NEWS2STOCKS

2022-03-25

0.3 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / 0.3%)
0.3 percent Offshore-Anfragen (Ø 0.33%) 0.3 percent WM-Kunden (Ø 0.33%) -0.4 percent Position (Ø -0.43%) -1.3 percent Wirkung (Ø -1.34%) -1.1 percent Arbeit (Ø -1.13%) -2.1 percent Anteil (Ø -2.06%) -2.1 percent Transformation (Ø -2.08%) 0.3 percent Strategiephase (Ø 0.33%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.25%) 0.3 percent Tradegate-Handel (Ø 0.33%) -0.8 percent Chef (Ø -0.84%) 0.9 percent Staatsfonds (Ø 0.91%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.70%) -0.6 percent Energieprojekte (Ø -0.59%) -3.4 percent Ölquellen (Ø -3.40%) 1.0 percent Influencemap (Ø 1.01%) 1.0 percent Finanzunternehmen (Ø 1.01%) 1.0 percent Finanzkonzerne (Ø 1.01%) -1.5 percent Öl- (Ø -1.48%) 2.2 percent Konzernen (Ø 2.25%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 2.1 percent Gewinnern (Ø 2.13%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) 0.7 percent Bankenkonzern (Ø 0.65%) 0.5 percent Finanzdienstleistern (Ø 0.51%) 0.6 percent Palette (Ø 0.58%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.57%) 0.3 percent Spektrum (Ø 0.26%) 0.5 percent Firmenkunden- (Ø 0.51%) -0.1 percent Bandbreite (Ø -0.05%) -0.2 percent Stellung (Ø -0.17%) 0.5 percent Devisen- (Ø 0.51%) 0.6 percent Niederlassungen (Ø 0.62%) -0.8 percent Chef (Ø -0.84%) 0.9 percent Staatsfonds (Ø 0.91%) 0.3 percent Investmentgesellschaft (Ø 0.33%) -0.8 percent Chef (Ø -0.84%) 0.9 percent Staatsfonds (Ø 0.91%) 0.3 percent Google-Sicherheitschef (Ø 0.33%) -0.7 percent Vorstandsvorsitzenden (Ø -0.72%) -0.4 percent Position (Ø -0.43%) -1.3 percent Wirkung (Ø -1.34%) -1.1 percent Arbeit (Ø -1.13%) -2.1 percent Anteil (Ø -2.06%) -2.1 percent Transformation (Ø -2.08%) -0.6 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.59%) 0.5 percent Führungsstruktur (Ø 0.48%) 0.3 percent Komplexität (Ø 0.33%)
∑ -0.18 %

0.2 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 0.2%)
0.3 percent End-to-End-Elektronikprodukte (Ø 0.28%) 0.3 percent Musikplayer (Ø 0.27%) 0.6 percent Software (Ø 0.64%) -0.4 percent Inhalte (Ø -0.37%) 0.3 percent Musikplayer (Ø 0.27%) 0.2 percent Ausführungen (Ø 0.20%) -1.4 percent Umfeld (Ø -1.43%) 0.5 percent Gesetz (Ø 0.51%) 0.8 percent Europa-Abgeordnete (Ø 0.76%) 0.9 percent EU-Ratspräsidentschaft (Ø 0.95%) 0.8 percent Internet-Unternehmen (Ø 0.76%) 0.4 percent Angebote (Ø 0.39%) -0.6 percent Dienste (Ø -0.61%) 0.8 percent Konkurrenzangebote (Ø 0.76%) 0.8 percent Messengerdienste (Ø 0.76%) -0.6 percent Dienste (Ø -0.61%) 2.1 percent Technologiekonzerne (Ø 2.15%) 0.8 percent Berufungsverfahren (Ø 0.76%) -6.2 percent Verhaltensänderungen (Ø -6.16%) 0.5 percent Gesetz (Ø 0.51%) 0.8 percent Geldbußen (Ø 0.76%) 0.8 percent Jahresumsatzes (Ø 0.76%) 0.8 percent Digitalmarkt (Ø 0.76%) 1.2 percent Staatssekretär (Ø 1.21%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.84%) 0.3 percent Bürger (Ø 0.29%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.35%) 0.1 percent Datenschutz- (Ø 0.12%) -2.0 percent Nutzer (Ø -1.96%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.29%) -0.1 percent Vorschriften (Ø -0.05%) -0.7 percent Zubehör (Ø -0.70%) 0.2 percent Fehlerbild (Ø 0.23%) 2.2 percent Beweise (Ø 2.23%) 0.2 percent Monopolmacht (Ø 0.23%) 0.2 percent Apple (Ø 0.16%) -0.4 percent Einnahmen (Ø -0.43%) 0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%)
∑ 0.11 %

0.6 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 0.6%)
0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) -1.5 percent Alphabet (Ø -1.48%) -0.1 percent Tochterunternehmen (Ø -0.10%) 0.1 percent Sprachen (Ø 0.08%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.04%) -0.4 percent Produktangebot (Ø -0.41%) 0.2 percent Reiseratgeber (Ø 0.18%) 0.1 percent Smartphones (Ø 0.10%) -0.1 percent Namen (Ø -0.08%) -0.1 percent Unternehmensteile (Ø -0.07%) 0.3 percent Tochtergesellschaften (Ø 0.33%) -1.4 percent Umfeld (Ø -1.43%) 1.0 percent NäheRedaktion (Ø 1.02%) 0.8 percent Europa-Abgeordnete (Ø 0.76%) 0.9 percent EU-Ratspräsidentschaft (Ø 0.95%) 0.8 percent Internet-Unternehmen (Ø 0.76%) 0.4 percent Angebote (Ø 0.39%) -0.6 percent Dienste (Ø -0.61%) 0.8 percent Konkurrenzangebote (Ø 0.76%) 0.8 percent Messengerdienste (Ø 0.76%) -0.6 percent Dienste (Ø -0.61%) 2.1 percent Technologiekonzerne (Ø 2.15%) 0.8 percent Berufungsverfahren (Ø 0.76%) -6.2 percent Verhaltensänderungen (Ø -6.16%) 0.5 percent Gesetz (Ø 0.51%) 0.8 percent Geldbußen (Ø 0.76%) 0.8 percent Jahresumsatzes (Ø 0.76%) 0.8 percent Digitalmarkt (Ø 0.76%) 1.2 percent Staatssekretär (Ø 1.21%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.84%) 0.3 percent Bürger (Ø 0.29%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.35%) 0.1 percent Datenschutz- (Ø 0.12%) -2.0 percent Nutzer (Ø -1.96%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.29%) -0.1 percent Vorschriften (Ø -0.05%) -2.0 percent Nutzer (Ø -1.96%) -3.0 percent Gas (Ø -3.00%) 0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%)
∑ -0.09 %

-0.4 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -0.4%)
0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%) -0.4 percent Verwaltungsvorgang (Ø -0.42%) -0.4 percent Antragsunterlagen (Ø -0.42%) -0.7 percent Grundlage (Ø -0.67%) -0.8 percent Phase (Ø -0.76%) 0.1 percent Auflagen (Ø 0.07%) -0.9 percent Fahrzeugmodelle (Ø -0.89%) -0.4 percent Autofarben (Ø -0.42%) -1.4 percent Angriff (Ø -1.37%) 0.1 percent Korrektur (Ø 0.14%) 0.9 percent Hochlauf (Ø 0.95%) -0.4 percent Short-Chance (Ø -0.42%) 0.8 percent Kursrückgang (Ø 0.79%) 1.0 percent Trading (Ø 0.99%) 0.8 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.80%) 0.4 percent Berichterstattung (Ø 0.43%) 0.8 percent Sachkenntnis (Ø 0.80%) -0.1 percent Investment (Ø -0.05%) 0.8 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.80%) 0.9 percent Nachträge (Ø 0.90%) 0.7 percent Emittenten (Ø 0.69%) 0.4 percent Investments (Ø 0.39%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) 0.6 percent Elektrofahrzeugen (Ø 0.63%) 0.6 percent Preisklassen (Ø 0.61%) 0.6 percent Antriebskomponenten (Ø 0.63%) 0.3 percent Fahrens (Ø 0.29%) 0.7 percent Tesla (Ø 0.67%) -0.7 percent Energie (Ø -0.65%) 0.6 percent Nachtstrom (Ø 0.63%) -0.5 percent Bauteilen (Ø -0.49%) -1.3 percent Besserung (Ø -1.33%) 0.1 percent Chips (Ø 0.14%) 1.6 percent Rabatte (Ø 1.57%) -0.3 percent EY (Ø -0.35%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) -1.4 percent Belastung (Ø -1.44%) -0.4 percent Inflation (Ø -0.39%) 0.0 percent Konzerne (Ø 0.04%) -0.4 percent Preissprunge (Ø -0.42%) 0.9 percent Inflationsdruck (Ø 0.88%) 0.5 percent Preiserhöhungen (Ø 0.50%) -2.0 percent CNN (Ø -2.04%) -0.2 percent Preissprünge (Ø -0.25%) -0.0 percent Einkaufspreise (Ø -0.04%) -0.4 percent Vorlaufzeiten (Ø -0.42%) 0.5 percent Satz (Ø 0.46%) 0.0 percent Vorbestellungen (Ø 0.01%) -0.4 percent Aufschreis (Ø -0.42%) 0.5 percent Brief (Ø 0.49%) 0.5 percent Preiserhöhungen (Ø 0.50%) 0.5 percent Preise (Ø 0.52%) 1.2 percent Konditionen (Ø 1.16%) 0.4 percent Fehler (Ø 0.42%) 1.4 percent Auslieferungen (Ø 1.45%) -0.4 percent Entschuldigung (Ø -0.42%) -1.6 percent Allzeittief (Ø -1.61%) 1.2 percent Börsengang (Ø 1.18%) -0.4 percent Rivian-Autos (Ø -0.42%) -0.1 percent Mitarbeiterin (Ø -0.11%) -0.4 percent Nachspiel (Ø -0.42%) 0.1 percent Modelle (Ø 0.12%) 0.5 percent US-Dollar (Ø 0.49%) -0.4 percent Rohstoffpreisniveaus (Ø -0.42%) -0.8 percent Unterschiede (Ø -0.77%) -0.2 percent Preissprünge (Ø -0.25%) -0.2 percent Preissprünge (Ø -0.25%) 0.5 percent Preiserhöhungen (Ø 0.50%) -0.4 percent Batteriekosten (Ø -0.42%)
∑ 0.06 %

0.5 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / 0.5%)
0.1 percent Geschäft (Ø 0.10%) -3.4 percent Sanktionen (Ø -3.42%) -2.3 percent Präsident (Ø -2.29%) -0.7 percent Bedeutung (Ø -0.65%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) -1.3 percent Hilfe (Ø -1.26%) -0.3 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.35%) 0.6 percent Führungsteam (Ø 0.56%) -2.3 percent Gespräche (Ø -2.27%) 1.0 percent Übergang (Ø 0.97%) 0.7 percent Servern (Ø 0.74%) -3.0 percent Politiker (Ø -3.04%) 1.0 percent SAP (Ø 1.04%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) 0.1 percent Anbietern (Ø 0.13%) -0.1 percent Prozesse (Ø -0.12%) -0.1 percent Verwaltungen (Ø -0.10%) 0.3 percent Anforderungen (Ø 0.34%) 0.6 percent IT-Branche (Ø 0.58%) 0.7 percent SAP-Finanzchef (Ø 0.66%)
∑ -0.44 %

-0.3 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -0.3%)
0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) 0.3 percent Spektrum (Ø 0.26%) -0.0 percent Nutzergeräte (Ø -0.03%) -2.0 percent Nutzer (Ø -1.96%) -0.0 percent Tablets (Ø -0.03%) -0.0 percent Handysparte (Ø -0.03%) 0.7 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.67%) 0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%) -1.6 percent Einrichtungen (Ø -1.61%) -0.2 percent Interview (Ø -0.18%) -0.4 percent Position (Ø -0.43%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) 0.2 percent E-Mail-Programm (Ø 0.18%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) -1.2 percent Anzahl (Ø -1.24%) 0.9 percent Innovationen (Ø 0.87%) 0.1 percent Konkurrenz (Ø 0.05%) 0.2 percent Azure-Cloud (Ø 0.18%) 0.2 percent Sicherheitssoftware (Ø 0.18%) 0.2 percent Pflaster (Ø 0.18%) 0.2 percent Microsoft-Kunden (Ø 0.18%) -1.2 percent Anzahl (Ø -1.24%) -0.9 percent Problem (Ø -0.90%) 0.8 percent Wasser (Ø 0.79%) -0.2 percent Kollegen (Ø -0.20%) -0.2 percent Nachfolger (Ø -0.20%) 0.3 percent Verhandlungen (Ø 0.27%) 0.5 percent Aufgabe (Ø 0.50%) 0.4 percent Herausforderung (Ø 0.43%) 0.2 percent Cybersecurity (Ø 0.18%) 0.1 percent Ort (Ø 0.11%) -0.4 percent Schutz (Ø -0.37%) 0.2 percent Mittelalter (Ø 0.18%) 0.2 percent Festung (Ø 0.18%) 0.2 percent Festungen (Ø 0.18%) 0.2 percent Zivilisation (Ø 0.18%) -1.8 percent Zuwächsen (Ø -1.78%) -0.1 percent Firmen (Ø -0.05%) -0.5 percent Version (Ø -0.49%) -3.4 percent Sanktionen (Ø -3.42%) -2.3 percent Präsident (Ø -2.29%) -0.7 percent Bedeutung (Ø -0.65%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) -1.3 percent Hilfe (Ø -1.26%) -0.3 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.35%)
∑ -0.31 %

-0.3 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -0.3%)
0.8 percent Startups (Ø 0.84%) 1.3 percent Autodesignern (Ø 1.26%) -0.3 percent Fahrzeugen (Ø -0.30%) 1.7 percent Unterstützer (Ø 1.67%) 1.3 percent Präsentation (Ø 1.26%) 0.9 percent Startup (Ø 0.94%) 1.3 percent Silicon (Ø 1.26%) -0.9 percent Team (Ø -0.86%) 1.3 percent Büro (Ø 1.34%) 0.6 percent Elektroauto-Hersteller (Ø 0.63%) 1.3 percent NIOs (Ø 1.26%) -1.1 percent Konzern (Ø -1.06%) 0.5 percent Technologie (Ø 0.45%) 0.3 percent Fahrens (Ø 0.29%) 1.3 percent MarktMit (Ø 1.26%) 1.3 percent Elektro-SUV (Ø 1.26%) 0.3 percent Herausforderer (Ø 0.32%) 0.6 percent SUV (Ø 0.63%) 1.7 percent Hype (Ø 1.73%) 1.3 percent Designideen (Ø 1.26%) 1.2 percent Mix (Ø 1.25%) 1.3 percent Kundenwünschen (Ø 1.26%) 0.9 percent Premiummarken (Ø 0.92%) -0.3 percent Vorhaben (Ø -0.33%) -1.3 percent Nissan (Ø -1.26%) -1.3 percent Vorlaufzeit (Ø -1.26%) -1.2 percent Ausfahrt (Ø -1.22%) 0.6 percent ID (Ø 0.62%) -1.1 percent Automobilhersteller (Ø -1.08%) 0.1 percent Wertschöpfungskette (Ø 0.10%) 0.1 percent Dienstleistungsspektrum (Ø 0.13%) 0.7 percent Marke (Ø 0.67%) 0.3 percent Charakter (Ø 0.35%) 0.5 percent Segmenten (Ø 0.48%) 0.2 percent Reaktoren (Ø 0.22%) -0.2 percent Batteriezellfabrik (Ø -0.17%) 1.1 percent COO (Ø 1.14%)
∑ 0.47 %

1.5 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / 1.5%)
0.3 percent Medien (Ø 0.32%) 0.1 percent Endgeräte (Ø 0.13%) -0.0 percent Plattformen (Ø -0.03%) -0.6 percent Dienste (Ø -0.61%) 1.0 percent NäheRedaktion (Ø 1.02%) 0.8 percent Europa-Abgeordnete (Ø 0.76%) 0.9 percent EU-Ratspräsidentschaft (Ø 0.95%) 0.8 percent Internet-Unternehmen (Ø 0.76%) 0.4 percent Angebote (Ø 0.39%) -0.6 percent Dienste (Ø -0.61%) 0.8 percent Konkurrenzangebote (Ø 0.76%) 0.8 percent Messengerdienste (Ø 0.76%) -0.6 percent Dienste (Ø -0.61%) 2.1 percent Technologiekonzerne (Ø 2.15%) 0.8 percent Berufungsverfahren (Ø 0.76%) -6.2 percent Verhaltensänderungen (Ø -6.16%) 0.5 percent Gesetz (Ø 0.51%) 0.8 percent Geldbußen (Ø 0.76%) 0.8 percent Jahresumsatzes (Ø 0.76%) 0.8 percent Digitalmarkt (Ø 0.76%) 1.2 percent Staatssekretär (Ø 1.21%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.84%) 0.3 percent Bürger (Ø 0.29%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.35%) 0.1 percent Datenschutz- (Ø 0.12%) -2.0 percent Nutzer (Ø -1.96%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.29%) -0.1 percent Vorschriften (Ø -0.05%) 1.5 percent Datenverkehr (Ø 1.47%) 1.5 percent Freiheiten (Ø 1.47%) 1.5 percent Zugriffsmöglichkeiten (Ø 1.47%) -0.4 percent Statement (Ø -0.43%) 1.5 percent Sicherheitsziele (Ø 1.47%) 1.5 percent Rechtsschutzmechanismus (Ø 1.47%) 1.5 percent Rechtsunsicherheit (Ø 1.47%) 1.5 percent Nachfolgeregelung (Ø 1.47%) 0.1 percent Einigung (Ø 0.15%) 1.5 percent Jurist (Ø 1.47%) 0.8 percent Ankündigung (Ø 0.76%) 0.8 percent Abkommen (Ø 0.77%) 1.5 percent Datenverkehr (Ø 1.47%) 1.5 percent Freiheiten (Ø 1.47%) 0.8 percent Abkommen (Ø 0.77%) 1.5 percent Zugriffsmöglichkeiten (Ø 1.47%) 1.5 percent Rechtsunsicherheit (Ø 1.47%) 1.5 percent Nachfolgeregelung (Ø 1.47%) 0.1 percent Einigung (Ø 0.15%) 1.5 percent Jurist (Ø 1.47%) 0.8 percent Ankündigung (Ø 0.76%) 0.8 percent Abkommen (Ø 0.77%) 0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%)
∑ 0.51 %

0.9 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 0.9%)
-3.0 percent Gas (Ø -3.00%) -3.0 percent Gas (Ø -3.00%) 0.9 percent Kraftakt (Ø 0.91%) 3.2 percent Kohle (Ø 3.25%) -1.2 percent Planungen (Ø -1.25%) 0.9 percent Flüssiggas-Transporte (Ø 0.91%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.77%) -7.1 percent Einmarsches (Ø -7.14%) 0.9 percent Wirtschaftsmächten (Ø 0.91%) -3.0 percent Gas (Ø -3.00%) 0.9 percent Energie-Lieferungen (Ø 0.91%) 2.0 percent Volumen (Ø 2.02%) 0.9 percent Gas-Förderung (Ø 0.91%) 0.9 percent Line (Ø 0.91%) 0.9 percent Anlanden (Ø 0.91%) 0.4 percent Winter (Ø 0.38%) -0.4 percent Infrastruktur (Ø -0.36%) 0.5 percent Gesetz (Ø 0.51%) 0.3 percent Forderungen (Ø 0.31%) -2.9 percent Kilometer (Ø -2.90%) 0.5 percent Erdgasröhren (Ø 0.52%) 1.1 percent Umsetzung (Ø 1.13%) -0.7 percent Basis (Ø -0.74%) -1.1 percent Partner (Ø -1.06%) 0.5 percent Wasserstoffbedarfs (Ø 0.52%) 0.3 percent Elektrolyse-Anlagen (Ø 0.29%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.28%) 1.8 percent Grenze (Ø 1.80%) 0.5 percent Backup-Kapazitäten (Ø 0.52%) 0.5 percent RWE (Ø 0.46%) 0.5 percent Netzentgelte (Ø 0.52%) -1.2 percent Größe (Ø -1.21%) 0.5 percent RWE (Ø 0.46%) 0.5 percent Importrouten (Ø 0.52%) 0.5 percent LNG-Importterminals (Ø 0.52%) 0.2 percent Investor (Ø 0.25%) 1.6 percent Stromkonzern (Ø 1.65%) 2.2 percent Tageshoch (Ø 2.25%) -0.3 percent Energielösungen (Ø -0.27%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) -0.8 percent Länder (Ø -0.84%) 1.2 percent Mitte (Ø 1.20%) -0.2 percent Windparks (Ø -0.17%) -1.0 percent GW (Ø -1.01%) 0.4 percent Kerngeschäft (Ø 0.44%) 0.3 percent Kohleausstieg (Ø 0.30%) -0.9 percent Betrieb (Ø -0.86%) -0.0 percent Gesetzeslage (Ø -0.03%) -0.0 percent Block (Ø -0.03%) 0.3 percent Ausstiegsfahrplan (Ø 0.28%) -0.0 percent RWE-Block (Ø -0.03%) -3.1 percent Kernkraftwerk (Ø -3.08%) -0.0 percent Treibhausgasausstoß (Ø -0.03%) -0.0 percent Science (Ø -0.03%) 0.5 percent RWE (Ø 0.46%) 0.9 percent Wasserstoffpipeline (Ø 0.91%) -1.9 percent Shell (Ø -1.85%) 1.3 percent Großkunde (Ø 1.32%) 0.5 percent LNG-Terminal (Ø 0.52%)
∑ -0.06 %

0.3 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 0.3%)
0.5 percent Vereinbarung (Ø 0.54%) 0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%) -1.7 percent Tagestief (Ø -1.73%) 0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) 0.3 percent Beförderungsmöglichkeiten (Ø 0.33%) -0.6 percent Verkehrsmitteln (Ø -0.62%) 0.3 percent Mobilitätslösungen (Ø 0.26%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.23%)
∑ -0.09 %

0.1 percent STELLANTIS (ISIN: NL00150001Q9 / 0.1%)
0.2 percent Marktsegmenten (Ø 0.17%) -1.1 percent Teile (Ø -1.06%) 0.2 percent Anhängerin (Ø 0.17%) 0.2 percent Aktien (Ø 0.17%) 0.2 percent Elektroauto-Herstellers (Ø 0.17%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.02%) -0.5 percent Energiepolitik (Ø -0.48%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 0.1 percent Wolfgang (Ø 0.07%) 0.1 percent Stellantis-Tochter (Ø 0.07%) -0.1 percent PSA-Konzern (Ø -0.14%) 3.3 percent Personalabbau (Ø 3.32%)
∑ 0.05 %

1.8 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / 1.8%)
0.9 percent Eckdaten (Ø 0.95%) 5.8 percent Aufrüstungssignal (Ø 5.81%) -3.3 percent Richtung (Ø -3.30%) -0.1 percent Firmen (Ø -0.05%) 6.0 percent Rüstungsumsätze (Ø 5.96%) 0.3 percent Kapazitäten (Ø 0.29%) 1.6 percent Waffen (Ø 1.61%) 0.1 percent Angreifer (Ø 0.08%) 1.8 percent Regierungskreisen (Ø 1.76%) 1.8 percent Hilfsgüter (Ø 1.76%) -0.3 percent Streitkräfte (Ø -0.29%) 0.2 percent Transport (Ø 0.18%) 1.7 percent Versorgung (Ø 1.71%) 3.2 percent Regierungssprecherin (Ø 3.22%) 1.8 percent Kriegswochen (Ø 1.76%) 1.8 percent Schutzwesten (Ø 1.76%) 1.8 percent Panzerfäuste (Ø 1.76%) -1.2 percent Antrag (Ø -1.20%) -2.3 percent Präsident (Ø -2.29%) -0.2 percent Botschaft (Ø -0.16%) 1.6 percent Waffen (Ø 1.61%) 1.6 percent Waffen (Ø 1.61%)
∑ 1.12 %

-1.6 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -1.6%)
-0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.32%) -0.2 percent Konkurrenten (Ø -0.19%) -1.1 percent Partner (Ø -1.06%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) 0.8 percent Entertainmentplattformen (Ø 0.80%) 0.7 percent Bildverarbeitung (Ø 0.73%) -0.6 percent Kosten (Ø -0.55%) -2.0 percent US-Chipwerte (Ø -1.98%) 0.7 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.67%)
∑ -0.15 %

-7.5 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / -7.5%)
-7.5 percent Aufschläge (Ø -7.50%) 0.6 percent Energiepreise (Ø 0.59%) -7.5 percent Lediglich (Ø -7.50%) -0.2 percent Erkenntnisse (Ø -0.17%) 1.6 percent Zinskurs (Ø 1.60%) -1.4 percent Herstellers (Ø -1.38%) 4.7 percent Analystenschätzung (Ø 4.70%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) 0.5 percent E-Autos (Ø 0.53%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%)
∑ -0.85 %

-0.2 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -0.2%)
-0.5 percent Kursbewegungen (Ø -0.49%) -0.2 percent Finanzmärkten (Ø -0.22%) -0.5 percent Bauteilen (Ø -0.49%) -1.3 percent Besserung (Ø -1.33%) 0.1 percent Chips (Ø 0.14%) 1.6 percent Rabatte (Ø 1.57%) -0.3 percent EY (Ø -0.35%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) -1.4 percent Belastung (Ø -1.44%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%)
∑ -0.18 %

0.7 percent JOHNSON JOHNSON (ISIN: US4781601046 / 0.7%)
-0.1 percent Therapie (Ø -0.15%) 0.4 percent Rally (Ø 0.40%) 0.4 percent Rally (Ø 0.40%) 0.6 percent Range (Ø 0.64%) -0.2 percent Ausbruch (Ø -0.18%) 0.3 percent Aufwärtstrend (Ø 0.32%) -0.7 percent Kurse (Ø -0.70%) 0.3 percent Aufwärtstrend (Ø 0.32%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.35%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.77%) 0.2 percent Beschränkungen (Ø 0.19%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.20%) 0.3 percent Aufforderung (Ø 0.35%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.22%) 0.6 percent Wertentwicklung (Ø 0.64%) 0.3 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.32%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.19%) 0.3 percent Interessenkonflikte (Ø 0.32%) 0.3 percent Rechnung (Ø 0.34%) -0.2 percent Informationen (Ø -0.19%) 0.3 percent Positionen (Ø 0.27%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.29%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.32%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.32%)
∑ 0.17 %

-23.0 percent GAZPROM (ISIN: US3682872078 / -23.0%)
-3.2 percent Aktienindex (Ø -3.23%) -18.3 percent Gases (Ø -18.32%) -23.7 percent Staatshaushalt (Ø -23.66%) -23.7 percent Durchleitungsgebühren (Ø -23.66%) -7.7 percent Landeswährung (Ø -7.65%) -23.7 percent Anweisung (Ø -23.66%) -0.1 percent Pfund (Ø -0.13%) -0.8 percent Länder (Ø -0.84%) -23.7 percent Verbündeten (Ø -23.66%) -3.4 percent Sanktionen (Ø -3.42%) -11.0 percent Gasbedarfs (Ø -11.03%) -2.5 percent Produzent (Ø -2.49%) 0.2 percent Abnehmer (Ø 0.17%) -0.6 percent Vertrag (Ø -0.59%) -0.4 percent Kauf (Ø -0.38%) -23.7 percent Preisnachlass (Ø -23.66%) -7.7 percent Landeswährung (Ø -7.65%)
∑ -10.23 %

-0.5 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / -0.5%)
0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.34%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.34%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.34%) 2.2 percent Geschäftsbericht (Ø 2.24%) 1.6 percent Veröffentlichung (Ø 1.55%) 2.0 percent Umsatzerlösen (Ø 1.96%) -0.5 percent Umsatzwachstum (Ø -0.46%) -0.5 percent Verbesserung (Ø -0.46%) 0.2 percent Analystenschätzungen (Ø 0.17%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.22%) -0.1 percent Sprach- (Ø -0.05%) -0.1 percent Netzinfrastruktur (Ø -0.05%) -0.5 percent Services (Ø -0.53%) -0.1 percent Internet-Portal (Ø -0.05%) -0.7 percent Geschäftsfeld (Ø -0.66%) -0.1 percent Handy-App (Ø -0.05%)
∑ 0.28 %

0.7 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / 0.7%)
-2.0 percent Szenen (Ø -1.96%) 0.7 percent Filmausschnitte (Ø 0.67%) 0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%) 0.5 percent Linie (Ø 0.45%) -0.4 percent Inhalte (Ø -0.37%) -0.1 percent Disney (Ø -0.15%)
∑ -0.11 %

0.6 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.6%)
1.9 percent Fantasie (Ø 1.86%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -1.01%) -2.2 percent Geschäftsbeziehungen (Ø -2.20%) 0.2 percent Analystenschätzungen (Ø 0.17%) 0.6 percent Palette (Ø 0.58%) 0.2 percent ICT-Lösungen (Ø 0.22%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.23%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) 0.2 percent Anschlüsse (Ø 0.23%) 0.5 percent FunklöcherVantage (Ø 0.47%) -0.1 percent Rekordhoch (Ø -0.05%)
∑ -0.10 %

-0.6 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / -0.6%)
1.0 percent Zeichen (Ø 0.96%) -2.3 percent Präsident (Ø -2.29%) 0.4 percent Lösung (Ø 0.42%) 0.3 percent Seite (Ø 0.32%) -0.5 percent Antalya (Ø -0.46%) 0.5 percent Status (Ø 0.54%) 0.2 percent Beendigung (Ø 0.23%) 0.8 percent Kursrally (Ø 0.83%) -0.1 percent Bruder (Ø -0.15%) 0.2 percent Geschäftszahlen (Ø 0.20%) -0.8 percent Leitindex (Ø -0.84%) 1.3 percent Annäherung (Ø 1.26%) 0.2 percent Konstantin (Ø 0.23%) 1.0 percent Meldung (Ø 0.99%) -0.4 percent Reaktionen (Ø -0.36%) 0.2 percent Sentix (Ø 0.23%) -10.1 percent Umfrage (Ø -10.05%) 2.7 percent Anstiegs (Ø 2.68%) 0.2 percent Verkaufswellen (Ø 0.23%) 0.2 percent Öllieferungen (Ø 0.23%) 0.4 percent Kontinent (Ø 0.42%) -0.2 percent Ausbau (Ø -0.16%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 0.4 percent Europa (Ø 0.36%) 0.4 percent Importe (Ø 0.42%) 0.1 percent Rohöl (Ø 0.14%) 0.7 percent Prozess (Ø 0.67%) -3.0 percent Gas (Ø -3.00%) 0.3 percent Forderungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Öls (Ø -0.12%) 0.4 percent Winter (Ø 0.38%) -0.5 percent Energieimporten (Ø -0.52%) 0.4 percent Winter (Ø 0.38%) 0.2 percent Kohlenmeiler (Ø 0.23%) -3.0 percent Gas (Ø -3.00%) 0.5 percent Preise (Ø 0.52%) -0.2 percent Lebenshaltungskosten (Ø -0.25%) 0.2 percent Rezession (Ø 0.23%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) 0.2 percent Ölpreis-Spike (Ø 0.23%) 0.2 percent Preisanstiegen (Ø 0.23%) -2.2 percent Gold (Ø -2.20%) 1.2 percent Unterfangen (Ø 1.17%) -0.4 percent Inflation (Ø -0.39%) 0.2 percent Abfluss (Ø 0.23%) -1.8 percent Situation (Ø -1.75%) 0.2 percent Handlungsspielraum (Ø 0.23%) -1.2 percent Risiken (Ø -1.20%) -4.7 percent Pfad (Ø -4.66%) 0.0 percent Inflationsraten (Ø 0.00%) -1.3 percent Marktteilnehmer (Ø -1.31%) -0.1 percent Konflikt (Ø -0.15%) 0.3 percent Verhandlungen (Ø 0.27%) -0.7 percent Ausblick (Ø -0.72%) 0.2 percent Rezession (Ø 0.23%) -1.1 percent Wirtschaft (Ø -1.15%) 0.4 percent Wachstumskurs (Ø 0.43%) 0.2 percent Rezession (Ø 0.23%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) -0.7 percent Konjunktur (Ø -0.68%) -0.1 percent Fall (Ø -0.07%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.84%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) -0.2 percent Ökonomen (Ø -0.16%) -1.1 percent Wirtschaft (Ø -1.15%) 0.7 percent Industrie (Ø 0.73%) 0.5 percent Verschlechterung (Ø 0.51%) 0.6 percent Wettbewerbsfähigkeit (Ø 0.60%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 3.0 percent Rüstungsausgaben (Ø 3.02%) -0.8 percent Szenarien (Ø -0.81%) -0.7 percent Szenario (Ø -0.65%) 0.2 percent Basisszenario (Ø 0.23%) -0.5 percent Einfluss (Ø -0.45%) -0.7 percent Konjunktur (Ø -0.68%) 0.2 percent Prozentpunkten (Ø 0.23%) 1.3 percent Inflationsrate (Ø 1.32%) 0.2 percent Depression (Ø 0.23%) 0.5 percent Ölexporte (Ø 0.53%) 0.2 percent Agrarmarkt (Ø 0.23%) 0.2 percent Agraranteil (Ø 0.23%) 0.2 percent Rohstoff-Futures (Ø 0.23%) 0.6 percent Verbrauch (Ø 0.63%) 0.7 percent Absicherung (Ø 0.66%) -0.6 percent Kosten (Ø -0.55%) -0.5 percent Bedarf (Ø -0.50%) -1.3 percent Perspektiven (Ø -1.29%) 0.2 percent Risikopuffer (Ø 0.23%) -0.0 percent Aufschlag (Ø -0.02%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) 0.2 percent Rekorden (Ø 0.23%) -0.8 percent Margen (Ø -0.76%) 0.4 percent Dividende (Ø 0.37%) 0.7 percent Marke (Ø 0.67%) 0.0 percent Post- (Ø 0.04%) 0.1 percent Informations- (Ø 0.13%) 0.1 percent Leistungsspektrum (Ø 0.13%) 0.1 percent Versorgungskette (Ø 0.13%) 0.2 percent Transport (Ø 0.18%)
∑ -0.17 %

-4.1 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / -4.1%)
0.1 percent Verbreitung (Ø 0.06%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.08%) 0.5 percent Konzernmitteilung (Ø 0.48%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) -0.0 percent Abwicklung (Ø -0.03%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) 0.2 percent Instrumente (Ø 0.17%) 0.2 percent BlackRock (Ø 0.19%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.06%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.08%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) -0.0 percent Abwicklung (Ø -0.03%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) 0.2 percent Instrumente (Ø 0.17%) 0.1 percent Bank (Ø 0.10%) -1.7 percent Tagestief (Ø -1.73%) 0.2 percent Analystenschätzungen (Ø 0.17%) -0.6 percent Lieferservices (Ø -0.61%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.23%) -0.6 percent Bestellplattformen (Ø -0.61%) -0.6 percent Lieferservices (Ø -0.61%) 0.7 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.67%)
∑ -0.10 %

0.6 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / 0.6%)
0.6 percent Dealmaker (Ø 0.59%) 0.6 percent Farbtupfer (Ø 0.59%) 0.3 percent Seite (Ø 0.32%)
∑ 0.50 %

0.4 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 0.4%)
0.4 percent Zertifizierungsstandards (Ø 0.37%) 0.4 percent Schnittstellen (Ø 0.37%) -0.4 percent Position (Ø -0.43%) -1.6 percent Fällen (Ø -1.57%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.14%) -1.8 percent Situation (Ø -1.75%) 0.9 percent Kurven (Ø 0.91%) 1.2 percent Geschwindigkeit (Ø 1.22%) 1.1 percent Wrackteile (Ø 1.08%) 0.2 percent Metern (Ø 0.19%) 1.1 percent Überreste (Ø 1.08%) 0.1 percent Untersuchung (Ø 0.07%) 1.1 percent Hinweise (Ø 1.11%) 0.1 percent Sturzflug (Ø 0.15%) 1.1 percent Zivilluftfahrbehörde (Ø 1.08%) 1.1 percent Luftfahrt-Professor (Ø 1.08%) 1.1 percent Untersuchungsergebnisse (Ø 1.08%) 2.9 percent Tageshöchstkurs (Ø 2.91%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) -0.1 percent Luftfahrzeugen (Ø -0.10%) -0.1 percent Großraumflugzeuge (Ø -0.10%) -0.1 percent Transportflugzeug (Ø -0.10%) -0.1 percent Aufklärungshubschrauber (Ø -0.10%) -0.1 percent Hubschrauber (Ø -0.08%) -0.1 percent Verteidigungssysteme (Ø -0.10%) -0.3 percent Raumfahrt (Ø -0.30%) -0.5 percent Arbeiten (Ø -0.48%) 0.9 percent Wetterlage (Ø 0.91%)
∑ 0.31 %

-0.2 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -0.2%)
0.2 percent Analystenschätzungen (Ø 0.17%) -0.0 percent Kunststoffe (Ø -0.01%) 0.4 percent Produktionsstandorte (Ø 0.43%) 0.2 percent Kursverlusten (Ø 0.22%) -1.1 percent Gegenbewegung (Ø -1.07%) 1.2 percent Verkaufswelle (Ø 1.16%) 1.9 percent Bodenbildung (Ø 1.87%) -1.5 percent Aufwärtstrends (Ø -1.48%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.35%) -0.8 percent Staaten (Ø -0.77%) 0.2 percent Beschränkungen (Ø 0.19%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.20%) 0.3 percent Aufforderung (Ø 0.35%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.22%) 0.6 percent Wertentwicklung (Ø 0.64%) 0.3 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.32%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.19%) 0.3 percent Interessenkonflikte (Ø 0.32%) 0.3 percent Rechnung (Ø 0.34%) -0.2 percent Informationen (Ø -0.19%) 0.3 percent Positionen (Ø 0.27%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.29%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.32%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.32%)
∑ 0.18 %

-2.3 percent AMD (ISIN: US0079031078 / -2.3%)
-1.7 percent Tagestief (Ø -1.73%) 0.1 percent AMD (Ø 0.08%) -0.0 percent Anbieter (Ø -0.02%) -0.3 percent Schaltkreise (Ø -0.35%) -2.0 percent US-Chipwerte (Ø -1.98%) -0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.32%) -0.2 percent Konkurrenten (Ø -0.19%) -1.1 percent Partner (Ø -1.06%)
∑ -0.70 %

0.2 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 0.2%)
-0.3 percent Frachtairline (Ø -0.29%) 0.3 percent Medien (Ø 0.32%) 0.2 percent Frachtboom (Ø 0.22%) -1.1 percent Ziele (Ø -1.08%) 0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) -1.1 percent Konzern (Ø -1.06%) -0.1 percent DaimlerChrysler (Ø -0.10%) -0.1 percent Aerospatiale (Ø -0.10%) -0.1 percent CASA (Ø -0.10%) -0.1 percent Luft- (Ø -0.12%) 0.7 percent Rüstungskonzerne (Ø 0.72%) 0.2 percent Luftfahrt (Ø 0.18%) -0.2 percent Dienstleistungen (Ø -0.18%) 0.2 percent Flugzeugbauer (Ø 0.17%)
∑ -0.09 %

-0.8 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -0.8%)
0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) -0.0 percent Komponenten (Ø -0.04%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.23%) 0.4 percent Gesellschaften (Ø 0.43%) 0.3 percent CEO (Ø 0.33%) 0.6 percent Ausbaus (Ø 0.63%) -0.2 percent Beteiligung (Ø -0.24%) -0.8 percent Werften (Ø -0.81%) -1.0 percent Deutschland (Ø -0.96%) 0.1 percent Wertschöpfungskette (Ø 0.10%) 0.1 percent Chance (Ø 0.06%) -1.1 percent Wirtschaft (Ø -1.15%) 1.6 percent Signal (Ø 1.57%) -0.5 percent Bedarf (Ø -0.50%) -0.8 percent Einkaufsliste (Ø -0.81%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) -0.6 percent Bundesregierung (Ø -0.55%) -0.8 percent Nord- (Ø -0.81%) -1.0 percent GW (Ø -1.01%) -0.8 percent Werften (Ø -0.81%) -0.8 percent Offshore-Wind-Ausbauplänen (Ø -0.81%) -0.8 percent Energiemix (Ø -0.81%) -0.8 percent Windkraft-Ausbau (Ø -0.81%) 0.7 percent Wettbewerb (Ø 0.66%) -0.8 percent Würtz (Ø -0.81%) -0.8 percent Werften (Ø -0.81%) -0.4 percent Stahl (Ø -0.43%) 0.7 percent Bereiche (Ø 0.70%) -0.8 percent Jachten (Ø -0.81%) -0.2 percent Ausbau (Ø -0.16%) 0.1 percent Projekten (Ø 0.15%) 0.9 percent Potenzial (Ø 0.88%) -0.7 percent Energiewende (Ø -0.68%) 0.1 percent Chance (Ø 0.06%)
∑ -0.26 %

-0.9 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -0.9%)
-0.5 percent Verbesserung (Ø -0.46%) -2.7 percent Zukauf (Ø -2.72%) 2.2 percent Tageshoch (Ø 2.25%) 0.7 percent Technologiekonzern (Ø 0.70%) 0.4 percent Mitarbeitern (Ø 0.36%) -0.0 percent Anbieter (Ø -0.02%) 0.8 percent Großkonzerne (Ø 0.81%) 1.0 percent Prozessabbildung (Ø 0.99%) 1.0 percent Systemhaus (Ø 0.99%) 0.1 percent Anbietern (Ø 0.13%) 0.3 percent Netz (Ø 0.29%) 1.0 percent Servicetechnikern (Ø 0.99%) -0.9 percent Grosso (Ø -0.95%) -0.9 percent UnternehmensführungRedaktion (Ø -0.95%)
∑ 0.17 %

-0.8 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -0.8%)
-0.7 percent Konjunktur (Ø -0.68%) -1.5 percent Land (Ø -1.49%) -0.4 percent Einnahmen (Ø -0.43%) -0.4 percent Probleme (Ø -0.43%) -0.2 percent Option (Ø -0.22%) -0.6 percent Bevölkerung (Ø -0.55%) -0.5 percent Umsatzwachstum (Ø -0.46%) -0.4 percent Infrastruktur (Ø -0.36%) 0.1 percent Energiesystemen (Ø 0.12%) -0.0 percent Anbieter (Ø -0.02%) 0.3 percent Mobilitätslösungen (Ø 0.26%) 0.2 percent Energie-Segment (Ø 0.19%) 1.2 percent Airbus-Rüstungschef (Ø 1.23%)
∑ -0.22 %

1.2 percent RTL (ISIN: LU0061462528 / 1.2%)

1.0 percent RIO TINTO (ISIN: GB0007188757 / 1.0%)
2.5 percent Hindernisse (Ø 2.49%) 0.7 percent Apple-Geräte (Ø 0.68%) 1.3 percent Kohlenstoffdioxid-Ausstoß (Ø 1.32%) 0.7 percent Prozess (Ø 0.67%) -0.5 percent CO (Ø -0.52%) 1.3 percent Green-Bond-Anleihen (Ø 1.32%) 0.3 percent Maßstab (Ø 0.32%) 1.3 percent Aluminium (Ø 1.32%)
∑ 0.95 %

-10.0 percent RATIONAL (ISIN: DE0007010803 / -10.0%)
-0.6 percent Kosten (Ø -0.55%) 0.5 percent Preiserhöhungen (Ø 0.50%) 0.7 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.67%) 0.4 percent Dividende (Ø 0.37%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.06%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.08%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) -0.0 percent Abwicklung (Ø -0.03%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) 0.2 percent Instrumente (Ø 0.17%) 0.2 percent BlackRock (Ø 0.19%)
∑ 0.11 %

0.4 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / 0.4%)
0.2 percent Marktsegmenten (Ø 0.17%) -1.1 percent Teile (Ø -1.06%) 0.2 percent Anhängerin (Ø 0.17%) 0.2 percent Aktien (Ø 0.17%) 0.2 percent Elektroauto-Herstellers (Ø 0.17%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.02%) -0.5 percent Energiepolitik (Ø -0.48%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 0.3 percent Medikamenten (Ø 0.28%) 0.7 percent Therapiegebieten (Ø 0.69%) 0.5 percent Linie (Ø 0.45%) 0.7 percent Nervensystems (Ø 0.69%)
∑ -0.04 %

-0.7 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -0.7%)
0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%) 1.0 percent Zeichen (Ø 0.96%)
∑ 0.27 %

0.3 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 0.3%)
0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%) 0.1 percent Heimatmarkt (Ø 0.07%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.23%) 0.7 percent Auswahl (Ø 0.74%) 0.1 percent Endgeräte (Ø 0.13%) -0.7 percent Formate (Ø -0.73%) 0.7 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.67%)
∑ 0.10 %

0.7 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.7%)
-2.3 percent Präsident (Ø -2.29%) 0.4 percent Lösung (Ø 0.42%) 0.3 percent Seite (Ø 0.32%) -0.5 percent Antalya (Ø -0.46%) 0.5 percent Status (Ø 0.54%) 0.2 percent Beendigung (Ø 0.23%) 0.8 percent Kursrally (Ø 0.83%) -0.1 percent Bruder (Ø -0.15%) 0.2 percent Geschäftszahlen (Ø 0.20%) -0.8 percent Leitindex (Ø -0.84%) 1.3 percent Annäherung (Ø 1.26%) 0.2 percent Konstantin (Ø 0.23%) 1.0 percent Meldung (Ø 0.99%) -0.4 percent Reaktionen (Ø -0.36%) 0.2 percent Sentix (Ø 0.23%) -10.1 percent Umfrage (Ø -10.05%) 2.7 percent Anstiegs (Ø 2.68%) 0.2 percent Verkaufswellen (Ø 0.23%) 0.2 percent Öllieferungen (Ø 0.23%) 0.4 percent Kontinent (Ø 0.42%) -0.2 percent Ausbau (Ø -0.16%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 0.4 percent Europa (Ø 0.36%) 0.4 percent Importe (Ø 0.42%) 0.1 percent Rohöl (Ø 0.14%) 0.7 percent Prozess (Ø 0.67%) -3.0 percent Gas (Ø -3.00%) 0.3 percent Forderungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Öls (Ø -0.12%) 0.4 percent Winter (Ø 0.38%) -0.5 percent Energieimporten (Ø -0.52%) 0.4 percent Winter (Ø 0.38%) 0.2 percent Kohlenmeiler (Ø 0.23%) -3.0 percent Gas (Ø -3.00%) 0.5 percent Preise (Ø 0.52%) -0.2 percent Lebenshaltungskosten (Ø -0.25%) 0.2 percent Rezession (Ø 0.23%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) 0.2 percent Ölpreis-Spike (Ø 0.23%) 0.2 percent Preisanstiegen (Ø 0.23%) -2.2 percent Gold (Ø -2.20%) 1.2 percent Unterfangen (Ø 1.17%) -0.4 percent Inflation (Ø -0.39%) 0.2 percent Abfluss (Ø 0.23%) -1.8 percent Situation (Ø -1.75%) 0.2 percent Handlungsspielraum (Ø 0.23%) -1.2 percent Risiken (Ø -1.20%) -4.7 percent Pfad (Ø -4.66%) 0.0 percent Inflationsraten (Ø 0.00%) -1.3 percent Marktteilnehmer (Ø -1.31%) -0.1 percent Konflikt (Ø -0.15%) 0.3 percent Verhandlungen (Ø 0.27%) -0.7 percent Ausblick (Ø -0.72%) 0.2 percent Rezession (Ø 0.23%) -1.1 percent Wirtschaft (Ø -1.15%) 0.4 percent Wachstumskurs (Ø 0.43%) 0.2 percent Rezession (Ø 0.23%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) -0.7 percent Konjunktur (Ø -0.68%) -0.1 percent Fall (Ø -0.07%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.84%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) -0.2 percent Ökonomen (Ø -0.16%) -1.1 percent Wirtschaft (Ø -1.15%) 0.7 percent Industrie (Ø 0.73%) 0.5 percent Verschlechterung (Ø 0.51%) 0.6 percent Wettbewerbsfähigkeit (Ø 0.60%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 3.0 percent Rüstungsausgaben (Ø 3.02%) -0.8 percent Szenarien (Ø -0.81%) -0.7 percent Szenario (Ø -0.65%) 0.2 percent Basisszenario (Ø 0.23%) -0.5 percent Einfluss (Ø -0.45%) -0.7 percent Konjunktur (Ø -0.68%) 0.2 percent Prozentpunkten (Ø 0.23%) 1.3 percent Inflationsrate (Ø 1.32%) 0.2 percent Depression (Ø 0.23%) 0.5 percent Ölexporte (Ø 0.53%) 0.2 percent Agrarmarkt (Ø 0.23%) 0.2 percent Agraranteil (Ø 0.23%) 0.2 percent Rohstoff-Futures (Ø 0.23%) 0.6 percent Verbrauch (Ø 0.63%) 0.7 percent Absicherung (Ø 0.66%) -0.6 percent Kosten (Ø -0.55%) -0.5 percent Bedarf (Ø -0.50%) -1.3 percent Perspektiven (Ø -1.29%) 0.2 percent Risikopuffer (Ø 0.23%) -0.0 percent Aufschlag (Ø -0.02%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.01%) 0.2 percent Rekorden (Ø 0.23%) -0.8 percent Margen (Ø -0.76%) 0.4 percent Dividende (Ø 0.37%) 0.7 percent Marke (Ø 0.67%) -0.3 percent Rückversicherungs-Gesellschaften (Ø -0.26%) 0.1 percent Unternehmensbereiche (Ø 0.10%)
∑ -0.19 %

-7.3 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -7.3%)
-0.3 percent Impfstoff (Ø -0.32%) -2.1 percent Anteil (Ø -2.06%) -6.2 percent Nachmeldungen (Ø -6.17%) -0.3 percent Impfstoff (Ø -0.32%) 0.7 percent Biotech-Unternehmen (Ø 0.71%) -1.3 percent Wirkung (Ø -1.34%) 0.0 percent Krankheiten (Ø 0.01%) -1.2 percent Fortschritte (Ø -1.22%) 0.8 percent Neuentwicklungen (Ø 0.82%) -0.3 percent Partnern (Ø -0.33%) 0.3 percent Partnerschaften (Ø 0.27%) 0.9 percent US-Behörden (Ø 0.92%)
∑ -0.75 %

2.9 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / 2.9%)
-0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) 0.2 percent Strategie (Ø 0.22%) 0.4 percent Marge (Ø 0.37%) 2.8 percent Funktionsperiode (Ø 2.84%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) 0.3 percent Cypress (Ø 0.26%) 0.3 percent Halbleiterunternehmen (Ø 0.33%) -1.4 percent Abhängigkeiten (Ø -1.36%) 1.2 percent LändernInfineon-Aktie (Ø 1.23%)
∑ 0.46 %

0.7 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / 0.7%)
-0.2 percent Energiequellen (Ø -0.21%) 0.3 percent Kernkraftwerke (Ø 0.30%) -1.2 percent Planungen (Ø -1.25%) -1.8 percent Situation (Ø -1.75%) 0.5 percent Rahmenbedingungen (Ø 0.52%) 0.2 percent Energieunternehmen (Ø 0.18%) -3.1 percent Aktivitäten (Ø -3.09%) -0.9 percent Betrieb (Ø -0.86%) -0.2 percent Instandhaltungs- (Ø -0.21%) -0.4 percent Umstrukturierungen (Ø -0.43%) 0.4 percent Kerngeschäft (Ø 0.44%) -0.2 percent Ennergieerzeugung (Ø -0.21%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.10%) 0.6 percent Energiepreise (Ø 0.59%) 0.3 percent GaseinkäufeE (Ø 0.26%)
∑ -0.37 %

2.3 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 2.3%)
0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%) 1.0 percent Zeichen (Ø 0.96%)
∑ 0.27 %

0.4 percent DOW (ISIN: US2605571031 / 0.4%)
-0.8 percent Indizes (Ø -0.85%) 0.8 percent Schwäche (Ø 0.82%)
∑ -0.02 %

-1.4 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -1.4%)
1.2 percent China-Marktdaten (Ø 1.16%)

1.1 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 1.1%)
1.3 percent VerbindungDie (Ø 1.28%) 1.3 percent Kauz (Ø 1.28%) -1.2 percent Geld (Ø -1.16%) 0.5 percent Demokratie (Ø 0.50%) 0.1 percent Einstellung (Ø 0.09%) -1.1 percent Arbeit (Ø -1.13%) 1.3 percent Milliarden-Vermögen (Ø 1.28%) 1.3 percent Glocke (Ø 1.28%) -0.7 percent Geschäftsmodell (Ø -0.70%) -0.2 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.16%) 0.5 percent Beobachtung (Ø 0.50%) 0.5 percent Aktionärsbrief (Ø 0.52%) 0.1 percent Kontakt (Ø 0.09%) 1.3 percent Knackpunkt (Ø 1.28%) 1.3 percent Managern (Ø 1.28%) 0.2 percent Aktien (Ø 0.17%) 0.4 percent Investments (Ø 0.39%) 1.3 percent VerbindungDie (Ø 1.28%) 1.3 percent Verehrung (Ø 1.28%) 1.3 percent Aktionärsversammlungen (Ø 1.28%) 0.1 percent Medienberichten (Ø 0.12%) 1.3 percent Show-Events (Ø 1.28%) 1.3 percent Aktionärsbriefen (Ø 1.28%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.45%) 1.3 percent Vakuum (Ø 1.28%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) 0.1 percent Mineral- (Ø 0.12%) 0.1 percent Packungsgrößen (Ø 0.12%) -0.2 percent Getränke (Ø -0.17%) 0.1 percent Coca-Cola (Ø 0.12%) 0.0 percent Inflationsraten (Ø 0.00%)
∑ 0.47 %

-4.4 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / -4.4%)
0.2 percent Marktsegmenten (Ø 0.17%) -1.1 percent Teile (Ø -1.06%) 0.2 percent Anhängerin (Ø 0.17%) 0.2 percent Aktien (Ø 0.17%) 0.2 percent Elektroauto-Herstellers (Ø 0.17%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.02%) -0.5 percent Energiepolitik (Ø -0.48%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) -0.8 percent Hightech-Unternehmen (Ø -0.80%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 1.4 percent Herstellern (Ø 1.37%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%)
∑ -0.19 %

-2.1 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / -2.1%)
0.1 percent Interessent (Ø 0.05%) -0.9 percent Interimstrainer (Ø -0.90%) -1.0 percent Spielzeit (Ø -1.03%) -0.2 percent Rekordmeister (Ø -0.20%) -0.4 percent Position (Ø -0.43%) -0.2 percent Profifußball (Ø -0.18%) -0.2 percent Fußballsport (Ø -0.18%) 1.0 percent Geschäftsfeldern (Ø 0.98%) -0.8 percent Bezug (Ø -0.81%) -0.3 percent Partnern (Ø -0.33%) -0.3 percent Know-how (Ø -0.31%) -0.1 percent Kenntnis (Ø -0.15%) -0.3 percent Baumgart (Ø -0.32%) -2.1 percent Titel-AusRedaktion (Ø -2.14%)
∑ -0.43 %

0.1 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / 0.1%)
0.1 percent Ausrichtung (Ø 0.09%) -0.6 percent Finanzierung (Ø -0.63%) 0.0 percent Business-to-Business-Lösungen (Ø 0.03%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.57%) -0.1 percent Serviceleistungen (Ø -0.07%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.06%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.08%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) -0.0 percent Abwicklung (Ø -0.03%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.06%) 0.2 percent Instrumente (Ø 0.17%) 0.6 percent Ameriprise (Ø 0.64%)
∑ -0.06 %

-0.1 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -0.1%)
-0.5 percent Bauteilen (Ø -0.49%) -1.3 percent Besserung (Ø -1.33%) 0.1 percent Chips (Ø 0.14%) 1.6 percent Rabatte (Ø 1.57%) -0.3 percent EY (Ø -0.35%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) -1.4 percent Belastung (Ø -1.44%) 0.1 percent Premium-Markenstrategie (Ø 0.08%) -0.7 percent Marken (Ø -0.68%) -0.3 percent Mobilität (Ø -0.30%) -0.3 percent Mobilität (Ø -0.30%) -1.2 percent Fokus (Ø -1.25%)
∑ -0.32 %

-5.0 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / -5.0%)
-0.3 percent Impfstoff (Ø -0.32%) -2.1 percent Anteil (Ø -2.06%) -6.2 percent Nachmeldungen (Ø -6.17%) -0.3 percent Impfstoff (Ø -0.32%) 0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) 1.7 percent Biopharmaceutical (Ø 1.69%) 0.2 percent Erkrankungen (Ø 0.23%) 1.1 percent Biopharmazeutika (Ø 1.07%) 0.6 percent Expertise (Ø 0.59%) 1.1 percent Onkologie-Pipeline (Ø 1.07%)
∑ -0.41 %

0.8 percent AXA (ISIN: FR0000120628 / 0.8%)
-0.6 percent Energieprojekte (Ø -0.59%) -3.4 percent Ölquellen (Ø -3.40%) 1.0 percent Influencemap (Ø 1.01%) 1.0 percent Finanzunternehmen (Ø 1.01%) 1.0 percent Finanzkonzerne (Ø 1.01%) -1.5 percent Öl- (Ø -1.48%) 2.2 percent Konzernen (Ø 2.25%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) 0.1 percent Vertriebschefin (Ø 0.13%)
∑ -0.06 %

0.8 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / 0.8%)
0.9 percent Bekanntgabe (Ø 0.92%) 0.8 percent Beziehung (Ø 0.83%) 0.8 percent Beziehung (Ø 0.83%) 2.1 percent Gewinnern (Ø 2.13%) 1.1 percent Produktsortiment (Ø 1.07%) 1.2 percent Vielfalt (Ø 1.19%) 1.1 percent Dämpfungstechnologien (Ø 1.07%) 1.1 percent Sporttechnologien (Ø 1.07%)
∑ 1.14 %

2.4 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / 2.4%)
-1.8 percent Abgaben (Ø -1.76%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) 0.2 percent Analystenschätzungen (Ø 0.17%) 0.0 percent Informationsaustausch (Ø 0.00%) 0.1 percent Endgeräten (Ø 0.08%) -0.0 percent Geräten (Ø -0.03%) 0.5 percent Comeback (Ø 0.45%) 0.2 percent Aktien (Ø 0.17%)
∑ -0.08 %

-1.9 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -1.9%)
-2.2 percent Zalando (Ø -2.19%) -0.3 percent Trendmarken (Ø -0.33%) -0.4 percent Labels (Ø -0.40%)
∑ -0.97 %

0.0 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 0.0%)
-1.5 percent Wohnungen (Ø -1.50%) -1.5 percent Wohnungen (Ø -1.50%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%)
∑ -1.10 %

1.1 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 1.1%)
0.4 percent Bezahlung (Ø 0.42%) 0.3 percent Geldautomaten (Ø 0.26%) 0.3 percent Bankkunden (Ø 0.26%) 0.3 percent Kartentypen (Ø 0.26%) 0.1 percent Zahlung (Ø 0.07%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) 0.1 percent Zahlung (Ø 0.07%) -0.0 percent Zahlungsarten (Ø -0.01%)
∑ 0.18 %

-1.9 percent VERBUND (ISIN: AT0000746409 / -1.9%)
0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) -1.6 percent VERBUND (Ø -1.59%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) -1.9 percent Abwägung (Ø -1.87%) -0.8 percent Teilnehmerinnen (Ø -0.78%) -2.0 percent Regelung (Ø -2.00%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.1 percent Anwesenheit (Ø 0.10%) -0.3 percent Mitglieder (Ø -0.33%) 0.5 percent Notars (Ø 0.54%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.8 percent Kommunikation (Ø 0.84%) -0.7 percent Grundlage (Ø -0.67%) -0.1 percent Bandbreite (Ø -0.05%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Einwegverbindung (Ø 0.54%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Fernteilnahme (Ø 0.54%) 0.5 percent Fernabstimmung (Ø 0.54%) -1.9 percent Zweiwege-Verbindung (Ø -1.87%) -1.3 percent Aktionärin (Ø -1.32%) 0.2 percent Aktionär (Ø 0.17%) 0.5 percent Wortmeldung (Ø 0.54%) 0.5 percent Kommunikationsmitteln (Ø 0.54%) 0.1 percent Voraussetzungen (Ø 0.12%) 0.7 percent Unterlagen (Ø 0.71%) 0.1 percent Voraussetzungen (Ø 0.12%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 1.5 percent Aktionärsrechte (Ø 1.50%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Kommunikationswege (Ø 0.54%) -1.9 percent Dokument (Ø -1.87%) 0.7 percent Signatur (Ø 0.66%) -0.6 percent ISIN (Ø -0.62%) -0.6 percent E-Mail (Ø -0.55%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.84%) -0.7 percent Bedeutung (Ø -0.65%) -1.6 percent Codes (Ø -1.62%) 0.1 percent Personen (Ø 0.14%) 0.1 percent Personen (Ø 0.14%) 0.3 percent Bezeichnung (Ø 0.27%) -1.0 percent Sprache (Ø -0.98%) -1.0 percent Sprache (Ø -0.98%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) -0.4 percent Stimmrechtsvertreter (Ø -0.42%) 0.1 percent Personen (Ø 0.14%) 0.5 percent Vollmachtsformular (Ø 0.51%) 0.5 percent Übergabe (Ø 0.54%) -0.1 percent Punkte (Ø -0.13%) -1.9 percent Dokument (Ø -1.87%) 0.7 percent Signatur (Ø 0.66%) -0.6 percent ISIN (Ø -0.62%) -1.0 percent Sprache (Ø -0.98%) 0.3 percent Anforderungen (Ø 0.34%) -4.0 percent Aktionärinnen (Ø -4.02%) -0.7 percent Stellungnahme (Ø -0.73%) 0.5 percent Wiedergabe (Ø 0.54%) -1.0 percent Sprache (Ø -0.98%) -0.8 percent Aktienbesitz (Ø -0.82%) 0.3 percent Anforderungen (Ø 0.34%) -1.6 percent Erstattung (Ø -1.62%) -1.6 percent Wahlvorschlags (Ø -1.62%) -0.3 percent Widerspruch (Ø -0.27%) 0.5 percent Beziehungen (Ø 0.51%) 0.3 percent Nachteil (Ø 0.31%) 0.5 percent Vollmacht (Ø 0.51%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) -0.7 percent Post (Ø -0.67%) -0.5 percent Vorbereitung (Ø -0.45%) 0.1 percent Beantwortung (Ø 0.10%) -0.6 percent E-Mail (Ø -0.55%) 0.5 percent Anteilsbesitz (Ø 0.54%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.2 percent Aktionär (Ø 0.17%) -1.3 percent Aktionärin (Ø -1.32%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Vollmacht (Ø 0.51%) -10.5 percent Handlungen (Ø -10.47%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Datenschutzgesetzes (Ø 0.54%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) -1.1 percent Rechtsgrundlage (Ø -1.05%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Vereinbarung (Ø 0.54%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) -4.0 percent Aktionärinnen (Ø -4.02%) 0.1 percent Personen (Ø 0.14%) -4.0 percent Verpflichtungen (Ø -3.95%) -1.9 percent Notare (Ø -1.87%) 1.1 percent Speicherung (Ø 1.14%) 0.8 percent Ansprüche (Ø 0.83%) 0.2 percent Aktionär (Ø 0.17%) 0.2 percent Vertreter (Ø 0.23%) 1.5 percent Kontaktdaten (Ø 1.50%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) -1.9 percent Maßgabe (Ø -1.87%) -1.3 percent Aktionärin (Ø -1.32%) -2.0 percent Aktionärs (Ø -1.96%) 0.1 percent Anwesenheit (Ø 0.10%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%) 0.5 percent Hauptversammlung (Ø 0.49%)
∑ -0.26 %

0.1 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 0.1%)
0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) 0.2 percent Hörgerätehersteller (Ø 0.23%) 0.4 percent Anwendungen (Ø 0.42%) 0.2 percent Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen (Ø 0.23%) 0.3 percent Tochtergesellschaften (Ø 0.33%)
∑ 0.27 %

-0.7 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -0.7%)
0.4 percent Anwendungen (Ø 0.42%) 0.1 percent Anbietern (Ø 0.13%) 0.2 percent Internet-Zugangsprodukte (Ø 0.20%) -0.7 percent Marken (Ø -0.68%) 0.3 percent Spektrum (Ø 0.26%) 0.1 percent Angeboten (Ø 0.05%) 0.2 percent Mail-Anwendungen (Ø 0.20%) 0.2 percent Nutzergruppe (Ø 0.20%) 0.2 percent Fertigungsmechanismen (Ø 0.20%) 0.8 percent Vodafone (Ø 0.78%)
∑ 0.18 %

0.5 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / 0.5%)
0.2 percent Einheit (Ø 0.23%) -0.1 percent Management (Ø -0.07%) -0.7 percent Marken (Ø -0.68%) 0.1 percent Colgate-Palmolive (Ø 0.10%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.04%) -0.2 percent Wurf (Ø -0.25%)
∑ -0.11 %

0.8 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / 0.8%)
-1.5 percent Versicherer (Ø -1.48%)

-0.7 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -0.7%)
0.1 percent Bilanzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Weihnachtsquartal (Ø 0.09%) 0.1 percent Gewinnzahlen (Ø 0.11%) 0.1 percent Bilanz (Ø 0.13%)
∑ 0.10 %

0.4 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / 0.4%)
0.2 percent Sitz (Ø 0.18%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.03%) 0.3 percent Landesgesellschaften (Ø 0.30%) -0.5 percent Services (Ø -0.53%) 0.3 percent Mittel- (Ø 0.30%) -0.0 percent Plattformen (Ø -0.03%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.29%) 1.3 percent Handeln (Ø 1.34%) 0.1 percent Unternehmenskultur (Ø 0.13%) -0.8 percent Effekte (Ø -0.79%) 0.0 percent Chancen (Ø 0.01%) 0.4 percent Generation (Ø 0.44%) -3.7 percent TUI-Großaktionär (Ø -3.67%)
∑ -0.20 %

-0.7 percent TOYOTA (ISIN: JP3633400001 / -0.7%)
-0.5 percent Bauteilen (Ø -0.49%) -1.3 percent Besserung (Ø -1.33%) 0.1 percent Chips (Ø 0.14%) 1.6 percent Rabatte (Ø 1.57%) -0.3 percent EY (Ø -0.35%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) -1.4 percent Belastung (Ø -1.44%)
∑ -0.20 %

-2.2 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -2.2%)
-0.7 percent Internetunternehmen (Ø -0.65%) -1.2 percent Anzahl (Ø -1.24%) -0.7 percent Kommunikationslösungen (Ø -0.65%) -0.7 percent Social-Network-Dienst (Ø -0.65%) -0.7 percent Online-Community (Ø -0.65%) -0.7 percent Bezahllösungen (Ø -0.65%) 0.1 percent Konkurrenz (Ø 0.05%)
∑ -0.63 %

0.1 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 0.1%)
0.1 percent Anbietern (Ø 0.13%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.04%) 0.5 percent Energie- (Ø 0.46%)
∑ 0.21 %

-1.5 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -1.5%)
-0.1 percent Prozesse (Ø -0.12%) 0.1 percent Standards (Ø 0.07%) -0.2 percent Plattform (Ø -0.25%) 0.6 percent Software (Ø 0.64%)
∑ 0.09 %

-0.1 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -0.1%)
0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) 1.4 percent Herstellern (Ø 1.37%) -0.2 percent Mikro- (Ø -0.16%) -0.2 percent Wafer-Formen (Ø -0.16%) -0.2 percent Spezialanfertigungen (Ø -0.16%) -0.2 percent Durchmesser (Ø -0.16%) -0.4 percent Gewinnmarge (Ø -0.40%)
∑ 0.06 %

-1.2 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -1.2%)
0.2 percent Analystenschätzungen (Ø 0.17%) 1.1 percent Automobil- (Ø 1.12%) -0.1 percent Serviceleistungen (Ø -0.07%)
∑ 0.41 %

0.0 percent SAMSUNG (ISIN: KR7005930003 / 0.0%)
1.2 percent Mitte (Ø 1.20%)

-0.8 percent QIAGEN (ISIN: NL0012169213 / -0.8%)
0.6 percent Holdinggesellschaft (Ø 0.55%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) 0.8 percent Diagnostik (Ø 0.83%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.22%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.04%) 0.5 percent Nachweiskits (Ø 0.50%) 0.7 percent Tests (Ø 0.72%) 0.8 percent Diagnostik (Ø 0.83%) 0.5 percent Forschungsinstitute (Ø 0.50%) 0.5 percent Labore (Ø 0.50%)
∑ 0.44 %

0.1 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / 0.1%)
0.0 percent Produkte (Ø 0.04%)

2.5 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / 2.5%)
2.2 percent Tageshoch (Ø 2.25%) 0.1 percent Fernsehgeschäft (Ø 0.15%) 0.2 percent Übernahme (Ø 0.21%)
∑ 0.87 %

-1.4 percent ORACLE (ISIN: US68389X1054 / -1.4%)
-3.4 percent Sanktionen (Ø -3.42%) -2.3 percent Präsident (Ø -2.29%) -0.7 percent Bedeutung (Ø -0.65%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) -1.3 percent Hilfe (Ø -1.26%) -0.3 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.35%)
∑ -1.46 %

0.1 percent NOVARTIS (ISIN: CH0012005267 / 0.1%)

-3.0 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -3.0%)
-1.8 percent Abgaben (Ø -1.76%) -0.3 percent Onshore-Anlagen (Ø -0.31%) -0.3 percent Windkraftanlagen (Ø -0.31%) -0.8 percent Nordex (Ø -0.77%) -0.3 percent Windkraftanlage (Ø -0.31%) -0.2 percent Produktpalette (Ø -0.18%) -0.1 percent Serviceleistungen (Ø -0.07%) -0.3 percent Störungsbeseitigung (Ø -0.31%) -0.3 percent Betriebsführung (Ø -0.31%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%) -1.9 percent BofA-StudieRedaktion (Ø -1.90%)
∑ -0.61 %

0.5 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / 0.5%)
0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) -0.1 percent Sportartikelhersteller (Ø -0.06%) -0.7 percent Händler (Ø -0.71%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.04%) -0.1 percent Vertragspartnern (Ø -0.06%) -0.1 percent Spanne (Ø -0.10%) -0.1 percent Lifestyle-Produkte (Ø -0.06%) 0.2 percent Sortiments (Ø 0.24%)
∑ -0.05 %

-0.2 percent NESTLE (ISIN: CH0038863350 / -0.2%)

1.6 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 1.6%)
2.2 percent Tageshoch (Ø 2.25%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) 0.3 percent Flugzeugtriebwerken (Ø 0.33%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%) 0.5 percent Airbus (Ø 0.48%) 0.2 percent Passagiermaschinen (Ø 0.20%) 0.3 percent Technologieprogrammen (Ø 0.33%)
∑ 0.66 %

-0.7 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -0.7%)
-0.2 percent Ländern (Ø -0.23%) -0.5 percent Gesundheitsschutz (Ø -0.51%) -0.1 percent Pigmentgeschäft (Ø -0.05%)
∑ -0.26 %

2.1 percent LPKF (ISIN: DE0006450000 / 2.1%)

0.6 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 0.6%)
-0.5 percent Bereichen (Ø -0.53%) 0.6 percent Therapien (Ø 0.55%) 0.7 percent Unternehmensaktivitäten (Ø 0.68%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.29%) -0.2 percent Konkurrenten (Ø -0.19%)
∑ 0.04 %

-1.1 percent LANXESS (ISIN: DE0005470405 / -1.1%)
-1.2 percent Wunsch (Ø -1.23%) 0.4 percent Laufbahn (Ø 0.36%) 0.2 percent Aufgaben (Ø 0.22%)
∑ -0.22 %

2.5 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 2.5%)
1.6 percent Bergbauunternehmen (Ø 1.60%) -0.0 percent Anbieter (Ø -0.02%) 0.5 percent Hersteller (Ø 0.53%)
∑ 0.70 %

-1.1 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -1.1%)
0.4 percent Optoelektronik-Konzern (Ø 0.40%) 0.0 percent Systeme (Ø 0.02%) 0.5 percent Technologie (Ø 0.45%) 0.4 percent JENOPTIK (Ø 0.40%) 0.4 percent GewinnJENOPTIK-Aktie (Ø 0.40%)
∑ 0.33 %

-1.3 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -1.3%)
-1.7 percent Tagestief (Ø -1.73%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) -0.5 percent Bereichen (Ø -0.53%) -0.2 percent Wurf (Ø -0.25%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.70%)
∑ -0.58 %

-0.7 percent HENKEL (ISIN: DE0006048408 / -0.7%)
-1.7 percent Tagestief (Ø -1.73%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) -0.5 percent Bereichen (Ø -0.53%) -0.2 percent Wurf (Ø -0.25%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.70%)
∑ -0.58 %

-1.7 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / -1.7%)
-1.6 percent HelloFresh (Ø -1.61%) 0.2 percent Zutaten (Ø 0.16%) 0.2 percent Gerichten (Ø 0.16%) 0.1 percent Büros (Ø 0.15%)
∑ -0.29 %

0.6 percent HASBRO (ISIN: US4180561072 / 0.6%)
-2.0 percent Szenen (Ø -1.96%) 0.7 percent Filmausschnitte (Ø 0.67%)
∑ -0.65 %

-0.0 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / -0.0%)
2.2 percent Tageshoch (Ø 2.25%) 0.3 percent Tagesverlauf (Ø 0.31%) 1.8 percent Rückversicherungsgruppen (Ø 1.81%) 1.6 percent Versicherungsgesellschaften (Ø 1.58%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.23%) 1.8 percent Haftpflicht (Ø 1.81%) -0.4 percent Infrastruktur (Ø -0.36%) -0.5 percent Börsenbarometer (Ø -0.52%)
∑ 0.83 %

-0.1 percent GILEAD SCIENCES (ISIN: US3755581036 / -0.1%)
0.7 percent Pilzinfektionen (Ø 0.68%) 0.1 percent Wirkstoffe (Ø 0.15%) 0.2 percent Haus (Ø 0.20%) 0.2 percent GlaxoSmithKline (Ø 0.21%)
∑ 0.31 %

-0.7 percent GERRESHEIMER (ISIN: DE000A0LD6E6 / -0.7%)
0.2 percent Finanzberichte (Ø 0.17%)

2.0 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / 2.0%)
0.2 percent Analystenschätzungen (Ø 0.17%) 0.1 percent Gesundheitseinrichtungen (Ø 0.15%) 0.1 percent Nierenversagen (Ø 0.15%) -1.0 percent Ernährung (Ø -0.96%) -0.1 percent Management (Ø -0.07%) -0.5 percent EntscheidungRedaktion (Ø -0.48%)
∑ -0.17 %

-0.0 percent FRAPORT (ISIN: DE0005773303 / -0.0%)
-3.6 percent Häfen (Ø -3.57%) 0.7 percent Branchenstudie (Ø 0.69%) -0.0 percent Treibstoffkosten (Ø -0.04%) 2.1 percent Flughafenbetreiber (Ø 2.12%) 2.3 percent Investmentstory (Ø 2.34%) 0.8 percent Einstieg (Ø 0.76%)
∑ 0.38 %

1.6 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / 1.6%)
0.1 percent Handelsverlauf (Ø 0.12%) 0.2 percent Prozesskette (Ø 0.20%) 0.7 percent Handelssysteme (Ø 0.71%) 0.2 percent Eurex (Ø 0.22%) 0.2 percent Banking- (Ø 0.22%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.04%) -0.2 percent Rechenzentrum (Ø -0.19%) 0.2 percent Handelsplattformen (Ø 0.22%) -0.3 percent Finanzdienstleister (Ø -0.35%) 0.4 percent Gehalt (Ø 0.37%) -0.4 percent Wahl (Ø -0.39%) -1.0 percent Börse (Ø -1.04%)
∑ 0.01 %

-2.7 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / -2.7%)
0.7 percent Klebstoffe (Ø 0.74%)

0.6 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / 0.6%)
0.1 percent Bank (Ø 0.10%) -1.1 percent Partner (Ø -1.06%) 0.3 percent Firmenkundenverbünden (Ø 0.28%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.22%) -0.3 percent Außenhandels (Ø -0.34%) -0.2 percent Ländern (Ø -0.23%) 0.4 percent Mittelstand (Ø 0.44%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.57%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.10%) -0.1 percent Beratung (Ø -0.09%) -0.3 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.35%) 0.3 percent Digitalbank (Ø 0.28%) 0.4 percent Mitarbeitern (Ø 0.36%) -0.6 percent Gewinnen (Ø -0.60%)
∑ -0.14 %

0.7 percent CISCO (ISIN: US17275R1023 / 0.7%)
-1.6 percent Einrichtungen (Ø -1.61%) -0.2 percent Interview (Ø -0.18%) -0.4 percent Position (Ø -0.43%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) 0.2 percent E-Mail-Programm (Ø 0.18%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) -1.2 percent Anzahl (Ø -1.24%) 0.9 percent Innovationen (Ø 0.87%) 0.1 percent Konkurrenz (Ø 0.05%) 0.2 percent Azure-Cloud (Ø 0.18%) 0.2 percent Sicherheitssoftware (Ø 0.18%) 0.2 percent Pflaster (Ø 0.18%) 0.2 percent Microsoft-Kunden (Ø 0.18%) -1.2 percent Anzahl (Ø -1.24%) -0.9 percent Problem (Ø -0.90%) 0.8 percent Wasser (Ø 0.79%) -0.2 percent Kollegen (Ø -0.20%) -0.2 percent Nachfolger (Ø -0.20%) 0.3 percent Verhandlungen (Ø 0.27%) 0.5 percent Aufgabe (Ø 0.50%) 0.4 percent Herausforderung (Ø 0.43%) 0.2 percent Cybersecurity (Ø 0.18%) 0.1 percent Ort (Ø 0.11%) -0.4 percent Schutz (Ø -0.37%) 0.2 percent Mittelalter (Ø 0.18%) 0.2 percent Festung (Ø 0.18%) 0.2 percent Festungen (Ø 0.18%) 0.2 percent Zivilisation (Ø 0.18%) -1.8 percent Zuwächsen (Ø -1.78%) -0.1 percent Firmen (Ø -0.05%)
∑ -0.16 %

0.9 percent CHINA LIFE INSURANCE (ISIN: CNE1000002L3 / 0.9%)

1.9 percent CHEVRON (ISIN: US1667641005 / 1.9%)
-0.6 percent Energieprojekte (Ø -0.59%) -3.4 percent Ölquellen (Ø -3.40%) 1.0 percent Influencemap (Ø 1.01%) 1.0 percent Finanzunternehmen (Ø 1.01%) 1.0 percent Finanzkonzerne (Ø 1.01%) -1.5 percent Öl- (Ø -1.48%) 2.2 percent Konzernen (Ø 2.25%) -0.5 percent Energien (Ø -0.50%)
∑ -0.09 %

0.2 percent CATERPILLAR (ISIN: US1491231015 / 0.2%)
-2.3 percent Einbußen (Ø -2.26%) 1.6 percent Rückgängen (Ø 1.59%) -1.1 percent Konzern (Ø -1.06%) 1.1 percent Steigerungen (Ø 1.08%) -0.2 percent Stabilität (Ø -0.23%) 0.2 percent Sitz (Ø 0.18%)
∑ -0.12 %

-0.3 percent BLACKROCK (ISIN: US09247X1019 / -0.3%)
4.5 percent Vermögensverwalters (Ø 4.46%) -0.3 percent Konsequenzen (Ø -0.35%) 0.2 percent Währungen (Ø 0.20%) 0.2 percent Währungen (Ø 0.20%)
∑ 1.13 %

-1.8 percent BERKSHIRE HATHAWAY (ISIN: US0846701086 / -1.8%)
0.7 percent Marke (Ø 0.67%) -1.8 percent Split (Ø -1.76%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.21%) -1.8 percent Verfechter (Ø -1.76%) 0.4 percent Investments (Ø 0.39%) -1.2 percent Absage (Ø -1.16%) -0.2 percent Preis (Ø -0.23%) -0.7 percent Horizont (Ø -0.69%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.33%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.21%) 0.6 percent Ruf (Ø 0.59%) -0.2 percent Anzeichen (Ø -0.17%) -1.2 percent Kurs (Ø -1.21%) 0.5 percent Aktionärsbrief (Ø 0.52%) -1.3 percent Aktiengattung (Ø -1.32%) 1.1 percent Gebühren (Ø 1.05%) 2.3 percent Investitionsmöglichkeit (Ø 2.29%) -1.8 percent Einstiegsbarriere (Ø -1.76%) -1.8 percent Investopedia (Ø -1.76%) 0.5 percent US-Dollar (Ø 0.49%) -0.2 percent Preis (Ø -0.23%) -0.7 percent Kriterium (Ø -0.66%)
∑ -0.43 %

1.2 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 1.2%)
2.9 percent Tageshöchstkurs (Ø 2.91%) 0.1 percent Sortiment (Ø 0.14%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.10%) 0.7 percent Animal (Ø 0.71%) 0.3 percent Medikamenten (Ø 0.28%) -0.1 percent Medikamente (Ø -0.09%) 0.2 percent Erkrankungen (Ø 0.23%) 0.6 percent Therapien (Ø 0.55%) 0.7 percent Agrarkonzern (Ø 0.71%) -0.2 percent Blockbuster (Ø -0.18%)
∑ 0.54 %

0.0 percent ARAMCO (ISIN: SA14TG012N13 / 0.0%)

-2.1 percent AP MOELLER - MAERSK (ISIN: DK0010244425 / -2.1%)
-1.9 percent Reederei (Ø -1.87%) -0.1 percent Schiff (Ø -0.10%) -2.1 percent Pazifik (Ø -2.07%) -9.6 percent Wetterbedingungen (Ø -9.62%) -6.2 percent Container (Ø -6.20%) -6.2 percent Container (Ø -6.20%) -2.1 percent Dyros (Ø -2.07%) 1.4 percent Containerreedereien (Ø 1.40%) -1.9 percent Reederei (Ø -1.87%)
∑ -3.18 %

-1.7 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / -1.7%)
-1.8 percent Abgaben (Ø -1.76%) 0.5 percent Alibaba (Ø 0.47%) 0.7 percent Website (Ø 0.67%) 0.8 percent Fachgebiete (Ø 0.83%) 0.7 percent Waren (Ø 0.65%) 0.8 percent Onlinebezahlsystem (Ø 0.83%) -0.1 percent Aktienrückkaufe (Ø -0.05%) 0.1 percent Konkurrenz (Ø 0.05%)
∑ 0.21 %

generated 23:27:36 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE