NEWS2STOCKS

2022-04-12

-5.7 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / -5.7%)
-5.7 percent Meilenstein- (Ø -5.72%) -5.7 percent Beiträgen (Ø -5.72%) 0.1 percent Erlöse (Ø 0.10%) -5.7 percent Umsatzbeiträge (Ø -5.72%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -2.0 percent Produktionsanlage (Ø -2.04%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.00%) -0.0 percent Aufträge (Ø -0.01%) -1.6 percent Meilensteinzahlungen (Ø -1.61%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.62%) 0.1 percent Aufbau (Ø 0.05%) -5.7 percent Preisvorteile (Ø -5.72%) -0.3 percent Hoffnungen (Ø -0.34%) -3.3 percent Toulouse (Ø -3.30%) -0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%) -5.7 percent GESCHÄFTSZAHLEN (Ø -5.72%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) -5.7 percent Portfolio- (Ø -5.72%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) -5.7 percent Liquiditätsposition (Ø -5.72%) 1.4 percent Forschungs- (Ø 1.42%) -0.7 percent Fortschritt (Ø -0.71%) -0.7 percent Fortschritt (Ø -0.71%) -0.2 percent Plattformen (Ø -0.20%) -5.7 percent BRIDGEs (Ø -5.72%) -2.4 percent Patientendatenbank (Ø -2.43%) -0.7 percent Fortschritt (Ø -0.71%) -5.7 percent Beteiligungsstrategie (Ø -5.72%) 0.0 percent Erweiterung (Ø 0.02%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) -4.7 percent Betrachtung (Ø -4.74%) -0.7 percent Bedeutung (Ø -0.72%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) -5.7 percent Portfolio- (Ø -5.72%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) -0.6 percent Wechselkurseffekte (Ø -0.62%) -1.0 percent Performance (Ø -1.01%) -1.6 percent Meilensteinzahlungen (Ø -1.61%) -1.4 percent Fortschritte (Ø -1.35%) -0.3 percent Partnerschaften (Ø -0.30%) -5.7 percent Umsatzbeitrag (Ø -5.72%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -5.7 percent Versicherungsprämien (Ø -5.72%) -2.5 percent Aktivitäten (Ø -2.50%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -5.7 percent COGS (Ø -5.72%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) -5.7 percent Steuergutschriften (Ø -5.72%) 1.6 percent Abschreibungen (Ø 1.55%) 1.3 percent Liquidität (Ø 1.32%) -5.7 percent Meilensteinerlöse (Ø -5.72%) -0.3 percent Partnerschaften (Ø -0.30%) 1.4 percent Proteinabbau (Ø 1.40%) -0.3 percent Partnerschaften (Ø -0.30%) -1.6 percent Nierenerkrankungen (Ø -1.62%) -1.7 percent Partnerschaft (Ø -1.70%) -0.9 percent Erfolge (Ø -0.88%) -3.8 percent Phase-I-Studie (Ø -3.76%) -5.7 percent Zelltyps (Ø -5.72%) 0.7 percent Programme (Ø 0.68%) 0.2 percent Studien (Ø 0.24%) 0.5 percent Ergebnisse (Ø 0.51%) -5.7 percent BRIDGE-Partnerschaften (Ø -5.72%) -5.7 percent Finanzierungsrunden (Ø -5.72%) -5.7 percent Spin-offs (Ø -5.72%) -0.3 percent Beteiligung (Ø -0.34%) -0.2 percent Plattformen (Ø -0.20%) -1.4 percent Fortschritte (Ø -1.35%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) -2.4 percent Patientendatenbank (Ø -2.43%) -1.3 percent Datenbanken (Ø -1.33%) -0.2 percent Wachstumskurs (Ø -0.18%) -0.3 percent Partnerschaften (Ø -0.30%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.6 percent Verteidigungsministerium (Ø 0.55%) -5.7 percent Antikörperbibliothek (Ø -5.72%) -5.7 percent Berücksichtigung (Ø -5.72%) -0.5 percent Anlagen (Ø -0.47%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -5.7 percent Kernprinzip (Ø -5.72%) 0.0 percent Intelligenz (Ø 0.02%) -5.7 percent Krankheitsmodelle (Ø -5.72%) -0.2 percent Position (Ø -0.23%) -5.7 percent Präzisionsmedizin (Ø -5.72%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) -1.6 percent Meilensteinzahlungen (Ø -1.61%) 1.3 percent Aufwendungen (Ø 1.26%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) -2.6 percent Wachstums (Ø -2.56%) 0.1 percent Aufbau (Ø 0.05%) -2.5 percent Pipeline (Ø -2.48%) -0.9 percent Leistungsindikatoren (Ø -0.94%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) -5.7 percent Unterschiedsbetrag (Ø -5.72%) -5.7 percent Webcast (Ø -5.72%) -1.8 percent Sprache (Ø -1.79%) 0.5 percent Ergebnisse (Ø 0.51%) 0.7 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.66%) -1.1 percent Homepage (Ø -1.08%) 0.4 percent Website (Ø 0.43%) -0.6 percent Geschäftsmodell (Ø -0.55%) -0.7 percent Kombination (Ø -0.73%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.6 percent Projekte (Ø -0.57%) 0.1 percent Spektrum (Ø 0.14%) -0.7 percent Indikationen (Ø -0.72%) -1.2 percent Therapieansätze (Ø -1.25%) -0.7 percent Forschung (Ø -0.71%) -1.1 percent Exzellenzcluster (Ø -1.13%) -1.1 percent Homepage (Ø -1.08%) -1.0 percent Risiken (Ø -1.03%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) -1.0 percent Evotec (Ø -0.96%) -0.6 percent Umsätze (Ø -0.60%) -5.7 percent Steuergutschriften (Ø -5.72%) 0.3 percent Linie (Ø 0.31%) -5.7 percent COGS (Ø -5.72%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.40%) 0.2 percent Bank (Ø 0.19%) -8.1 percent Ergebnisausblick (Ø -8.13%) -5.7 percent Meilenstein- (Ø -5.72%) -5.7 percent Beiträgen (Ø -5.72%) 0.1 percent Erlöse (Ø 0.10%) -5.7 percent Umsatzbeiträge (Ø -5.72%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -2.0 percent Produktionsanlage (Ø -2.04%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.00%) -0.0 percent Aufträge (Ø -0.01%) -1.6 percent Meilensteinzahlungen (Ø -1.61%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.62%) 0.1 percent Aufbau (Ø 0.05%) -5.7 percent Preisvorteile (Ø -5.72%) -0.3 percent Hoffnungen (Ø -0.34%) -3.3 percent Toulouse (Ø -3.30%) 0.1 percent Finanzberichte (Ø 0.09%)
∑ -1.69 %

0.7 percent DERMAPHARM (ISIN: DE000A2GS5D8 / 0.7%)
-2.8 percent Börsenumfeld (Ø -2.75%) -2.0 percent Kursanstieg (Ø -2.03%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -2.8 percent Börsenumfeld (Ø -2.75%) -2.0 percent Kursanstieg (Ø -2.03%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) 1.3 percent Dermapharm (Ø 1.34%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 1.8 percent Geschäftsbericht (Ø 1.84%) 1.3 percent IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen (Ø 1.32%) -0.3 percent Höchstmarken (Ø -0.27%) -0.5 percent Einschränkungen (Ø -0.49%) -0.6 percent Geschäftsmodell (Ø -0.55%) 0.7 percent Anpassungsfähigkeit (Ø 0.71%) 1.7 percent Marktgegebenheiten (Ø 1.67%) 0.4 percent Therapiegebieten (Ø 0.40%) 0.7 percent Markposition (Ø 0.71%) -1.0 percent Anteil (Ø -1.02%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.04%) 0.7 percent Extrakten (Ø 0.71%) 0.3 percent US-Dollar (Ø 0.29%) 1.6 percent Gesamtmarkt (Ø 1.64%) -0.6 percent Umsätze (Ø -0.60%) 1.5 percent Cannabis (Ø 1.46%) -0.1 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.10%) 0.7 percent Top- (Ø 0.71%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 0.1 percent Geschäftsjahr (Ø 0.15%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.4 percent Impfstoffproduktion (Ø 0.40%) 1.8 percent Geschäftsbericht (Ø 1.84%) -0.6 percent Geschäftsmodell (Ø -0.55%) 2.5 percent Produktions- (Ø 2.47%) 1.3 percent Arzneimittelzulassungen (Ø 1.34%) 0.3 percent Marktposition (Ø 0.26%) 1.3 percent Euromed (Ø 1.34%) -0.7 percent Wirkstoffen (Ø -0.65%) 0.4 percent Cannabinoide (Ø 0.39%) 0.9 percent Internationalisierung (Ø 0.90%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 1.3 percent Wachstumsimpulse (Ø 1.34%) 1.3 percent Dermapharm (Ø 1.34%) -2.8 percent Börsenumfeld (Ø -2.75%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%)
∑ 0.14 %

1.1 percent CECONOMY (ISIN: DE0007257503 / 1.1%)
1.1 percent Extraordinary (Ø 1.09%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 1.1 percent MediaMarkt-Mitbegründers (Ø 1.09%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 1.1 percent Ceconomy (Ø 1.09%) 1.1 percent Streitereien (Ø 1.09%) -2.6 percent Transaktion (Ø -2.62%) 1.1 percent Geflecht (Ø 1.09%) 3.0 percent Aktionärsstruktur (Ø 3.02%) -0.3 percent Beteiligung (Ø -0.34%) 0.8 percent Elektronikhändler (Ø 0.77%) 1.0 percent Energiepreise (Ø 0.97%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) 0.5 percent Ergebnisse (Ø 0.51%) 0.9 percent Stück (Ø 0.95%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 1.1 percent MediaMarkt-Mitbegründers (Ø 1.09%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 1.1 percent Ceconomy (Ø 1.09%) 1.1 percent Streitereien (Ø 1.09%) -2.6 percent Transaktion (Ø -2.62%) 1.1 percent Geflecht (Ø 1.09%) 3.0 percent Aktionärsstruktur (Ø 3.02%) -0.3 percent Beteiligung (Ø -0.34%) 0.8 percent Elektronikhändler (Ø 0.77%) 1.0 percent Energiepreise (Ø 0.97%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.3 percent Beteiligung (Ø -0.34%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 0.8 percent Elektronikhändler (Ø 0.77%) 1.0 percent Energiepreise (Ø 0.97%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 1.1 percent Media-Markt-Mitbegründers (Ø 1.09%) 1.1 percent Streitereien (Ø 1.09%) -2.6 percent Transaktion (Ø -2.62%) 3.0 percent Kapitalmaßnahmen (Ø 2.95%) 1.1 percent Ceconomy (Ø 1.09%) 1.1 percent Geflecht (Ø 1.09%) 3.0 percent Aktionärsstruktur (Ø 3.02%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 0.5 percent Kapitals (Ø 0.50%) 0.5 percent Vereinfachung (Ø 0.51%) 0.5 percent Vereinfachung (Ø 0.51%) 0.7 percent Gesellschafter (Ø 0.68%) 1.1 percent MediaMarktSaturn-Minderheitsaktionär (Ø 1.09%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) 1.8 percent Anlauf (Ø 1.81%) 1.1 percent MediaMarkt-Mitbegründers (Ø 1.09%) 1.1 percent Entscheidungsprozesse (Ø 1.09%) 1.1 percent Wildberger (Ø 1.09%) 1.1 percent Gesellschafterstruktur (Ø 1.09%) 1.1 percent Verlustvorträge (Ø 1.09%) 1.1 percent Convergenta (Ø 1.09%) -0.3 percent Beteiligung (Ø -0.34%) 0.8 percent Elektronikhändler (Ø 0.77%) 1.0 percent Energiepreise (Ø 0.97%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%)
∑ 0.58 %

1.4 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 1.4%)
1.5 percent E-Auto-Unternehmen (Ø 1.46%) 1.5 percent Gamepad (Ø 1.46%) 1.5 percent Ringform (Ø 1.46%) 1.5 percent Gadget (Ø 1.46%) 1.5 percent Controller (Ø 1.46%) 1.6 percent Drive (Ø 1.65%) -0.6 percent Spiele (Ø -0.58%) 0.9 percent Fahrzeug (Ø 0.87%) 1.5 percent Nutzererfahrung (Ø 1.46%) -0.6 percent Spiele (Ø -0.58%) 1.5 percent Bluetooth-Technologie (Ø 1.46%) 0.3 percent Generation (Ø 0.29%) 0.0 percent Herausforderungen (Ø 0.04%) -0.2 percent Probleme (Ø -0.20%) 0.1 percent Zeitplan (Ø 0.13%) -1.9 percent Kapseln (Ø -1.91%) -1.9 percent Astronauten (Ø -1.91%) 0.3 percent Flug (Ø 0.28%) -1.3 percent Benutzung (Ø -1.32%) -1.9 percent NASA-Astronaut (Ø -1.91%) -1.9 percent SpaceX-Abteilungsleiter (Ø -1.91%) -0.3 percent Raumfahrt (Ø -0.30%) -0.4 percent Nachfolger (Ø -0.41%) -1.9 percent Orbitalflugtest (Ø -1.91%) -1.9 percent Orbitalflug (Ø -1.91%) -0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%) 2.9 percent Deckung (Ø 2.91%) -0.3 percent Begründung (Ø -0.29%) 1.1 percent Wasserentnahme (Ø 1.09%) -0.5 percent Höhe (Ø -0.46%) 1.4 percent E-Auto-Werk (Ø 1.44%) 1.1 percent Ausbaustufe (Ø 1.10%)
∑ 0.12 %

-0.7 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -0.7%)
-0.7 percent Halbleiterfertigers (Ø -0.65%) -0.3 percent Bedarf (Ø -0.35%) -2.8 percent Wiese (Ø -2.80%) 0.2 percent Lieferketten (Ø 0.22%) -2.2 percent Fertigung (Ø -2.20%) -0.7 percent Infineon-Werks (Ø -0.65%) 0.2 percent Lieferketten (Ø 0.22%) -0.8 percent Chef (Ø -0.84%) -0.4 percent Investmentbank (Ø -0.41%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 1.2 percent Signale (Ø 1.24%) -4.5 percent Abschwung (Ø -4.53%) -0.7 percent Titelauswahl (Ø -0.65%) -1.2 percent Branche (Ø -1.19%) -0.7 percent Halbleiterfertigers (Ø -0.65%) -0.3 percent Bedarf (Ø -0.35%) -2.8 percent Wiese (Ø -2.80%) 0.2 percent Lieferketten (Ø 0.22%)
∑ -0.91 %

-3.5 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -3.5%)
-2.0 percent Aktienpakete (Ø -1.96%) -2.9 percent Kursabschläge (Ø -2.92%) -2.9 percent Börsen- (Ø -2.92%) -2.8 percent Leitindizes (Ø -2.77%) -1.2 percent Bankensektor (Ø -1.16%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) -0.6 percent Marktzinsen (Ø -0.62%) -0.1 percent Großbanken (Ø -0.10%) 0.5 percent Anlegern (Ø 0.53%) -2.5 percent EuroPacific (Ø -2.52%) -2.0 percent Aktienpakete (Ø -1.96%) -3.0 percent Indexfonds (Ø -3.01%) -2.5 percent Börsenindizes (Ø -2.52%) -2.5 percent Mitteilungen (Ø -2.52%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.19%) -1.1 percent Teile (Ø -1.09%) 0.4 percent Zusammenschluss (Ø 0.44%) 0.2 percent Bank (Ø 0.19%) -2.4 percent Motivation (Ø -2.38%) -2.0 percent Aktienpakete (Ø -1.96%) -2.9 percent Kursabschläge (Ø -2.92%) -2.9 percent Börsen- (Ø -2.92%) -2.8 percent Leitindizes (Ø -2.77%) -1.2 percent Bankensektor (Ø -1.16%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) -0.6 percent Marktzinsen (Ø -0.62%) 0.1 percent Investor (Ø 0.09%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.19%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.19%) 0.3 percent Personen (Ø 0.29%) -0.1 percent Aktionären (Ø -0.13%) 1.0 percent Geldhäuser (Ø 1.04%) -5.1 percent Schlusslicht (Ø -5.06%) 0.2 percent Bank (Ø 0.19%) -2.9 percent Kursabschläge (Ø -2.92%) -2.9 percent Börsen- (Ø -2.92%) -3.5 percent Banken-Branchenindex (Ø -3.51%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) -0.6 percent Marktzinsen (Ø -0.62%)
∑ -1.36 %

-2.1 percent SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747 / -2.1%)
0.1 percent SHOP (Ø 0.15%) -2.1 percent Q-Commerce-Pioniers (Ø -2.08%) 1.1 percent Stunde (Ø 1.15%) -0.3 percent Partnerschaften (Ø -0.30%) -0.7 percent Apotheken (Ø -0.66%) -1.1 percent Akquisition (Ø -1.12%) -2.1 percent Unternehmensanteile (Ø -2.08%) -2.1 percent Quick-Commerce-Apotheken-Lieferdienste (Ø -2.08%) 0.7 percent Großstädten (Ø 0.65%) -0.3 percent Betrag (Ø -0.30%) 1.2 percent KPIs (Ø 1.17%) 1.9 percent Sevenum (Ø 1.88%) 0.7 percent Großstädten (Ø 0.65%) -0.7 percent Apotheken (Ø -0.66%) -0.3 percent Betrag (Ø -0.30%) 0.1 percent SHOP (Ø 0.15%) -2.1 percent Q-Commerce-Pioniers (Ø -2.08%) 1.1 percent Stunde (Ø 1.15%) -0.3 percent Partnerschaften (Ø -0.30%) -0.7 percent Apotheken (Ø -0.66%) -1.1 percent Akquisition (Ø -1.12%) -2.1 percent Unternehmensanteile (Ø -2.08%) -2.1 percent Quick-Commerce-Apotheken-Lieferdienste (Ø -2.08%) 0.7 percent Großstädten (Ø 0.65%) 0.2 percent Ergänzung (Ø 0.25%) -2.1 percent E-Commerce (Ø -2.08%) -1.2 percent Perspektiven (Ø -1.21%) -2.1 percent On-Demand-Lieferung (Ø -2.08%) -0.7 percent Apotheken (Ø -0.66%) -0.8 percent Stephan (Ø -0.79%) 0.1 percent Übernahme (Ø 0.07%) -0.2 percent Position (Ø -0.23%) -2.1 percent Online-Apotheken-Plattform (Ø -2.08%) -0.5 percent Marken (Ø -0.51%) 0.1 percent Spektrum (Ø 0.14%) -0.3 percent Märkten (Ø -0.31%) -0.1 percent Impulse (Ø -0.13%) 1.0 percent Wandel (Ø 1.02%) -1.3 percent Online-Apotheke (Ø -1.29%) -2.1 percent Patientenreichweite (Ø -2.08%) -2.1 percent Gesamtstrategie (Ø -2.08%) 1.2 percent Kaufpreis (Ø 1.23%) -1.1 percent Zukunft (Ø -1.05%) -0.1 percent Logistik-Zentrum (Ø -0.15%) 0.3 percent Sortiment (Ø 0.26%) 0.2 percent Preisen (Ø 0.22%) -0.0 percent Medikamente (Ø -0.02%) -0.1 percent Naturkost- (Ø -0.15%) 0.8 percent KundInnen (Ø 0.79%) 0.4 percent Stelle (Ø 0.43%) 1.2 percent Rezepts (Ø 1.18%) -0.1 percent Gesundheitsdienstleistungen (Ø -0.15%) -1.0 percent Online-Händler (Ø -0.98%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%)
∑ -0.42 %

-0.9 percent ORACLE (ISIN: US68389X1054 / -0.9%)
0.8 percent Straffung (Ø 0.77%) 0.6 percent Papiere (Ø 0.61%) 1.9 percent Einsatz (Ø 1.93%) -0.9 percent Kampfstoffen (Ø -0.86%) 0.7 percent Angreifer (Ø 0.68%) -0.9 percent Eskaltionsstufe (Ø -0.86%) -1.6 percent Bestätigung (Ø -1.57%) 0.4 percent Zuwächse (Ø 0.41%) -1.5 percent Ansicht (Ø -1.46%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.00%) -1.0 percent Rückgang (Ø -0.96%) 0.6 percent Papiere (Ø 0.61%) -0.5 percent Kurs (Ø -0.54%) 0.8 percent Straffung (Ø 0.77%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) 3.1 percent Waffen (Ø 3.13%) 1.1 percent Eskalationsstufe (Ø 1.08%) -1.6 percent Bestätigung (Ø -1.57%) 0.4 percent Hintergrund (Ø 0.37%) -0.2 percent Fördermenge (Ø -0.20%) -0.0 percent Öllieferungen (Ø -0.04%) -2.0 percent Gold (Ø -2.02%) -0.1 percent Hafen (Ø -0.05%) -0.3 percent Gewinnen (Ø -0.26%) -1.0 percent Rückgang (Ø -0.96%) 0.6 percent Papiere (Ø 0.61%) -0.5 percent Kurs (Ø -0.54%) 0.8 percent Straffung (Ø 0.77%) 3.1 percent Waffen (Ø 3.13%) 1.1 percent Eskalationsstufe (Ø 1.08%) -1.6 percent Bestätigung (Ø -1.57%) -0.2 percent Fördermenge (Ø -0.20%) -0.0 percent Öllieferungen (Ø -0.04%)
∑ 0.06 %

-3.1 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -3.1%)
0.2 percent Initiative (Ø 0.19%) 0.5 percent Energieabhängigkeit (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.9 percent Konflikte (Ø -0.93%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -2.6 percent Gas (Ø -2.56%) 0.5 percent Brennstoffen (Ø 0.46%) -1.0 percent Länder (Ø -0.99%) 0.5 percent Einfuhren (Ø 0.45%) -0.2 percent Form (Ø -0.17%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -1.3 percent Preissteigerungen (Ø -1.28%) 0.0 percent Energieträgern (Ø 0.03%) 0.5 percent Kostenliga (Ø 0.45%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.3 percent Momentum (Ø 0.27%) -0.8 percent Fonds (Ø -0.76%) 0.2 percent Unternehmens (Ø 0.21%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.3 percent Wende (Ø 0.34%) 0.5 percent Corona-Hilfspaket (Ø 0.45%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -0.6 percent Umbaus (Ø -0.57%) 0.5 percent Kraftakt (Ø 0.47%) -0.2 percent Abhängigkeit (Ø -0.22%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Vereinfachung (Ø 0.51%) 0.8 percent Sprung (Ø 0.76%) 0.5 percent Flaschenhals (Ø 0.45%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) -0.3 percent Betreiber (Ø -0.28%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.2 percent Wind- (Ø 0.25%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Aussichten (Ø 0.20%) 0.5 percent Windanlagen (Ø 0.45%) -0.3 percent Bestand (Ø -0.27%) -0.8 percent Akteur (Ø -0.82%) 0.5 percent Riese (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) 0.5 percent Energiesektor (Ø 0.45%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.00%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) -0.2 percent Zuflüsse (Ø -0.19%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) 0.5 percent Energieausbeute (Ø 0.45%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.5 percent Silizium (Ø 0.45%) 0.5 percent Modulen (Ø 0.45%) 0.8 percent Luft (Ø 0.78%) 0.4 percent Ölriesen (Ø 0.44%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.0 percent Erweiterung (Ø 0.02%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) 0.5 percent Invertern (Ø 0.45%) 0.5 percent Photovoltaikmodule (Ø 0.45%) 0.5 percent Set (Ø 0.45%) 0.6 percent Module (Ø 0.58%) -0.2 percent System (Ø -0.17%) 0.5 percent Modul (Ø 0.45%) 0.8 percent Effizienz (Ø 0.84%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Gaspreisen (Ø 0.45%) 0.5 percent Lieferung (Ø 0.48%) 0.5 percent Belebung (Ø 0.51%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Europäer (Ø 0.17%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.70%) 0.5 percent Energiemanagement (Ø 0.45%) -0.1 percent Tonnen (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Elektrolyseur (Ø 0.45%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.37%) 0.2 percent Impulsen (Ø 0.22%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.5 percent Zuwächsen (Ø -0.47%) 0.5 percent Revolution (Ø 0.48%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.5 percent Bullen-Zyklus (Ø 0.45%) 0.0 percent Beitrag (Ø 0.02%) 0.5 percent Ballard (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) 0.5 percent Solarmodule (Ø 0.49%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Wasserstoffmarkt (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) 0.3 percent Entwicklern (Ø 0.30%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 0.2 percent Verdopplung (Ø 0.20%) -0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.42%) -3.1 percent Überwachungsdienste (Ø -3.10%) -4.2 percent IT-Systeme (Ø -4.18%) -5.3 percent Geschäftsbereichen (Ø -5.33%) -3.1 percent IT-Infrastruktur (Ø -3.10%) -1.2 percent Analysen (Ø -1.18%) 0.1 percent Hinweise (Ø 0.09%) -0.6 percent Betrieb (Ø -0.55%) -0.1 percent Nordex (Ø -0.14%)
∑ -0.14 %

-1.2 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -1.2%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%) 0.1 percent Kommunikations- (Ø 0.08%) 1.4 percent Köpfe (Ø 1.43%) 0.3 percent Rückschlägen (Ø 0.26%) -0.3 percent Konkurrenten (Ø -0.29%) 0.1 percent Emporkömmling (Ø 0.08%) 0.1 percent Startkapitel (Ø 0.08%) -0.1 percent Computer (Ø -0.05%) 0.1 percent Haftungsrisiko (Ø 0.08%) -0.1 percent Computer (Ø -0.05%) 0.1 percent PepsiCo-Manager (Ø 0.08%) -0.1 percent Erfolg (Ø -0.13%) 2.0 percent Chefs (Ø 1.96%) 0.3 percent Wende (Ø 0.34%) -0.3 percent Bewegung (Ø -0.32%) 0.1 percent Meisterstück (Ø 0.08%) 0.1 percent Handymarkt (Ø 0.08%) 0.1 percent Produktsparten (Ø 0.08%) 0.3 percent Laufbahn (Ø 0.29%) -0.9 percent Allzeithochs (Ø -0.87%) 0.1 percent Philipp (Ø 0.08%) -0.9 percent Erfolge (Ø -0.88%) 0.1 percent Xbox (Ø 0.15%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%) -0.7 percent Videospielmagazins (Ø -0.65%) -0.5 percent Platz (Ø -0.54%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%)
∑ 0.06 %

-1.2 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -1.2%)
-0.3 percent Menschen (Ø -0.27%) 2.4 percent Stimme (Ø 2.40%) -1.2 percent WhatsApp-Nutzer (Ø -1.22%) -1.2 percent Tippen (Ø -1.22%) -1.8 percent Nutzer (Ø -1.81%) 0.7 percent Aufnahme (Ø 0.68%) -1.4 percent Ecke (Ø -1.37%) -1.4 percent Chat (Ø -1.41%) -1.4 percent Chat (Ø -1.41%) -1.2 percent Anhören (Ø -1.22%) -0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%) 0.1 percent Fiskaljahr (Ø 0.08%)
∑ -0.50 %

1.1 percent EASYJET (ISIN: GB00B7KR2P84 / 1.1%)
0.9 percent Corona-Lockerungen (Ø 0.94%) -0.9 percent Fluggesellschaft (Ø -0.89%) 0.5 percent Belebung (Ø 0.51%) 0.1 percent Plänen (Ø 0.12%) 0.4 percent Geschäftszahlen (Ø 0.41%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.39%) 1.1 percent Abflug (Ø 1.07%) 1.1 percent Sommerzielen (Ø 1.07%) 1.1 percent Vergleichszeitraum (Ø 1.07%) 1.1 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.07%) 0.9 percent Corona-Lockerungen (Ø 0.94%) -0.9 percent Fluggesellschaft (Ø -0.89%) 0.5 percent Belebung (Ø 0.51%) 0.1 percent Plänen (Ø 0.12%) 0.4 percent Geschäftszahlen (Ø 0.41%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.39%) 1.1 percent Abflug (Ø 1.07%) 1.1 percent Sommerzielen (Ø 1.07%) 1.1 percent Vergleichszeitraum (Ø 1.07%) 1.1 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.07%) 1.1 percent Krankheitsfälle (Ø 1.07%) -1.5 percent Entwarnung (Ø -1.48%) 0.3 percent Standorten (Ø 0.33%) -0.5 percent Pläne (Ø -0.47%) 10.4 percent Buchungsvolumen (Ø 10.44%) 1.1 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.07%)
∑ 0.80 %

-2.3 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -2.3%)
-0.3 percent Verringerung (Ø -0.32%) -0.1 percent Großbanken (Ø -0.10%) 0.5 percent Anlegern (Ø 0.53%) -2.5 percent EuroPacific (Ø -2.52%) -2.0 percent Aktienpakete (Ø -1.96%) -3.0 percent Indexfonds (Ø -3.01%) -2.5 percent Börsenindizes (Ø -2.52%) -2.5 percent Mitteilungen (Ø -2.52%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.19%) -1.1 percent Teile (Ø -1.09%) 0.4 percent Zusammenschluss (Ø 0.44%) 0.2 percent Bank (Ø 0.19%) -2.4 percent Motivation (Ø -2.38%) -2.0 percent Aktienpakete (Ø -1.96%) -2.9 percent Kursabschläge (Ø -2.92%) -2.9 percent Börsen- (Ø -2.92%) -2.8 percent Leitindizes (Ø -2.77%) -1.2 percent Bankensektor (Ø -1.16%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) -0.6 percent Marktzinsen (Ø -0.62%) -0.7 percent Bekanntmachung (Ø -0.74%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.2 percent Form (Ø -0.17%)
∑ -1.24 %

1.7 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 1.7%)
-2.4 percent Sanktionen (Ø -2.43%) -1.0 percent Risiken (Ø -1.03%) 1.9 percent Bestellungen (Ø 1.91%) 1.4 percent Abstürzen (Ø 1.44%) -0.0 percent Aufträge (Ø -0.01%) 0.3 percent Verkehrsflugzeuge (Ø 0.33%) -0.1 percent Luft- (Ø -0.09%) 1.9 percent Bestellungen (Ø 1.91%) -0.2 percent Kaufverträge (Ø -0.18%) 2.7 percent Auftragsbestands (Ø 2.71%) 0.4 percent Flugzeughersteller (Ø 0.39%) -0.9 percent Fluggesellschaft (Ø -0.89%) 1.9 percent Bestellungen (Ø 1.91%) 0.2 percent Beziehungen (Ø 0.24%) 0.2 percent Flugzeugteile (Ø 0.21%) 0.3 percent Fluggesellschaften (Ø 0.35%) 0.3 percent Verkehrsflugzeuge (Ø 0.33%) -0.5 percent MAX (Ø -0.49%) 0.4 percent Varianten (Ø 0.38%)
∑ 0.37 %

0.4 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / 0.4%)
0.2 percent Initiative (Ø 0.19%) 0.5 percent Energieabhängigkeit (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.9 percent Konflikte (Ø -0.93%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -2.6 percent Gas (Ø -2.56%) 0.5 percent Brennstoffen (Ø 0.46%) -1.0 percent Länder (Ø -0.99%) 0.5 percent Einfuhren (Ø 0.45%) -0.2 percent Form (Ø -0.17%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -1.3 percent Preissteigerungen (Ø -1.28%) 0.0 percent Energieträgern (Ø 0.03%) 0.5 percent Kostenliga (Ø 0.45%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.3 percent Momentum (Ø 0.27%) -0.8 percent Fonds (Ø -0.76%) 0.2 percent Unternehmens (Ø 0.21%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.3 percent Wende (Ø 0.34%) 0.5 percent Corona-Hilfspaket (Ø 0.45%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -0.6 percent Umbaus (Ø -0.57%) 0.5 percent Kraftakt (Ø 0.47%) -0.2 percent Abhängigkeit (Ø -0.22%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Vereinfachung (Ø 0.51%) 0.8 percent Sprung (Ø 0.76%) 0.5 percent Flaschenhals (Ø 0.45%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) -0.3 percent Betreiber (Ø -0.28%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.2 percent Wind- (Ø 0.25%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Aussichten (Ø 0.20%) 0.5 percent Windanlagen (Ø 0.45%) -0.3 percent Bestand (Ø -0.27%) -0.8 percent Akteur (Ø -0.82%) 0.5 percent Riese (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) 0.5 percent Energiesektor (Ø 0.45%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.00%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) -0.2 percent Zuflüsse (Ø -0.19%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) 0.5 percent Energieausbeute (Ø 0.45%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.5 percent Silizium (Ø 0.45%) 0.5 percent Modulen (Ø 0.45%) 0.8 percent Luft (Ø 0.78%) 0.4 percent Ölriesen (Ø 0.44%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.0 percent Erweiterung (Ø 0.02%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) 0.5 percent Invertern (Ø 0.45%) 0.5 percent Photovoltaikmodule (Ø 0.45%) 0.5 percent Set (Ø 0.45%) 0.6 percent Module (Ø 0.58%) -0.2 percent System (Ø -0.17%) 0.5 percent Modul (Ø 0.45%) 0.8 percent Effizienz (Ø 0.84%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Gaspreisen (Ø 0.45%) 0.5 percent Lieferung (Ø 0.48%) 0.5 percent Belebung (Ø 0.51%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Europäer (Ø 0.17%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.70%) 0.5 percent Energiemanagement (Ø 0.45%) -0.1 percent Tonnen (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Elektrolyseur (Ø 0.45%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.37%) 0.2 percent Impulsen (Ø 0.22%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.5 percent Zuwächsen (Ø -0.47%) 0.5 percent Revolution (Ø 0.48%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.5 percent Bullen-Zyklus (Ø 0.45%) 0.0 percent Beitrag (Ø 0.02%) 0.5 percent Ballard (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) 0.5 percent Solarmodule (Ø 0.49%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Wasserstoffmarkt (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) 0.3 percent Entwicklern (Ø 0.30%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 0.2 percent Verdopplung (Ø 0.20%)
∑ 0.06 %

-0.6 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -0.6%)
0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 0.4 percent München (Ø 0.41%) -0.3 percent Stückzahlen (Ø -0.30%) 0.9 percent Gesamtschäden (Ø 0.91%) 0.7 percent Sturmsaison (Ø 0.67%) 0.7 percent Schadendaten (Ø 0.67%) 0.4 percent Zuwächse (Ø 0.41%) -0.9 percent Angriff (Ø -0.90%) 1.0 percent Energiepreise (Ø 0.97%) -0.6 percent WTO (Ø -0.59%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.77%) 0.1 percent Corona-Jahr (Ø 0.15%) -0.6 percent Nachhol-Boom (Ø -0.59%) 7.4 percent Transport- (Ø 7.36%) -0.6 percent Zahlungsausfälle (Ø -0.59%)
∑ 0.53 %

-0.4 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / -0.4%)
-0.1 percent Luft- (Ø -0.09%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -2.4 percent Sanktionen (Ø -2.43%) -1.0 percent Risiken (Ø -1.03%) 1.9 percent Bestellungen (Ø 1.91%) 1.4 percent Abstürzen (Ø 1.44%)
∑ -0.07 %

-0.5 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / -0.5%)
1.9 percent Absatzzahlen (Ø 1.86%) -2.0 percent Werbeplattform (Ø -2.03%) -1.9 percent Beispiel (Ø -1.90%) -1.6 percent Fußballstar (Ø -1.56%) -2.0 percent Markenbotschafter (Ø -2.03%) -2.0 percent Bildungs- (Ø -2.03%) -0.7 percent Quelle (Ø -0.74%) -2.0 percent Socios (Ø -2.03%) -0.9 percent Einnahmequelle (Ø -0.94%) -0.9 percent Einnahmequelle (Ø -0.94%) -0.9 percent Anzahl (Ø -0.90%) -2.0 percent Sportorganisationen (Ø -2.03%) 0.2 percent US-amerikanischen (Ø 0.24%) -2.0 percent Mitbestimmungsrechte (Ø -2.03%)
∑ -1.22 %

3.8 percent WACKER CHEMIE (ISIN: DE000WCH8881 / 3.8%)
1.0 percent Lieferengpässe (Ø 0.96%) 0.8 percent Pandemie (Ø 0.85%) 1.2 percent Ausbrüchen (Ø 1.21%) 1.2 percent Kapazitätsbereitstellung (Ø 1.25%) 1.2 percent Gebühr (Ø 1.25%) 0.8 percent Pandemie (Ø 0.85%) -0.4 percent Investmentbank (Ø -0.41%) 0.5 percent Provinz (Ø 0.49%) 0.5 percent Solarunternehmen (Ø 0.52%) 0.4 percent Produktionskosten (Ø 0.40%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.37%) 4.1 percent Hochkostenproduzent (Ø 4.14%) 4.1 percent Wiederbelebung (Ø 4.14%)
∑ 1.23 %

-0.9 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / -0.9%)
-2.9 percent Energiekonzern (Ø -2.93%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.5 percent Region (Ø -0.54%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) 0.2 percent Studien (Ø 0.24%) -0.9 percent Salzkavernen (Ø -0.95%) -0.9 percent Bergbaubehörden (Ø -0.95%) -2.1 percent Uniper (Ø -2.06%) -0.9 percent Kaverne (Ø -0.95%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -2.1 percent Uniper (Ø -2.06%) -2.5 percent Pipeline (Ø -2.48%) -0.9 percent Wasserstoff-Projekte (Ø -0.95%) -1.7 percent Kilometer (Ø -1.66%) -0.9 percent Wilhelmshaven (Ø -0.95%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.9 percent Kavernen (Ø -0.95%) -0.9 percent Wasserstoffspeicherung (Ø -0.95%) -0.9 percent Testkavernen (Ø -0.95%)
∑ -0.96 %

-5.3 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -5.3%)
0.3 percent Generation (Ø 0.29%) 0.0 percent Herausforderungen (Ø 0.04%) -0.2 percent Probleme (Ø -0.20%) 0.1 percent Zeitplan (Ø 0.13%) -1.9 percent Kapseln (Ø -1.91%) -1.9 percent Astronauten (Ø -1.91%) 0.3 percent Flug (Ø 0.28%) -1.3 percent Benutzung (Ø -1.32%) -1.9 percent NASA-Astronaut (Ø -1.91%) -1.9 percent SpaceX-Abteilungsleiter (Ø -1.91%) -0.3 percent Raumfahrt (Ø -0.30%) -0.4 percent Nachfolger (Ø -0.41%) -1.9 percent Orbitalflugtest (Ø -1.91%) -1.9 percent Orbitalflug (Ø -1.91%) -0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -0.77 %

-0.3 percent STROEER (ISIN: DE0007493991 / -0.3%)
-0.2 percent Halbjahr (Ø -0.20%) -0.2 percent Firmen (Ø -0.25%) -0.4 percent Einnahmen (Ø -0.40%) -1.5 percent Werbe- (Ø -1.48%) -0.6 percent Wechselkurseffekte (Ø -0.62%) 0.1 percent Branchenstudie (Ø 0.15%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.5 percent Kursniveau (Ø -0.49%) -1.2 percent Branche (Ø -1.19%) -0.7 percent Renditepotenzial (Ø -0.72%) -0.5 percent Kursniveau (Ø -0.49%) -1.2 percent Branche (Ø -1.19%) 0.2 percent Bank (Ø 0.19%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%)
∑ -0.43 %

2.7 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 2.7%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.09%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.07%) -0.1 percent Abwicklung (Ø -0.05%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.07%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.15%) 0.3 percent State (Ø 0.29%)
∑ -0.28 %

1.9 percent SHELL (ISIN: GB00BP6MXD84 / 1.9%)
-2.9 percent Energiekonzern (Ø -2.93%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.5 percent Region (Ø -0.54%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.76%) 0.2 percent Studien (Ø 0.24%) -2.9 percent Energiekonzern (Ø -2.93%) 0.1 percent Öltransport (Ø 0.08%) 0.1 percent Öltankern (Ø 0.08%) 0.1 percent Öltanker (Ø 0.08%) 0.1 percent Hauptkonkurrent (Ø 0.08%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -1.1 percent Shell (Ø -1.15%) 0.1 percent Borneo (Ø 0.08%) 1.5 percent Events (Ø 1.54%) 0.1 percent Ölplattform (Ø 0.08%) 0.1 percent Erdölbranche (Ø 0.08%) 0.1 percent Erdölquellen (Ø 0.08%) 0.0 percent Raffinerien (Ø 0.00%) 0.1 percent Ölplattform (Ø 0.08%) 0.1 percent Firmenübernahmen (Ø 0.08%) 0.1 percent D-Technologie (Ø 0.08%) 0.1 percent Bintulu (Ø 0.08%) 0.1 percent Versenkung (Ø 0.08%) -1.3 percent Öl- (Ø -1.30%) 0.5 percent Sparte (Ø 0.54%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.19%) -0.5 percent Pläne (Ø -0.47%) 0.1 percent Produkte (Ø 0.05%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.42%)
∑ -0.24 %

-0.9 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / -0.9%)
0.2 percent Initiative (Ø 0.19%) 0.5 percent Energieabhängigkeit (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.9 percent Konflikte (Ø -0.93%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -2.6 percent Gas (Ø -2.56%) 0.5 percent Brennstoffen (Ø 0.46%) -1.0 percent Länder (Ø -0.99%) 0.5 percent Einfuhren (Ø 0.45%) -0.2 percent Form (Ø -0.17%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -1.3 percent Preissteigerungen (Ø -1.28%) 0.0 percent Energieträgern (Ø 0.03%) 0.5 percent Kostenliga (Ø 0.45%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.3 percent Momentum (Ø 0.27%) -0.8 percent Fonds (Ø -0.76%) 0.2 percent Unternehmens (Ø 0.21%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.3 percent Wende (Ø 0.34%) 0.5 percent Corona-Hilfspaket (Ø 0.45%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -0.6 percent Umbaus (Ø -0.57%) 0.5 percent Kraftakt (Ø 0.47%) -0.2 percent Abhängigkeit (Ø -0.22%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Vereinfachung (Ø 0.51%) 0.8 percent Sprung (Ø 0.76%) 0.5 percent Flaschenhals (Ø 0.45%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) -0.3 percent Betreiber (Ø -0.28%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.2 percent Wind- (Ø 0.25%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Aussichten (Ø 0.20%) 0.5 percent Windanlagen (Ø 0.45%) -0.3 percent Bestand (Ø -0.27%) -0.8 percent Akteur (Ø -0.82%) 0.5 percent Riese (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) 0.5 percent Energiesektor (Ø 0.45%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.00%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) -0.2 percent Zuflüsse (Ø -0.19%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) 0.5 percent Energieausbeute (Ø 0.45%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.5 percent Silizium (Ø 0.45%) 0.5 percent Modulen (Ø 0.45%) 0.8 percent Luft (Ø 0.78%) 0.4 percent Ölriesen (Ø 0.44%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.0 percent Erweiterung (Ø 0.02%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) 0.5 percent Invertern (Ø 0.45%) 0.5 percent Photovoltaikmodule (Ø 0.45%) 0.5 percent Set (Ø 0.45%) 0.6 percent Module (Ø 0.58%) -0.2 percent System (Ø -0.17%) 0.5 percent Modul (Ø 0.45%) 0.8 percent Effizienz (Ø 0.84%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Gaspreisen (Ø 0.45%) 0.5 percent Lieferung (Ø 0.48%) 0.5 percent Belebung (Ø 0.51%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Europäer (Ø 0.17%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.70%) 0.5 percent Energiemanagement (Ø 0.45%) -0.1 percent Tonnen (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Elektrolyseur (Ø 0.45%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.37%) 0.2 percent Impulsen (Ø 0.22%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.5 percent Zuwächsen (Ø -0.47%) 0.5 percent Revolution (Ø 0.48%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.5 percent Bullen-Zyklus (Ø 0.45%) 0.0 percent Beitrag (Ø 0.02%) 0.5 percent Ballard (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) 0.5 percent Solarmodule (Ø 0.49%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Wasserstoffmarkt (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) 0.3 percent Entwicklern (Ø 0.30%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 0.2 percent Verdopplung (Ø 0.20%) -0.9 percent RWE- (Ø -0.86%) 1.2 percent Person (Ø 1.22%) 0.5 percent Provinz (Ø 0.49%) -12.8 percent Energiekonzerns (Ø -12.77%) -0.9 percent Strafkammer (Ø -0.86%) -0.5 percent Körperverletzung (Ø -0.45%) -0.5 percent Körperverletzung (Ø -0.45%) -0.9 percent Beschuldigte (Ø -0.86%)
∑ -0.07 %

-0.8 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -0.8%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -0.07 %

-0.7 percent NOVARTIS (ISIN: CH0012005267 / -0.7%)
-0.2 percent Konzernstruktur (Ø -0.21%) -3.0 percent Vertriebsorganisationen (Ø -2.96%) 0.2 percent Ausrichtung (Ø 0.21%) -0.2 percent Konzernstruktur (Ø -0.21%) 1.1 percent Umstrukturierung (Ø 1.06%) -0.2 percent Konzernstruktur (Ø -0.21%) -3.0 percent Vertriebsorganisationen (Ø -2.96%) 0.2 percent Ausrichtung (Ø 0.21%) -0.2 percent Konzernstruktur (Ø -0.21%)
∑ -0.59 %

-0.5 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -0.5%)
-1.7 percent Kilometer (Ø -1.66%) -0.7 percent Wiederaufbau (Ø -0.67%) -0.4 percent Andererseits (Ø -0.38%) 0.5 percent Absatzmarkt (Ø 0.53%) 0.5 percent Absatzmarkt (Ø 0.53%) -0.8 percent Vorstandsvorsitzende (Ø -0.83%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) 0.2 percent Technologiekonzerns (Ø 0.23%) 0.6 percent Autohersteller (Ø 0.55%) -0.7 percent Automobilhersteller (Ø -0.73%) -0.8 percent Tradition (Ø -0.79%) 0.6 percent Scheine (Ø 0.60%) -0.4 percent Gesellschaft (Ø -0.43%) -0.4 percent AG (Ø -0.38%) -0.2 percent DaimlerChrysler (Ø -0.17%) -0.4 percent Gesellschaft (Ø -0.43%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.39%) 0.1 percent Comeback (Ø 0.14%) -1.2 percent Wachstumsraten (Ø -1.21%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) 1.0 percent Börsengang (Ø 1.01%) -0.4 percent Mobilitätsdienstleistungen (Ø -0.37%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.77%) -0.7 percent Konzernstrategie (Ø -0.70%) -0.8 percent Maßnahmen (Ø -0.84%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.37%) 0.1 percent Produktion (Ø 0.05%) -0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.34%)
∑ -0.24 %

2.5 percent LVMH (ISIN: FR0000121014 / 2.5%)
-0.7 percent Konzern (Ø -0.70%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) 2.8 percent LVMH (Ø 2.79%) 1.0 percent Aufmerksamkeit (Ø 1.02%) -0.0 percent Anliegen (Ø -0.04%) 2.5 percent Prozentsätze (Ø 2.50%) 5.1 percent Umsatzsteigerungen (Ø 5.08%) 2.4 percent Luxusgüterkonzern (Ø 2.35%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -0.9 percent Umfeld (Ø -0.94%) 0.2 percent Führungsposition (Ø 0.16%)
∑ 1.03 %

-0.3 percent JPMORGAN (ISIN: US46625H1005 / -0.3%)
0.1 percent Fiskaljahr (Ø 0.08%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.00%)
∑ 0.04 %

0.7 percent GLAXOSMITHKLINE (ISIN: GB0009252882 / 0.7%)
1.0 percent Lieferengpässe (Ø 0.96%) 0.8 percent Pandemie (Ø 0.85%) 1.2 percent Ausbrüchen (Ø 1.21%) 1.2 percent Kapazitätsbereitstellung (Ø 1.25%) 1.2 percent Gebühr (Ø 1.25%) 0.8 percent Pandemie (Ø 0.85%)
∑ 1.06 %

-1.7 percent GIVAUDAN (ISIN: CH0010645932 / -1.7%)
-1.7 percent Vorjahreswerten (Ø -1.73%) -0.6 percent Kraft (Ø -0.59%) -2.4 percent Schätzung (Ø -2.35%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.04%) -0.6 percent Kraft (Ø -0.59%) -1.7 percent Vorjahreswerten (Ø -1.73%) -0.6 percent Kraft (Ø -0.59%) -2.4 percent Schätzung (Ø -2.35%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.04%) -0.6 percent Kraft (Ø -0.59%)
∑ -1.04 %

-0.6 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / -0.6%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%) -1.0 percent Kommunikation (Ø -1.02%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.3 percent Anwendungen (Ø 0.31%) 1.4 percent Wettbewerbern (Ø 1.37%) 0.6 percent Wettbewerb (Ø 0.57%) 1.0 percent Börsengang (Ø 1.01%) 1.0 percent Börsengang (Ø 1.01%) 1.0 percent Börsengang (Ø 1.01%) 0.9 percent Technologie- (Ø 0.94%) -0.1 percent Telekommunikationskonzerne (Ø -0.06%) -1.2 percent Geschäfts (Ø -1.22%) 0.1 percent Zweig (Ø 0.06%) 0.5 percent Klimaziele (Ø 0.54%) 0.5 percent Emissionen (Ø 0.51%) 0.0 percent Beitrag (Ø 0.02%) 0.0 percent Herausforderungen (Ø 0.04%) 0.1 percent Produkte (Ø 0.05%) 0.0 percent Projekten (Ø 0.02%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.27%) 0.1 percent Passwörter (Ø 0.06%)
∑ -0.07 %

-0.7 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / -0.7%)
2.5 percent Ängste (Ø 2.50%) -0.9 percent Anzahl (Ø -0.90%) 0.0 percent Vergleich (Ø 0.04%) -0.7 percent Industrienationen (Ø -0.73%) -0.6 percent Verständnis (Ø -0.60%) -0.7 percent Bundesbürger (Ø -0.73%) -0.7 percent Kapitalstock (Ø -0.73%) -0.7 percent Risikowahrnehmung (Ø -0.73%) 0.4 percent Bewusstsein (Ø 0.44%) -1.9 percent Begriffe (Ø -1.86%) 0.3 percent Katastrophe (Ø 0.35%) -0.7 percent Börsenverluste (Ø -0.73%) -0.1 percent Aktionären (Ø -0.13%) -0.2 percent Erfahrung (Ø -0.18%) 0.3 percent Einfluss (Ø 0.35%) -0.0 percent Einstellung (Ø -0.03%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) -0.3 percent Menschen (Ø -0.27%) -1.4 percent Crash (Ø -1.42%) -3.2 percent Händchen (Ø -3.19%) -1.0 percent Performance (Ø -1.01%) -0.6 percent Wirtschaft (Ø -0.56%) -1.3 percent Rendite (Ø -1.29%) -0.1 percent Fall (Ø -0.07%) -0.7 percent Nicht-Aktionäre (Ø -0.73%) -0.8 percent Vermögens (Ø -0.82%) -0.7 percent Lebenserwartung (Ø -0.73%) -0.7 percent Lebenszeit (Ø -0.73%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.06%) -0.7 percent DAX-Marktkonsultation (Ø -0.69%) -0.7 percent Konsultation (Ø -0.69%) -0.2 percent Natur (Ø -0.19%) -1.1 percent Änderungen (Ø -1.08%) -0.7 percent Indexregeln (Ø -0.69%) -0.7 percent Industriestandards (Ø -0.69%)
∑ -0.54 %

-1.1 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / -1.1%)
-2.5 percent Sicherheitsstandard (Ø -2.45%) -2.5 percent Energiefahrzeuge (Ø -2.45%) -2.5 percent NEVs (Ø -2.45%) -2.5 percent NEVs (Ø -2.45%) -2.5 percent Cockpit-Eigenschaften (Ø -2.45%) 0.3 percent Generation (Ø 0.29%) -2.5 percent Speicherbandbreite (Ø -2.45%) -2.5 percent Sensor-Konfigurationen (Ø -2.45%) -1.2 percent Sicherheitsstandards (Ø -1.16%) -2.5 percent High-Tech-Unternehmen (Ø -2.45%) -2.5 percent Passagierfahrzeuge (Ø -2.45%) -0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -1.65 %

-1.8 percent BLACKROCK (ISIN: US09247X1019 / -1.8%)
-0.1 percent Großbanken (Ø -0.10%) 0.5 percent Anlegern (Ø 0.53%) -2.5 percent EuroPacific (Ø -2.52%) -2.0 percent Aktienpakete (Ø -1.96%) -3.0 percent Indexfonds (Ø -3.01%) -2.5 percent Börsenindizes (Ø -2.52%) -2.5 percent Mitteilungen (Ø -2.52%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.19%) -1.1 percent Teile (Ø -1.09%) 0.4 percent Zusammenschluss (Ø 0.44%) 0.2 percent Bank (Ø 0.19%) -2.4 percent Motivation (Ø -2.38%) -2.0 percent Aktienpakete (Ø -1.96%) -2.9 percent Kursabschläge (Ø -2.92%) -2.9 percent Börsen- (Ø -2.92%) -2.8 percent Leitindizes (Ø -2.77%) -1.2 percent Bankensektor (Ø -1.16%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) -0.6 percent Marktzinsen (Ø -0.62%) 0.2 percent BlackRock (Ø 0.19%)
∑ -1.35 %

1.3 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 1.3%)
0.1 percent Kommunikations- (Ø 0.08%) 1.4 percent Köpfe (Ø 1.43%) 0.3 percent Rückschlägen (Ø 0.26%) -0.3 percent Konkurrenten (Ø -0.29%) 0.1 percent Emporkömmling (Ø 0.08%) 0.1 percent Startkapitel (Ø 0.08%) -0.1 percent Computer (Ø -0.05%) 0.1 percent Haftungsrisiko (Ø 0.08%) -0.1 percent Computer (Ø -0.05%) 0.1 percent PepsiCo-Manager (Ø 0.08%) -0.1 percent Erfolg (Ø -0.13%) 2.0 percent Chefs (Ø 1.96%) 0.3 percent Wende (Ø 0.34%) -0.3 percent Bewegung (Ø -0.32%) 0.1 percent Meisterstück (Ø 0.08%) 0.1 percent Handymarkt (Ø 0.08%) 0.1 percent Produktsparten (Ø 0.08%) 0.3 percent Laufbahn (Ø 0.29%) -0.9 percent Allzeithochs (Ø -0.87%) 0.1 percent Philipp (Ø 0.08%) -0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ 0.13 %

-1.3 percent YARA (ISIN: NO0010208051 / -1.3%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.34%)

3.2 percent X5 RETAIL GROUP (ISIN: US98387E2054 / 3.2%)
0.1 percent Fiskaljahr (Ø 0.08%)

2.5 percent WIENERBERGER (ISIN: AT0000831706 / 2.5%)
2.4 percent Steigerung (Ø 2.40%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.04%) -0.3 percent Märkten (Ø -0.31%) 0.8 percent Umsetzung (Ø 0.82%) 0.1 percent Verfügbarkeit (Ø 0.14%) 0.0 percent Beitrag (Ø 0.02%) -1.0 percent Performance (Ø -1.01%) 2.5 percent EBITDA-Guidance (Ø 2.46%) -5.3 percent Geschäftsbereichen (Ø -5.33%) 0.9 percent Steigerungen (Ø 0.93%) 2.5 percent Instabilität (Ø 2.46%) 0.1 percent Produkte (Ø 0.05%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.00%) -0.5 percent Lösungen (Ø -0.47%) -1.1 percent Auslastung (Ø -1.14%) 0.5 percent Produktionskapazitäten (Ø 0.47%) -5.8 percent Kosteninflation (Ø -5.85%) -2.6 percent Gas (Ø -2.56%) 2.5 percent Gegebenheiten (Ø 2.46%) -0.2 percent Marktumfeld (Ø -0.24%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) -2.5 percent Aktivitäten (Ø -2.50%) 0.2 percent Produktportfolio (Ø 0.25%) -3.2 percent Systemlösungen (Ø -3.19%) 0.6 percent Investitionsprogramm (Ø 0.62%) 0.2 percent Energieträger (Ø 0.22%) -0.8 percent Maßnahmen (Ø -0.84%) 2.5 percent Instabilität (Ø 2.46%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.77%) -0.2 percent Halbjahr (Ø -0.20%) 1.1 percent Guidance (Ø 1.07%) -0.6 percent Wienerberger (Ø -0.61%) 0.5 percent Ergebnisse (Ø 0.51%) -0.5 percent Quartals (Ø -0.45%) -0.5 percent Lösungen (Ø -0.47%) -0.3 percent Gebäudehülle (Ø -0.30%) 1.2 percent Ziegelproduzent (Ø 1.21%) 0.1 percent Anbietern (Ø 0.15%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%)
∑ -0.19 %

-1.8 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -1.8%)
-1.8 percent Revision (Ø -1.75%)

2.0 percent VERBUND (ISIN: AT0000746409 / 2.0%)
1.6 percent Internetadresse (Ø 1.62%)

-1.2 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / -1.2%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-0.3 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -0.3%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-3.1 percent UNICREDIT (ISIN: IT0005239360 / -3.1%)

0.1 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 0.1%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -0.07 %

-2.3 percent SUSE (ISIN: LU2333210958 / -2.3%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-1.2 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -1.2%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-0.8 percent SONY (ISIN: JP3435000009 / -0.8%)
-0.9 percent Erfolge (Ø -0.88%) 0.1 percent Xbox (Ø 0.15%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%) -0.7 percent Videospielmagazins (Ø -0.65%) -0.5 percent Platz (Ø -0.54%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%)
∑ -0.17 %

-0.7 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -0.7%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-1.8 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -1.8%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-2.8 percent SANOFI (ISIN: FR0000120578 / -2.8%)
-0.3 percent Investments (Ø -0.27%) 0.2 percent Phase- (Ø 0.22%) -1.9 percent Tropenkrankheit (Ø -1.94%) -1.9 percent Valnevas (Ø -1.94%) -2.0 percent Schutzwirkung (Ø -1.96%) 0.0 percent Gesellschafterin (Ø 0.01%) -0.2 percent Positionen (Ø -0.19%) -1.3 percent Finanzinstrumente (Ø -1.33%) -1.9 percent Wachstumsträger (Ø -1.94%) -1.2 percent Perspektiven (Ø -1.21%) -1.6 percent Schwankungen (Ø -1.60%) -0.3 percent Investments (Ø -0.27%) -1.2 percent Fondsmanager (Ø -1.16%) -0.1 percent Bewertungen (Ø -0.07%) -1.2 percent Wachstumsraten (Ø -1.21%) 0.7 percent Pharma- (Ø 0.66%)
∑ -0.89 %

3.7 percent RYANAIR (ISIN: IE00BYTBXV33 / 3.7%)
-2.3 percent Spannungen (Ø -2.30%) 2.3 percent Billigfliegers (Ø 2.34%) -1.1 percent Argument (Ø -1.11%)
∑ -0.36 %

-4.9 percent ROCHE 2 (ISIN: CH0012032113 / -4.9%)
-0.1 percent Markteinführung (Ø -0.11%) 0.1 percent Angestellten (Ø 0.13%) -4.9 percent US-Krankenversicherung (Ø -4.90%) -0.5 percent Amerikaner (Ø -0.51%) 0.1 percent Maßnahme (Ø 0.09%) 0.3 percent Entscheidung (Ø 0.32%) 1.5 percent Wirkstoffklasse (Ø 1.53%) -4.9 percent US-Krankenversicherer (Ø -4.90%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -4.9 percent Patientenorganisationen (Ø -4.90%) -4.9 percent Kostenübernahmeregel (Ø -4.90%) -4.3 percent Etwa (Ø -4.27%) 0.0 percent Erweiterung (Ø 0.02%) 0.4 percent Medikamenten (Ø 0.40%) -0.3 percent Kante (Ø -0.35%) -4.9 percent Eisai (Ø -4.90%) -0.2 percent Halbjahr (Ø -0.20%) -1.1 percent Argument (Ø -1.11%) -4.9 percent Erkenntnislücken (Ø -4.90%) -4.9 percent Endes (Ø -4.90%) -4.9 percent Verfalls (Ø -4.90%) 0.1 percent Chancen (Ø 0.08%) 0.5 percent Anlegern (Ø 0.53%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) 0.9 percent Wirkmechanismen (Ø 0.88%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) -4.9 percent Fehlentscheidungen (Ø -4.90%) -3.0 percent Bereitschaft (Ø -3.05%) -0.5 percent Risikobereitschaft (Ø -0.51%) 2.1 percent Studienergebnisse (Ø 2.13%) -0.1 percent Management (Ø -0.07%) -4.9 percent Innovationsmaschine (Ø -4.90%) -4.9 percent Diabetes-Geschäft (Ø -4.90%) -0.0 percent Medikamente (Ø -0.02%) 0.4 percent Bewertung (Ø 0.38%) -4.9 percent Pharmawerte (Ø -4.90%) 0.0 percent Konzerne (Ø 0.03%) -0.2 percent Firmen (Ø -0.25%) -4.9 percent Tantiemen (Ø -4.90%) 0.1 percent Erlöse (Ø 0.10%)
∑ -1.72 %

-0.6 percent QUALCOMM (ISIN: US7475251036 / -0.6%)

-1.7 percent QIAGEN (ISIN: NL0012169213 / -1.7%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

1.3 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / 1.3%)
0.1 percent Fiskaljahr (Ø 0.08%)

-0.8 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -0.8%)
-0.8 percent Modefirma (Ø -0.83%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.06%) -0.8 percent Medienhäusern (Ø -0.83%) -0.8 percent Rundfunkanbieter (Ø -0.83%) -0.9 percent Einnahmequelle (Ø -0.94%) -0.8 percent Modeunternehmen (Ø -0.83%) -0.8 percent Umkreis (Ø -0.83%) -0.6 percent Deutschland (Ø -0.62%)
∑ -0.71 %

-1.6 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -1.6%)
-2.5 percent Sicherheitsstandard (Ø -2.45%) -2.5 percent Energiefahrzeuge (Ø -2.45%) -2.5 percent NEVs (Ø -2.45%) -2.5 percent NEVs (Ø -2.45%) -2.5 percent Cockpit-Eigenschaften (Ø -2.45%) 0.3 percent Generation (Ø 0.29%) -2.5 percent Speicherbandbreite (Ø -2.45%) -2.5 percent Sensor-Konfigurationen (Ø -2.45%) -1.2 percent Sicherheitsstandards (Ø -1.16%) -2.5 percent High-Tech-Unternehmen (Ø -2.45%) -2.5 percent Passagierfahrzeuge (Ø -2.45%)
∑ -2.08 %

-0.5 percent NEXTERA ENERGY (ISIN: US65339F1012 / -0.5%)
0.2 percent Initiative (Ø 0.19%) 0.5 percent Energieabhängigkeit (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.9 percent Konflikte (Ø -0.93%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -2.6 percent Gas (Ø -2.56%) 0.5 percent Brennstoffen (Ø 0.46%) -1.0 percent Länder (Ø -0.99%) 0.5 percent Einfuhren (Ø 0.45%) -0.2 percent Form (Ø -0.17%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -1.3 percent Preissteigerungen (Ø -1.28%) 0.0 percent Energieträgern (Ø 0.03%) 0.5 percent Kostenliga (Ø 0.45%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.3 percent Momentum (Ø 0.27%) -0.8 percent Fonds (Ø -0.76%) 0.2 percent Unternehmens (Ø 0.21%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.3 percent Wende (Ø 0.34%) 0.5 percent Corona-Hilfspaket (Ø 0.45%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) -0.6 percent Umbaus (Ø -0.57%) 0.5 percent Kraftakt (Ø 0.47%) -0.2 percent Abhängigkeit (Ø -0.22%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Vereinfachung (Ø 0.51%) 0.8 percent Sprung (Ø 0.76%) 0.5 percent Flaschenhals (Ø 0.45%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) -0.3 percent Betreiber (Ø -0.28%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.2 percent Wind- (Ø 0.25%) 0.4 percent Windparks (Ø 0.43%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Aussichten (Ø 0.20%) 0.5 percent Windanlagen (Ø 0.45%) -0.3 percent Bestand (Ø -0.27%) -0.8 percent Akteur (Ø -0.82%) 0.5 percent Riese (Ø 0.45%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) 0.5 percent Energiesektor (Ø 0.45%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.00%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) -0.2 percent Zuflüsse (Ø -0.19%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -1.6 percent Tochter (Ø -1.56%) 0.5 percent Champion (Ø 0.47%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) 0.5 percent Energieausbeute (Ø 0.45%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.5 percent Silizium (Ø 0.45%) 0.5 percent Modulen (Ø 0.45%) 0.8 percent Luft (Ø 0.78%) 0.4 percent Ölriesen (Ø 0.44%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) 0.0 percent Erweiterung (Ø 0.02%) -0.7 percent Basis (Ø -0.73%) 0.5 percent Invertern (Ø 0.45%) 0.5 percent Photovoltaikmodule (Ø 0.45%) 0.5 percent Set (Ø 0.45%) 0.6 percent Module (Ø 0.58%) -0.2 percent System (Ø -0.17%) 0.5 percent Modul (Ø 0.45%) 0.8 percent Effizienz (Ø 0.84%) -0.5 percent Primus (Ø -0.53%) 0.4 percent Gigawatt (Ø 0.37%) 0.5 percent Gaspreisen (Ø 0.45%) 0.5 percent Lieferung (Ø 0.48%) 0.5 percent Belebung (Ø 0.51%) 0.5 percent Kraftwerke (Ø 0.52%) 0.2 percent Europäer (Ø 0.17%) 0.1 percent Geschäft (Ø 0.13%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.70%) 0.5 percent Energiemanagement (Ø 0.45%) -0.1 percent Tonnen (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.1 percent Strom (Ø -0.15%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Elektrolyseur (Ø 0.45%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) -0.2 percent Energie (Ø -0.21%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.37%) 0.2 percent Impulsen (Ø 0.22%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.8 percent Herstellern (Ø 0.80%) -0.5 percent Zuwächsen (Ø -0.47%) 0.5 percent Revolution (Ø 0.48%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.14%) 0.5 percent Bullen-Zyklus (Ø 0.45%) 0.0 percent Beitrag (Ø 0.02%) 0.5 percent Ballard (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) -0.2 percent Energien (Ø -0.22%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.05%) 0.5 percent Solarmodule (Ø 0.49%) -0.0 percent Wasserstoff (Ø -0.04%) 0.5 percent Wasserstoffmarkt (Ø 0.45%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) 0.3 percent Entwicklern (Ø 0.30%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) 0.6 percent Bereiche (Ø 0.61%) 0.2 percent Verdopplung (Ø 0.20%)
∑ 0.06 %

3.2 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 3.2%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -0.07 %

0.5 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / 0.5%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-2.0 percent ING (ISIN: NL0011821202 / -2.0%)
-2.0 percent Zahlenfolgen (Ø -1.98%) -2.0 percent Banken (Ø -2.00%) -2.0 percent Überweisungsformular (Ø -1.98%) -1.3 percent Überweisungen (Ø -1.27%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.11%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) -0.3 percent KI (Ø -0.26%) -0.7 percent Bedeutung (Ø -0.72%) -2.0 percent US-amerikanischer (Ø -1.98%) -2.0 percent Sparkasse (Ø -1.98%) -0.2 percent Nutzung (Ø -0.18%) -2.0 percent Gini (Ø -1.98%) -0.6 percent Kooperation (Ø -0.63%) -0.3 percent KI (Ø -0.26%) -1.1 percent Buch (Ø -1.14%) -0.3 percent KI (Ø -0.26%) -1.1 percent Buch (Ø -1.14%) -2.0 percent Nachforschungen (Ø -1.98%) -0.8 percent Fazit (Ø -0.75%) -0.5 percent Informationen (Ø -0.45%) -2.0 percent QR-Codes (Ø -1.98%) 2.0 percent Kreditinstitute (Ø 2.00%)
∑ -0.92 %

0.0 percent HYUNDAI (ISIN: KR7005380001 / 0.0%)
-1.7 percent Kilometer (Ø -1.66%) -0.7 percent Wiederaufbau (Ø -0.67%) -0.4 percent Andererseits (Ø -0.38%) 0.5 percent Absatzmarkt (Ø 0.53%) 0.5 percent Absatzmarkt (Ø 0.53%) -0.8 percent Vorstandsvorsitzende (Ø -0.83%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) 0.2 percent Technologiekonzerns (Ø 0.23%) 0.6 percent Autohersteller (Ø 0.55%) -0.7 percent Automobilhersteller (Ø -0.73%) -0.8 percent Tradition (Ø -0.79%) 0.6 percent Scheine (Ø 0.60%) -0.4 percent Gesellschaft (Ø -0.43%) -0.4 percent AG (Ø -0.38%) -0.2 percent DaimlerChrysler (Ø -0.17%) -0.4 percent Gesellschaft (Ø -0.43%) -0.3 percent Hauptversammlung (Ø -0.26%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.39%) 0.1 percent Comeback (Ø 0.14%) -1.2 percent Wachstumsraten (Ø -1.21%) 0.1 percent Ressourcen (Ø 0.09%) 1.0 percent Börsengang (Ø 1.01%) -0.4 percent Mobilitätsdienstleistungen (Ø -0.37%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.77%) -0.7 percent Konzernstrategie (Ø -0.70%) -0.8 percent Maßnahmen (Ø -0.84%) 0.4 percent Hersteller (Ø 0.37%) 0.1 percent Produktion (Ø 0.05%)
∑ -0.24 %

-1.1 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -1.1%)
-1.1 percent Düsseldorf (Ø -1.12%) -0.1 percent Anteile (Ø -0.15%) -0.7 percent Mitglied (Ø -0.70%)
∑ -0.66 %

-0.4 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / -0.4%)
0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.00%)

1.0 percent HARLEY-DAVIDSON (ISIN: US4128221086 / 1.0%)

0.2 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / 0.2%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-2.1 percent ESSILORLUXOTICA (ISIN: FR0000121667 / -2.1%)
-0.5 percent Höhe (Ø -0.46%)

0.0 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 0.0%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -0.07 %

0.4 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / 0.4%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -0.07 %

-2.0 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / -2.0%)
0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.00%)

-0.8 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -0.8%)

-0.1 percent CITIGROUP (ISIN: US1729674242 / -0.1%)
3.1 percent Kerzenkörper (Ø 3.07%) -1.7 percent Anlaufmarke (Ø -1.66%) 0.2 percent Durchbruch (Ø 0.25%) 0.4 percent Kursrückgang (Ø 0.41%) 0.3 percent Trading (Ø 0.28%) 0.1 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.13%) 0.0 percent Berichterstattung (Ø 0.03%) 0.1 percent Sachkenntnis (Ø 0.13%) -0.7 percent Investment (Ø -0.66%) 0.1 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.13%) 0.2 percent Nachträge (Ø 0.22%) 0.1 percent Emittenten (Ø 0.09%) -0.3 percent Investments (Ø -0.27%)
∑ 0.17 %

0.3 percent CARL ZEISS MEDITEC (ISIN: DE0005313704 / 0.3%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-0.3 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / -0.3%)
-0.3 percent Investments (Ø -0.27%) 0.2 percent Phase- (Ø 0.22%) -1.9 percent Tropenkrankheit (Ø -1.94%) -1.9 percent Valnevas (Ø -1.94%) -2.0 percent Schutzwirkung (Ø -1.96%) 0.0 percent Gesellschafterin (Ø 0.01%) -0.2 percent Positionen (Ø -0.19%) -1.3 percent Finanzinstrumente (Ø -1.33%) -1.9 percent Wachstumsträger (Ø -1.94%) -1.2 percent Perspektiven (Ø -1.21%) -1.6 percent Schwankungen (Ø -1.60%) -0.3 percent Investments (Ø -0.27%) -1.2 percent Fondsmanager (Ø -1.16%) -0.1 percent Bewertungen (Ø -0.07%) -1.2 percent Wachstumsraten (Ø -1.21%) 0.7 percent Pharma- (Ø 0.66%)
∑ -0.89 %

-1.3 percent BIJOU BRIGITTE (ISIN: DE0005229504 / -1.3%)
-0.5 percent Quartals (Ø -0.45%) -0.4 percent Umsatzzuwachs (Ø -0.39%) -1.3 percent Lockdown-Phase (Ø -1.31%) 0.9 percent Ansprechpartnerin (Ø 0.86%)
∑ -0.32 %

-1.1 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / -1.1%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-2.8 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -2.8%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.09%) -0.0 percent Gewinnzahlen (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.09%)
∑ -0.07 %

3.0 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / 3.0%)
-0.8 percent RenditenFür (Ø -0.81%) -0.1 percent Ausschüttungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.8 percent Dividendenjäger (Ø -0.81%) -0.8 percent Lieferschwierigkeiten (Ø -0.77%) -0.8 percent Nebenwerte-Magazin (Ø -0.81%) -0.4 percent Umsätzen (Ø -0.44%) -0.7 percent Renditen (Ø -0.74%) 0.2 percent Technologiekonzern (Ø 0.22%) -0.1 percent Dividenden (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -0.19%) -0.7 percent Transformation (Ø -0.67%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -0.9 percent Wachstumspotential (Ø -0.93%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.5 percent Termine (Ø -0.48%)
∑ -0.37 %

-4.0 percent AHOLD DELHAIZE (ISIN: NL0011794037 / -4.0%)
0.2 percent Aktienrückkäufen (Ø 0.19%) -0.5 percent Ausblick (Ø -0.54%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.29%) -0.2 percent Cashflow (Ø -0.18%) -4.0 percent Online-Services (Ø -4.01%) -4.0 percent Kopfschmerzen (Ø -4.01%) 0.9 percent Verkaufspreise (Ø 0.92%) 0.0 percent Herausforderungen (Ø 0.04%) -0.7 percent Gewinnbeteiligung (Ø -0.73%) -0.5 percent Anleihezinsen (Ø -0.46%) 0.1 percent Dividendenzahler (Ø 0.11%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.1 percent Kriterien (Ø -0.11%) -1.2 percent Aspekte (Ø -1.22%) -0.4 percent Kursverläufe (Ø -0.37%) 0.2 percent Volatilität (Ø 0.25%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) 0.1 percent Energieunternehmen (Ø 0.10%) -4.0 percent Ladestandort (Ø -4.01%) 0.1 percent Anforderungen (Ø 0.14%) -4.0 percent EV-Ladelösung (Ø -4.01%) -0.2 percent Partnern (Ø -0.21%) -0.1 percent Portfolio (Ø -0.10%) -4.0 percent Ladesäule (Ø -4.01%) 0.1 percent Programm (Ø 0.11%) -4.0 percent Investment-Grade-Ratings (Ø -4.01%)
∑ -0.99 %

-0.3 percent AFLAC (ISIN: US0010551028 / -0.3%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.34%)

generated 23:14:47 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE