -1.4 percent Schaden (Ø -1.35%) 0.2 percent Untersuchungen (Ø 0.18%) -2.8 percent Wartezeiten (Ø -2.81%) -6.7 percent Anfahrtswege (Ø -6.69%) -6.7 percent Servicezentrum (Ø -6.69%) -6.7 percent Tesla-Aktie (Ø -6.69%) -0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%) -2.0 percent Kindheit (Ø -1.98%) -2.0 percent KindheitTesla-Chef (Ø -1.98%) -2.0 percent Verhältnissen (Ø -1.98%) -1.1 percent Auffälligkeiten (Ø -1.07%) -2.0 percent ARD (Ø -1.98%) -2.0 percent Mobbing (Ø -1.98%) -2.4 percent Computerspiel (Ø -2.42%) -2.0 percent Universitäten (Ø -1.98%) -2.2 percent Musk (Ø -2.16%) -0.4 percent Unternehmens (Ø -0.36%) -2.0 percent Visionen (Ø -1.98%) -0.3 percent Projekt (Ø -0.26%) -0.5 percent Masse (Ø -0.45%) -2.0 percent Planeten (Ø -1.98%) -0.5 percent Aussage (Ø -0.45%) -1.9 percent Lithium-Ionen-Akkus (Ø -1.95%) -0.3 percent Erfolg (Ø -0.32%) -2.5 percent Transportmittel (Ø -2.55%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.27%) -2.0 percent Tunnelsystem (Ø -1.98%) 0.5 percent Tesla (Ø 0.45%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%) -1.5 percent Gehirn (Ø -1.52%) -2.0 percent Kindstod (Ø -1.98%) -2.0 percent Schauspielerin (Ø -1.98%) -2.0 percent Scheidung (Ø -1.98%) -2.0 percent Musikerin (Ø -1.98%) -2.0 percent Staatsbürgerschaft (Ø -1.98%) -2.5 percent Intels (Ø -2.47%) -0.8 percent Energieverbrauch (Ø -0.76%) -0.3 percent Coins (Ø -0.26%) -0.8 percent Leistung (Ø -0.75%) -1.7 percent Pressemitteilung (Ø -1.74%) 0.7 percent Auslieferungen (Ø 0.66%) -2.5 percent Kryptowährungs-Miner (Ø -2.47%) -2.5 percent Blockchain-Initiative (Ø -2.47%) -2.5 percent Blockchain-Ökosystem (Ø -2.47%) -2.9 percent Kundengruppe (Ø -2.94%) -2.5 percent Kryptoserien (Ø -2.47%) -6.7 percent Starlink-Satelliten (Ø -6.69%) -6.7 percent Parkorbits (Ø -6.69%)
∑ -1.99 %

-2.4 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -2.4%)
0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%) -0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%) -2.4 percent NET (Ø -2.37%) -0.1 percent Änderungen (Ø -0.07%) -2.4 percent Amazon-Aktienpaket (Ø -2.37%) -2.4 percent Aktienpakete (Ø -2.37%) -2.4 percent Melinda (Ø -2.37%) -2.4 percent Hase (Ø -2.37%) -0.6 percent Organisation (Ø -0.64%) -0.6 percent Organisation (Ø -0.64%) -2.4 percent Investment-Unternehmen (Ø -2.37%) -0.8 percent Fortschritt (Ø -0.83%) 0.1 percent Leben (Ø 0.14%) -3.1 percent Perspektiven (Ø -3.15%) 0.4 percent Personen (Ø 0.42%) -1.2 percent Umfang (Ø -1.25%) 0.3 percent Brief (Ø 0.26%) -0.9 percent Ziele (Ø -0.89%) -0.8 percent Fortschritt (Ø -0.83%) -0.9 percent Ziele (Ø -0.89%) -1.9 percent Auflagen (Ø -1.88%) -0.6 percent Forbes (Ø -0.59%) -1.5 percent Zeitspanne (Ø -1.53%) -1.5 percent Summen (Ø -1.53%) -2.4 percent Organisationen (Ø -2.35%) -2.4 percent Organisationen (Ø -2.35%) -1.5 percent Teams (Ø -1.50%) -1.5 percent Summen (Ø -1.53%) -2.4 percent Organisationen (Ø -2.35%) -1.5 percent Berichterstattung (Ø -1.46%)
∑ -1.31 %

-1.6 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -1.6%)
0.4 percent Einschätzung (Ø 0.44%) -0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%) -1.6 percent Videofunktion (Ø -1.57%) 0.7 percent Funktionen (Ø 0.72%) -6.1 percent Videos (Ø -6.06%) -0.5 percent Konzern (Ø -0.47%) -1.6 percent Social-Media-App (Ø -1.57%)
∑ -1.30 %

1.0 percent HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006 / 1.0%)
1.0 percent Gewinnrückgangs (Ø 1.00%) 0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) 1.0 percent Autobahnbetreiber (Ø 1.00%) 0.1 percent Aussichten (Ø 0.09%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -1.7 percent Dollar (Ø -1.74%) -1.9 percent Anteil (Ø -1.86%) 0.1 percent Bedingungen (Ø 0.07%) 0.2 percent Derzeit (Ø 0.17%) -0.1 percent Informationen (Ø -0.08%) 0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) 1.0 percent Autobahnbetreiber (Ø 1.00%) 0.1 percent Aussichten (Ø 0.09%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -1.7 percent Dollar (Ø -1.74%) -1.9 percent Anteil (Ø -1.86%) 0.1 percent Bedingungen (Ø 0.07%) 0.2 percent Derzeit (Ø 0.17%) -0.1 percent Informationen (Ø -0.08%) 1.0 percent Cimic-Aktionären (Ø 1.00%) -0.3 percent Dividendenrendite (Ø -0.33%) 1.0 percent Ausschüttungsquote (Ø 1.00%) 0.1 percent Konzerngewinns (Ø 0.08%) 1.0 percent Konzerngewinn (Ø 1.00%) 1.0 percent Konzerngewinn (Ø 1.00%) 1.0 percent Konzerngewinn (Ø 1.00%) 2.0 percent Einmaleffekt (Ø 1.96%) 0.4 percent Projekts (Ø 0.38%) 1.0 percent Konzerngewinn (Ø 1.00%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -0.4 percent Mitarbeiter (Ø -0.43%) 0.6 percent Gewinnrückgang (Ø 0.62%) 1.0 percent Autobahnbetreiber (Ø 1.00%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -3.6 percent Mehrheitseigner (Ø -3.61%) -1.7 percent Dollar (Ø -1.74%) -1.7 percent Dollar (Ø -1.74%) -1.7 percent Dollar (Ø -1.74%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.22%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -0.4 percent Rückzug (Ø -0.42%) -1.7 percent Dollar (Ø -1.74%) 1.0 percent Konzerngewinn (Ø 1.00%) 0.1 percent Konzerngewinns (Ø 0.08%)
∑ -0.21 %

-3.1 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -3.1%)
-3.1 percent Bundesstaats (Ø -3.13%) -0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%) -2.0 percent Kindheit (Ø -1.98%) -2.0 percent KindheitTesla-Chef (Ø -1.98%) -2.0 percent Verhältnissen (Ø -1.98%) -1.1 percent Auffälligkeiten (Ø -1.07%) -2.0 percent ARD (Ø -1.98%) -2.0 percent Mobbing (Ø -1.98%) -2.4 percent Computerspiel (Ø -2.42%) -2.0 percent Universitäten (Ø -1.98%) -2.2 percent Musk (Ø -2.16%) -0.4 percent Unternehmens (Ø -0.36%) -2.0 percent Visionen (Ø -1.98%) -0.3 percent Projekt (Ø -0.26%) -0.5 percent Masse (Ø -0.45%) -2.0 percent Planeten (Ø -1.98%) -0.5 percent Aussage (Ø -0.45%) -1.9 percent Lithium-Ionen-Akkus (Ø -1.95%) -0.3 percent Erfolg (Ø -0.32%) -2.5 percent Transportmittel (Ø -2.55%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.27%) -2.0 percent Tunnelsystem (Ø -1.98%) 0.5 percent Tesla (Ø 0.45%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%) -1.5 percent Gehirn (Ø -1.52%) -2.0 percent Kindstod (Ø -1.98%) -2.0 percent Schauspielerin (Ø -1.98%) -2.0 percent Scheidung (Ø -1.98%) -2.0 percent Musikerin (Ø -1.98%) -2.0 percent Staatsbürgerschaft (Ø -1.98%) 0.3 percent Störung (Ø 0.35%) 0.9 percent Materialien (Ø 0.90%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.13%) 0.1 percent Vorgehen (Ø 0.09%) 0.2 percent Zinsschritt (Ø 0.21%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.20%) -0.2 percent Tempo (Ø -0.23%) -2.0 percent Value-Aktien (Ø -2.04%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.29%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -2.0 percent Unternehmenswert (Ø -2.04%) -0.2 percent Preis (Ø -0.19%) -2.0 percent MarketWatch (Ø -2.04%) -0.7 percent US-Dollar (Ø -0.65%) -0.2 percent Mehrheit (Ø -0.25%)
∑ -1.12 %

-3.1 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / -3.1%)
-1.2 percent Einvernehmen (Ø -1.20%) -1.5 percent Finanzvorstand (Ø -1.52%) -0.6 percent Erfahrung (Ø -0.55%) -1.2 percent Einvernehmen (Ø -1.20%) -1.6 percent Chief (Ø -1.58%)
∑ -1.21 %

-1.5 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -1.5%)
-0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%) 0.1 percent Mobiltelefone (Ø 0.07%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.13%) 0.1 percent Vorgehen (Ø 0.09%) 0.2 percent Zinsschritt (Ø 0.21%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.20%) -0.2 percent Tempo (Ø -0.23%) -2.0 percent Value-Aktien (Ø -2.04%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.29%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -2.0 percent Unternehmenswert (Ø -2.04%) -0.2 percent Preis (Ø -0.19%) -2.0 percent MarketWatch (Ø -2.04%) -0.7 percent US-Dollar (Ø -0.65%) -0.2 percent Mehrheit (Ø -0.25%)
∑ -0.63 %

-1.1 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / -1.1%)
-0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -1.4 percent Wasserstoffunternehmen (Ø -1.38%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.6 percent Stahl (Ø -0.59%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.40%) -1.6 percent Partnerschaften (Ø -1.65%) -1.0 percent Position (Ø -1.01%) -1.4 percent Kleinanleger (Ø -1.38%) -1.4 percent Handelsanstieg (Ø -1.38%) -1.4 percent Börsenbetreiber (Ø -1.38%) 0.5 percent Niederlassungen (Ø 0.50%) -1.1 percent Pensionsfonds (Ø -1.12%) -1.4 percent Meldungslage (Ø -1.38%) -0.8 percent Projekten (Ø -0.84%) -1.1 percent Bonus-Programm (Ø -1.06%) -0.1 percent Reihen (Ø -0.05%)
∑ -0.79 %

-0.6 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / -0.6%)
2.5 percent Aubert (Ø 2.49%) 2.5 percent Aubert (Ø 2.49%) 2.5 percent Bearbeitung (Ø 2.49%) 0.7 percent Komponenten (Ø 0.68%) 2.7 percent Flugzeugs (Ø 2.74%) 1.8 percent Mitte (Ø 1.82%) 2.8 percent Bodentestprogramm (Ø 2.84%) -0.6 percent Branchenwert (Ø -0.58%)
∑ 1.87 %

-1.8 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -1.8%)
-2.0 percent Kindheit (Ø -1.98%) -2.0 percent KindheitTesla-Chef (Ø -1.98%) -2.0 percent Verhältnissen (Ø -1.98%) -1.1 percent Auffälligkeiten (Ø -1.07%) -2.0 percent ARD (Ø -1.98%) -2.0 percent Mobbing (Ø -1.98%) -2.4 percent Computerspiel (Ø -2.42%) -2.0 percent Universitäten (Ø -1.98%) -2.2 percent Musk (Ø -2.16%) -0.4 percent Unternehmens (Ø -0.36%) -2.0 percent Visionen (Ø -1.98%) -0.3 percent Projekt (Ø -0.26%) -0.5 percent Masse (Ø -0.45%) -2.0 percent Planeten (Ø -1.98%) -0.5 percent Aussage (Ø -0.45%) -1.9 percent Lithium-Ionen-Akkus (Ø -1.95%) -0.3 percent Erfolg (Ø -0.32%) -2.5 percent Transportmittel (Ø -2.55%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.27%) -2.0 percent Tunnelsystem (Ø -1.98%) 0.5 percent Tesla (Ø 0.45%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%) -1.5 percent Gehirn (Ø -1.52%) -2.0 percent Kindstod (Ø -1.98%) -2.0 percent Schauspielerin (Ø -1.98%) -2.0 percent Scheidung (Ø -1.98%) -2.0 percent Musikerin (Ø -1.98%) -2.0 percent Staatsbürgerschaft (Ø -1.98%) -0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%) 0.1 percent Namen (Ø 0.14%) -1.8 percent Stücks (Ø -1.83%) -0.3 percent Projekt (Ø -0.26%) -0.1 percent Sammlerstück (Ø -0.15%) -2.3 percent Club (Ø -2.27%) -0.8 percent Vorteile (Ø -0.79%) -1.8 percent Affen (Ø -1.83%) -1.8 percent Avatare (Ø -1.83%) -0.0 percent Identität (Ø -0.02%) -2.7 percent Sammlung (Ø -2.69%) -2.3 percent Club (Ø -2.27%) -1.8 percent Zuspruch (Ø -1.83%) -1.8 percent Affen (Ø -1.83%) -1.8 percent Affen (Ø -1.83%) -1.8 percent DJs (Ø -1.83%) -1.8 percent NFT-Sammler (Ø -1.83%) -1.8 percent DJ (Ø -1.83%) -0.6 percent Publikum (Ø -0.60%) -1.8 percent BAYC-Affe (Ø -1.83%) -1.8 percent Bomberjacke (Ø -1.83%) 2.2 percent Kette (Ø 2.23%) -1.8 percent Army-Cap (Ø -1.83%) -1.7 percent Dollar (Ø -1.74%) -1.8 percent Bildchen (Ø -1.83%) -1.8 percent Anfängen (Ø -1.83%) -0.9 percent Player (Ø -0.88%) -1.8 percent Kult-Magazin (Ø -1.83%) -1.8 percent Sportartikel-Gigant (Ø -1.83%) -0.2 percent Preis (Ø -0.19%) -2.9 percent Wirbel (Ø -2.87%) -1.8 percent Verkaufspreis (Ø -1.83%) -1.8 percent Affen (Ø -1.83%)
∑ -1.43 %

3.8 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / 3.8%)
-1.2 percent Kaufempfehlung (Ø -1.24%) 3.1 percent Fusionen (Ø 3.07%) -0.7 percent Kraft (Ø -0.70%) -0.1 percent Marge (Ø -0.06%) -0.1 percent Marktvolumen (Ø -0.06%) 3.8 percent Woller (Ø 3.75%) -0.7 percent Kraft (Ø -0.70%)
∑ 0.58 %

0.0 percent SAMSUNG (ISIN: KR7005930003 / 0.0%)
0.1 percent Mobiltelefone (Ø 0.07%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.12%) 0.0 percent Inhalt (Ø 0.00%) -0.1 percent Technologie (Ø -0.15%) 0.0 percent Nachrichtensender (Ø 0.00%) -0.2 percent Unter (Ø -0.25%) 0.3 percent Privatanleger (Ø 0.35%) 0.6 percent Bericht (Ø 0.62%) 0.7 percent Veröffentlichung (Ø 0.73%)
∑ 0.14 %

-0.9 percent RIO TINTO (ISIN: GB0007188757 / -0.9%)
-0.9 percent MELBOURNE (Ø -0.87%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) -0.0 percent Preisen (Ø -0.04%) 0.2 percent Fördermengen (Ø 0.21%) -0.9 percent Preissteigerung (Ø -0.87%) -1.0 percent Cashflow (Ø -0.99%) -0.0 percent Preisen (Ø -0.04%) 0.2 percent Preise (Ø 0.22%) -0.9 percent Rio (Ø -0.87%) -0.7 percent Verlauf (Ø -0.65%) 0.4 percent Pfund (Ø 0.38%) -0.1 percent Bank (Ø -0.07%)
∑ -0.33 %

-4.3 percent RENAULT (ISIN: FR0000131906 / -4.3%)

-3.0 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -3.0%)
-3.0 percent Zulauf (Ø -2.95%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.18%) -3.0 percent Kostümverkauf (Ø -2.95%) 0.1 percent Umsatz (Ø 0.08%) -3.0 percent Kostümtrend (Ø -2.95%) -3.0 percent Squid (Ø -2.95%) -3.0 percent Overalls (Ø -2.95%) -3.0 percent Karnevalsfeierlichkeiten (Ø -2.95%) 0.4 percent Online-Händler (Ø 0.42%) -0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%)
∑ -1.71 %

-1.1 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -1.1%)
0.2 percent Pharmakonzern (Ø 0.21%) -1.1 percent Auftragsentwickler (Ø -1.10%) 0.3 percent Wertschöpfungskette (Ø 0.26%) 0.2 percent Potenzial (Ø 0.23%) -0.0 percent Portfolio (Ø -0.04%) 0.2 percent Potenzial (Ø 0.23%) 0.9 percent Vollzugsbedingungen (Ø 0.89%)
∑ 0.10 %

1.8 percent INTEL (ISIN: US4581401001 / 1.8%)
1.8 percent Komplett-PC (Ø 1.76%) -0.8 percent Leistung (Ø -0.75%) -2.5 percent Intels (Ø -2.47%) -0.8 percent Energieverbrauch (Ø -0.76%) -0.3 percent Coins (Ø -0.26%) -0.8 percent Leistung (Ø -0.75%) -1.7 percent Pressemitteilung (Ø -1.74%) 0.7 percent Auslieferungen (Ø 0.66%) -2.5 percent Kryptowährungs-Miner (Ø -2.47%) -2.5 percent Blockchain-Initiative (Ø -2.47%) -2.5 percent Blockchain-Ökosystem (Ø -2.47%) -2.9 percent Kundengruppe (Ø -2.94%) -2.5 percent Kryptoserien (Ø -2.47%)
∑ -1.32 %

0.3 percent HSBC (ISIN: GB0005405286 / 0.3%)
0.1 percent Bankgeschäft (Ø 0.05%) -0.6 percent Wachstum (Ø -0.56%) -4.2 percent Schätzung (Ø -4.24%) 0.7 percent Immobiliensektor (Ø 0.70%) 0.4 percent Pfund (Ø 0.38%) 0.4 percent Pfund (Ø 0.38%) -1.4 percent Investmentbank (Ø -1.42%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) 0.5 percent Großbank (Ø 0.45%)
∑ -0.52 %

-1.1 percent HOME DEPOT (ISIN: US4370761029 / -1.1%)
-0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.22%) -0.4 percent Quartalsdividende (Ø -0.41%) -2.2 percent Abschwächung (Ø -2.17%) -0.1 percent Marge (Ø -0.06%) -1.1 percent Baumarktkette (Ø -1.12%) -0.7 percent Dividendenanhebung (Ø -0.67%) -0.4 percent Basis (Ø -0.44%) -1.1 percent Baumärkte (Ø -1.12%) -0.4 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.42%)
∑ -0.74 %

-10.0 percent GAZPROM (ISIN: US3682872078 / -10.0%)
-4.1 percent Aktion (Ø -4.09%) 0.5 percent Einbruch (Ø 0.49%) -0.6 percent Leitindex (Ø -0.62%) -0.1 percent Präsident (Ø -0.10%) 3.7 percent Protest (Ø 3.66%) 1.9 percent Soldaten (Ø 1.92%) 3.0 percent Bruch (Ø 2.99%) 3.7 percent Bogen (Ø 3.70%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.12%) 0.1 percent Sanktionen (Ø 0.05%) 1.6 percent Beziehungen (Ø 1.58%) 0.8 percent Lösung (Ø 0.77%) 0.6 percent Seite (Ø 0.62%) -2.0 percent Unsicherheit (Ø -1.98%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.12%)
∑ 0.58 %

0.2 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / 0.2%)
-0.3 percent Winter (Ø -0.32%) -1.0 percent Wirtschaft (Ø -0.98%)
∑ -0.65 %

-2.8 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -2.8%)
1.1 percent Laufzeit (Ø 1.12%) -2.8 percent Kampfansage (Ø -2.77%) 1.1 percent Warnstreiks (Ø 1.07%) -2.8 percent Arbeitskampfmaßnahmen (Ø -2.77%) -2.2 percent Verständnis (Ø -2.21%) -3.6 percent Gesprächen (Ø -3.58%) -2.8 percent Tarifvertrages (Ø -2.77%) 0.2 percent Verhandlungsrunde (Ø 0.23%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -1.4 percent Wasserstoffunternehmen (Ø -1.38%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.6 percent Stahl (Ø -0.59%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.40%) -1.6 percent Partnerschaften (Ø -1.65%) -1.0 percent Position (Ø -1.01%) -1.4 percent Kleinanleger (Ø -1.38%) -1.4 percent Handelsanstieg (Ø -1.38%) -1.4 percent Börsenbetreiber (Ø -1.38%) 0.5 percent Niederlassungen (Ø 0.50%) -1.1 percent Pensionsfonds (Ø -1.12%) -1.4 percent Meldungslage (Ø -1.38%) -0.8 percent Projekten (Ø -0.84%) -2.8 percent Streiks (Ø -2.77%)
∑ -1.09 %

-0.1 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / -0.1%)
-1.2 percent Torjäger (Ø -1.24%) 0.3 percent Außenverteidiger (Ø 0.30%) -2.9 percent Konzentration (Ø -2.88%) -1.2 percent Fans (Ø -1.21%) -1.2 percent Tore (Ø -1.20%) -0.1 percent Bundesliga-Spiel (Ø -0.10%) 1.0 percent Option (Ø 0.98%) -0.1 percent Radiosenders (Ø -0.10%) 0.7 percent Norweger (Ø 0.72%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) -0.1 percent Radiosenders (Ø -0.10%) 0.7 percent Norweger (Ø 0.72%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%)
∑ -0.31 %

0.6 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 0.6%)
0.6 percent Mikrometer (Ø 0.56%) 0.6 percent Rippen (Ø 0.56%) 0.6 percent Passagierfluglinie (Ø 0.56%) -0.0 percent Boeing (Ø -0.04%) -0.3 percent Quadratmeter (Ø -0.34%) -0.3 percent Quadratmeter (Ø -0.34%) 1.5 percent Rumpf (Ø 1.53%) 0.6 percent Gondeln (Ø 0.56%) -0.2 percent Lufthansa (Ø -0.19%) 0.6 percent Einsparung (Ø 0.56%) 0.6 percent Fußabdrucks (Ø 0.56%) 0.4 percent Technologien (Ø 0.37%) 0.6 percent Lebenszyklen (Ø 0.56%) 0.6 percent Flugzeug-Generationen (Ø 0.56%) 0.7 percent Jets (Ø 0.66%) 0.6 percent Wartung (Ø 0.56%) 2.5 percent Aubert (Ø 2.49%) 2.5 percent Aubert (Ø 2.49%) 2.5 percent Bearbeitung (Ø 2.49%) 0.7 percent Komponenten (Ø 0.68%) 2.7 percent Flugzeugs (Ø 2.74%) 1.8 percent Mitte (Ø 1.82%) 2.8 percent Bodentestprogramm (Ø 2.84%) -0.0 percent Boeing (Ø -0.04%) -0.0 percent Boeing (Ø -0.04%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.21%)
∑ 0.86 %

-2.2 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -2.2%)
2.9 percent Börsengang (Ø 2.94%) 4.5 percent Eckpunktevereinbarung (Ø 4.53%) 0.0 percent Gang (Ø 0.04%) 1.3 percent Börsengangs (Ø 1.27%) 0.4 percent Personen (Ø 0.42%) 1.9 percent Verflechtung (Ø 1.91%) 2.3 percent Sonderdividende (Ø 2.28%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.21%) 2.9 percent Börsengang (Ø 2.94%) 2.5 percent Listing (Ø 2.53%) -0.0 percent Bewertung (Ø -0.03%) 2.5 percent Familienbetrieb (Ø 2.55%) 2.9 percent Börsengang (Ø 2.94%) 4.5 percent Kernmarkt (Ø 4.53%)
∑ 2.05 %

0.8 percent UPS (ISIN: US9113121068 / 0.8%)
-0.3 percent Branche (Ø -0.28%) 0.5 percent Zusammenhang (Ø 0.48%) 1.3 percent Fehler (Ø 1.26%) -1.2 percent Umfang (Ø -1.25%) 0.8 percent Luftfrachtunternehmen (Ø 0.76%) 0.7 percent Beschluss (Ø 0.69%) 0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%)
∑ 0.14 %

-1.2 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / -1.2%)
-0.1 percent Informationen (Ø -0.08%) 0.4 percent Bieter (Ø 0.38%) 0.4 percent Personen (Ø 0.42%) 0.0 percent Bayer (Ø 0.04%) 0.1 percent Geschäfte (Ø 0.06%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -1.4 percent Wasserstoffunternehmen (Ø -1.38%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.6 percent Stahl (Ø -0.59%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.40%) -1.6 percent Partnerschaften (Ø -1.65%) -1.0 percent Position (Ø -1.01%) -1.4 percent Kleinanleger (Ø -1.38%) -1.4 percent Handelsanstieg (Ø -1.38%) -1.4 percent Börsenbetreiber (Ø -1.38%) 0.5 percent Niederlassungen (Ø 0.50%) -1.1 percent Pensionsfonds (Ø -1.12%) -1.4 percent Meldungslage (Ø -1.38%) -0.8 percent Projekten (Ø -0.84%)
∑ -0.60 %

-3.1 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -3.1%)
1.8 percent Sommersaison (Ø 1.83%) 0.9 percent Buchungen (Ø 0.95%) -0.3 percent Test (Ø -0.26%) -3.1 percent Nachweis (Ø -3.06%) -0.3 percent Test (Ø -0.26%) 0.4 percent Dosen (Ø 0.39%) 0.0 percent Corona-Impfstoffs (Ø 0.01%) -1.5 percent Lieferung (Ø -1.46%) -6.2 percent Impfschutz (Ø -6.20%) -3.1 percent Arzneimittelagentur (Ø -3.06%) -3.1 percent Impfstoff-Herstellers (Ø -3.06%) -0.6 percent Studien (Ø -0.55%)
∑ -1.23 %

0.4 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 0.4%)
0.0 percent Man (Ø 0.04%) 0.4 percent Wing (Ø 0.44%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.40%) -1.3 percent Kompetenzen (Ø -1.27%) -0.0 percent Portfolio (Ø -0.04%) -0.2 percent Gelegenheit (Ø -0.24%) 0.7 percent Präsenz (Ø 0.69%) -1.1 percent Wachstumspotenzial (Ø -1.14%) -0.0 percent Portfolio (Ø -0.04%) 0.4 percent Vertriebsplattform (Ø 0.44%) -0.8 percent Märkten (Ø -0.83%) 0.6 percent Symrise (Ø 0.56%) 0.5 percent Forschungs- (Ø 0.45%) -0.4 percent Produktionsstätten (Ø -0.39%) -0.3 percent Provinzen (Ø -0.33%) 0.3 percent Mitarbeitern (Ø 0.28%) -3.2 percent Kräfte (Ø -3.19%) -1.3 percent Vorteil (Ø -1.34%) -1.0 percent Position (Ø -1.01%) -0.9 percent Geschäfts (Ø -0.94%) -0.1 percent Geschäftsführer (Ø -0.06%) 0.5 percent Portfolios (Ø 0.45%) -1.3 percent Kompetenzen (Ø -1.27%) 0.5 percent Wettbewerbsposition (Ø 0.52%) 0.1 percent Wachstumschancen (Ø 0.09%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.18%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) -1.0 percent Verbesserung (Ø -0.98%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.12%) 0.4 percent Grund- (Ø 0.43%) 0.4 percent Inhaltsstoffen (Ø 0.43%) -0.1 percent Ideen (Ø -0.08%) 0.1 percent Leben (Ø 0.14%) 0.6 percent Symrise (Ø 0.56%)
∑ -0.24 %

-0.1 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -0.1%)
0.1 percent Verbreitung (Ø 0.15%) 0.2 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.16%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.17%) 0.2 percent Abwicklung (Ø 0.17%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.17%) 0.2 percent Instrumente (Ø 0.19%)
∑ 0.17 %

0.9 percent SANOFI (ISIN: FR0000120578 / 0.9%)
0.6 percent Verläufe (Ø 0.60%) -0.0 percent Erklärung (Ø -0.00%) 0.6 percent Verläufe (Ø 0.60%) 1.3 percent Arzneimittelbehörden (Ø 1.30%) 0.5 percent Zeitplan (Ø 0.50%) 0.6 percent Corona-Impfstoff (Ø 0.55%) -0.1 percent Konzerne (Ø -0.09%) 2.0 percent Impfkampagnen (Ø 2.03%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.19%) 1.3 percent Impflücken (Ø 1.30%) 0.4 percent Pfund (Ø 0.38%) -0.3 percent Daten (Ø -0.34%)
∑ 0.55 %

1.0 percent RTL (ISIN: LU0061462528 / 1.0%)
0.5 percent Serie (Ø 0.45%) 1.0 percent Alpen-Krimi (Ø 0.99%) 2.9 percent Pause (Ø 2.92%)
∑ 1.45 %

-0.6 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -0.6%)
-1.8 percent Tabletten (Ø -1.76%) -0.4 percent Erkrankungen (Ø -0.38%) -0.8 percent Impfstoff (Ø -0.84%) 0.7 percent Auslieferungen (Ø 0.66%) -1.1 percent Krankheitsverläufe (Ø -1.13%) -0.8 percent Produktion (Ø -0.80%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.21%) 0.0 percent COVID- (Ø 0.01%) -0.4 percent Erkrankungen (Ø -0.38%) -3.4 percent Lieferungen (Ø -3.41%) 0.9 percent Erleichterungen (Ø 0.95%) -0.3 percent Test (Ø -0.26%) 1.4 percent Corona-Verläufe (Ø 1.36%)
∑ -0.44 %

0.2 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.2%)
2.5 percent Aubert (Ø 2.49%) 2.5 percent Aubert (Ø 2.49%) 2.5 percent Bearbeitung (Ø 2.49%) 0.7 percent Komponenten (Ø 0.68%) 2.7 percent Flugzeugs (Ø 2.74%) 1.8 percent Mitte (Ø 1.82%) 2.8 percent Bodentestprogramm (Ø 2.84%) -0.0 percent Finanzberichte (Ø -0.03%)
∑ 1.94 %

-3.3 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -3.3%)
-1.8 percent Tabletten (Ø -1.76%) -0.4 percent Erkrankungen (Ø -0.38%) -0.8 percent Impfstoff (Ø -0.84%) 0.7 percent Auslieferungen (Ø 0.66%) -1.1 percent Krankheitsverläufe (Ø -1.13%) -0.8 percent Produktion (Ø -0.80%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.21%) 0.0 percent COVID- (Ø 0.01%) -0.4 percent Erkrankungen (Ø -0.38%) -3.4 percent Lieferungen (Ø -3.41%) 0.9 percent Erleichterungen (Ø 0.95%) -0.3 percent Test (Ø -0.26%)
∑ -0.59 %

-0.2 percent JPMORGAN (ISIN: US46625H1005 / -0.2%)
-0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -1.4 percent Wasserstoffunternehmen (Ø -1.38%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.6 percent Stahl (Ø -0.59%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.40%) -1.6 percent Partnerschaften (Ø -1.65%) -1.0 percent Position (Ø -1.01%) -1.4 percent Kleinanleger (Ø -1.38%) -1.4 percent Handelsanstieg (Ø -1.38%) -1.4 percent Börsenbetreiber (Ø -1.38%) 0.5 percent Niederlassungen (Ø 0.50%) -1.1 percent Pensionsfonds (Ø -1.12%) -1.4 percent Meldungslage (Ø -1.38%) -0.8 percent Projekten (Ø -0.84%) -0.2 percent Ölfeld-Deals (Ø -0.25%)
∑ -0.79 %

6.8 percent HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005 / 6.8%)
6.8 percent Airbus-Tochter (Ø 6.82%) 1.2 percent Steigerungen (Ø 1.17%) 0.1 percent Auftragsbuch (Ø 0.12%) 6.8 percent Radarsparte (Ø 6.82%) -1.9 percent Anteil (Ø -1.86%) 0.3 percent Höhe (Ø 0.28%) -0.5 percent Konzern (Ø -0.47%) 6.8 percent HENSOLDT (Ø 6.82%) 6.8 percent Wertschöpfungsanteil (Ø 6.82%) 6.8 percent Cash-Flow (Ø 6.82%) -0.1 percent Kennziffern (Ø -0.13%) -0.0 percent Geschäftsjahr (Ø -0.02%) 6.8 percent Wertschöpfungsanteil (Ø 6.82%) 4.2 percent Wachstumsdynamik (Ø 4.20%) 6.8 percent KPIs (Ø 6.82%) 6.8 percent Sensorlösungen (Ø 6.82%) 0.1 percent Kerngeschäft (Ø 0.12%) 6.8 percent Schlüsseltechnologien (Ø 6.82%) 0.9 percent Fundament (Ø 0.89%) 1.8 percent Versprechen (Ø 1.84%) 1.6 percent Aktionären (Ø 1.58%) 3.1 percent Verschuldungsgrad (Ø 3.10%) -1.0 percent Fokus (Ø -1.02%) -0.4 percent Anteilseigner (Ø -0.43%) 1.0 percent Zeichen (Ø 1.00%) 6.8 percent Vektoren (Ø 6.82%) 0.4 percent Technologien (Ø 0.37%) -1.0 percent Fokus (Ø -1.02%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) 6.8 percent Energiekonzepte (Ø 6.82%) -0.3 percent Branche (Ø -0.28%) 2.7 percent Mission (Ø 2.69%) 1.1 percent Nachhaltigkeitsziele (Ø 1.09%) -0.9 percent Ziele (Ø -0.89%) 3.0 percent Führungspositionen (Ø 2.97%) 0.4 percent Technologien (Ø 0.37%) 0.4 percent Technologien (Ø 0.37%) -0.0 percent Aufträge (Ø -0.00%) 0.3 percent Umsatzes (Ø 0.32%) 2.6 percent Auftragseingang (Ø 2.57%) 6.8 percent Wertschöpfungsanteil (Ø 6.82%) 0.9 percent Produktmix (Ø 0.86%) 1.6 percent Rückführung (Ø 1.57%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) 1.5 percent Reduzierung (Ø 1.50%) 6.8 percent Geschäfts-dynamik (Ø 6.82%) 6.8 percent Wertschöpfungsanteil (Ø 6.82%) 6.8 percent Wertschöpfungsanteil (Ø 6.82%) 0.2 percent Ergebnisse (Ø 0.25%) 1.2 percent Champion (Ø 1.22%) 1.3 percent Marktposition (Ø 1.27%) 1.2 percent Reichweite (Ø 1.20%) 0.2 percent Produkte (Ø 0.21%) 6.8 percent Spektrums (Ø 6.82%)
∑ 2.50 %

1.5 percent HENKEL (ISIN: DE0006048408 / 1.5%)
1.9 percent Finanzsituation (Ø 1.85%) 1.9 percent Verschuldung (Ø 1.85%) 1.1 percent Nachhaltigkeitsziele (Ø 1.09%) -0.9 percent Ziele (Ø -0.89%) 0.2 percent Energiequellen (Ø 0.20%) 1.9 percent Kreisläufe (Ø 1.85%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.9 percent Ziele (Ø -0.89%) 0.2 percent Energiequellen (Ø 0.20%) 1.9 percent Kreisläufe (Ø 1.85%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%)
∑ 0.74 %

-1.6 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / -1.6%)
-0.8 percent Daimler-Konzern (Ø -0.75%) -0.6 percent Leitindex (Ø -0.62%) -0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) -0.3 percent Wechsel (Ø -0.27%) -1.4 percent Aufsteiger (Ø -1.45%) -1.4 percent Wechsels (Ø -1.45%) 0.6 percent Leiter (Ø 0.60%)
∑ -0.60 %

1.5 percent GENERAL MOTORS (ISIN: US37045V1008 / 1.5%)
1.3 percent Einstiegschancen (Ø 1.26%) 0.9 percent Bewusstseinswechsel (Ø 0.86%) 0.9 percent Naturschutz (Ø 0.86%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.27%) 0.8 percent Energieträger (Ø 0.77%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.8 percent Vorteile (Ø -0.79%) 0.3 percent Nachteil (Ø 0.26%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) 0.9 percent Verbrauch (Ø 0.89%) 0.8 percent Energieträger (Ø 0.77%) -1.3 percent Vorteil (Ø -1.34%) 0.9 percent Stromspeicher (Ø 0.86%) 1.2 percent Energiebedarf (Ø 1.21%) 0.2 percent Energiequellen (Ø 0.20%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) 0.9 percent Energierevolution (Ø 0.86%) 0.9 percent Stromspeicherung (Ø 0.86%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) 0.9 percent Batterie-Bedarf (Ø 0.86%) 0.2 percent Preise (Ø 0.22%) 0.9 percent Käuferschicht (Ø 0.86%) 0.9 percent Wachstumsphantasien (Ø 0.86%) -0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) 0.9 percent E-Autobauer (Ø 0.86%) 0.5 percent Tesla (Ø 0.45%) 1.1 percent Kursrally (Ø 1.06%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.31%) 2.5 percent Herstellern (Ø 2.55%) 0.9 percent Kurszuwächse (Ø 0.86%) -0.1 percent Konkurrenten (Ø -0.12%) 0.9 percent Geheimtipps (Ø 0.86%) -0.4 percent Autobauer (Ø -0.44%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.40%) 0.9 percent Batterieproduzenten (Ø 0.86%) 0.9 percent Champions (Ø 0.86%) 0.8 percent Mischkonzern (Ø 0.75%) 0.5 percent Produktportfolio (Ø 0.50%) 0.6 percent Smartphone-Hersteller (Ø 0.64%) 0.9 percent Batteriegeneration (Ø 0.86%) 1.1 percent Eigenschaften (Ø 1.12%) 0.8 percent Batterie (Ø 0.77%) 1.0 percent Hoffnung (Ø 1.03%) 0.9 percent Batteriebranche (Ø 0.86%) 0.9 percent Batteriekonzern (Ø 0.86%) 0.9 percent Ellwangen (Ø 0.86%) -0.2 percent Batterien (Ø -0.18%) 0.1 percent Kopfhörer (Ø 0.12%) 0.9 percent Sofern (Ø 0.86%) -0.3 percent Sektor (Ø -0.35%) 0.2 percent Europa (Ø 0.23%) -1.6 percent Menge (Ø -1.62%) 0.8 percent Kilogramm (Ø 0.82%) -0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) -0.1 percent Bedarf (Ø -0.07%) 0.5 percent Phantasie (Ø 0.53%) 0.9 percent Lithium-Nachfrage (Ø 0.86%) 0.9 percent Lithium-Geschäfts (Ø 0.86%) 0.9 percent Einzelinvestment (Ø 0.86%) 0.9 percent Diversifikation (Ø 0.86%) 0.9 percent Batteriesektor (Ø 0.86%) 0.0 percent Boom (Ø 0.01%) 0.5 percent Generationen (Ø 0.54%) -0.1 percent CO (Ø -0.06%) 0.9 percent Rohstoffbedarf (Ø 0.86%) 0.8 percent Ökobilanz (Ø 0.85%) -0.2 percent Anlageempfehlung (Ø -0.23%)
∑ 0.48 %

-4.2 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -4.2%)

0.5 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / 0.5%)
-0.1 percent Austausch (Ø -0.15%) -0.2 percent Geschäftspartnern (Ø -0.19%) 0.3 percent GenDrive-System (Ø 0.30%) -0.5 percent Konzern (Ø -0.47%) 0.1 percent Kursgewinne (Ø 0.05%) 0.4 percent Technologien (Ø 0.37%) -2.6 percent Vorhaben (Ø -2.64%) -0.2 percent Batterien (Ø -0.18%) 0.5 percent Brennstoffzellen (Ø 0.49%) -0.9 percent Minuten (Ø -0.90%) -0.2 percent Batterien (Ø -0.18%) 0.3 percent Leistungsabfall (Ø 0.30%) -1.3 percent Vorteil (Ø -1.34%) -0.2 percent Batterien (Ø -0.18%) 0.5 percent Niederlassungen (Ø 0.50%) 0.3 percent Gabelstapler (Ø 0.30%) 0.5 percent Konzernen (Ø 0.54%) 0.3 percent Wasserstoff-Spezialisten (Ø 0.30%)
∑ -0.17 %

-5.6 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / -5.6%)
-1.1 percent Trading-Chancen (Ø -1.14%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.12%) -1.4 percent Konter (Ø -1.45%) -5.6 percent Klicke (Ø -5.62%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.12%) -1.1 percent Anlagemöglichkeiten (Ø -1.05%) -1.8 percent Tabletten (Ø -1.76%) -0.4 percent Erkrankungen (Ø -0.38%) -0.8 percent Impfstoff (Ø -0.84%) 0.7 percent Auslieferungen (Ø 0.66%) -1.1 percent Krankheitsverläufe (Ø -1.13%) -0.8 percent Produktion (Ø -0.80%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.21%) 0.0 percent COVID- (Ø 0.01%) -0.4 percent Erkrankungen (Ø -0.38%) -3.4 percent Lieferungen (Ø -3.41%) 0.9 percent Erleichterungen (Ø 0.95%) -0.3 percent Test (Ø -0.26%)
∑ -0.92 %

1.3 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 1.3%)
-0.1 percent Informationen (Ø -0.08%) 0.4 percent Bieter (Ø 0.38%) 0.4 percent Personen (Ø 0.42%) 0.0 percent Bayer (Ø 0.04%) 0.1 percent Geschäfte (Ø 0.06%) -0.1 percent Informationen (Ø -0.08%) 0.4 percent Bieter (Ø 0.38%) -0.4 percent Fall (Ø -0.40%) -0.5 percent Optionen (Ø -0.54%)
∑ 0.02 %

-0.5 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -0.5%)
1.0 percent Vorschriften (Ø 1.01%) 0.4 percent Structured (Ø 0.41%) -0.8 percent Panik (Ø -0.78%) 1.0 percent Meldung (Ø 1.04%) 0.4 percent Jacqueline (Ø 0.41%)
∑ 0.42 %

-0.1 percent WALMART (ISIN: US9311421039 / -0.1%)
0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%)
∑ -0.26 %

0.8 percent WACKER CHEMIE (ISIN: DE000WCH8881 / 0.8%)
-0.0 percent Finanzberichte (Ø -0.03%)

1.0 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 1.0%)
-0.9 percent Bilanzen (Ø -0.87%) -1.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -1.18%) -1.1 percent Gewinnzahlen (Ø -1.14%)
∑ -1.06 %

0.7 percent TOYOTA (ISIN: JP3633400001 / 0.7%)
-0.4 percent Rechts (Ø -0.43%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.19%) 1.1 percent Fertigung (Ø 1.05%) -1.4 percent Region (Ø -1.39%) 0.9 percent Absatzmarkt (Ø 0.94%)
∑ -0.13 %

-1.4 percent SHELL (ISIN: GB00BP6MXD84 / -1.4%)
-0.2 percent Branchenstudie (Ø -0.25%) 0.9 percent Dividenden (Ø 0.86%) -1.4 percent Mittelausschüttungen (Ø -1.37%) -2.2 percent Rendite (Ø -2.23%) -0.6 percent Barmittelzufluss (Ø -0.56%) 0.4 percent Pfund (Ø 0.38%)
∑ -0.53 %

-2.2 percent RYANAIR (ISIN: IE00BYTBXV33 / -2.2%)
-2.2 percent Hahn-Beschäftigten (Ø -2.20%) -2.2 percent Ausblicke (Ø -2.20%) -2.2 percent Reiselust (Ø -2.20%) -0.5 percent Konzern (Ø -0.47%)
∑ -1.77 %

-0.1 percent NORWEGIAN CRUISE LINE (ISIN: BMG667211046 / -0.1%)

2.8 percent NORSK HYDRO ASA (ISIN: NO0005052605 / 2.8%)

0.9 percent NOMAD (ISIN: VGG6564A1057 / 0.9%)

-0.8 percent NISSAN (ISIN: JP3672400003 / -0.8%)
0.3 percent Partner (Ø 0.29%) -1.6 percent Erlösquellen (Ø -1.55%) -0.9 percent Automobilmarkt (Ø -0.91%) -0.1 percent Smartphone-Markt (Ø -0.12%) 0.2 percent Auto (Ø 0.25%) -0.8 percent Fahrens (Ø -0.75%) -1.6 percent Komponenten-Lieferant (Ø -1.55%) 0.8 percent Bloomberg (Ø 0.85%) -1.6 percent Elektronik-Auftragsfertiger (Ø -1.55%) 0.2 percent Chassis (Ø 0.25%) 0.7 percent Modelle (Ø 0.70%) -1.6 percent Elektroauto-Firma (Ø -1.55%) -1.6 percent Serienfahrzeugs (Ø -1.55%) -0.4 percent Autobauer (Ø -0.44%) 0.8 percent Bloomberg (Ø 0.85%) -1.6 percent Magna (Ø -1.55%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.29%) -2.1 percent Autokonzerne (Ø -2.06%) -1.6 percent Verkaufsmengen (Ø -1.55%) -0.7 percent Zukunftsmusik (Ø -0.65%) -1.9 percent Kooperation (Ø -1.85%) 0.2 percent Auto (Ø 0.25%) -0.1 percent Gespräche (Ø -0.07%) -0.4 percent Fahrzeugs (Ø -0.40%) -3.1 percent Automobilhersteller (Ø -3.09%) 0.4 percent Fahrzeug (Ø 0.37%) -0.1 percent Gespräche (Ø -0.07%) 0.3 percent Partner (Ø 0.29%) -0.8 percent Werken (Ø -0.85%) 1.1 percent Kapazitäten (Ø 1.15%) -0.3 percent Automobilbranche (Ø -0.27%) -0.9 percent Absatzeinbruch (Ø -0.91%) -1.6 percent Technologie-Abhängigkeit (Ø -1.55%)
∑ -0.58 %

2.4 percent NEWMONT MINING (ISIN: US6516391066 / 2.4%)

0.3 percent NESTLE (ISIN: CH0038863350 / 0.3%)
0.3 percent Mindestlohns (Ø 0.28%)

-4.3 percent MICRON TECHNOLOGY (ISIN: US5951121038 / -4.3%)
-0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.13%) 0.1 percent Vorgehen (Ø 0.09%) 0.2 percent Zinsschritt (Ø 0.21%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.20%) -0.2 percent Tempo (Ø -0.23%) -2.0 percent Value-Aktien (Ø -2.04%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.29%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -2.0 percent Unternehmenswert (Ø -2.04%) -0.2 percent Preis (Ø -0.19%) -2.0 percent MarketWatch (Ø -2.04%) -0.7 percent US-Dollar (Ø -0.65%) -0.2 percent Mehrheit (Ø -0.25%)
∑ -0.59 %

-0.5 percent LVMH (ISIN: FR0000121014 / -0.5%)
-0.4 percent Gründer (Ø -0.44%) -0.7 percent Geschäften (Ø -0.66%)
∑ -0.55 %

-9.8 percent LUKOIL (ISIN: US69343P1057 / -9.8%)

-0.2 percent LEONARDO (ISIN: IT0003856405 / -0.2%)

-2.3 percent LENOVO (ISIN: HK0992009065 / -2.3%)
-1.4 percent Engpässe (Ø -1.37%) -2.3 percent Schaltkreisen (Ø -2.28%) -2.3 percent PC-Markt (Ø -2.28%) -0.5 percent Konzern (Ø -0.47%) -0.6 percent Arbeiten (Ø -0.63%) -2.3 percent Rechner (Ø -2.28%)
∑ -1.55 %

-1.1 percent KRONES (ISIN: DE0006335003 / -1.1%)

-0.4 percent KNORR-BREMSE (ISIN: DE000KBX1006 / -0.4%)

1.1 percent HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN (ISIN: DE0007314007 / 1.1%)
0.6 percent Bereiche (Ø 0.58%)

-2.6 percent HAPAG-LLOYD (ISIN: DE000HLAG475 / -2.6%)
-7.3 percent Hapag-Lloyd (Ø -7.30%)

1.7 percent GLAXOSMITHKLINE (ISIN: GB0009252882 / 1.7%)
0.6 percent Verläufe (Ø 0.60%) -0.0 percent Erklärung (Ø -0.00%) 0.6 percent Verläufe (Ø 0.60%) 1.3 percent Arzneimittelbehörden (Ø 1.30%) 0.5 percent Zeitplan (Ø 0.50%) 0.6 percent Corona-Impfstoff (Ø 0.55%) -0.1 percent Konzerne (Ø -0.09%) 2.0 percent Impfkampagnen (Ø 2.03%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.19%) 1.3 percent Impflücken (Ø 1.30%) 0.4 percent Pfund (Ø 0.38%)
∑ 0.63 %

-0.5 percent GENERALI (ISIN: IT0000062072 / -0.5%)
1.0 percent CEO (Ø 1.03%) -0.8 percent Tochter (Ø -0.77%) -0.3 percent Konzerns (Ø -0.32%)
∑ -0.02 %

0.3 percent FEDEX (ISIN: US31428X1063 / 0.3%)
0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%)
∑ -0.26 %

0.0 percent EDISON INTERNATIONAL (ISIN: US2810201077 / 0.0%)

-1.1 percent EASYJET (ISIN: GB00B7KR2P84 / -1.1%)
-1.1 percent Slots (Ø -1.09%)

-0.9 percent DUERR (ISIN: DE0005565204 / -0.9%)

0.8 percent DOW (ISIN: US2605571031 / 0.8%)

-1.6 percent DEUTZ (ISIN: DE0006305006 / -1.6%)
0.1 percent Verbreitung (Ø 0.15%) 0.2 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.16%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.17%) 0.2 percent Abwicklung (Ø 0.17%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.17%) 0.2 percent Instrumente (Ø 0.19%)
∑ 0.17 %

-1.6 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / -1.6%)
-0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -1.4 percent Wasserstoffunternehmen (Ø -1.38%) -1.4 percent Kooperationen (Ø -1.38%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.26%) 0.5 percent Energien (Ø 0.53%) -0.6 percent Stahl (Ø -0.59%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.40%) -1.6 percent Partnerschaften (Ø -1.65%) -1.0 percent Position (Ø -1.01%) -1.4 percent Kleinanleger (Ø -1.38%) -1.4 percent Handelsanstieg (Ø -1.38%) -1.4 percent Börsenbetreiber (Ø -1.38%) 0.5 percent Niederlassungen (Ø 0.50%) -1.1 percent Pensionsfonds (Ø -1.12%) -1.4 percent Meldungslage (Ø -1.38%) -0.8 percent Projekten (Ø -0.84%)
∑ -0.82 %

-4.6 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / -4.6%)
-0.8 percent Daimler-Konzern (Ø -0.75%) -0.6 percent Leitindex (Ø -0.62%) -0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) -0.3 percent Wechsel (Ø -0.27%) -1.4 percent Aufsteiger (Ø -1.45%) -1.4 percent Wechsels (Ø -1.45%) 0.6 percent Leiter (Ø 0.60%)
∑ -0.60 %

-0.6 percent DEERE (ISIN: US2441991054 / -0.6%)
0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%)
∑ -0.26 %

-0.2 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / -0.2%)
0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.41%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%) 0.4 percent Beziehung (Ø 0.36%)
∑ 0.38 %

-2.7 percent CATERPILLAR (ISIN: US1491231015 / -2.7%)
0.1 percent Beteiligung (Ø 0.14%) -0.7 percent Investoren (Ø -0.66%)
∑ -0.26 %

0.8 percent BROADCOM (ISIN: US11135F1012 / 0.8%)
-0.4 percent Nachfrage (Ø -0.40%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.13%) 0.1 percent Vorgehen (Ø 0.09%) 0.2 percent Zinsschritt (Ø 0.21%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.20%) -0.2 percent Tempo (Ø -0.23%) -2.0 percent Value-Aktien (Ø -2.04%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.29%) -0.4 percent Zinsen (Ø -0.43%) -2.0 percent Unternehmenswert (Ø -2.04%) -0.2 percent Preis (Ø -0.19%) -2.0 percent MarketWatch (Ø -2.04%) -0.7 percent US-Dollar (Ø -0.65%) -0.2 percent Mehrheit (Ø -0.25%)
∑ -0.59 %

1.9 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / 1.9%)
-0.8 percent Daimler-Konzern (Ø -0.75%) -0.6 percent Leitindex (Ø -0.62%) -0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) -0.3 percent Wechsel (Ø -0.27%) -1.4 percent Aufsteiger (Ø -1.45%) -1.4 percent Wechsels (Ø -1.45%) 0.6 percent Leiter (Ø 0.60%)
∑ -0.60 %

-1.0 percent BEFESA (ISIN: LU1704650164 / -1.0%)

0.7 percent AURUBIS (ISIN: DE0006766504 / 0.7%)
0.9 percent Zusammensetzung (Ø 0.91%) -2.6 percent Billigfluggesellschaft (Ø -2.61%) 0.7 percent Stahlhersteller (Ø 0.74%) 0.7 percent Spezialist (Ø 0.74%) 0.7 percent Abgänge (Ø 0.74%) 0.7 percent Postdienstleisters (Ø 0.74%) 0.7 percent Ingenieurdienstleisters (Ø 0.74%) 0.7 percent Nutzfahrzeugherstellers (Ø 0.74%) 0.7 percent Online-Lieferdienstes (Ø 0.74%)
∑ 0.39 %

-2.0 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / -2.0%)
-2.0 percent CNY (Ø -1.96%)

-2.4 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / -2.4%)
-0.0 percent Steigerung (Ø -0.01%)

1.2 percent AGILENT TECHNOLOGIES (ISIN: US00846U1016 / 1.2%)

2.4 percent AB INBEV (ISIN: BE0974293251 / 2.4%)

generated 23:37:35 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE