NEWS2STOCKS

2022-03-17

-6.9 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -6.9%)
-6.8 percent Erwachen (Ø -6.84%) -0.6 percent Probleme (Ø -0.55%) -4.1 percent Schlusslicht (Ø -4.07%) -0.2 percent Barmittelzufluss (Ø -0.18%) -4.6 percent Direktgeschäften (Ø -4.60%) -0.7 percent Free (Ø -0.72%) 0.9 percent Barmittelfluss (Ø 0.86%) -0.6 percent Probleme (Ø -0.55%) 0.2 percent Verkauf (Ø 0.18%) -1.4 percent Verselbständigung (Ø -1.35%) -0.7 percent Anleger (Ø -0.73%) 0.1 percent Hoffnung (Ø 0.05%) -1.4 percent Marktbedingungen (Ø -1.39%) -0.8 percent Energie (Ø -0.80%) -2.3 percent Säule (Ø -2.34%) -1.2 percent Strecken (Ø -1.23%) -4.6 percent Coronavirus-Ausbruch (Ø -4.60%) -0.9 percent Leitindex (Ø -0.86%) -0.7 percent Free (Ø -0.72%) -1.9 percent Rohstoffpreise (Ø -1.89%) -1.6 percent Beeinträchtigungen (Ø -1.59%) -1.3 percent Preiseffekten (Ø -1.28%) -1.4 percent Verselbständigung (Ø -1.35%) -1.2 percent Aufstellung (Ø -1.17%) -2.4 percent Zukunftsperspektiven (Ø -2.42%) -6.8 percent Erwachen (Ø -6.84%) -0.6 percent Probleme (Ø -0.55%) -4.1 percent Schlusslicht (Ø -4.07%) -0.2 percent Barmittelzufluss (Ø -0.18%) -4.6 percent Direktgeschäften (Ø -4.60%) -0.7 percent Free (Ø -0.72%) 0.9 percent Barmittelfluss (Ø 0.86%) -0.6 percent Probleme (Ø -0.55%) 0.2 percent Verkauf (Ø 0.18%) -1.4 percent Verselbständigung (Ø -1.35%) -0.7 percent Anleger (Ø -0.73%) 0.1 percent Hoffnung (Ø 0.05%) -1.4 percent Marktbedingungen (Ø -1.39%) -0.8 percent Energie (Ø -0.80%) -2.3 percent Säule (Ø -2.34%) -1.2 percent Strecken (Ø -1.23%) -4.6 percent Coronavirus-Ausbruch (Ø -4.60%) -0.2 percent Barmittelzufluss (Ø -0.18%) -1.4 percent Verselbständigung (Ø -1.35%) 0.1 percent Vergangenheit (Ø 0.15%) -6.9 percent Underperformance (Ø -6.88%) -1.3 percent Störungen (Ø -1.30%) -1.8 percent Stellen (Ø -1.82%) 0.1 percent Gegenmaßnahmen (Ø 0.11%) -0.9 percent Engagement (Ø -0.92%) -0.3 percent Umfang (Ø -0.29%) -0.5 percent Unsicherheiten (Ø -0.53%) -1.9 percent Rohstoffpreise (Ø -1.89%) -0.2 percent Barmittelzufluss (Ø -0.18%) -6.9 percent Mittelabflüssen (Ø -6.88%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.44%) -1.6 percent Beeinträchtigungen (Ø -1.59%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) 2.4 percent Mittelzufluss (Ø 2.43%) -3.1 percent Mittelabfluss (Ø -3.08%) -6.9 percent Spin-off (Ø -6.88%) -3.5 percent Fragezeichen (Ø -3.52%) -2.4 percent Zukunftsperspektiven (Ø -2.42%) -1.2 percent Aufstellung (Ø -1.17%) -2.6 percent Transformation (Ø -2.64%) -1.3 percent Energieträgern (Ø -1.28%) -0.7 percent Pläne (Ø -0.67%) 2.0 percent Signal (Ø 2.02%) -6.9 percent Förderzusagen (Ø -6.88%) -6.9 percent Mitarbeiter-Info (Ø -6.88%) -0.7 percent Bereichen (Ø -0.65%) -0.9 percent Performance (Ø -0.92%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.05%) -0.1 percent Abspaltung (Ø -0.09%) 1.3 percent Ertrag (Ø 1.29%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 1.6 percent Rohstoff- (Ø 1.63%) 1.6 percent Rohstoff- (Ø 1.63%) 0.0 percent Mitarbeitern (Ø 0.00%) 0.9 percent Umbau (Ø 0.91%) -2.2 percent Planungssicherheit (Ø -2.25%) -1.6 percent Fragen (Ø -1.63%) -0.7 percent Aussage (Ø -0.65%) -1.4 percent Verselbständigung (Ø -1.35%) -1.2 percent Aufstellung (Ø -1.17%) -2.4 percent Zukunftsperspektiven (Ø -2.42%) 0.9 percent Barmittelfluss (Ø 0.86%) -6.9 percent Thyssenkrupp-Chefin (Ø -6.88%) -0.1 percent Abspaltung (Ø -0.09%) 0.1 percent Komponenten (Ø 0.14%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) 0.7 percent Gesellschaften (Ø 0.65%)
∑ -1.47 %

2.7 percent RTL (ISIN: LU0061462528 / 2.7%)
0.8 percent TV-Moderatorin (Ø 0.76%) 1.4 percent Überschuss (Ø 1.41%) 0.3 percent Effekten (Ø 0.29%) 1.4 percent Ergebnisses (Ø 1.37%) -0.9 percent Gewinnausschüttung (Ø -0.95%) 2.7 percent Anlaufverluste (Ø 2.72%) -0.4 percent Produktion (Ø -0.43%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.8 percent Effekte (Ø 0.77%) -4.8 percent Geschäftstätigkeit (Ø -4.82%) -1.5 percent RTL (Ø -1.46%) -1.2 percent Aufstellung (Ø -1.17%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) 2.7 percent Zusammenschlüsse (Ø 2.72%) 2.7 percent Streaming-Riesen (Ø 2.72%) -1.4 percent Land (Ø -1.38%) -0.2 percent Plattform (Ø -0.20%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) 2.7 percent Anlaufverluste (Ø 2.72%) 0.5 percent Dividende (Ø 0.54%) 0.4 percent Fernsehkonzern (Ø 0.39%) -0.4 percent Produktion (Ø -0.43%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.8 percent Effekte (Ø 0.77%) -4.8 percent Geschäftstätigkeit (Ø -4.82%) -1.5 percent RTL (Ø -1.46%) -1.2 percent Aufstellung (Ø -1.17%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) 2.7 percent Zusammenschlüsse (Ø 2.72%) 2.7 percent Streaming-Riesen (Ø 2.72%) -1.4 percent Land (Ø -1.38%) -0.2 percent Plattform (Ø -0.20%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) 2.7 percent Anlaufverluste (Ø 2.72%) 0.5 percent Dividende (Ø 0.54%) 0.5 percent Dividende (Ø 0.54%) 0.1 percent Kursniveau (Ø 0.13%) 0.5 percent Dividende (Ø 0.54%) 2.1 percent Medienunternehmen (Ø 2.15%) 2.7 percent Moderatorin (Ø 2.72%)
∑ 0.21 %

6.3 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / 6.3%)
0.1 percent Kursniveau (Ø 0.13%) 0.4 percent Konzernergebnis (Ø 0.39%) 0.3 percent Marge (Ø 0.35%) 3.2 percent Autozulieferer (Ø 3.23%) -2.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -2.63%) 6.3 percent Ergebnisrendite (Ø 6.26%) -1.0 percent Basis (Ø -1.00%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) 0.7 percent Ergebnisentwicklung (Ø 0.65%) 0.3 percent Marge (Ø 0.35%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%) 6.3 percent Rüstungsaufträge (Ø 6.26%) 0.1 percent Programm (Ø 0.12%) 1.0 percent Industrie (Ø 0.97%) 0.5 percent Verhandlungen (Ø 0.48%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.90%) 6.3 percent Milliarden-Investitionen (Ø 6.26%) 6.3 percent Kasse (Ø 6.26%) 5.3 percent Gütern (Ø 5.29%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) 0.5 percent Umsatzplus (Ø 0.50%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) 1.6 percent Rheinmetall (Ø 1.64%) 1.5 percent Umsatzrendite (Ø 1.50%) -0.4 percent Einnahmen (Ø -0.44%) -0.1 percent Gewinns (Ø -0.11%) -5.2 percent Angriffskrieg (Ø -5.24%) 17.7 percent Rüstungsinvestitionen (Ø 17.68%) 4.2 percent DÜSSELDORF (Ø 4.22%) 6.3 percent Kasse (Ø 6.26%) 5.3 percent Gütern (Ø 5.29%) -0.4 percent Aufträge (Ø -0.36%) 6.3 percent Produktpaket (Ø 6.26%) 0.2 percent Anfragen (Ø 0.22%) 2.2 percent Chargen (Ø 2.16%) -0.6 percent Armee (Ø -0.64%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%) 6.3 percent Wachstumsjahre (Ø 6.26%) 6.3 percent Transportpanzer-Order (Ø 6.26%) 0.5 percent Nachfrageschub (Ø 0.49%) 0.5 percent Produktionsstandorte (Ø 0.47%) 0.4 percent Standorte (Ø 0.37%) 1.4 percent Gesichtspunkten (Ø 1.45%) 6.3 percent Milliarden-Investitionen (Ø 6.26%) 6.3 percent Kasse (Ø 6.26%) 5.3 percent Gütern (Ø 5.29%)
∑ 2.26 %

0.9 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / 0.9%)
0.6 percent Richtlinie (Ø 0.55%) 0.4 percent Intelligenz (Ø 0.40%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.90%) -3.1 percent Präsident (Ø -3.11%) 4.8 percent Truppen (Ø 4.80%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.57%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.49%) 0.7 percent Parallelwelt (Ø 0.72%) -0.6 percent JPMorgan (Ø -0.57%) -0.0 percent Bank (Ø -0.01%) -0.1 percent Version (Ø -0.05%) 0.3 percent Führung (Ø 0.27%) 0.3 percent Portrait (Ø 0.30%) 0.3 percent Bankfiliale (Ø 0.30%) 0.3 percent Galerien (Ø 0.30%) 2.9 percent Kryptomarkt (Ø 2.88%) 1.9 percent Ranking (Ø 1.94%) -0.1 percent Version (Ø -0.05%) -2.5 percent Filialen (Ø -2.53%) 0.5 percent Grundstücke (Ø 0.46%) 1.1 percent Immobilien (Ø 1.12%) -0.5 percent Infrastruktur (Ø -0.49%) -0.1 percent Ökosystem (Ø -0.05%) 1.4 percent Web (Ø 1.42%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.49%) -2.9 percent Invasion (Ø -2.87%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.49%) 0.9 percent Ukraine-Krieg (Ø 0.93%) 0.6 percent Satz (Ø 0.55%) 0.9 percent Zitat (Ø 0.93%) 0.9 percent Zitat (Ø 0.93%) -3.1 percent Präsident (Ø -3.11%) 0.6 percent Richtlinie (Ø 0.55%) 0.4 percent Intelligenz (Ø 0.40%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.90%) -3.1 percent Präsident (Ø -3.11%) 4.8 percent Truppen (Ø 4.80%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 0.1 percent Medien (Ø 0.12%) -0.1 percent Endgeräte (Ø -0.08%) -0.2 percent Plattformen (Ø -0.19%) -1.5 percent Dienste (Ø -1.51%) 2.2 percent Werbeflächen (Ø 2.17%)
∑ 0.10 %

-1.4 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -1.4%)
-2.6 percent Auswirkung (Ø -2.58%) 3.9 percent Zielspanne (Ø 3.89%) -1.4 percent Unternehmenskunden (Ø -1.41%) -0.9 percent Kreditausfälle (Ø -0.94%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.25%) 0.2 percent Warnstreik (Ø 0.18%) -1.4 percent Streikbereitschaft (Ø -1.41%) -0.4 percent Einschränkungen (Ø -0.38%) -0.5 percent Inflation (Ø -0.47%) -0.1 percent Verhandlungsrunde (Ø -0.12%) -1.0 percent Verhandlungsbereitschaft (Ø -1.00%) -1.4 percent Verhandlungsspielraum (Ø -1.41%) -1.9 percent Tarifvertrages (Ø -1.86%) 0.2 percent Warnstreik (Ø 0.18%) -1.4 percent Streikbereitschaft (Ø -1.41%) -0.4 percent Einschränkungen (Ø -0.38%) -0.5 percent Inflation (Ø -0.47%) -0.1 percent Verhandlungsrunde (Ø -0.12%) -1.0 percent Verhandlungsbereitschaft (Ø -1.00%) -1.4 percent Verhandlungsspielraum (Ø -1.41%) -2.9 percent Gesprächen (Ø -2.93%) -1.9 percent Arbeitskampfmaßnahmen (Ø -1.86%) -0.8 percent Verständnis (Ø -0.81%) -1.9 percent Tarifvertrages (Ø -1.86%) -2.8 percent Streiks (Ø -2.84%) -1.4 percent Ausstand (Ø -1.41%) -1.4 percent Gesprächsrunde (Ø -1.41%) -0.3 percent Angebot (Ø -0.29%) -1.9 percent Arbeitskampfmaßnahmen (Ø -1.86%) -0.8 percent Verständnis (Ø -0.81%) -2.9 percent Gesprächen (Ø -2.93%) -1.3 percent Fortschritte (Ø -1.31%) -0.5 percent Inflation (Ø -0.47%) -1.4 percent Gehaltsangebot (Ø -1.41%) -0.5 percent Arbeiten (Ø -0.49%) 1.0 percent Streik (Ø 0.97%) -0.5 percent Inflation (Ø -0.47%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.32%) -1.4 percent Bankenkonzern (Ø -1.41%) 0.3 percent Finanzdienstleistern (Ø 0.31%) 0.3 percent Palette (Ø 0.28%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 0.1 percent Spektrum (Ø 0.12%) 0.3 percent Firmenkunden- (Ø 0.31%) -0.2 percent Bandbreite (Ø -0.16%) -0.1 percent Stellung (Ø -0.13%) 0.3 percent Devisen- (Ø 0.31%) 0.6 percent Niederlassungen (Ø 0.56%)
∑ -0.72 %

2.2 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 2.2%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 0.4 percent Analystenschätzungen (Ø 0.37%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) -0.2 percent Elektrofahrzeugen (Ø -0.17%) -0.2 percent Preisklassen (Ø -0.16%) -0.2 percent Antriebskomponenten (Ø -0.17%) -0.3 percent Fahrens (Ø -0.33%) 0.3 percent Tesla (Ø 0.31%) -0.8 percent Energie (Ø -0.80%) -0.2 percent Nachtstrom (Ø -0.17%) 0.3 percent Tesla (Ø 0.31%) 0.3 percent Tesla (Ø 0.31%) -4.3 percent Sitzung (Ø -4.32%) 0.8 percent Ausbaustufe (Ø 0.83%) -0.6 percent Autos (Ø -0.60%) 0.3 percent Autofabrik (Ø 0.35%) -1.0 percent Phase (Ø -0.96%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) -0.6 percent Autos (Ø -0.60%) -0.7 percent Gründen (Ø -0.71%) -2.1 percent Menge (Ø -2.12%) -0.4 percent Duldung (Ø -0.38%) 2.2 percent Flächennutzungspläne (Ø 2.18%) 2.2 percent Fördergenehmigungen (Ø 2.18%) 2.2 percent Gesprächsatmosphäre (Ø 2.18%) 0.1 percent Elektroautofabrik (Ø 0.11%) -0.6 percent Autos (Ø -0.60%) 0.3 percent Autofabrik (Ø 0.35%) -1.0 percent Phase (Ø -0.96%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) -0.6 percent Autos (Ø -0.60%) -1.5 percent Verbandsversammlung (Ø -1.51%) -0.7 percent Gründen (Ø -0.71%) -0.1 percent Fördermenge (Ø -0.12%) 2.2 percent Gewerbe (Ø 2.18%) 2.2 percent Baugebiete (Ø 2.18%) 2.2 percent Wasserfördermenge (Ø 2.18%) 2.2 percent Gesprächsatmosphäre (Ø 2.18%) 0.1 percent Elektroautofabrik (Ø 0.11%) -0.6 percent Autos (Ø -0.60%) 0.3 percent Autofabrik (Ø 0.35%) -1.0 percent Phase (Ø -0.96%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) -0.6 percent Autos (Ø -0.60%) -1.5 percent Verbandsversammlung (Ø -1.51%) -0.7 percent Gründen (Ø -0.71%) -0.1 percent Fördermenge (Ø -0.12%) 2.2 percent Gewerbe (Ø 2.18%) 2.2 percent Baugebiete (Ø 2.18%) 2.2 percent Wasserfördermenge (Ø 2.18%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) -0.0 percent Modelle (Ø -0.04%) -1.4 percent Krieg (Ø -1.41%) 0.4 percent Varianten (Ø 0.36%) 1.1 percent Reichweite (Ø 1.07%) -0.6 percent Variante (Ø -0.63%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) 1.8 percent Batteriefabrik (Ø 1.76%) 1.4 percent Gebaut (Ø 1.35%) -2.5 percent Käufer (Ø -2.48%) 2.2 percent Fertigungshallen (Ø 2.18%) 1.7 percent Fahrzeugmodellen (Ø 1.67%) 1.1 percent Rekordstände (Ø 1.06%) 2.2 percent Nickel-Exporteure (Ø 2.18%) -3.4 percent Sanktionen (Ø -3.39%) 1.2 percent Bergbauunternehmen (Ø 1.18%) 2.2 percent Jahresproduktion (Ø 2.18%) 2.2 percent Tesla-Käufer (Ø 2.18%) 1.1 percent Preiserhöhungen (Ø 1.14%) 2.2 percent Nickel (Ø 2.18%) 2.2 percent Kobalt (Ø 2.18%) -2.5 percent Temperaturen (Ø -2.48%) 1.1 percent Preiserhöhungen (Ø 1.14%)
∑ 0.23 %

3.4 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 3.4%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) 0.0 percent Heimatmarkt (Ø 0.01%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) 0.9 percent Auswahl (Ø 0.87%) -0.1 percent Endgeräte (Ø -0.08%) -1.0 percent Formate (Ø -0.98%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 2.1 percent Haushalt (Ø 2.07%) 3.4 percent Freunde (Ø 3.39%) 0.3 percent Angebote (Ø 0.33%)
∑ 0.50 %

-1.9 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -1.9%)
0.1 percent Job (Ø 0.11%) -0.4 percent Anspruch (Ø -0.36%) -0.4 percent Daimler (Ø -0.42%) -1.9 percent Arbeitsverhältnis (Ø -1.88%) -0.2 percent Regelungen (Ø -0.22%) -0.5 percent Begründung (Ø -0.51%) -1.9 percent Rechtsauffassung (Ø -1.88%) -1.0 percent Spielraum (Ø -0.98%) -2.2 percent Gericht (Ø -2.19%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.51%) -1.9 percent Leiharbeit (Ø -1.88%) -1.4 percent Arbeit (Ø -1.43%) 0.4 percent Lösung (Ø 0.42%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.35%) 0.8 percent Tendenz (Ø 0.85%) -0.8 percent Abstand (Ø -0.79%) -1.9 percent Zeitarbeiter (Ø -1.88%) 1.7 percent Modellwechsel (Ø 1.66%) 1.7 percent Modellpflege (Ø 1.66%) 1.7 percent Elfenbein-Farbton (Ø 1.66%) -1.9 percent LUXEMBURG (Ø -1.88%) -1.9 percent Leiharbeiter (Ø -1.88%) -0.2 percent Regelungen (Ø -0.22%) -0.4 percent Daimler (Ø -0.42%) -1.9 percent Arbeitsverhältnis (Ø -1.88%) -0.5 percent Begründung (Ø -0.51%) -1.9 percent Rechtsauffassung (Ø -1.88%) -1.0 percent Spielraum (Ø -0.98%) -2.2 percent Gericht (Ø -2.19%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.51%) -1.9 percent LUXEMBURG (Ø -1.88%) 0.1 percent Job (Ø 0.11%) -0.4 percent Anspruch (Ø -0.36%) -0.4 percent Daimler (Ø -0.42%) -1.9 percent Arbeitsverhältnis (Ø -1.88%) -0.2 percent Regelungen (Ø -0.22%) -0.5 percent Begründung (Ø -0.51%) -1.9 percent Rechtsauffassung (Ø -1.88%) -1.0 percent Spielraum (Ø -0.98%) -2.2 percent Gericht (Ø -2.19%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.51%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.35%) 0.8 percent Tendenz (Ø 0.85%) -0.8 percent Abstand (Ø -0.79%) -1.9 percent Zeitarbeiter (Ø -1.88%) -1.2 percent Analysen (Ø -1.25%) -1.6 percent Recherchen (Ø -1.58%) -2.5 percent Batterie-Engpässe (Ø -2.50%) -2.5 percent Beruf (Ø -2.50%) -1.5 percent Lkw (Ø -1.51%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -1.9 percent Taxiversionen (Ø -1.88%) 2.3 percent China-Marktdaten (Ø 2.31%)
∑ -0.75 %

1.2 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 1.2%)
0.6 percent Generation (Ø 0.56%) 1.2 percent Messmethoden (Ø 1.19%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 0.1 percent Tech-Konzerne (Ø 0.09%) 0.6 percent E-Mail (Ø 0.60%) 1.2 percent Docs (Ø 1.19%) -0.9 percent Vorlage (Ø -0.93%) -2.3 percent Abgaben (Ø -2.27%) -0.3 percent Tochterunternehmen (Ø -0.29%) -0.2 percent Sprachen (Ø -0.20%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%) -0.9 percent Produktangebot (Ø -0.88%) -0.1 percent Reiseratgeber (Ø -0.15%) -0.1 percent Smartphones (Ø -0.07%) -0.2 percent Namen (Ø -0.17%) -0.5 percent Unternehmensteile (Ø -0.45%) 0.3 percent Tochtergesellschaften (Ø 0.31%)
∑ -0.12 %

-1.3 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -1.3%)
-0.2 percent Netz (Ø -0.17%) -0.2 percent Netz (Ø -0.17%) -1.3 percent Handynetz (Ø -1.30%) -1.0 percent Phase (Ø -0.96%) -0.9 percent Platz (Ø -0.88%) 0.6 percent Respekt (Ø 0.58%) -1.3 percent Telekomanbietern (Ø -1.30%) 0.6 percent Preise (Ø 0.56%) -0.2 percent Netz (Ø -0.17%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) 0.3 percent Geschäftsjahr (Ø 0.27%) -0.9 percent United (Ø -0.86%) 0.3 percent Geschäftsjahr (Ø 0.27%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) 0.3 percent Geschäftsjahr (Ø 0.27%) -1.3 percent Kundenverträge (Ø -1.30%) -4.1 percent Kundenbeziehungen (Ø -4.06%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.3 percent Kundenverträge (Ø -1.30%) 0.7 percent Ergebniseffekt (Ø 0.73%) -0.3 percent Angebot (Ø -0.29%) -0.9 percent EBITDA (Ø -0.86%) -2.3 percent EBIT (Ø -2.33%) -0.9 percent Kosten (Ø -0.86%) 1.4 percent Internationalisierung (Ø 1.42%) 0.7 percent Ergebniseffekt (Ø 0.73%) 0.3 percent Effekten (Ø 0.29%) -1.3 percent VDSL-Kontingente (Ø -1.30%) -1.3 percent Ergebniseffekts (Ø -1.30%) -1.3 percent EPS (Ø -1.30%) -1.3 percent EPS (Ø -1.30%) 1.1 percent Hauptversammlung (Ø 1.08%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) -1.3 percent Marketingaktivitäten (Ø -1.30%) -0.7 percent Märkten (Ø -0.72%) -1.3 percent Ausbaugebiete (Ø -1.30%) -1.3 percent Kundenverträgen (Ø -1.30%) -1.3 percent Mitarbeitenden (Ø -1.30%) -1.3 percent Vertriebskraft (Ø -1.30%) -1.0 percent Marken (Ø -0.99%) 0.0 percent Darstellung (Ø 0.01%) 1.1 percent Hauptversammlung (Ø 1.08%) 0.6 percent Ausschüttung (Ø 0.63%) -0.0 percent Dividendenrendite (Ø -0.01%) -0.9 percent EBITDA (Ø -0.86%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.3 percent Kundenverträge (Ø -1.30%) -1.3 percent Bewertungseffekte (Ø -1.30%) -1.3 percent Marketingaktivitäten (Ø -1.30%) -1.9 percent Tagestief (Ø -1.93%) 0.4 percent Analystenschätzungen (Ø 0.37%) 0.5 percent Anwendungen (Ø 0.51%) -0.2 percent Anbietern (Ø -0.16%) 0.1 percent Internet-Zugangsprodukte (Ø 0.11%) -1.0 percent Marken (Ø -0.99%) 0.1 percent Spektrum (Ø 0.12%) -0.1 percent Angeboten (Ø -0.05%) 0.1 percent Mail-Anwendungen (Ø 0.11%) 0.1 percent Nutzergruppe (Ø 0.11%) 0.1 percent Fertigungsmechanismen (Ø 0.11%) 1.3 percent Vodafone (Ø 1.27%)
∑ -0.49 %

0.0 percent SAMSUNG (ISIN: KR7005930003 / 0.0%)
-0.1 percent Smartphones (Ø -0.07%) -0.2 percent Displays (Ø -0.22%) 0.7 percent Parallelwelt (Ø 0.72%) -0.6 percent JPMorgan (Ø -0.57%) -0.0 percent Bank (Ø -0.01%) -0.1 percent Version (Ø -0.05%) 0.3 percent Führung (Ø 0.27%) 0.3 percent Portrait (Ø 0.30%) 0.3 percent Bankfiliale (Ø 0.30%) 0.3 percent Galerien (Ø 0.30%) 2.9 percent Kryptomarkt (Ø 2.88%) 1.9 percent Ranking (Ø 1.94%) -0.1 percent Version (Ø -0.05%) -2.5 percent Filialen (Ø -2.53%) 0.5 percent Grundstücke (Ø 0.46%) 1.1 percent Immobilien (Ø 1.12%) -0.5 percent Infrastruktur (Ø -0.49%) -0.1 percent Ökosystem (Ø -0.05%) 1.4 percent Web (Ø 1.42%) 0.0 percent QD-OLED-Monitor (Ø 0.00%) -1.0 percent Problem (Ø -0.99%) 0.0 percent Panel-Technik (Ø 0.00%) 1.1 percent Updates (Ø 1.10%) -0.1 percent Smartphones (Ø -0.07%) -1.0 percent K-Monitor (Ø -1.02%) 0.7 percent Macbook (Ø 0.72%) 0.0 percent Samsung (Ø 0.01%) 0.0 percent OLED-Fernseher (Ø 0.00%) 0.8 percent Schwäche (Ø 0.84%)
∑ 0.22 %

-1.4 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -1.4%)
1.8 percent Herstellern (Ø 1.77%) 0.5 percent Kapitals (Ø 0.45%) -1.2 percent Wettlauf (Ø -1.24%) -1.4 percent Batteriezellen (Ø -1.41%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) -1.2 percent Analysen (Ø -1.25%) -1.6 percent Recherchen (Ø -1.58%) -2.5 percent Batterie-Engpässe (Ø -2.50%) -2.5 percent Beruf (Ø -2.50%) -1.5 percent Lkw (Ø -1.51%) -2.8 percent Automobilhersteller (Ø -2.83%) 0.1 percent Wertschöpfungskette (Ø 0.13%) 0.2 percent Dienstleistungsspektrum (Ø 0.18%) 0.8 percent Marke (Ø 0.78%) 0.1 percent Charakter (Ø 0.09%) 0.6 percent Segmenten (Ø 0.64%) 0.3 percent Reaktoren (Ø 0.29%) 0.3 percent Kursplus (Ø 0.32%)
∑ -0.60 %

-14.0 percent SAF-HOLLAND (ISIN: DE000SAFH001 / -14.0%)
-0.9 percent Kosten (Ø -0.86%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) -6.3 percent Abstriche (Ø -6.29%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.06%) -4.5 percent Rohstoffkosten (Ø -4.46%) -5.9 percent Auftragsbestand (Ø -5.94%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.33%) -1.5 percent Auslastung (Ø -1.52%) -7.8 percent Finanzlage (Ø -7.77%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) -0.9 percent Kosten (Ø -0.86%) -4.6 percent Vertriebs- (Ø -4.56%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) -6.3 percent Abstriche (Ø -6.29%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.06%) -4.5 percent Rohstoffkosten (Ø -4.46%) -5.9 percent Auftragsbestand (Ø -5.94%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.33%) -1.5 percent Auslastung (Ø -1.52%) -7.8 percent Finanzlage (Ø -7.77%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) -0.9 percent Kosten (Ø -0.86%) -4.6 percent Vertriebs- (Ø -4.56%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.85%) -0.9 percent Platz (Ø -0.88%) -0.9 percent Kosten (Ø -0.86%) -14.2 percent Umsatzannahmen (Ø -14.16%) -5.9 percent Auftragsbestand (Ø -5.94%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.05%) -0.5 percent Unsicherheiten (Ø -0.53%) -0.6 percent Verlauf (Ø -0.58%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.21%) -1.1 percent Branche (Ø -1.10%) 0.6 percent Satz (Ø 0.55%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.06%) -4.5 percent Rohstoffkosten (Ø -4.46%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) -14.2 percent SAF-HOLLAND (Ø -14.16%) 0.3 percent Geschäftsjahr (Ø 0.27%) -2.9 percent Konzernumsatz (Ø -2.89%) -5.0 percent Preissteigerungen (Ø -4.97%) -14.2 percent Kosteninflation (Ø -14.16%) 0.3 percent Marge (Ø 0.35%) -10.2 percent Finanzprofil (Ø -10.18%) -7.2 percent Opportunitäten (Ø -7.24%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) -14.2 percent Fracht- (Ø -14.16%) -7.7 percent Kostendruck (Ø -7.67%) -14.2 percent Erstausrüstungsgeschäfts (Ø -14.16%) -14.2 percent Fracht- (Ø -14.16%) -6.9 percent Ersatzteil- (Ø -6.89%) -14.2 percent Fracht- (Ø -14.16%) -2.1 percent Umsatzanstieg (Ø -2.06%) -14.2 percent Nachfrageentwicklung (Ø -14.16%) -2.1 percent Umsatzanstieg (Ø -2.06%) 1.1 percent Hauptversammlung (Ø 1.08%) -14.2 percent Periodenergebnisses (Ø -14.16%) -14.2 percent Umsatzwachstums (Ø -14.16%) -4.0 percent Entwicklungskosten (Ø -3.96%) -9.0 percent Automatisierung (Ø -9.03%) -2.4 percent Reduzierung (Ø -2.39%) -14.2 percent Geschäftsbetriebe (Ø -14.16%) -0.9 percent Verbesserung (Ø -0.92%) 1.4 percent Ergebnisses (Ø 1.37%) -1.3 percent Konflikt (Ø -1.27%) -0.6 percent Einfluss (Ø -0.57%) -14.2 percent Fracht- (Ø -14.16%) -6.9 percent Kosteneinsparungen (Ø -6.89%) -2.0 percent Auseinandersetzung (Ø -1.98%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%) -5.9 percent Auftragsbestand (Ø -5.94%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.33%) -1.4 percent Kapazitätsauslastung (Ø -1.41%) -6.7 percent Währungskurse (Ø -6.69%) -2.3 percent EBIT (Ø -2.33%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.06%) -4.5 percent Rohstoffkosten (Ø -4.46%) -0.1 percent Verzögerung (Ø -0.06%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) -14.2 percent BIP-Entwicklung (Ø -14.16%) -1.1 percent Ziele (Ø -1.12%) -0.1 percent Sprache (Ø -0.14%) 0.5 percent Investorenpräsentation (Ø 0.46%) -0.1 percent Sprache (Ø -0.14%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -7.8 percent Verbindlichkeiten (Ø -7.84%) -0.8 percent Produkten (Ø -0.78%) -0.8 percent Produkten (Ø -0.78%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.26%) -1.5 percent Rechnungslegungsrahmen (Ø -1.49%) -1.7 percent Leistungskennzahlen (Ø -1.70%) -1.5 percent Rechnungslegungsrahmen (Ø -1.49%) -1.7 percent Leistungskennzahlen (Ø -1.70%) -14.2 percent Informationszwecken (Ø -14.16%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.85%) -0.9 percent Platz (Ø -0.88%) -0.9 percent Kosten (Ø -0.86%) -14.2 percent Umsatzannahmen (Ø -14.16%) -5.9 percent Auftragsbestand (Ø -5.94%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.05%) -0.5 percent Unsicherheiten (Ø -0.53%) -0.6 percent Verlauf (Ø -0.58%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.21%) -1.1 percent Branche (Ø -1.10%)
∑ -3.78 %

-0.9 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -0.9%)
0.1 percent Spektrum (Ø 0.12%) -0.3 percent Nutzergeräte (Ø -0.30%) -2.6 percent Nutzer (Ø -2.65%) -0.3 percent Tablets (Ø -0.30%) -0.3 percent Handysparte (Ø -0.30%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) -0.9 percent Arbeitsrealität (Ø -0.91%) 0.1 percent Hoffnung (Ø 0.05%) -1.4 percent Arbeit (Ø -1.43%)
∑ -0.55 %

-0.4 percent INTEL (ISIN: US4581401001 / -0.4%)
-0.4 percent Arbeitsvermittlung (Ø -0.42%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.35%) 0.8 percent Ausbaustufe (Ø 0.83%) -1.2 percent Arbeitsplätze (Ø -1.17%) -1.2 percent Zahl (Ø -1.17%) -0.4 percent Insoweit (Ø -0.42%) -0.4 percent Studiengänge (Ø -0.42%) -0.8 percent Kriterium (Ø -0.76%) 0.3 percent Forderung (Ø 0.28%) -0.4 percent Industriegebiet (Ø -0.42%) -0.4 percent Studienprogramme (Ø -0.42%) -1.3 percent Konzern (Ø -1.33%) -0.4 percent Studiengänge (Ø -0.42%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.51%) 0.6 percent Umsetzung (Ø 0.62%) -0.4 percent Arbeitsvermittlung (Ø -0.42%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.35%) 0.8 percent Ausbaustufe (Ø 0.83%) -1.2 percent Arbeitsplätze (Ø -1.17%) -1.2 percent Zahl (Ø -1.17%) -0.4 percent Insoweit (Ø -0.42%) -0.4 percent Studiengänge (Ø -0.42%) -0.8 percent Kriterium (Ø -0.76%) 0.3 percent Forderung (Ø 0.28%) -0.4 percent Industriegebiet (Ø -0.42%) -0.4 percent Studienprogramme (Ø -0.42%) -1.3 percent Konzern (Ø -1.33%) -0.4 percent Studiengänge (Ø -0.42%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.51%) 0.6 percent Umsetzung (Ø 0.62%) -0.4 percent Studiengänge (Ø -0.42%)
∑ -0.34 %

-2.2 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / -2.2%)
-2.2 percent Titeljäger (Ø -2.18%) -2.2 percent Kampfansagen (Ø -2.18%) -1.6 percent Schwächen (Ø -1.56%) -0.9 percent Siegen (Ø -0.91%) -2.2 percent Pflichtsieg (Ø -2.18%) -0.4 percent Norweger (Ø -0.44%) -2.2 percent Standard-Tor (Ø -2.18%) -0.9 percent Dortmund (Ø -0.87%) 0.1 percent Erkrankungen (Ø 0.08%) -0.2 percent Spiel (Ø -0.18%) -2.2 percent Saisonphase (Ø -2.18%) -2.2 percent Jäger (Ø -2.18%) -1.0 percent Duell (Ø -1.02%) -0.5 percent Dortmunder (Ø -0.45%) 1.0 percent Auftritt (Ø 0.99%) 0.7 percent Saisonverlauf (Ø 0.70%) 4.4 percent Heimniederlage (Ø 4.43%) 1.3 percent Titelchance (Ø 1.27%) 1.8 percent Marco (Ø 1.82%) 1.8 percent Figur (Ø 1.82%) 4.4 percent Stammspieler (Ø 4.43%) 4.4 percent Durchschlagskraft (Ø 4.43%) -0.6 percent Probleme (Ø -0.55%) 4.4 percent Tackling (Ø 4.43%) 4.4 percent Remis (Ø 4.43%) -2.1 percent Menge (Ø -2.12%) 0.8 percent Bild (Ø 0.84%) 4.4 percent Eckenvariante (Ø 4.43%) 4.4 percent Toreck (Ø 4.43%) 4.4 percent Einwechslung (Ø 4.43%) 1.4 percent Gelegenheiten (Ø 1.36%) 0.3 percent Führung (Ø 0.27%) 1.3 percent Abschluss (Ø 1.26%) -0.3 percent Erfolg (Ø -0.31%) -0.7 percent Treffers (Ø -0.74%) -2.2 percent Verletzungspause (Ø -2.18%) -1.8 percent Faktor (Ø -1.81%) -0.6 percent Leistung (Ø -0.64%) -0.3 percent Fußball (Ø -0.33%) -0.9 percent Mittelfeldspieler (Ø -0.88%) -0.5 percent Rückschlag (Ø -0.46%) -2.1 percent Menge (Ø -2.12%) -0.9 percent Dialog (Ø -0.86%) -1.2 percent Austausch (Ø -1.25%) -0.9 percent Dialog (Ø -0.86%) -0.4 percent Norweger (Ø -0.44%) -0.7 percent Rose (Ø -0.70%) -2.2 percent Titeljäger (Ø -2.18%) -2.2 percent Kampfansagen (Ø -2.18%) -1.6 percent Schwächen (Ø -1.56%) -0.9 percent Siegen (Ø -0.91%) -2.2 percent Pflichtsieg (Ø -2.18%) -0.4 percent Norweger (Ø -0.44%) -2.2 percent Standard-Tor (Ø -2.18%) -0.9 percent Dortmund (Ø -0.87%) 0.1 percent Erkrankungen (Ø 0.08%) -0.2 percent Spiel (Ø -0.18%) -2.2 percent Saisonphase (Ø -2.18%) -2.2 percent Jäger (Ø -2.18%) -1.0 percent Duell (Ø -1.02%) -0.5 percent Dortmunder (Ø -0.45%) -0.3 percent Erfolg (Ø -0.31%) -0.7 percent Treffers (Ø -0.74%) -2.2 percent Verletzungspause (Ø -2.18%) -1.8 percent Faktor (Ø -1.81%) -0.6 percent Leistung (Ø -0.64%) -0.3 percent Fußball (Ø -0.33%) -0.9 percent Mittelfeldspieler (Ø -0.88%) -0.5 percent Rückschlag (Ø -0.46%) -2.1 percent Menge (Ø -2.12%) -1.2 percent Austausch (Ø -1.25%) -0.9 percent Dialog (Ø -0.86%) -0.4 percent Norweger (Ø -0.44%) -0.7 percent Rose (Ø -0.70%) -0.5 percent Position (Ø -0.52%) -0.2 percent Profifußball (Ø -0.22%) -0.2 percent Fußballsport (Ø -0.22%) 1.3 percent Geschäftsfeldern (Ø 1.31%) -1.1 percent Bezug (Ø -1.08%) -0.6 percent Partnern (Ø -0.58%) -0.3 percent Know-how (Ø -0.34%) -0.3 percent Kenntnis (Ø -0.26%) -1.3 percent Haaland (Ø -1.33%) 1.6 percent Haaland-Verpflichtung (Ø 1.57%) -2.2 percent BeraterRedaktion (Ø -2.18%)
∑ -0.28 %

-0.2 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -0.2%)
-0.2 percent Desktop-Mac (Ø -0.17%) -0.6 percent Leistung (Ø -0.64%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) -0.6 percent Leistung (Ø -0.64%) 0.3 percent Stromversorgung (Ø 0.35%) 0.1 percent Apple (Ø 0.13%) -0.3 percent End-to-End-Elektronikprodukte (Ø -0.27%) -0.3 percent Musikplayer (Ø -0.26%) 0.7 percent Software (Ø 0.67%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.57%) -0.3 percent Musikplayer (Ø -0.26%) -0.3 percent Ausführungen (Ø -0.27%) 1.3 percent Vodafone (Ø 1.27%)
∑ -0.09 %

-1.7 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -1.7%)
0.4 percent Fernsehkonzern (Ø 0.39%) -1.2 percent Einschätzung (Ø -1.17%) -8.5 percent Einmarsches (Ø -8.48%) -1.7 percent Inhalteinvestitionen (Ø -1.66%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%) 0.6 percent Champions (Ø 0.58%) 0.9 percent Rivalen (Ø 0.92%) -0.3 percent Diskussion (Ø -0.26%) -1.7 percent Rabe (Ø -1.66%) 0.8 percent Mediengesetz (Ø 0.84%) 0.4 percent Fernsehgeschäft (Ø 0.41%) -1.7 percent Mysteryserie (Ø -1.66%)
∑ -0.93 %

-2.3 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -2.3%)
0.4 percent Rally (Ø 0.43%) 0.4 percent Rally (Ø 0.43%) -0.2 percent Ausbruch (Ø -0.25%) 0.9 percent Kaufsignal (Ø 0.91%) -1.2 percent Verkaufssignal (Ø -1.17%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.35%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.84%) 0.2 percent Beschränkungen (Ø 0.20%) -0.3 percent Angebot (Ø -0.29%) 0.4 percent Aufforderung (Ø 0.37%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.23%) 0.7 percent Wertentwicklung (Ø 0.68%) 0.3 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.34%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.19%) 0.3 percent Interessenkonflikte (Ø 0.34%) 0.4 percent Rechnung (Ø 0.36%) -0.2 percent Informationen (Ø -0.18%) 0.3 percent Positionen (Ø 0.28%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.30%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.34%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.34%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 0.0 percent Cypress (Ø 0.01%) -2.3 percent Halbleiterunternehmen (Ø -2.32%)
∑ 0.05 %

0.1 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.1%)
0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.32%) 0.3 percent Palette (Ø 0.28%) 0.3 percent ICT-Lösungen (Ø 0.29%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) -0.3 percent Daten (Ø -0.26%) 0.3 percent Anschlüsse (Ø 0.29%) 1.3 percent Vodafone (Ø 1.27%) 0.7 percent Software (Ø 0.67%) 1.8 percent Gedanke (Ø 1.80%) 1.8 percent Lochkarten (Ø 1.80%) 1.4 percent Büro (Ø 1.37%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 1.4 percent Niederlassung (Ø 1.42%) 0.4 percent Programme (Ø 0.38%) 0.2 percent Geschäftsjahres (Ø 0.18%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 1.8 percent Finanzbuchhaltungssystem (Ø 1.80%) 0.7 percent Software (Ø 0.67%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 1.8 percent Softwaregeneration (Ø 1.80%) 1.8 percent Jubiläum (Ø 1.80%) 1.8 percent Bilanzrichtliniengesetzes (Ø 1.80%) 1.8 percent Emissionspreis (Ø 1.80%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 1.8 percent Systems (Ø 1.80%) 1.8 percent Herstellern (Ø 1.77%) 1.8 percent Softwaregeneration (Ø 1.80%) 0.9 percent Installationszahlen (Ø 0.87%) 1.8 percent Wachstumsschub (Ø 1.80%) 0.8 percent Präsenz (Ø 0.80%) 0.6 percent Niederlassungen (Ø 0.56%) 0.4 percent Mittelstand (Ø 0.40%) 0.0 percent Mitarbeitern (Ø 0.00%) 1.8 percent ERP-Applikationen (Ø 1.80%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) 1.8 percent Neuerung (Ø 1.75%) 1.8 percent Wertverluste (Ø 1.80%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.32%) 0.9 percent Gründungsmitglied (Ø 0.87%) 0.5 percent Finanzkrise (Ø 0.53%) 1.9 percent Dauer (Ø 1.92%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.6 percent Generation (Ø 0.56%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 0.4 percent CEO (Ø 0.42%)
∑ 0.92 %

-4.2 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -4.2%)
-1.2 percent Analysen (Ø -1.25%) -1.6 percent Recherchen (Ø -1.58%) -2.5 percent Batterie-Engpässe (Ø -2.50%) -2.5 percent Beruf (Ø -2.50%) -1.5 percent Lkw (Ø -1.51%) -0.4 percent Produktion (Ø -0.43%) 2.2 percent Gemeinschaftsunternehmens (Ø 2.25%) 0.3 percent Gewinnmarge (Ø 0.34%) -0.3 percent Autobauer (Ø -0.35%) 0.3 percent Marge (Ø 0.35%) 2.5 percent Millionen-Betrag (Ø 2.52%) 2.5 percent Vertriebschef (Ø 2.52%) 2.5 percent BMW-Werken (Ø 2.52%) -0.9 percent Leitindex (Ø -0.86%) 0.7 percent Branchenindex (Ø 0.66%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) 1.1 percent Lieferzeiten (Ø 1.05%) 2.5 percent Gebrauchtwagenpreisen (Ø 2.52%) -0.1 percent Konkurrenz (Ø -0.07%) 0.2 percent Verkauf (Ø 0.18%) 2.5 percent Marktchancen (Ø 2.52%) 3.2 percent Batterieautos (Ø 3.22%) 2.5 percent Gesamtabsatzes (Ø 2.52%) 0.8 percent Stückzahlen (Ø 0.77%) 2.5 percent Modellgeneration (Ø 2.52%) 2.5 percent E-Antrieb (Ø 2.52%) 0.6 percent Generation (Ø 0.56%) 2.5 percent Produktions-Joint-Ventures (Ø 2.52%) -0.1 percent Anteile (Ø -0.09%) 2.5 percent Bucheffekt (Ø 2.52%) 2.5 percent Geldzufluss (Ø 2.52%) -0.1 percent Konten (Ø -0.15%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.22%) -2.3 percent Abgaben (Ø -2.27%) -0.1 percent Premium-Markenstrategie (Ø -0.08%) -1.0 percent Marken (Ø -0.99%) -0.6 percent Mobilität (Ø -0.57%) -0.6 percent Mobilität (Ø -0.57%) -1.6 percent Fokus (Ø -1.60%) -1.9 percent BMW (Ø -1.89%) 0.5 percent Gewinnplus (Ø 0.46%) -4.2 percent ErgebnisRedaktion (Ø -4.17%)
∑ 0.33 %

-1.3 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -1.3%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -0.1 percent Service (Ø -0.13%) 0.2 percent Lebens- (Ø 0.18%) 1.3 percent Vermögensverwaltern (Ø 1.31%) -0.2 percent Asset (Ø -0.18%) -1.3 percent VersicherungFebruar (Ø -1.34%)
∑ -0.02 %

-4.5 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / -4.5%)
-1.6 percent Schwankungen (Ø -1.56%) 1.3 percent Trading-Chancen (Ø 1.31%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.15%) 8.1 percent Klicke (Ø 8.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.15%) 1.3 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 1.29%) 0.1 percent Alibaba (Ø 0.10%) 0.6 percent Website (Ø 0.55%) 0.5 percent Fachgebiete (Ø 0.46%) 0.5 percent Waren (Ø 0.51%) 0.5 percent Onlinebezahlsystem (Ø 0.46%) -0.9 percent Erholung (Ø -0.89%) -4.5 percent Auslandslisting (Ø -4.46%)
∑ 0.47 %

1.3 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 1.3%)
-1.3 percent Wohnungen (Ø -1.34%) -1.3 percent Wohnungen (Ø -1.34%)
∑ -1.34 %

-7.1 percent SUSE (ISIN: LU2333210958 / -7.1%)
-1.4 percent Verträge (Ø -1.35%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.3 percent Fortschritte (Ø -1.31%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -1.7 percent Leistungskennzahlen (Ø -1.70%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.32%) -0.2 percent Rentabilität (Ø -0.22%) -2.9 percent Geschäftsstrategie (Ø -2.85%) -3.1 percent Kompetenz (Ø -3.09%) -2.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -2.63%) -3.0 percent Stakeholder (Ø -2.96%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.05%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.33%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) -2.8 percent Innovations- (Ø -2.78%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) -7.1 percent Unternehmensgröße (Ø -7.10%) -0.2 percent Rentabilität (Ø -0.22%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.44%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -0.7 percent Wechselkursen (Ø -0.74%) -2.9 percent Posten (Ø -2.93%) -1.8 percent Anzahl (Ø -1.82%) -6.5 percent Stammaktien (Ø -6.52%) -1.7 percent Leistungskennzahlen (Ø -1.70%) -0.3 percent Daten (Ø -0.26%) 0.2 percent Wechselkurse (Ø 0.25%) -0.3 percent Bedingungen (Ø -0.30%) -0.7 percent Märkten (Ø -0.72%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) -0.3 percent Umfang (Ø -0.29%) -3.7 percent Gewinnmargen (Ø -3.70%) -7.1 percent Wachstumsfaktoren (Ø -7.10%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.3 percent Fortschritte (Ø -1.31%) -7.1 percent Rancher-NeuVector (Ø -7.10%) -3.9 percent End-to-End (Ø -3.86%) -7.1 percent Softwarelösung (Ø -7.10%) -0.9 percent Quartals (Ø -0.91%) 0.4 percent Sitz (Ø 0.42%) -3.9 percent Umsatzerlöse (Ø -3.86%) -2.3 percent Vertriebsaktivitäten (Ø -2.31%) -7.1 percent Sanktionsvorschriften (Ø -7.10%) -7.1 percent Mehrjahresverträge (Ø -7.10%) -7.1 percent Altvertrages (Ø -7.10%) -7.1 percent Softwareunternehmen (Ø -7.10%) -1.4 percent Verträge (Ø -1.35%) -1.6 percent Schwankungen (Ø -1.56%) -1.3 percent Fortschritte (Ø -1.31%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.05%) 1.8 percent Wachstumsrate (Ø 1.83%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) 0.5 percent Linie (Ø 0.45%) -3.9 percent Vertragsdauer (Ø -3.86%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent Mehrjahresverträge (Ø -7.10%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.2 percent Rückgang (Ø -1.25%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.4 percent Marktbedingungen (Ø -1.39%) -3.0 percent Vertriebsorganisation (Ø -2.95%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) -4.1 percent Kundenbeziehungen (Ø -4.06%) -1.8 percent Faktor (Ø -1.81%) -2.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -2.63%) 0.2 percent Geschäftsjahres (Ø 0.18%) -7.1 percent Vertriebsorganisationen (Ø -7.10%) -7.1 percent Vertriebserfolge (Ø -7.10%) -2.4 percent Chief (Ø -2.37%) -7.1 percent Vertriebsorganisationen (Ø -7.10%) -7.1 percent Vertriebsmitarbeiterinnen (Ø -7.10%) -3.2 percent Vertrieb (Ø -3.16%) -1.2 percent Wachstumsziele (Ø -1.19%) 0.3 percent Neueinstellungen (Ø 0.29%) -0.5 percent Verwaltung (Ø -0.45%) -0.9 percent Quartals (Ø -0.91%) -7.1 percent Rufs (Ø -7.10%) -2.0 percent Gehälter (Ø -2.02%) -1.7 percent Fällen (Ø -1.70%) -2.5 percent Fachkräfte (Ø -2.46%) -2.2 percent Zunahme (Ø -2.17%) 1.6 percent Anpassung (Ø 1.59%) 0.5 percent Linie (Ø 0.45%) -1.6 percent Personal (Ø -1.62%) -7.1 percent Kostenanstieg (Ø -7.10%) -7.1 percent Kostenanstieg (Ø -7.10%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent Kostengutschriften (Ø -7.10%) -7.1 percent Vertriebsleistung (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -1.3 percent Steuern (Ø -1.34%) -7.1 percent FX (Ø -7.10%) -1.0 percent Obergrenze (Ø -0.97%) -0.6 percent Bedeutung (Ø -0.57%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%) -2.1 percent Jahresabschluss (Ø -2.08%) -7.1 percent Informationssicherheitsmanagements (Ø -7.10%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) -7.1 percent Rating-Agentur (Ø -7.10%) -0.9 percent Engagement (Ø -0.92%) -7.1 percent ESG-Aktivitäten (Ø -7.10%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.05%) -7.1 percent Zehnerbereich (Ø -7.10%) -7.1 percent Zehnerbereich (Ø -7.10%) -3.9 percent Verwässerung (Ø -3.86%) -2.0 percent System (Ø -1.97%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 0.4 percent Herausforderungen (Ø 0.40%) -1.4 percent Risiken (Ø -1.35%) -2.3 percent Verpflichtung (Ø -2.28%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.33%) 0.2 percent Faktoren (Ø 0.18%) -3.9 percent Datensicherheit (Ø -3.86%) -2.3 percent Verpflichtung (Ø -2.28%) -0.2 percent Informationen (Ø -0.18%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.33%) -7.1 percent Vertragsvolumen (Ø -7.10%) -1.4 percent Verträge (Ø -1.35%) 0.2 percent Korrektur (Ø 0.16%) -1.4 percent Kurs (Ø -1.37%) -1.1 percent Arbeitskräfte (Ø -1.10%) -2.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -2.63%) -2.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -2.63%) -3.0 percent Stakeholder (Ø -2.96%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.27%) -7.1 percent Zehnerprozentbereich (Ø -7.10%) -0.9 percent Versionen (Ø -0.94%) 0.3 percent Geschäftsjahr (Ø 0.27%) -7.1 percent Vertragsvolumen (Ø -7.10%) -1.4 percent Verträge (Ø -1.35%) 0.2 percent Korrektur (Ø 0.16%) -1.4 percent Kurs (Ø -1.37%) -1.1 percent Arbeitskräfte (Ø -1.10%) -2.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -2.63%) -2.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -2.63%) -3.0 percent Stakeholder (Ø -2.96%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.27%) -7.1 percent Zehnerprozentbereich (Ø -7.10%) -0.9 percent Versionen (Ø -0.94%)
∑ -3.04 %

2.2 percent SCHOELLER-BLECKMANN (ISIN: AT0000946652 / 2.2%)
4.0 percent Internetadresse (Ø 4.04%) 0.3 percent Geschäftsjahr (Ø 0.27%) 0.5 percent Dividende (Ø 0.54%) -1.1 percent Öl- (Ø -1.05%) -2.1 percent Akteur (Ø -2.09%) -0.7 percent Energiewende (Ø -0.66%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -0.7 percent Sprung (Ø -0.67%) -0.7 percent Sprung (Ø -0.67%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%) 2.2 percent Ternitz (Ø 2.19%) -0.5 percent Einbruch (Ø -0.48%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) 2.1 percent Steigerung (Ø 2.09%) -0.1 percent Bremsmanöver (Ø -0.11%) 2.2 percent Gänge (Ø 2.19%) -0.9 percent Performance (Ø -0.92%) 3.1 percent Ergebniswachstum (Ø 3.06%) 1.9 percent Liquidität (Ø 1.86%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.44%) -0.0 percent Erhöhung (Ø -0.04%) 3.2 percent Dividendenausschüttung (Ø 3.22%) 0.1 percent Strategie (Ø 0.07%) 0.3 percent Energieversorgung (Ø 0.26%) 0.5 percent Technologien (Ø 0.54%) -1.1 percent Öl- (Ø -1.05%) -2.1 percent Akteur (Ø -2.09%) -0.7 percent Energiewende (Ø -0.66%) -0.8 percent Konzerns (Ø -0.75%) -3.1 percent Kompetenz (Ø -3.09%) -1.8 percent Segment (Ø -1.81%) -0.3 percent Kerngeschäfts (Ø -0.32%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) -0.1 percent Kriterien (Ø -0.05%) 2.2 percent Eintrittsbarrieren (Ø 2.19%) -0.3 percent Know-how (Ø -0.34%) -0.7 percent Wachstumspotenzial (Ø -0.70%) 1.5 percent Profitabilität (Ø 1.53%) -1.8 percent Segment (Ø -1.81%) 0.7 percent Kerngeschäft (Ø 0.68%) 0.3 percent Energieversorgung (Ø 0.26%) 2.2 percent Qualitatsstandards (Ø 2.19%) -0.1 percent Geschäftsmodelle (Ø -0.06%) 3.6 percent Cashflows (Ø 3.64%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) -0.5 percent Geschäftsbereich (Ø -0.51%) -0.9 percent Ergänzung (Ø -0.94%) 3.0 percent Investitionsmöglichkeit (Ø 2.96%) 0.2 percent Unternehmens (Ø 0.24%) 2.2 percent ESG-konforme (Ø 2.19%) -0.3 percent Reduktion (Ø -0.32%) 2.2 percent ESG (Ø 2.19%) 2.2 percent ESG (Ø 2.19%) -3.4 percent Sanktionen (Ø -3.39%) 2.2 percent Rekordniveaus (Ø 2.19%) -1.4 percent Wirtschaftswachstum (Ø -1.38%) -0.5 percent Unsicherheiten (Ø -0.53%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) -0.1 percent Rohstoffen (Ø -0.15%) -4.1 percent Solidarität (Ø -4.09%) -5.9 percent Energiemarkt (Ø -5.90%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) -1.0 percent Regionen (Ø -1.04%) 1.4 percent Niederlassung (Ø 1.42%) -0.9 percent Geschäfts (Ø -0.88%) 2.2 percent Euro-Millionenbereich (Ø 2.19%) -1.7 percent Umfeld (Ø -1.69%) 0.0 percent Energiequellen (Ø 0.04%) 2.2 percent Qualitätsprodukten (Ø 2.19%) 0.1 percent Beitrag (Ø 0.05%) 0.5 percent Technologien (Ø 0.54%) -0.1 percent Management (Ø -0.05%)
∑ 0.07 %

0.6 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / 0.6%)
1.0 percent Zinserhöhung (Ø 1.04%) -0.5 percent Inflation (Ø -0.47%) 0.7 percent Software (Ø 0.67%) 1.8 percent Gedanke (Ø 1.80%) 1.8 percent Lochkarten (Ø 1.80%) 1.4 percent Büro (Ø 1.37%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 1.4 percent Niederlassung (Ø 1.42%) 0.4 percent Programme (Ø 0.38%) 0.2 percent Geschäftsjahres (Ø 0.18%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 1.8 percent Finanzbuchhaltungssystem (Ø 1.80%) 0.7 percent Software (Ø 0.67%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 1.8 percent Softwaregeneration (Ø 1.80%) 1.8 percent Jubiläum (Ø 1.80%) 1.8 percent Bilanzrichtliniengesetzes (Ø 1.80%) 1.8 percent Emissionspreis (Ø 1.80%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 1.8 percent Systems (Ø 1.80%) 1.8 percent Herstellern (Ø 1.77%) 1.8 percent Softwaregeneration (Ø 1.80%) 0.9 percent Installationszahlen (Ø 0.87%) 1.8 percent Wachstumsschub (Ø 1.80%) 0.8 percent Präsenz (Ø 0.80%) 0.6 percent Niederlassungen (Ø 0.56%) 0.4 percent Mittelstand (Ø 0.40%) 0.0 percent Mitarbeitern (Ø 0.00%) 1.8 percent ERP-Applikationen (Ø 1.80%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) 1.8 percent Neuerung (Ø 1.75%) 1.8 percent Wertverluste (Ø 1.80%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.32%) 0.9 percent Gründungsmitglied (Ø 0.87%) 0.5 percent Finanzkrise (Ø 0.53%) 1.9 percent Dauer (Ø 1.92%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.6 percent Generation (Ø 0.56%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 0.4 percent CEO (Ø 0.42%) -0.2 percent Anbietern (Ø -0.16%) 0.0 percent Prozesse (Ø 0.04%) 0.0 percent Verwaltungen (Ø 0.02%) 0.6 percent Anforderungen (Ø 0.63%) 1.2 percent IT-Branche (Ø 1.23%) 1.5 percent SAP-Finanzchef (Ø 1.46%)
∑ 0.94 %

-3.1 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / -3.1%)
-3.1 percent Geschäftssparten (Ø -3.09%) -3.1 percent Abschreibungsrisiko (Ø -3.09%) -3.4 percent Sanktionen (Ø -3.39%) -3.1 percent Kapitalanlagen (Ø -3.09%) -1.4 percent Risiken (Ø -1.35%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) 2.5 percent Finanzmärkte (Ø 2.52%) 1.2 percent Ausnahmen (Ø 1.24%) -3.1 percent Rückversicherungs-Gesellschaften (Ø -3.09%) 0.1 percent Unternehmensbereiche (Ø 0.05%) 0.5 percent Munich (Ø 0.49%) 0.5 percent Dividende (Ø 0.54%)
∑ -1.10 %

-1.9 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -1.9%)
-0.0 percent Bank (Ø -0.01%) -2.6 percent Anlagevotum (Ø -2.63%) 0.3 percent Empörung (Ø 0.28%) -3.5 percent Aggression (Ø -3.47%) 1.0 percent Rechtfertigungsdruck (Ø 0.99%) -0.6 percent Bevölkerung (Ø -0.55%) 0.9 percent Argumentation (Ø 0.88%) 1.0 percent Imageschaden (Ø 0.99%) 1.1 percent Gesundheits- (Ø 1.05%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.26%) 0.4 percent Patienten (Ø 0.38%) -0.4 percent Fresenius (Ø -0.44%) 1.0 percent Dialysezentren (Ø 0.99%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.35%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) 0.3 percent Medikamenten (Ø 0.27%) 1.0 percent Vorräte (Ø 0.99%) -1.4 percent Produktionsstätten (Ø -1.38%) -0.6 percent Bedeutung (Ø -0.57%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) -1.6 percent Entscheidungen (Ø -1.60%) -1.4 percent Land (Ø -1.38%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.90%) -0.7 percent Firmen (Ø -0.65%) -1.6 percent Wirtschaft (Ø -1.59%) -0.7 percent Bereichen (Ø -0.65%) -0.0 percent Wurf (Ø -0.02%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%)
∑ -0.51 %

-0.5 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / -0.5%)
-0.8 percent Bekanntmachung (Ø -0.85%) -0.5 percent Internet-Angebot (Ø -0.54%) -2.9 percent Kooperationsvertrag (Ø -2.91%) -0.5 percent Perspektivisch (Ø -0.54%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 0.0 percent Produktpalette (Ø 0.01%) 0.4 percent Lösung (Ø 0.42%) -0.5 percent Internet-Angebot (Ø -0.54%) 0.6 percent Paket (Ø 0.64%) -0.5 percent Vertragsbindung (Ø -0.54%) 0.0 percent Sortiment (Ø 0.04%) -0.5 percent Dachmarke (Ø -0.54%) -0.6 percent Millionen-Euro-Betrag (Ø -0.63%) 0.2 percent Höhe (Ø 0.24%) -0.5 percent Vilanek (Ø -0.54%) -0.5 percent Submarken (Ø -0.54%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.32%) -0.5 percent Portfolio (Ø -0.46%) -0.1 percent Sprach- (Ø -0.05%) -0.1 percent Netzinfrastruktur (Ø -0.05%) -0.6 percent Services (Ø -0.60%) -0.1 percent Internet-Portal (Ø -0.05%) -0.9 percent Geschäftsfeld (Ø -0.88%) -0.1 percent Handy-App (Ø -0.05%)
∑ -0.38 %

-0.6 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / -0.6%)
0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) 1.3 percent Umstrukturierung (Ø 1.28%) -1.5 percent Auslastung (Ø -1.52%) -5.3 percent Nettoverschuldung (Ø -5.29%) -0.3 percent Diskussion (Ø -0.26%) -0.1 percent Preisen (Ø -0.10%) -4.4 percent Energieversorger (Ø -4.41%) -0.1 percent Preisen (Ø -0.10%) -0.8 percent Rahmen (Ø -0.83%) 0.1 percent Europa (Ø 0.11%) -1.4 percent Partner (Ø -1.35%) -1.9 percent Anteil (Ø -1.87%) -0.3 percent Erdgasmengen (Ø -0.28%) -4.1 percent Gas (Ø -4.09%) 1.3 percent Beziehungen (Ø 1.34%) -0.2 percent Verknappung (Ø -0.16%) 2.8 percent Geschäftsbericht (Ø 2.80%) -0.3 percent Mehrheitsaktionär (Ø -0.28%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) -0.3 percent Atomkraftwerk (Ø -0.28%) -1.5 percent Nervosität (Ø -1.46%) -0.2 percent Russland-Engagements (Ø -0.19%) 0.8 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.82%) -0.5 percent Verfügbarkeit (Ø -0.45%) -1.8 percent Preisentwicklung (Ø -1.84%) -0.2 percent Aufwärtschancen (Ø -0.19%) -1.9 percent Rohstoffpreise (Ø -1.89%) -0.2 percent Abwärtsdruck (Ø -0.17%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.85%) -0.3 percent Fall (Ø -0.26%) -1.2 percent Optionen (Ø -1.20%) 0.2 percent Verkauf (Ø 0.18%) -4.1 percent Gas (Ø -4.09%) 0.3 percent Energieunternehmen (Ø 0.27%) -4.4 percent Aktivitäten (Ø -4.43%) -1.1 percent Betrieb (Ø -1.11%) -0.1 percent Instandhaltungs- (Ø -0.13%) -0.5 percent Umstrukturierungen (Ø -0.45%) 0.7 percent Kerngeschäft (Ø 0.68%) -0.1 percent Ennergieerzeugung (Ø -0.13%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%)
∑ -0.77 %

-2.0 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -2.0%)
3.4 percent Geschäftspartner (Ø 3.43%) -0.0 percent Bank (Ø -0.01%) -1.4 percent Partner (Ø -1.35%) 0.1 percent Firmenkundenverbünden (Ø 0.13%) -0.5 percent Portfolio (Ø -0.46%) -0.7 percent Außenhandels (Ø -0.66%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) 0.4 percent Mittelstand (Ø 0.40%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%) -0.5 percent Beratung (Ø -0.53%) -0.7 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.71%) 0.1 percent Digitalbank (Ø 0.13%) 0.0 percent Mitarbeitern (Ø 0.00%) -0.7 percent Gewinnen (Ø -0.67%)
∑ -0.08 %

-1.9 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -1.9%)
0.3 percent Verbreitung (Ø 0.26%) 0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.15%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.19%) 0.2 percent Abwicklung (Ø 0.20%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.19%) 0.4 percent Instrumente (Ø 0.40%) 0.5 percent BlackRock (Ø 0.48%) -1.2 percent Zusammenarbeit (Ø -1.18%) -0.3 percent Teerfarbstoff (Ø -0.26%) -0.3 percent Farbstoffe (Ø -0.26%) -0.3 percent Farbstoffe (Ø -0.26%) -0.3 percent Produktionskette (Ø -0.26%) -0.3 percent Farbstoffe (Ø -0.26%) -0.2 percent BASF (Ø -0.19%) 1.0 percent Fabrik (Ø 1.04%) 2.8 percent Firmengeschichte (Ø 2.79%) -0.3 percent Werksarzt (Ø -0.26%) -0.3 percent Synthese (Ø -0.26%) -0.3 percent Farbstoffs (Ø -0.26%) -0.2 percent Produktionsanlagen (Ø -0.17%) 0.4 percent Anlage (Ø 0.39%) -0.3 percent Kriegsministeriums (Ø -0.26%) -1.4 percent Krieg (Ø -1.41%) -0.3 percent Chlorgasangriff (Ø -0.26%) -0.3 percent Weltkriegs (Ø -0.26%) 0.2 percent Meilensteine (Ø 0.22%) -0.3 percent Kunststoff (Ø -0.26%) -0.3 percent Pflanzenschutzmittel (Ø -0.26%) -0.3 percent Verbundstandort (Ø -0.26%) -0.3 percent Engelhard (Ø -0.26%) -0.3 percent Schwerpunkte (Ø -0.26%) 0.0 percent Produktpalette (Ø 0.01%) -0.6 percent Lösungen (Ø -0.59%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) -0.3 percent Personalveränderungen (Ø -0.26%) -0.3 percent Chemikalie (Ø -0.26%) -1.9 percent Chemie-Konzernen (Ø -1.90%) -1.9 percent Tagestief (Ø -1.93%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -0.1 percent Kunststoffe (Ø -0.05%) 0.5 percent Produktionsstandorte (Ø 0.47%)
∑ -0.11 %

-2.5 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -2.5%)
4.3 percent Tiefststand (Ø 4.29%) 4.3 percent Branchenübersicht (Ø 4.29%) 4.1 percent Schulter (Ø 4.12%) -0.3 percent Trendmarken (Ø -0.28%) -0.4 percent Labels (Ø -0.37%)
∑ 2.41 %

-1.2 percent WALMART (ISIN: US9311421039 / -1.2%)
0.5 percent Tech-Jobs (Ø 0.47%) -4.6 percent Einzelhandel (Ø -4.57%) 0.6 percent Sonnenblumenöl (Ø 0.59%) 0.6 percent Mehl-Regale (Ø 0.59%)
∑ -0.73 %

-0.1 percent WACKER CHEMIE (ISIN: DE000WCH8881 / -0.1%)
0.8 percent Pandemie (Ø 0.85%) 2.4 percent Engpasssituation (Ø 2.41%) 2.4 percent Impfstoffknappheit (Ø 2.41%) 2.4 percent Bundeswirtschaftsminister (Ø 2.41%) -0.5 percent Verwaltung (Ø -0.45%) -0.1 percent Impfstoff (Ø -0.13%) 2.4 percent Bereitschaftsentgelt (Ø 2.41%) -0.1 percent Impfstoff (Ø -0.13%)
∑ 1.22 %

0.6 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 0.6%)
0.4 percent Lösung (Ø 0.42%) -0.9 percent Ersatz (Ø -0.92%) -1.0 percent Regionen (Ø -1.04%) 0.9 percent Interviews (Ø 0.90%) -2.3 percent Wachstumspotential (Ø -2.34%) 0.6 percent Zahlungen (Ø 0.64%) -3.0 percent Finanzmarkt (Ø -2.97%) -1.8 percent Stellen (Ø -1.82%) 0.9 percent Banksystem (Ø 0.90%) 0.9 percent Krypto-Typ (Ø 0.90%) 0.9 percent Krypto-Typen (Ø 0.90%) 0.2 percent Investments (Ø 0.19%) 0.1 percent Unterschied (Ø 0.08%) 0.5 percent Anwendungen (Ø 0.51%) 0.9 percent Beratungsangebote (Ø 0.90%) 0.9 percent Krypto-Strategie (Ø 0.90%) 2.5 percent Karten (Ø 2.45%) 0.7 percent Krypto-Abteilung (Ø 0.67%) 1.0 percent Geschäftsfelder (Ø 0.98%) 1.0 percent Gebühren (Ø 0.98%) -1.3 percent Geschäftsmodell (Ø -1.30%) -1.9 percent Tagestief (Ø -1.93%) 0.4 percent Bezahlung (Ø 0.39%) 0.2 percent Geldautomaten (Ø 0.16%) 0.2 percent Bankkunden (Ø 0.16%) 0.2 percent Kartentypen (Ø 0.16%) -0.1 percent Zahlung (Ø -0.11%) 0.5 percent Technologien (Ø 0.54%) -0.1 percent Zahlung (Ø -0.11%) -0.2 percent Zahlungsarten (Ø -0.17%)
∑ 0.03 %

9.7 percent VERBUND (ISIN: AT0000746409 / 9.7%)
2.0 percent Stromkonzern (Ø 2.02%) -0.0 percent Dividendenrendite (Ø -0.01%) 0.3 percent Geschäftsjahr (Ø 0.27%) 9.7 percent Eigenerzeugung (Ø 9.71%) 1.9 percent Geschäfts- (Ø 1.91%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.06%) 9.7 percent Großhandelspreise (Ø 9.71%) 9.7 percent Werttreiber (Ø 9.71%) 0.2 percent Faktoren (Ø 0.18%) 2.6 percent Bekenntnis (Ø 2.58%) 9.7 percent Dekarbonisierung (Ø 9.71%) -0.0 percent Erhöhung (Ø -0.04%) -0.6 percent CO (Ø -0.64%) 1.4 percent Treibhausgasemissionen (Ø 1.45%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.06%) -1.3 percent Einflussfaktoren (Ø -1.31%) 9.7 percent Großhandelspreise (Ø 9.71%) 5.3 percent Energiehunger (Ø 5.31%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.84%) 9.7 percent Gasspeicherbestände (Ø 9.71%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) 9.7 percent Futures (Ø 9.71%) 9.7 percent Ergebnisbeitrag (Ø 9.71%) 0.4 percent Volatilität (Ø 0.39%) 9.7 percent Wertigkeit (Ø 9.71%) 0.6 percent Durchschnitt (Ø 0.62%) 3.9 percent Tätigkeit (Ø 3.90%) 0.3 percent Positionen (Ø 0.28%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.44%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%) 1.1 percent Dividendenzahlungen (Ø 1.08%) 0.5 percent Dividende (Ø 0.54%) 9.7 percent Eigenerzeugung (Ø 9.71%) 3.9 percent Tätigkeit (Ø 3.90%) -0.0 percent Erzeugung (Ø -0.01%) 2.8 percent IAS (Ø 2.77%) 2.8 percent IAS (Ø 2.77%)
∑ 3.33 %

1.2 percent UNITEDHEALTH (ISIN: US91324P1021 / 1.2%)
0.4 percent Aufwärtsbewegung (Ø 0.36%) 0.4 percent Rally (Ø 0.43%) -0.4 percent Abwärtstrend (Ø -0.38%) -0.2 percent Ausbruch (Ø -0.25%) 0.4 percent Rally (Ø 0.43%) -1.2 percent Kursgewinnen (Ø -1.16%) 1.1 percent Ausbruchsversuch (Ø 1.06%) 3.1 percent Rückfall (Ø 3.12%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.35%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.84%) 0.2 percent Beschränkungen (Ø 0.20%) -0.3 percent Angebot (Ø -0.29%) 0.4 percent Aufforderung (Ø 0.37%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.23%) 0.7 percent Wertentwicklung (Ø 0.68%) 0.3 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.34%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.19%) 0.3 percent Interessenkonflikte (Ø 0.34%) 0.4 percent Rechnung (Ø 0.36%) -0.2 percent Informationen (Ø -0.18%) 0.3 percent Positionen (Ø 0.28%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.30%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.34%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.34%)
∑ 0.28 %

-1.8 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / -1.8%)
-0.2 percent Konglomerat (Ø -0.23%)

-0.6 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / -0.6%)
-0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) -0.6 percent Uber (Ø -0.61%) -0.1 percent Beförderungsmöglichkeiten (Ø -0.09%) -1.4 percent Verkehrsmitteln (Ø -1.42%) 0.3 percent Mobilitätslösungen (Ø 0.28%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) -0.6 percent Uber (Ø -0.61%)
∑ -0.10 %

5.4 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / 5.4%)
-0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 0.1 percent Medien (Ø 0.12%) 5.4 percent Label (Ø 5.36%)
∑ 0.78 %

-1.5 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -1.5%)
2.5 percent Jobgarantie (Ø 2.48%) -0.5 percent Airline (Ø -0.49%) 0.7 percent Gesellschaften (Ø 0.65%) -0.0 percent Standard (Ø -0.01%) 2.0 percent Lern- (Ø 2.03%) -0.3 percent Corona-Jahr (Ø -0.29%) -0.9 percent Erholung (Ø -0.89%) 0.2 percent Auseinandersetzungen (Ø 0.22%) 0.4 percent Standorte (Ø 0.37%) 0.1 percent Aufgaben (Ø 0.06%) 0.6 percent Unsicherheit (Ø 0.56%) -0.2 percent Anbietern (Ø -0.16%) 0.4 percent Kapazitäten (Ø 0.40%) -0.5 percent Airline (Ø -0.49%) 0.7 percent Funktionen (Ø 0.73%) 2.0 percent Kundenberatungen (Ø 2.03%) 0.0 percent Büros (Ø 0.04%) 2.0 percent Schließungsabsichten (Ø 2.03%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 2.0 percent Beschäftigungsgarantien (Ø 2.03%) 0.4 percent Sitz (Ø 0.42%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%) 0.7 percent Landesgesellschaften (Ø 0.74%) -0.6 percent Services (Ø -0.60%) 0.7 percent Mittel- (Ø 0.74%) -0.2 percent Plattformen (Ø -0.19%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.26%) 2.0 percent Handeln (Ø 2.03%) 0.4 percent Unternehmenskultur (Ø 0.39%) 0.8 percent Effekte (Ø 0.77%) 0.1 percent Chancen (Ø 0.05%) 0.6 percent Generation (Ø 0.56%) 1.6 percent Russland-Ableger (Ø 1.64%)
∑ 0.56 %

2.1 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 2.1%)
-0.2 percent Anbietern (Ø -0.16%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%) 0.5 percent Energie- (Ø 0.53%) 1.6 percent Rohstoff- (Ø 1.63%) 0.3 percent Verbreitung (Ø 0.26%) 0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.15%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.19%) 0.2 percent Abwicklung (Ø 0.20%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.19%) 0.4 percent Instrumente (Ø 0.40%) -0.1 percent State (Ø -0.14%)
∑ 0.29 %

-0.9 percent STELLANTIS (ISIN: NL00150001Q9 / -0.9%)
0.5 percent Technologien (Ø 0.54%) 1.9 percent Generationen (Ø 1.93%) -2.6 percent Transformation (Ø -2.64%) 0.5 percent Technologien (Ø 0.54%) 0.3 percent Startups (Ø 0.34%) 0.5 percent Technologien (Ø 0.54%) 1.8 percent Herstellern (Ø 1.77%)
∑ 0.43 %

-3.0 percent SIXT (ISIN: DE0007231326 / -3.0%)
1.3 percent Kündigungen (Ø 1.32%) -2.6 percent Maße (Ø -2.59%) -3.0 percent Formfehler (Ø -3.02%)
∑ -1.43 %

-2.8 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -2.8%)
0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.32%) 1.5 percent Automobil- (Ø 1.50%) 0.2 percent Serviceleistungen (Ø 0.17%) 1.0 percent Bekanntgabe (Ø 0.96%) 0.9 percent Beziehung (Ø 0.86%) 0.9 percent Beziehung (Ø 0.86%)
∑ 0.78 %

0.2 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 0.2%)
-1.7 percent Energieversorgern (Ø -1.67%) 0.2 percent Ausbau (Ø 0.18%) -0.6 percent Energien (Ø -0.55%) -0.1 percent Nutzung (Ø -0.11%) 0.3 percent Ausstiegsfahrplan (Ø 0.32%) 0.3 percent Verteilnetzen (Ø 0.32%) 0.7 percent RWE (Ø 0.66%) 0.3 percent Verbreitung (Ø 0.26%) 0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.15%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.19%) 0.2 percent Abwicklung (Ø 0.20%) 0.2 percent Stimmrechte (Ø 0.19%) 0.4 percent Instrumente (Ø 0.40%) 0.5 percent BlackRock (Ø 0.48%)
∑ 0.07 %

1.3 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / 1.3%)
0.8 percent Pandemie (Ø 0.85%) 2.4 percent Engpasssituation (Ø 2.41%) 2.4 percent Impfstoffknappheit (Ø 2.41%) 2.4 percent Bundeswirtschaftsminister (Ø 2.41%) -0.5 percent Verwaltung (Ø -0.45%) -0.1 percent Impfstoff (Ø -0.13%) 2.4 percent Bereitschaftsentgelt (Ø 2.41%) -0.1 percent Impfstoff (Ø -0.13%) 0.3 percent Medikamenten (Ø 0.27%) 1.1 percent Therapiegebieten (Ø 1.14%) 0.5 percent Linie (Ø 0.45%) 1.1 percent Nervensystems (Ø 1.14%) 0.8 percent Potenzial (Ø 0.81%)
∑ 1.05 %

2.2 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / 2.2%)
-0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 0.6 percent Sonnenblumenöl (Ø 0.59%) 0.6 percent Mehl-Regale (Ø 0.59%)
∑ 0.06 %

0.2 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / 0.2%)
0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 0.2 percent Entertainmentplattformen (Ø 0.18%) 0.2 percent Bildverarbeitung (Ø 0.19%) -0.9 percent Kosten (Ø -0.86%)
∑ -0.07 %

0.9 percent NOVARTIS (ISIN: CH0012005267 / 0.9%)
2.5 percent Produzenten (Ø 2.52%) 0.9 percent Justiz-Instanz (Ø 0.93%) 0.8 percent Instanz (Ø 0.76%) 0.5 percent Institut (Ø 0.47%) 0.9 percent Krebsrisiko (Ø 0.93%) 0.9 percent Langzeitanwendung (Ø 0.93%) 0.9 percent Kausalität (Ø 0.93%) 0.9 percent Prädisposition (Ø 0.93%) 0.8 percent Krebsrisiken (Ø 0.81%) 0.9 percent BfArM (Ø 0.93%) 0.9 percent Grenzwerte (Ø 0.93%) -1.1 percent Maßnahmen (Ø -1.11%)
∑ 0.83 %

0.9 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / 0.9%)
0.6 percent Öls (Ø 0.56%) -1.2 percent Fördermengen (Ø -1.23%) 5.3 percent Energiehunger (Ø 5.31%) -0.8 percent Energie (Ø -0.80%) -5.3 percent Lieferausfall (Ø -5.26%) 0.6 percent Öls (Ø 0.56%) 3.4 percent Weltregionen (Ø 3.38%) -2.9 percent Öl (Ø -2.88%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.84%) 0.9 percent Energiemangel (Ø 0.90%) -2.9 percent Öl (Ø -2.88%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.84%) 0.9 percent Kapazität (Ø 0.86%) -4.1 percent Ausweitung (Ø -4.13%) 0.2 percent Kehrtwende (Ø 0.23%) 0.9 percent Ölimporte (Ø 0.90%) -1.2 percent Fördermengen (Ø -1.23%) -1.4 percent Land (Ø -1.38%) -4.1 percent Gas (Ø -4.09%) -2.9 percent Öl (Ø -2.88%) -2.9 percent Öl (Ø -2.88%) -0.7 percent Lieferungen (Ø -0.68%) -2.9 percent Öl (Ø -2.88%) 0.0 percent Energiequellen (Ø 0.04%) -0.7 percent Veränderung (Ø -0.71%) -0.1 percent Brennstoffen (Ø -0.15%) 0.9 percent Energieformen (Ø 0.90%) 0.9 percent Energieformen (Ø 0.90%) 0.9 percent Ukraine-Überfalls (Ø 0.90%) 0.9 percent Clean-Energie-Unternehmen (Ø 0.90%) 0.9 percent Energieformen (Ø 0.90%) 0.9 percent Energienachfrage (Ø 0.90%) -2.2 percent Energielieferungen (Ø -2.25%) -1.4 percent Habeck (Ø -1.37%) -1.7 percent Importen (Ø -1.74%) -0.7 percent Lieferungen (Ø -0.68%) 1.5 percent Signale (Ø 1.46%) 0.9 percent Öl-Importen (Ø 0.90%) -4.1 percent Gas (Ø -4.09%) 2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 0.4 percent Onshore-Anlagen (Ø 0.44%) 0.4 percent Windkraftanlagen (Ø 0.44%) 0.0 percent Nordex (Ø 0.03%) 0.4 percent Windkraftanlage (Ø 0.44%) 0.0 percent Produktpalette (Ø 0.01%) 0.2 percent Serviceleistungen (Ø 0.17%) 0.4 percent Störungsbeseitigung (Ø 0.44%) 0.4 percent Betriebsführung (Ø 0.44%) -0.7 percent BofA-StudieProfiteure (Ø -0.66%) 0.3 percent Ergebnis (Ø 0.26%)
∑ -0.42 %

-1.9 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / -1.9%)
-0.4 percent Automarkt (Ø -0.44%) 0.7 percent Vorjahr (Ø 0.71%) 9.2 percent Erholungstendenzen (Ø 9.23%) -0.0 percent Elektrofahrzeuge (Ø -0.04%) -0.3 percent Marktanteil (Ø -0.33%) 1.5 percent Auslieferungen (Ø 1.50%) 0.3 percent Tesla (Ø 0.31%) 2.2 percent Bloomberg (Ø 2.17%) 3.1 percent Wartezeiten (Ø 3.07%) -0.1 percent Preisen (Ø -0.10%) 0.6 percent Preise (Ø 0.56%) 9.2 percent Benzin- (Ø 9.23%) 1.5 percent Kaufpreis (Ø 1.51%) 5.1 percent Phänomen (Ø 5.10%) 9.2 percent Aufpreise (Ø 9.23%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 0.3 percent E-Autos (Ø 0.27%) 0.5 percent Technologien (Ø 0.54%) 0.3 percent Tesla (Ø 0.31%)
∑ 2.27 %

0.6 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.6%)
-0.9 percent Erholung (Ø -0.89%) 0.6 percent Liquiditätsprofil (Ø 0.57%) 0.6 percent Finanzpolitik (Ø 0.57%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 0.4 percent Flugzeugtriebwerken (Ø 0.38%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 0.5 percent Airbus (Ø 0.50%) 0.2 percent Passagiermaschinen (Ø 0.20%) 0.4 percent Technologieprogrammen (Ø 0.38%)
∑ 0.24 %

-1.0 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -1.0%)
-0.7 percent Novavax (Ø -0.66%) -0.7 percent Lieferungen (Ø -0.68%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.21%) -2.1 percent Dosierung (Ø -2.11%) 0.8 percent Potenzial (Ø 0.81%) -2.1 percent Kurssteigerungen (Ø -2.15%) 0.5 percent Expertise (Ø 0.46%) -0.7 percent Aufholbewegung (Ø -0.66%) -0.7 percent Anleger (Ø -0.73%) 0.9 percent Biotech-Unternehmen (Ø 0.95%) -1.5 percent Wirkung (Ø -1.50%) -0.0 percent Krankheiten (Ø -0.01%) -1.3 percent Fortschritte (Ø -1.31%) 1.2 percent Neuentwicklungen (Ø 1.17%) -0.6 percent Partnern (Ø -0.58%) 0.1 percent Partnerschaften (Ø 0.12%) 1.4 percent US-Behörden (Ø 1.35%) 1.8 percent Moderna (Ø 1.75%) 0.8 percent Potenzial (Ø 0.81%)
∑ -0.15 %

-0.1 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -0.1%)
1.6 percent Inhaltsstoffe (Ø 1.63%) -0.5 percent Mehrheit (Ø -0.52%) 2.6 percent Mixtur (Ø 2.63%) 0.4 percent Zusammensetzung (Ø 0.36%) -0.9 percent Behörde (Ø -0.93%) 2.6 percent Formel (Ø 2.63%) 1.0 percent Nebenwirkungen (Ø 1.03%) -2.3 percent Abgaben (Ø -2.27%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) -0.3 percent Gesundheitsschutz (Ø -0.33%) 0.6 percent Pigmentgeschäft (Ø 0.60%)
∑ 0.41 %

-0.0 percent JPMORGAN (ISIN: US46625H1005 / -0.0%)
0.7 percent Parallelwelt (Ø 0.72%) -0.6 percent JPMorgan (Ø -0.57%) -0.0 percent Bank (Ø -0.01%) -0.1 percent Version (Ø -0.05%) 0.3 percent Führung (Ø 0.27%) 0.3 percent Portrait (Ø 0.30%) 0.3 percent Bankfiliale (Ø 0.30%) 0.3 percent Galerien (Ø 0.30%) 2.9 percent Kryptomarkt (Ø 2.88%) 1.9 percent Ranking (Ø 1.94%) -0.1 percent Version (Ø -0.05%) -2.5 percent Filialen (Ø -2.53%) 0.5 percent Grundstücke (Ø 0.46%) 1.1 percent Immobilien (Ø 1.12%) -0.5 percent Infrastruktur (Ø -0.49%) -0.1 percent Ökosystem (Ø -0.05%) 1.4 percent Web (Ø 1.42%) -0.7 percent Free (Ø -0.72%) -1.9 percent Rohstoffpreise (Ø -1.89%) -1.6 percent Beeinträchtigungen (Ø -1.59%) -1.3 percent Preiseffekten (Ø -1.28%) -1.4 percent Verselbständigung (Ø -1.35%) -1.2 percent Aufstellung (Ø -1.17%) -2.4 percent Zukunftsperspektiven (Ø -2.42%) -6.8 percent Erwachen (Ø -6.84%) -0.6 percent Probleme (Ø -0.55%) -4.1 percent Schlusslicht (Ø -4.07%) -0.2 percent Barmittelzufluss (Ø -0.18%) -4.6 percent Direktgeschäften (Ø -4.60%) -0.7 percent Free (Ø -0.72%) 0.9 percent Barmittelfluss (Ø 0.86%) -0.6 percent Probleme (Ø -0.55%) 0.2 percent Verkauf (Ø 0.18%) -1.4 percent Verselbständigung (Ø -1.35%) -0.7 percent Anleger (Ø -0.73%) 0.1 percent Hoffnung (Ø 0.05%) -1.4 percent Marktbedingungen (Ø -1.39%) -0.8 percent Energie (Ø -0.80%) -2.3 percent Säule (Ø -2.34%) -1.2 percent Strecken (Ø -1.23%) -4.6 percent Coronavirus-Ausbruch (Ø -4.60%)
∑ -0.81 %

0.7 percent IBM (ISIN: US4592001014 / 0.7%)
-0.6 percent Verlauf (Ø -0.58%) 1.3 percent Abwärtsbewegung (Ø 1.26%) 1.1 percent Abprall (Ø 1.06%) 0.7 percent Trading (Ø 0.74%) 0.7 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.74%) 0.3 percent Berichterstattung (Ø 0.35%) 0.7 percent Sachkenntnis (Ø 0.74%) -0.1 percent Investment (Ø -0.15%) 0.7 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.74%) 0.8 percent Nachträge (Ø 0.85%) 0.6 percent Emittenten (Ø 0.62%) 0.2 percent Investments (Ø 0.19%) 2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 0.1 percent Spektrum (Ø 0.12%) 0.0 percent Produktpalette (Ø 0.01%) -0.3 percent Anwendungslösungen (Ø -0.27%) 0.0 percent Leasing- (Ø 0.01%) 1.2 percent IBM (Ø 1.25%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%)
∑ 0.53 %

-0.3 percent HENKEL (ISIN: DE0006048408 / -0.3%)
0.3 percent Empörung (Ø 0.28%) -3.5 percent Aggression (Ø -3.47%) 1.0 percent Rechtfertigungsdruck (Ø 0.99%) -0.6 percent Bevölkerung (Ø -0.55%) 0.9 percent Argumentation (Ø 0.88%) 1.0 percent Imageschaden (Ø 0.99%) 1.1 percent Gesundheits- (Ø 1.05%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.26%) 0.4 percent Patienten (Ø 0.38%) -0.4 percent Fresenius (Ø -0.44%) 1.0 percent Dialysezentren (Ø 0.99%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.35%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) 0.3 percent Medikamenten (Ø 0.27%) 1.0 percent Vorräte (Ø 0.99%) -1.4 percent Produktionsstätten (Ø -1.38%) -0.6 percent Bedeutung (Ø -0.57%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) -1.6 percent Entscheidungen (Ø -1.60%) -1.4 percent Land (Ø -1.38%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.90%) -0.7 percent Firmen (Ø -0.65%) -1.6 percent Wirtschaft (Ø -1.59%) -0.7 percent Bereichen (Ø -0.65%) -0.0 percent Wurf (Ø -0.02%) -0.5 percent Investitionen (Ø -0.46%)
∑ -0.46 %

-4.2 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / -4.2%)
4.3 percent Tiefststand (Ø 4.29%) 4.3 percent Branchenübersicht (Ø 4.29%) 4.1 percent Schulter (Ø 4.12%) -0.0 percent Zutaten (Ø -0.01%) -0.0 percent Gerichten (Ø -0.01%) 0.0 percent Büros (Ø 0.04%)
∑ 2.12 %

-1.0 percent GOLDMAN SACHS (ISIN: US38141G1040 / -1.0%)
-1.5 percent Aufschwung (Ø -1.52%) -0.1 percent Hafen (Ø -0.11%) -1.0 percent Preisdruck (Ø -1.04%) 0.8 percent Instanz (Ø 0.76%) -1.5 percent Aufschwung (Ø -1.52%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) -0.1 percent Hafen (Ø -0.11%) -1.0 percent ETF-Zuflüsse (Ø -1.04%) -0.4 percent Nachfrageanstieg (Ø -0.41%) -0.5 percent Unsicherheiten (Ø -0.53%) -0.4 percent Länder (Ø -0.39%) -1.4 percent Notenbank (Ø -1.42%) 0.8 percent Rekord (Ø 0.80%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) 0.8 percent Tendenz (Ø 0.85%) -0.9 percent Erholung (Ø -0.89%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) -1.0 percent Treibern (Ø -1.04%) -1.7 percent Metall (Ø -1.72%) 0.0 percent Anlageempfehlung (Ø 0.02%) 0.5 percent Kapitals (Ø 0.45%) -1.2 percent Wettlauf (Ø -1.24%) -1.4 percent Batteriezellen (Ø -1.41%) -0.6 percent Werk (Ø -0.63%)
∑ -0.49 %

1.1 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / 1.1%)
4.3 percent Tiefststand (Ø 4.29%) 4.3 percent Branchenübersicht (Ø 4.29%) 4.1 percent Schulter (Ø 4.12%) -0.6 percent Lösungen (Ø -0.59%) -0.1 percent Forschungsallianzen (Ø -0.11%) 1.1 percent Pharma-Unternehmen (Ø 1.07%) 0.2 percent Wirkstoffe (Ø 0.22%)
∑ 1.90 %

0.7 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 0.7%)
-0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 0.6 percent Sonnenblumenöl (Ø 0.59%) 0.6 percent Mehl-Regale (Ø 0.59%)
∑ 0.06 %

-1.1 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -1.1%)
-0.2 percent Bilanzen (Ø -0.19%) -0.2 percent Weihnachtsquartal (Ø -0.18%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanz (Ø -0.30%) 0.5 percent Linie (Ø 0.45%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.57%) -0.5 percent Disney (Ø -0.45%)
∑ -0.20 %

0.2 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / 0.2%)
4.3 percent Tiefststand (Ø 4.29%) 4.3 percent Branchenübersicht (Ø 4.29%) 4.1 percent Schulter (Ø 4.12%) 0.4 percent Analystenschätzungen (Ø 0.37%) 0.0 percent Lieferservices (Ø 0.03%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.34%) 0.0 percent Bestellplattformen (Ø 0.03%) 0.0 percent Lieferservices (Ø 0.03%) -5.5 percent Delivery (Ø -5.46%) 1.4 percent Mitbewerber (Ø 1.40%)
∑ 0.88 %

0.1 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 0.1%)
0.7 percent Software (Ø 0.67%) 1.8 percent Gedanke (Ø 1.80%) 1.8 percent Lochkarten (Ø 1.80%) 1.4 percent Büro (Ø 1.37%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.51%) 1.4 percent Niederlassung (Ø 1.42%) 0.4 percent Programme (Ø 0.38%) 0.2 percent Geschäftsjahres (Ø 0.18%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 1.8 percent Finanzbuchhaltungssystem (Ø 1.80%) 0.7 percent Software (Ø 0.67%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 1.8 percent Softwaregeneration (Ø 1.80%) 1.8 percent Jubiläum (Ø 1.80%) 1.8 percent Bilanzrichtliniengesetzes (Ø 1.80%) 1.8 percent Emissionspreis (Ø 1.80%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 1.8 percent Systems (Ø 1.80%) 1.8 percent Herstellern (Ø 1.77%) 1.8 percent Softwaregeneration (Ø 1.80%) 0.9 percent Installationszahlen (Ø 0.87%) 1.8 percent Wachstumsschub (Ø 1.80%) 0.8 percent Präsenz (Ø 0.80%) 0.6 percent Niederlassungen (Ø 0.56%) 0.4 percent Mittelstand (Ø 0.40%) 0.0 percent Mitarbeitern (Ø 0.00%) 1.8 percent ERP-Applikationen (Ø 1.80%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) 1.8 percent Neuerung (Ø 1.75%) 1.8 percent Wertverluste (Ø 1.80%) -0.3 percent Umsatzwachstum (Ø -0.32%) 0.9 percent Gründungsmitglied (Ø 0.87%) 0.5 percent Finanzkrise (Ø 0.53%) 1.9 percent Dauer (Ø 1.92%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.6 percent Generation (Ø 0.56%) 1.1 percent SAP (Ø 1.08%) 0.4 percent CEO (Ø 0.42%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -0.1 percent Mineral- (Ø -0.07%) -0.1 percent Packungsgrößen (Ø -0.07%) -0.5 percent Getränke (Ø -0.46%) -0.1 percent Coca-Cola (Ø -0.07%) 0.3 percent Colgate-Palmolive (Ø 0.26%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%)
∑ 0.86 %

1.7 percent CARL ZEISS MEDITEC (ISIN: DE0005313704 / 1.7%)
0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.33%) 3.3 percent Marktanteilsgewinne (Ø 3.30%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.19%) 2.3 percent Einstiegschance (Ø 2.32%) 2.1 percent Mitspieler (Ø 2.06%) 0.3 percent Marge (Ø 0.35%) -0.7 percent Märkten (Ø -0.72%) -0.1 percent Anteile (Ø -0.09%) 2.2 percent Umsätzen (Ø 2.21%) 0.5 percent Umsatzplus (Ø 0.50%) 0.2 percent Gewinnsteigerungen (Ø 0.18%) 5.0 percent US-Expansion (Ø 4.98%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.32%) 0.4 percent Fortschritt (Ø 0.39%) 4.2 percent Messtechnik (Ø 4.22%) 3.8 percent Werkzeuge (Ø 3.78%) 4.2 percent Krankheitsbilder (Ø 4.22%) 0.5 percent Linie (Ø 0.45%)
∑ 1.61 %

2.0 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 2.0%)
1.0 percent Subventionen (Ø 0.99%) 0.2 percent Elektroautos (Ø 0.25%) 0.1 percent Medien (Ø 0.12%) 0.1 percent Chancen (Ø 0.05%) 0.2 percent Unternehmens (Ø 0.24%) 0.5 percent US-Dollar (Ø 0.49%) 0.5 percent Verkaufszahlen (Ø 0.46%) -0.4 percent Beliebtheit (Ø -0.44%) 0.3 percent Fahrzeuge (Ø 0.33%) 0.7 percent Fabriken (Ø 0.70%) 0.1 percent Gigafactory (Ø 0.07%) 0.3 percent China (Ø 0.35%) 0.3 percent Model (Ø 0.33%) 0.3 percent Model (Ø 0.33%) 1.9 percent Wartezeit (Ø 1.86%) -0.1 percent Wettbewerber (Ø -0.14%) 1.0 percent Subventionen (Ø 0.99%) 2.2 percent Elektroauto-Sektors (Ø 2.23%) 1.4 percent Staates (Ø 1.36%) 2.2 percent Techwire (Ø 2.23%) 1.6 percent Chipmangel (Ø 1.55%) -0.5 percent Inflation (Ø -0.47%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.06%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) 3.8 percent Tageshöchststand (Ø 3.80%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -1.1 percent Hightech-Unternehmen (Ø -1.07%) -0.6 percent Energien (Ø -0.55%) 1.8 percent Herstellern (Ø 1.77%) 0.5 percent Technologien (Ø 0.54%)
∑ 0.62 %

-0.3 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / -0.3%)
-0.7 percent Novavax (Ø -0.66%) -0.7 percent Lieferungen (Ø -0.68%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.21%) -2.1 percent Dosierung (Ø -2.11%) 0.8 percent Potenzial (Ø 0.81%) -2.1 percent Kurssteigerungen (Ø -2.15%) 0.5 percent Expertise (Ø 0.46%) -0.7 percent Aufholbewegung (Ø -0.66%) -0.7 percent Anleger (Ø -0.73%) 2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 3.9 percent Biopharmaceutical (Ø 3.93%) 0.1 percent Erkrankungen (Ø 0.08%) 1.1 percent Biopharmazeutika (Ø 1.08%) 0.5 percent Expertise (Ø 0.46%) 1.1 percent Onkologie-Pipeline (Ø 1.08%)
∑ 0.24 %

1.2 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / 1.2%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -1.1 percent Haut- (Ø -1.06%) 0.5 percent Anwendungen (Ø 0.51%) 0.3 percent UmsatzRedaktion (Ø 0.26%) -1.0 percent Chef (Ø -1.01%) 1.0 percent Familienunternehmen (Ø 0.97%) 1.2 percent Luxusmarke (Ø 1.21%) 0.3 percent Positionen (Ø 0.28%)
∑ 0.15 %

3.0 percent BEFESA (ISIN: LU1704650164 / 3.0%)
1.1 percent Preisumfeld (Ø 1.07%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 3.0 percent Kapazitätsentwicklung (Ø 2.99%)
∑ 1.24 %

1.2 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 1.2%)
1.3 percent Trading-Chancen (Ø 1.31%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.15%) 8.1 percent Klicke (Ø 8.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.15%) 1.3 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 1.29%) 0.0 percent Sortiment (Ø 0.04%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.00%) 0.7 percent Animal (Ø 0.66%) 0.3 percent Medikamenten (Ø 0.27%) -0.2 percent Medikamente (Ø -0.18%) 0.1 percent Erkrankungen (Ø 0.08%) 0.5 percent Therapien (Ø 0.47%) 0.7 percent Agrarkonzern (Ø 0.66%) -1.4 percent Blockbuster (Ø -1.41%)
∑ 0.82 %

-4.2 percent AMD (ISIN: US0079031078 / -4.2%)
-2.3 percent Abgaben (Ø -2.27%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) -0.9 percent Schaltkreise (Ø -0.93%) -4.2 percent FidelityFX (Ø -4.15%)
∑ -1.86 %

0.1 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 0.1%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.32%) 0.4 percent Analystenschätzungen (Ø 0.37%) -1.3 percent Konzern (Ø -1.33%) -0.2 percent DaimlerChrysler (Ø -0.24%) -0.2 percent Aerospatiale (Ø -0.24%) -0.2 percent CASA (Ø -0.24%) -0.2 percent Luft- (Ø -0.24%) 1.4 percent Rüstungskonzerne (Ø 1.45%) 0.2 percent Luftfahrt (Ø 0.17%) -0.3 percent Dienstleistungen (Ø -0.30%) 0.2 percent Flugzeugbauer (Ø 0.16%)
∑ 0.19 %

-0.6 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / -0.6%)
0.3 percent Empörung (Ø 0.28%) -3.5 percent Aggression (Ø -3.47%) 1.0 percent Rechtfertigungsdruck (Ø 0.99%) -0.6 percent Bevölkerung (Ø -0.55%) 0.9 percent Argumentation (Ø 0.88%) 1.0 percent Imageschaden (Ø 0.99%) 1.1 percent Gesundheits- (Ø 1.05%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.26%) 0.4 percent Patienten (Ø 0.38%) -0.4 percent Fresenius (Ø -0.44%) 1.0 percent Dialysezentren (Ø 0.99%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.35%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) 0.3 percent Medikamenten (Ø 0.27%) 1.0 percent Vorräte (Ø 0.99%) -1.4 percent Produktionsstätten (Ø -1.38%) -0.6 percent Bedeutung (Ø -0.57%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -0.96%) -1.6 percent Entscheidungen (Ø -1.60%) -1.4 percent Land (Ø -1.38%) -1.1 percent Geld (Ø -1.14%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.90%) -0.7 percent Firmen (Ø -0.65%) -1.6 percent Wirtschaft (Ø -1.59%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) 1.2 percent Produktsortiment (Ø 1.21%) 1.3 percent Vielfalt (Ø 1.31%) 1.2 percent Dämpfungstechnologien (Ø 1.21%) 1.2 percent Sporttechnologien (Ø 1.21%) 2.2 percent Werbeflächen (Ø 2.17%)
∑ -0.16 %

4.6 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / 4.6%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) -0.8 percent Informationsaustausch (Ø -0.82%) -0.6 percent Endgeräten (Ø -0.58%) -0.4 percent Geräten (Ø -0.43%) 0.1 percent Comeback (Ø 0.12%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.15%)
∑ 0.15 %

0.6 percent XYLEM (ISIN: US98419M1009 / 0.6%)
-0.4 percent Wassertechnologiekonzern (Ø -0.41%) 0.8 percent Börsenkurs (Ø 0.82%) -0.4 percent ITT (Ø -0.41%) -0.5 percent Kursbasis (Ø -0.53%) -0.3 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.33%)
∑ -0.17 %

3.2 percent X5 RETAIL GROUP (ISIN: US98387E2054 / 3.2%)

0.2 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 0.2%)
0.4 percent Hörgerätehersteller (Ø 0.40%) 0.5 percent Anwendungen (Ø 0.51%) 0.4 percent Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen (Ø 0.40%) 0.3 percent Tochtergesellschaften (Ø 0.31%)
∑ 0.41 %

-0.5 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / -0.5%)
-2.3 percent Abgaben (Ø -2.27%) 0.3 percent Einheit (Ø 0.35%) -0.1 percent Management (Ø -0.05%) -1.0 percent Marken (Ø -0.99%) 0.3 percent Colgate-Palmolive (Ø 0.26%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%) -0.0 percent Wurf (Ø -0.02%)
∑ -0.40 %

-5.9 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -5.9%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -0.7 percent Internetunternehmen (Ø -0.69%) -1.8 percent Anzahl (Ø -1.82%) -0.7 percent Kommunikationslösungen (Ø -0.69%) -0.7 percent Social-Network-Dienst (Ø -0.69%) -0.7 percent Online-Community (Ø -0.69%) -0.7 percent Bezahllösungen (Ø -0.69%) 0.2 percent Übernahme (Ø 0.23%) -0.5 percent Börsenmeilenstein (Ø -0.54%)
∑ -0.62 %

0.3 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / 0.3%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 0.3 percent Technologiekonzern (Ø 0.26%) 0.0 percent Mitarbeitern (Ø 0.00%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) 0.0 percent Großkonzerne (Ø 0.03%) 0.2 percent Prozessabbildung (Ø 0.17%) 0.2 percent Systemhaus (Ø 0.17%) -0.2 percent Anbietern (Ø -0.16%) -0.2 percent Netz (Ø -0.17%) 0.2 percent Servicetechnikern (Ø 0.17%) 0.5 percent Kurssprung (Ø 0.50%)
∑ 0.30 %

-0.7 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -0.7%)
0.0 percent Prozesse (Ø 0.04%) 0.3 percent Standards (Ø 0.27%) -0.2 percent Plattform (Ø -0.20%)
∑ 0.04 %

1.2 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 1.2%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 1.8 percent Herstellern (Ø 1.77%) -0.1 percent Mikro- (Ø -0.11%) -0.1 percent Wafer-Formen (Ø -0.11%) -0.1 percent Spezialanfertigungen (Ø -0.11%) -0.1 percent Durchmesser (Ø -0.11%) 0.3 percent Gewinnmarge (Ø 0.34%)
∑ 0.59 %

-1.8 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -1.8%)
-0.5 percent Infrastruktur (Ø -0.49%) 0.4 percent Energiesystemen (Ø 0.42%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) 0.3 percent Mobilitätslösungen (Ø 0.28%) 0.6 percent Energie-Segment (Ø 0.56%) 2.3 percent Airbus-Rüstungschef (Ø 2.30%)
∑ 0.50 %

3.0 percent SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747 / 3.0%)
2.1 percent Knock-out-Schwelle (Ø 2.08%) 0.7 percent Trading (Ø 0.74%) 0.7 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.74%) 0.3 percent Berichterstattung (Ø 0.35%) 0.7 percent Sachkenntnis (Ø 0.74%) -0.1 percent Investment (Ø -0.15%) 0.7 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.74%) 0.8 percent Nachträge (Ø 0.85%) 0.6 percent Emittenten (Ø 0.62%) 0.2 percent Investments (Ø 0.19%)
∑ 0.69 %

-0.3 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -0.3%)
-0.1 percent Produkte (Ø -0.08%)

-2.9 percent NISSAN (ISIN: JP3672400003 / -2.9%)
-2.9 percent Reinräumen (Ø -2.90%) -0.2 percent Zulieferer (Ø -0.20%) -0.6 percent Hauptstadt (Ø -0.61%)
∑ -1.24 %

0.8 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / 0.8%)
3.8 percent Tageshöchststand (Ø 3.80%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -0.4 percent Sportartikelhersteller (Ø -0.42%) -2.0 percent Händler (Ø -2.00%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%) -0.4 percent Vertragspartnern (Ø -0.40%) -0.4 percent Spanne (Ø -0.40%) -0.4 percent Lifestyle-Produkte (Ø -0.40%) 0.1 percent Sortiments (Ø 0.05%)
∑ 0.02 %

2.7 percent MITSUBISHI (ISIN: JP3898400001 / 2.7%)

1.0 percent LPKF (ISIN: DE0006450000 / 1.0%)
0.2 percent Finanzberichte (Ø 0.21%)

4.5 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 4.5%)
1.2 percent Bergbauunternehmen (Ø 1.18%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%)
∑ 0.44 %

-23.0 percent GAZPROM (ISIN: US3682872078 / -23.0%)
0.1 percent Nachfrage (Ø 0.15%) -23.7 percent Winterwetter (Ø -23.66%) -1.6 percent Wirtschaft (Ø -1.59%)
∑ -8.37 %

-1.6 percent FUCHS PETROLUB VZ (ISIN: DE000A3E5D64 / -1.6%)
-0.1 percent Fiskaljahr (Ø -0.07%)

-0.6 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / -0.6%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 0.1 percent Gesundheitseinrichtungen (Ø 0.12%) 0.1 percent Nierenversagen (Ø 0.12%) -1.5 percent Ernährung (Ø -1.49%) -0.1 percent Management (Ø -0.05%)
∑ 0.23 %

-1.9 percent DUERR (ISIN: DE0005565204 / -1.9%)
1.1 percent Hauptversammlung (Ø 1.08%) -0.7 percent Free (Ø -0.72%)
∑ 0.18 %

-1.8 percent DRAEGERWERK (ISIN: DE0005550636 / -1.8%)
0.0 percent Gasmesstechnik (Ø 0.03%) 0.4 percent Ausrüstung (Ø 0.37%) 0.0 percent Gefahrenmanagementsystemen (Ø 0.03%) -0.6 percent Lösungen (Ø -0.59%)
∑ -0.04 %

4.4 percent DOW (ISIN: US2605571031 / 4.4%)
-0.9 percent Indizes (Ø -0.88%)

-1.6 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / -1.6%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) 0.2 percent Prozesskette (Ø 0.24%) 0.8 percent Handelssysteme (Ø 0.84%) 0.3 percent Eurex (Ø 0.26%) 0.3 percent Banking- (Ø 0.26%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.08%) -0.2 percent Rechenzentrum (Ø -0.23%) 0.3 percent Handelsplattformen (Ø 0.26%) -0.5 percent Finanzdienstleister (Ø -0.46%) 0.6 percent Gehalt (Ø 0.60%) -0.5 percent Wahl (Ø -0.45%) -1.1 percent Börse (Ø -1.09%)
∑ 0.02 %

-0.8 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / -0.8%)
2.5 percent Tageshoch (Ø 2.46%) 1.3 percent Klebstoffe (Ø 1.34%)
∑ 1.90 %

-3.7 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -3.7%)
2.3 percent China-Marktdaten (Ø 2.31%)

-0.5 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / -0.5%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.04%) -0.5 percent IT-Systemhaus (Ø -0.53%) -0.2 percent IT-E-Commerce-Anbieter (Ø -0.18%) -0.2 percent Systemhausstandorten (Ø -0.18%) -0.2 percent Systemhausdienstleistungen (Ø -0.18%) -0.3 percent Auftraggeber (Ø -0.28%)
∑ -0.22 %

2.2 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / 2.2%)
0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.32%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.08%) 0.1 percent Kundenkreis (Ø 0.11%) -0.7 percent Bauelementen (Ø -0.65%) 0.6 percent Halbleitermaterialien (Ø 0.58%) 0.5 percent Anwendungen (Ø 0.51%) 0.1 percent High-Tech-Anwendungen (Ø 0.11%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%)
∑ 0.07 %

generated 23:35:39 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE