NEWS2STOCKS

2022-03-20

1.0 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / 1.0%)
1.1 percent Hauptversammlung (Ø 1.11%) -0.0 percent Änderung (Ø -0.02%) 2.1 percent Steuerabzug (Ø 2.06%) 2.1 percent Steuererstattungen (Ø 2.06%) -2.5 percent Gespräche (Ø -2.47%) 1.2 percent Bilanzpressekonferenz (Ø 1.19%) 0.4 percent Unternehmens (Ø 0.43%) 0.5 percent Spekulationen (Ø 0.47%) 0.8 percent Einstieg (Ø 0.76%) -0.8 percent Zusammenarbeit (Ø -0.75%) -0.1 percent Autos (Ø -0.13%) 0.1 percent Projekten (Ø 0.14%) 2.2 percent Apple-Führungskräften (Ø 2.22%) 1.5 percent Person (Ø 1.48%) 2.2 percent Eingeständnis (Ø 2.22%) 2.2 percent Flirt (Ø 2.22%) -0.1 percent Autos (Ø -0.13%) 0.2 percent Personen (Ø 0.19%) 1.5 percent Produktionspartner (Ø 1.47%) 1.0 percent Voten (Ø 1.00%) 1.0 percent Ex-IG-Metall-Chef (Ø 1.01%) 1.0 percent Meinungsverschiedenheiten (Ø 1.01%) -1.5 percent Entscheidungen (Ø -1.46%) 0.1 percent Instanzen (Ø 0.08%) 1.0 percent Wahlen (Ø 1.01%) 1.0 percent Vertretungen (Ø 1.01%) 5.7 percent Listen (Ø 5.72%) 0.7 percent Vertreter (Ø 0.65%) 1.0 percent VW-Standorte (Ø 1.01%) 1.0 percent Registergericht (Ø 1.01%) 1.4 percent Familie (Ø 1.45%) 1.0 percent Vertretung (Ø 0.96%) 1.0 percent Batteriezellwerk (Ø 1.01%) 0.2 percent Ergebnis (Ø 0.24%)
∑ 0.89 %

0.0 percent ARAMCO (ISIN: SA14TG012N13 / 0.0%)
-0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.0 percent Ölkonzern (Ø -0.01%) 0.7 percent Branchenriese (Ø 0.74%) 0.1 percent Erhöhung (Ø 0.13%) -1.0 percent Papier (Ø -0.97%) -0.2 percent Daten (Ø -0.22%) 0.0 percent Wirtschaftserholung (Ø 0.00%) -8.1 percent Kriegs (Ø -8.13%) -3.3 percent Sanktionen (Ø -3.33%) 0.0 percent Förderland (Ø 0.00%) -1.9 percent Dollar (Ø -1.85%) -0.7 percent Konzerns (Ø -0.71%) 1.1 percent Rückenwind (Ø 1.11%)
∑ -1.04 %

3.1 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 3.1%)
1.1 percent Hauptversammlung (Ø 1.11%) -0.0 percent Änderung (Ø -0.02%) 2.1 percent Steuerabzug (Ø 2.06%) 2.1 percent Steuererstattungen (Ø 2.06%) -2.5 percent Gespräche (Ø -2.47%) 1.2 percent Bilanzpressekonferenz (Ø 1.19%) 0.4 percent Unternehmens (Ø 0.43%) 0.5 percent Spekulationen (Ø 0.47%) 0.8 percent Einstieg (Ø 0.76%) -0.8 percent Zusammenarbeit (Ø -0.75%) -0.1 percent Autos (Ø -0.13%) 0.1 percent Projekten (Ø 0.14%) 2.2 percent Apple-Führungskräften (Ø 2.22%) 1.5 percent Person (Ø 1.48%) 2.2 percent Eingeständnis (Ø 2.22%) 2.2 percent Flirt (Ø 2.22%) -0.1 percent Autos (Ø -0.13%) 0.2 percent Personen (Ø 0.19%) 1.5 percent Produktionspartner (Ø 1.47%) 2.4 percent Health-Strategie (Ø 2.44%) 2.4 percent Gegründet (Ø 2.44%) -0.5 percent Reaktionen (Ø -0.49%) 2.4 percent Gesundheitschef (Ø 2.44%) 0.6 percent Leben (Ø 0.59%) 0.1 percent Strategie (Ø 0.13%) 2.4 percent Determinanten (Ø 2.44%) 2.4 percent Ascension-Mitarbeitern (Ø 2.44%) 0.7 percent Übernahmen (Ø 0.68%) -0.2 percent Daten (Ø -0.22%) -0.6 percent Pläne (Ø -0.59%) -0.0 percent Bilanzen (Ø -0.02%) 0.0 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.01%) 0.0 percent Gewinnzahlen (Ø 0.03%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%)
∑ 0.79 %

1.8 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 1.8%)
1.8 percent Einwirken (Ø 1.76%) 1.8 percent Vertretern (Ø 1.76%) 0.3 percent Netzwerke (Ø 0.35%) -0.2 percent Gesetzen (Ø -0.24%) 0.3 percent Publikum (Ø 0.34%) 1.2 percent Radiosender (Ø 1.21%) -3.5 percent Einmarsch (Ø -3.51%) 1.4 percent Spezial-Operation (Ø 1.38%) 0.3 percent Forderungen (Ø 0.32%) -0.6 percent Netzwerk (Ø -0.62%) -1.7 percent DP (Ø -1.70%) 2.4 percent Health-Strategie (Ø 2.44%) 2.4 percent Gegründet (Ø 2.44%) -0.5 percent Reaktionen (Ø -0.49%) 2.4 percent Gesundheitschef (Ø 2.44%) 0.6 percent Leben (Ø 0.59%) 0.1 percent Strategie (Ø 0.13%) 2.4 percent Determinanten (Ø 2.44%) 2.4 percent Ascension-Mitarbeitern (Ø 2.44%) 0.7 percent Übernahmen (Ø 0.68%) -0.2 percent Daten (Ø -0.22%) -0.6 percent Pläne (Ø -0.59%) 0.8 percent Geräte (Ø 0.81%)
∑ 0.62 %

4.0 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 4.0%)
0.4 percent Erkenntnisse (Ø 0.36%) -0.8 percent Auflagen (Ø -0.77%) -1.3 percent E-Auto-Fabrik (Ø -1.32%) -0.8 percent Auflagen (Ø -0.77%) 4.0 percent Prominenz (Ø 3.95%) 0.5 percent Model (Ø 0.46%) 0.2 percent Ausbau (Ø 0.19%) -0.5 percent Energien (Ø -0.54%) 4.0 percent Vorbehalte (Ø 3.95%) -0.3 percent Ländern (Ø -0.26%) -0.5 percent Werk (Ø -0.48%) -0.6 percent Gründen (Ø -0.63%) -1.9 percent Menge (Ø -1.92%) 0.4 percent Höhe (Ø 0.37%) -0.0 percent Bilanzen (Ø -0.02%) 0.0 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.01%) 0.0 percent Gewinnzahlen (Ø 0.03%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%)
∑ 0.14 %

-23.0 percent GAZPROM (ISIN: US3682872078 / -23.0%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.60%) -13.0 percent Gases (Ø -12.99%) -23.7 percent Staatshaushalt (Ø -23.66%) -23.7 percent Durchleitungsgebühren (Ø -23.66%) -11.7 percent Agentur (Ø -11.66%) -23.7 percent Speichern (Ø -23.66%)
∑ -3.44 %

-1.1 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -1.1%)
-0.0 percent Bilanzen (Ø -0.02%) 0.0 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.01%) 0.0 percent Gewinnzahlen (Ø 0.03%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%)
∑ -0.00 %

-1.7 percent TOTALENERGIES (ISIN: FR0000120271 / -1.7%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%)
∑ -2.16 %

-0.7 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -0.7%)

-0.9 percent STELLANTIS (ISIN: NL00150001Q9 / -0.9%)
-6.5 percent Lieferunterbrechungen (Ø -6.51%) -0.6 percent Leistung (Ø -0.63%) -0.5 percent Verknappung (Ø -0.47%)
∑ -2.54 %

5.5 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / 5.5%)
-23.5 percent Angabe (Ø -23.49%)

-1.1 percent SIEMENS GAMESA (ISIN: ES0143416115 / -1.1%)
0.5 percent Preise (Ø 0.52%) -1.7 percent Kopfzerbrechen (Ø -1.66%) -1.1 percent Lasten (Ø -1.10%) -1.1 percent Branche (Ø -1.12%) -3.4 percent Verluste (Ø -3.41%) -1.7 percent Vestas (Ø -1.66%) -0.5 percent Energien (Ø -0.54%) -1.6 percent Fragen (Ø -1.63%) -0.8 percent Energie (Ø -0.78%) -3.9 percent Gas (Ø -3.86%) -0.6 percent Finanzminister (Ø -0.60%) -0.6 percent Pläne (Ø -0.59%) -0.1 percent Beschleunigung (Ø -0.12%) 1.0 percent Hürde (Ø 1.01%) 0.1 percent Interesse (Ø 0.13%) -1.3 percent Sicherheit (Ø -1.27%) -0.4 percent Anlagen (Ø -0.43%) -0.2 percent Energiequellen (Ø -0.19%) -3.4 percent Politik (Ø -3.38%) -1.7 percent Energiepolitik (Ø -1.66%) 0.4 percent Ergebnisse (Ø 0.41%) -0.8 percent Energieimporten (Ø -0.81%) -3.9 percent Gigawatt (Ø -3.88%) -1.7 percent Windkraftkapazität (Ø -1.66%) -0.3 percent Nordex (Ø -0.27%) -1.7 percent Profiteure (Ø -1.66%) 0.3 percent Marge (Ø 0.32%) -1.5 percent Perspektiven (Ø -1.49%) 0.5 percent Stückzahlen (Ø 0.48%) -1.7 percent Turbinengeneration (Ø -1.66%) -1.7 percent Offshore-Bereich (Ø -1.66%) 0.2 percent Ausbau (Ø 0.19%) -1.7 percent Öko-Energien (Ø -1.66%) 0.2 percent Entwickler (Ø 0.19%) -0.7 percent Achterbahnfahrt (Ø -0.73%) -3.0 percent Gewinnwarnung (Ø -2.98%) -1.7 percent Shortwetten (Ø -1.66%) -1.7 percent Energieprojekte (Ø -1.66%) -1.7 percent Wachstumshemmnisse (Ø -1.66%) 1.2 percent Material- (Ø 1.20%) 0.2 percent Ergebnis (Ø 0.24%) -1.4 percent Auslastung (Ø -1.44%) -0.1 percent Gewinns (Ø -0.06%) -1.2 percent Energieerzeugung (Ø -1.24%) -0.5 percent Probleme (Ø -0.52%) 1.3 percent Marktposition (Ø 1.31%)
∑ -0.97 %

4.1 percent SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747 / 4.1%)

-0.4 percent SHELL (ISIN: GB00BP6MXD84 / -0.4%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%)
∑ -2.16 %

-0.2 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -0.2%)
-0.3 percent Umfang (Ø -0.28%)

0.0 percent SAMSUNG (ISIN: KR7005930003 / 0.0%)
0.7 percent Notebooks (Ø 0.65%) 0.0 percent Zugabe (Ø 0.00%)
∑ 0.33 %

1.6 percent RIO TINTO (ISIN: GB0007188757 / 1.6%)
-0.3 percent Angriff (Ø -0.35%) -0.2 percent Halbjahr (Ø -0.19%) 0.4 percent Ergebnisse (Ø 0.41%) -1.1 percent Vorstandschef (Ø -1.09%) 2.2 percent Rohstoffsektor (Ø 2.20%) 2.2 percent Aktienkurse (Ø 2.20%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.02%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.19%) 2.2 percent Zyklen (Ø 2.20%) 2.2 percent Kaufpreise (Ø 2.20%) 2.2 percent Aluminiumherstellers (Ø 2.20%) 0.7 percent Übernahmen (Ø 0.68%) 0.3 percent Kurssteigerungen (Ø 0.34%) 0.4 percent Transaktionen (Ø 0.36%) 2.2 percent BHP (Ø 2.20%) -0.8 percent Abhängigkeit (Ø -0.81%) 2.2 percent Kupferproduzenten (Ø 2.20%) 0.7 percent Bereiche (Ø 0.73%) -2.1 percent Energiekonzern (Ø -2.10%) 1.1 percent Aktionäre (Ø 1.12%) 0.1 percent Projekt (Ø 0.10%) 0.5 percent Preisschwankungen (Ø 0.52%) 0.2 percent Nachfrage (Ø 0.16%) -0.2 percent Konzernchef (Ø -0.22%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.6 percent Kosten (Ø -0.61%) 2.2 percent Pilbara (Ø 2.20%) 0.5 percent Überraschung (Ø 0.52%) 2.2 percent Aktienmarkts (Ø 2.20%) 2.2 percent Ablenkung (Ø 2.20%) 2.2 percent Bergbauriesen (Ø 2.20%) 0.5 percent Charakter (Ø 0.46%) 0.2 percent Überraschungen (Ø 0.21%) 0.4 percent Bewertung (Ø 0.43%) 0.9 percent Potenzial (Ø 0.92%) -0.3 percent Portfolio (Ø -0.29%)
∑ 0.67 %

1.0 percent RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (ISIN: CA76131D1033 / 1.0%)
-0.4 percent Umsätze (Ø -0.39%) 0.6 percent Umsatzes (Ø 0.64%) 0.3 percent Investmentfirma (Ø 0.35%) 0.7 percent Aktionär (Ø 0.66%) 0.1 percent Sparmaßnahmen (Ø 0.05%) 0.0 percent Nebenwerte (Ø 0.03%)
∑ 0.22 %

-3.2 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -3.2%)
1.6 percent Städte (Ø 1.64%) -0.8 percent Identität (Ø -0.82%) -3.2 percent Ganzkörperkostümierung (Ø -3.22%)
∑ -0.80 %

-1.2 percent OCCIDENTAL PETROLEUM (ISIN: US6745991058 / -1.2%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%)
∑ -2.16 %

0.0 percent NOVATEK (ISIN: RU000A0DKVS5 / 0.0%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%)
∑ -2.16 %

-2.2 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -2.2%)
0.5 percent Preise (Ø 0.52%) -1.7 percent Kopfzerbrechen (Ø -1.66%) -1.1 percent Lasten (Ø -1.10%) -1.1 percent Branche (Ø -1.12%) -3.4 percent Verluste (Ø -3.41%) -1.7 percent Vestas (Ø -1.66%) -0.5 percent Energien (Ø -0.54%) -1.6 percent Fragen (Ø -1.63%) -0.8 percent Energie (Ø -0.78%) -3.9 percent Gas (Ø -3.86%) -0.6 percent Finanzminister (Ø -0.60%) -0.6 percent Pläne (Ø -0.59%) -0.1 percent Beschleunigung (Ø -0.12%) 1.0 percent Hürde (Ø 1.01%) 0.1 percent Interesse (Ø 0.13%) -1.3 percent Sicherheit (Ø -1.27%) -0.4 percent Anlagen (Ø -0.43%) -0.2 percent Energiequellen (Ø -0.19%) -3.4 percent Politik (Ø -3.38%) -1.7 percent Energiepolitik (Ø -1.66%) 0.4 percent Ergebnisse (Ø 0.41%) -0.8 percent Energieimporten (Ø -0.81%) -3.9 percent Gigawatt (Ø -3.88%) -1.7 percent Windkraftkapazität (Ø -1.66%) -0.3 percent Nordex (Ø -0.27%) -1.7 percent Profiteure (Ø -1.66%) 0.3 percent Marge (Ø 0.32%) -1.5 percent Perspektiven (Ø -1.49%) 0.5 percent Stückzahlen (Ø 0.48%) -1.7 percent Turbinengeneration (Ø -1.66%) -1.7 percent Offshore-Bereich (Ø -1.66%) 0.2 percent Ausbau (Ø 0.19%) -1.7 percent Öko-Energien (Ø -1.66%) 0.2 percent Entwickler (Ø 0.19%) -0.7 percent Achterbahnfahrt (Ø -0.73%) -3.0 percent Gewinnwarnung (Ø -2.98%) -1.7 percent Shortwetten (Ø -1.66%) -1.7 percent Energieprojekte (Ø -1.66%) -1.7 percent Wachstumshemmnisse (Ø -1.66%) 1.2 percent Material- (Ø 1.20%) 0.2 percent Ergebnis (Ø 0.24%) -1.4 percent Auslastung (Ø -1.44%) -0.1 percent Gewinns (Ø -0.06%) -1.2 percent Energieerzeugung (Ø -1.24%) -0.5 percent Probleme (Ø -0.52%) 1.3 percent Marktposition (Ø 1.31%)
∑ -0.97 %

3.6 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / 3.6%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.00%)

2.5 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / 2.5%)
-3.3 percent Sanktionen (Ø -3.33%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.81%) -1.2 percent Krieg (Ø -1.23%) 2.5 percent Attacken (Ø 2.45%) 0.2 percent Schutzmaßnahmen (Ø 0.25%) -1.7 percent Zunahme (Ø -1.71%) 2.5 percent Abwehranstrengungen (Ø 2.45%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.81%) -2.4 percent Banken (Ø -2.37%) -4.0 percent Zahlungsverkehr (Ø -4.01%) -0.4 percent Infrastruktur (Ø -0.42%) 0.9 percent Funke (Ø 0.88%) -2.8 percent Invasion (Ø -2.75%) -1.3 percent Sicherheit (Ø -1.27%) 0.7 percent Expertise (Ø 0.68%) 1.4 percent Vermutlich (Ø 1.41%) 2.5 percent Buchhaltungssoftware (Ø 2.45%) -0.3 percent Containerreederei (Ø -0.29%) 2.5 percent Cyberangriffswaffe (Ø 2.45%) 2.5 percent Militärgeheimdienst (Ø 2.45%) 0.7 percent Hacker (Ø 0.71%) -1.8 percent Einrichtungen (Ø -1.80%) -1.1 percent Geld (Ø -1.11%) 2.5 percent US-Sicherheitsspezialisten (Ø 2.45%) 2.5 percent Cyberangreifern (Ø 2.45%) 1.5 percent Gruppen (Ø 1.54%) 2.5 percent Meist (Ø 2.45%) -1.4 percent Wirtschaft (Ø -1.45%) -2.1 percent Schaden (Ø -2.07%) 0.5 percent Technologie (Ø 0.49%) -0.2 percent Beratung (Ø -0.25%) 0.9 percent Potenzial (Ø 0.92%) 2.5 percent Geschäftsaussichten (Ø 2.45%) -0.4 percent Schutz (Ø -0.39%) 2.5 percent Sicherheitsexperten (Ø 2.45%) 0.2 percent Haus (Ø 0.21%) 2.5 percent Kurs-Gewinn-Verhältnisses (Ø 2.45%) -0.4 percent Umsätze (Ø -0.39%) -1.3 percent Sicherheit (Ø -1.27%) -0.3 percent Portfolio (Ø -0.29%)
∑ 0.15 %

4.4 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / 4.4%)
-0.0 percent Bilanzen (Ø -0.02%) 0.0 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.01%) 0.0 percent Gewinnzahlen (Ø 0.03%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%)
∑ -0.00 %

3.2 percent GLENCORE (ISIN: JE00B4T3BW64 / 3.2%)
-0.3 percent Angriff (Ø -0.35%) -0.2 percent Halbjahr (Ø -0.19%) 0.4 percent Ergebnisse (Ø 0.41%) -1.1 percent Vorstandschef (Ø -1.09%) 2.2 percent Rohstoffsektor (Ø 2.20%) 2.2 percent Aktienkurse (Ø 2.20%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.02%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.19%) 2.2 percent Zyklen (Ø 2.20%) 2.2 percent Kaufpreise (Ø 2.20%) 2.2 percent Aluminiumherstellers (Ø 2.20%) 0.7 percent Übernahmen (Ø 0.68%) 0.3 percent Kurssteigerungen (Ø 0.34%) 0.4 percent Transaktionen (Ø 0.36%) 2.2 percent BHP (Ø 2.20%) -0.8 percent Abhängigkeit (Ø -0.81%) 2.2 percent Kupferproduzenten (Ø 2.20%) 0.7 percent Bereiche (Ø 0.73%) -2.1 percent Energiekonzern (Ø -2.10%) 1.1 percent Aktionäre (Ø 1.12%) 0.1 percent Projekt (Ø 0.10%) 0.5 percent Preisschwankungen (Ø 0.52%) 0.2 percent Nachfrage (Ø 0.16%) -0.2 percent Konzernchef (Ø -0.22%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.6 percent Kosten (Ø -0.61%) 2.2 percent Pilbara (Ø 2.20%) 0.5 percent Überraschung (Ø 0.52%) 2.2 percent Aktienmarkts (Ø 2.20%) 2.2 percent Ablenkung (Ø 2.20%) 2.2 percent Bergbauriesen (Ø 2.20%) 0.5 percent Charakter (Ø 0.46%) 0.2 percent Überraschungen (Ø 0.21%) 0.4 percent Bewertung (Ø 0.43%) 0.9 percent Potenzial (Ø 0.92%) -0.3 percent Portfolio (Ø -0.29%)
∑ 0.67 %

0.5 percent FUCHS PETROLUB VZ (ISIN: DE000A3E5D64 / 0.5%)
1.3 percent FUCHS (Ø 1.30%)

2.5 percent FREEPORT MCMORAN (ISIN: US35671D8570 / 2.5%)
-0.3 percent Angriff (Ø -0.35%) -0.2 percent Halbjahr (Ø -0.19%) 0.4 percent Ergebnisse (Ø 0.41%) -1.1 percent Vorstandschef (Ø -1.09%) 2.2 percent Rohstoffsektor (Ø 2.20%) 2.2 percent Aktienkurse (Ø 2.20%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.02%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.19%) 2.2 percent Zyklen (Ø 2.20%) 2.2 percent Kaufpreise (Ø 2.20%) 2.2 percent Aluminiumherstellers (Ø 2.20%) 0.7 percent Übernahmen (Ø 0.68%) 0.3 percent Kurssteigerungen (Ø 0.34%) 0.4 percent Transaktionen (Ø 0.36%) 2.2 percent BHP (Ø 2.20%) -0.8 percent Abhängigkeit (Ø -0.81%) 2.2 percent Kupferproduzenten (Ø 2.20%) 0.7 percent Bereiche (Ø 0.73%) -2.1 percent Energiekonzern (Ø -2.10%) 1.1 percent Aktionäre (Ø 1.12%) 0.1 percent Projekt (Ø 0.10%) 0.5 percent Preisschwankungen (Ø 0.52%) 0.2 percent Nachfrage (Ø 0.16%) -0.2 percent Konzernchef (Ø -0.22%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.6 percent Kosten (Ø -0.61%) 2.2 percent Pilbara (Ø 2.20%) 0.5 percent Überraschung (Ø 0.52%) 2.2 percent Aktienmarkts (Ø 2.20%) 2.2 percent Ablenkung (Ø 2.20%) 2.2 percent Bergbauriesen (Ø 2.20%) 0.5 percent Charakter (Ø 0.46%) 0.2 percent Überraschungen (Ø 0.21%) 0.4 percent Bewertung (Ø 0.43%) 0.9 percent Potenzial (Ø 0.92%) -0.3 percent Portfolio (Ø -0.29%)
∑ 0.67 %

-0.2 percent EXXONMOBIL (ISIN: US30231G1022 / -0.2%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%)
∑ -2.16 %

2.7 percent EQUINOR (ISIN: NO0010096985 / 2.7%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%)
∑ -2.16 %

-0.3 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / -0.3%)
-0.3 percent Einfamilienhäuser (Ø -0.35%) -1.3 percent Strom (Ø -1.27%) -0.3 percent Privathaushalten (Ø -0.35%) -0.3 percent Terawattstunden (Ø -0.35%) -4.0 percent Energieversorger (Ø -3.96%) 0.2 percent Ausbau (Ø 0.19%) -0.3 percent Neubauten (Ø -0.35%) -0.3 percent Dachflächen (Ø -0.35%)
∑ -0.85 %

0.6 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / 0.6%)
-1.8 percent Effekt (Ø -1.82%) -2.8 percent Invasion (Ø -2.75%) -0.2 percent Neugeschäft (Ø -0.24%)
∑ -1.60 %

-0.2 percent CITIGROUP (ISIN: US1729674242 / -0.2%)
-0.2 percent Zügel (Ø -0.25%) 0.8 percent Morgan (Ø 0.84%) -0.9 percent Erholung (Ø -0.88%) 2.8 percent Inflationsrate (Ø 2.81%) 3.1 percent Zielspanne (Ø 3.14%) 1.0 percent Zinserhöhung (Ø 0.99%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.19%) -0.2 percent Erhöhungsschritte (Ø -0.25%) -1.1 percent Zinsen (Ø -1.10%) -1.1 percent Zinsen (Ø -1.10%) 0.6 percent Unsicherheit (Ø 0.55%) -3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -0.5 percent Inflation (Ø -0.47%) -0.9 percent Verteuerung (Ø -0.95%) -0.2 percent Citigroup (Ø -0.25%) 0.7 percent Indikator (Ø 0.74%) -0.2 percent Game-Changer (Ø -0.25%) -2.8 percent Wichtigkeit (Ø -2.77%) -0.9 percent Indizes (Ø -0.87%) -0.2 percent Griff (Ø -0.25%) 0.5 percent Orientierung (Ø 0.49%) -1.3 percent Risiken (Ø -1.34%)
∑ -0.18 %

0.7 percent CHEVRON (ISIN: US1667641005 / 0.7%)
-3.1 percent Präsident (Ø -3.06%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -5.0 percent Verbraucher (Ø -4.96%) -3.3 percent Rohstoffe (Ø -3.29%) -2.8 percent Volkswirtschaft (Ø -2.80%) -3.0 percent Schiefergestein (Ø -2.98%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.0 percent Sheffield (Ø -2.98%) -0.2 percent Förderung (Ø -0.21%) -3.0 percent Frackingregion (Ø -2.98%) -3.0 percent Koordination (Ø -2.98%) -0.1 percent Ausland (Ø -0.05%) -3.0 percent Ecken (Ø -2.98%) -1.3 percent Regionen (Ø -1.32%) -2.2 percent Favoriten (Ø -2.20%) -3.0 percent Frackingspezialist (Ø -2.98%) 0.2 percent Investor (Ø 0.24%) -2.7 percent Wertzuwächse (Ø -2.70%) -2.1 percent Tiefs (Ø -2.10%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -0.9 percent US-Konzerne (Ø -0.92%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -10.8 percent Staatskonzern (Ø -10.76%) -3.0 percent Zulieferkonzernen (Ø -2.98%) -0.1 percent Anzeichen (Ø -0.10%) -3.0 percent JP (Ø -2.98%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -1.9 percent Rückzug (Ø -1.92%) -2.5 percent Energieriesen (Ø -2.49%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.7 percent Schock (Ø -2.71%) -3.0 percent Russland-Engagement (Ø -2.98%) -1.5 percent Land (Ø -1.53%) -2.7 percent Spezialist (Ø -2.70%) -0.3 percent Beitrag (Ø -0.28%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -2.3 percent Shell (Ø -2.33%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.32%) -0.3 percent Mittelzuflüsse (Ø -0.34%) -2.1 percent INVESTOR-INFO (Ø -2.09%) -3.0 percent Primus (Ø -2.98%) -1.1 percent Wunsch (Ø -1.12%) -0.7 percent Aktienrückkäufe (Ø -0.68%) -1.6 percent Öl- (Ø -1.57%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.64%) -0.2 percent Anbieter (Ø -0.19%) -2.0 percent Anteil (Ø -2.04%) -0.9 percent Gelegenheit (Ø -0.88%) -3.0 percent Frackingkonzern (Ø -2.98%) -3.9 percent Verschuldung (Ø -3.85%) -2.9 percent Equinor (Ø -2.88%) -2.6 percent Auswirkung (Ø -2.59%) -1.0 percent Auswirkungen (Ø -1.02%) -3.0 percent Aktienbarometern (Ø -2.98%) -0.1 percent Schub (Ø -0.15%) -3.0 percent Energie-Indizes (Ø -2.98%) -1.1 percent Ölkonzerne (Ø -1.06%) -3.0 percent Energie-ETF (Ø -2.98%)
∑ -2.16 %

3.7 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / 3.7%)

1.4 percent ANGLO AMERICAN (ISIN: GB00B1XZS820 / 1.4%)
-0.3 percent Angriff (Ø -0.35%) -0.2 percent Halbjahr (Ø -0.19%) 0.4 percent Ergebnisse (Ø 0.41%) -1.1 percent Vorstandschef (Ø -1.09%) 2.2 percent Rohstoffsektor (Ø 2.20%) 2.2 percent Aktienkurse (Ø 2.20%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.02%) 0.6 percent Dividendenzahler (Ø 0.56%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.19%) 2.2 percent Zyklen (Ø 2.20%) 2.2 percent Kaufpreise (Ø 2.20%) 2.2 percent Aluminiumherstellers (Ø 2.20%) 0.7 percent Übernahmen (Ø 0.68%) 0.3 percent Kurssteigerungen (Ø 0.34%) 0.4 percent Transaktionen (Ø 0.36%) 2.2 percent BHP (Ø 2.20%) -0.8 percent Abhängigkeit (Ø -0.81%) 2.2 percent Kupferproduzenten (Ø 2.20%) 0.7 percent Bereiche (Ø 0.73%) -2.1 percent Energiekonzern (Ø -2.10%) 1.1 percent Aktionäre (Ø 1.12%) 0.1 percent Projekt (Ø 0.10%) 0.5 percent Preisschwankungen (Ø 0.52%) 0.2 percent Nachfrage (Ø 0.16%) -0.2 percent Konzernchef (Ø -0.22%) 0.0 percent Geschäft (Ø 0.02%) -0.6 percent Kosten (Ø -0.61%) 2.2 percent Pilbara (Ø 2.20%) 0.5 percent Überraschung (Ø 0.52%) 2.2 percent Aktienmarkts (Ø 2.20%) 2.2 percent Ablenkung (Ø 2.20%) 2.2 percent Bergbauriesen (Ø 2.20%) 0.5 percent Charakter (Ø 0.46%) 0.2 percent Überraschungen (Ø 0.21%) 0.4 percent Bewertung (Ø 0.43%) 0.9 percent Potenzial (Ø 0.92%) -0.3 percent Portfolio (Ø -0.29%)
∑ 0.67 %

generated 22:58:11 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE