NEWS2STOCKS

2022-04-18

-0.9 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -0.9%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Marktzinsen (Ø -0.68%) -1.0 percent Wachstumsziel (Ø -0.99%) -0.5 percent Phase (Ø -0.54%) -0.8 percent US-Großbank (Ø -0.84%) -0.8 percent Sondereinfluss (Ø -0.84%) -0.8 percent Übernahmeversuchs (Ø -0.84%) -0.8 percent Schanghai (Ø -0.84%) -0.1 percent Einnahmen (Ø -0.15%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -0.98%) -0.3 percent Mindestlohn (Ø -0.27%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.01%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.01%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.8 percent Ölprodukte (Ø -0.85%) -1.4 percent Unsicherheiten (Ø -1.37%) -0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 0.9 percent Abschlägen (Ø 0.90%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Marktzinsen (Ø -0.68%) -1.0 percent Wachstumsziel (Ø -0.99%) -0.5 percent Phase (Ø -0.54%) -0.8 percent US-Großbank (Ø -0.84%) -0.8 percent Sondereinfluss (Ø -0.84%) -0.8 percent Übernahmeversuchs (Ø -0.84%) -0.8 percent Schanghai (Ø -0.84%) -0.1 percent Einnahmen (Ø -0.15%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -0.98%) -0.3 percent Mindestlohn (Ø -0.27%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.01%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.01%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.8 percent Ölprodukte (Ø -0.85%) -1.4 percent Unsicherheiten (Ø -1.37%)
∑ -0.42 %

0.0 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / 0.0%)
-0.7 percent Zweifel (Ø -0.74%) -0.1 percent Dortmunder (Ø -0.11%) 0.8 percent Spieltag (Ø 0.81%) -0.1 percent Punkte (Ø -0.15%) -0.1 percent Fall (Ø -0.08%) -0.9 percent Duell (Ø -0.91%) 0.0 percent Meisterfeier (Ø 0.00%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.7 percent Minuten (Ø -0.71%) -0.6 percent Stadion (Ø -0.55%) -0.3 percent Verein (Ø -0.26%) 0.9 percent Tor (Ø 0.86%) 0.0 percent Vorspielen (Ø 0.00%) -0.5 percent Dimensionen (Ø -0.49%) 0.2 percent Vorstellung (Ø 0.20%) -0.3 percent Verein (Ø -0.26%) 0.0 percent Meisterfeier (Ø 0.00%) -0.6 percent Rose (Ø -0.58%) 0.0 percent Spektakel (Ø 0.00%) 0.1 percent Spaß (Ø 0.11%) 0.5 percent Atmosphäre (Ø 0.45%) -0.3 percent Halbzeit (Ø -0.30%) -0.9 percent Leistung (Ø -0.89%) 0.0 percent Klassenerhalt (Ø 0.00%) 1.2 percent Pluspunkte (Ø 1.22%) 0.0 percent Meisterfeier (Ø 0.00%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.7 percent Minuten (Ø -0.71%) -0.6 percent Stadion (Ø -0.55%) -0.3 percent Verein (Ø -0.26%) 0.9 percent Tor (Ø 0.86%) 0.0 percent Vorspielen (Ø 0.00%) -0.5 percent Dimensionen (Ø -0.49%) 0.2 percent Vorstellung (Ø 0.20%) -0.3 percent Verein (Ø -0.26%) 0.0 percent Meisterfeier (Ø 0.00%) -0.6 percent Rose (Ø -0.58%) 0.0 percent Spektakel (Ø 0.00%) 0.1 percent Spaß (Ø 0.11%) 0.5 percent Atmosphäre (Ø 0.45%) -0.3 percent Halbzeit (Ø -0.30%) -0.9 percent Leistung (Ø -0.89%) 0.0 percent Klassenerhalt (Ø 0.00%) 1.2 percent Pluspunkte (Ø 1.22%) 0.3 percent Satz (Ø 0.31%) 0.0 percent Meisterfeier (Ø 0.00%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.7 percent Minuten (Ø -0.71%) -0.6 percent Stadion (Ø -0.55%) -0.3 percent Verein (Ø -0.26%) 0.9 percent Tor (Ø 0.86%) 0.0 percent Vorspielen (Ø 0.00%) -0.5 percent Dimensionen (Ø -0.49%) 0.2 percent Vorstellung (Ø 0.20%) -0.3 percent Verein (Ø -0.26%) 0.0 percent Meisterfeier (Ø 0.00%) -0.6 percent Rose (Ø -0.58%) 0.0 percent Spektakel (Ø 0.00%) 0.1 percent Spaß (Ø 0.11%) 0.5 percent Atmosphäre (Ø 0.45%) -0.3 percent Halbzeit (Ø -0.30%) -0.9 percent Leistung (Ø -0.89%) 0.0 percent Klassenerhalt (Ø 0.00%) 1.2 percent Pluspunkte (Ø 1.22%)
∑ -0.11 %

-2.3 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -2.3%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Marktzinsen (Ø -0.68%) -1.0 percent Wachstumsziel (Ø -0.99%) -0.5 percent Phase (Ø -0.54%) -0.8 percent US-Großbank (Ø -0.84%) -0.8 percent Sondereinfluss (Ø -0.84%) -0.8 percent Übernahmeversuchs (Ø -0.84%) -0.8 percent Schanghai (Ø -0.84%) -0.1 percent Einnahmen (Ø -0.15%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -0.98%) -0.3 percent Mindestlohn (Ø -0.27%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.01%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.01%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.8 percent Ölprodukte (Ø -0.85%) -1.4 percent Unsicherheiten (Ø -1.37%) -0.3 percent Joint-Venture-Partner (Ø -0.29%)
∑ -0.60 %

0.0 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 0.0%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.14%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.52%) -1.8 percent Vorjahresquartal (Ø -1.78%) 0.0 percent Vorjahresmonat (Ø 0.00%) 0.0 percent Shopping-Event (Ø 0.00%) -0.1 percent Smartphone-Markt (Ø -0.10%) 0.0 percent Neil (Ø 0.00%) 0.0 percent Preiswettkampf (Ø 0.00%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%)
∑ -0.26 %

0.0 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 0.0%)
0.0 percent Hitze (Ø 0.00%) 0.0 percent Vereinigung (Ø 0.00%) 0.4 percent Treibstoffpreise (Ø 0.39%) 0.4 percent Städten (Ø 0.42%) 0.0 percent Treibstoffpreisentwicklungen (Ø 0.00%) 0.0 percent Salauddin (Ø 0.00%) 0.4 percent Treibstoffpreise (Ø 0.39%) -0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ 0.09 %

0.0 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 0.0%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

0.0 percent JOHNSON JOHNSON (ISIN: US4781601046 / 0.0%)
-0.3 percent Einkommen (Ø -0.32%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.8 percent Faktor (Ø -0.82%) 0.0 percent Dividenden (Ø 0.01%) 0.0 percent Standardwerte (Ø 0.00%) 0.5 percent Dividenden-Aktien (Ø 0.46%) 0.0 percent Geldbetrag (Ø 0.00%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Dividendentitel (Ø -0.26%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.13%) 0.2 percent Fiskaljahr (Ø 0.18%)
∑ -0.07 %

1.5 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 1.5%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 0.4 percent Konjunkturdaten (Ø 0.36%) -1.1 percent Lockdowns (Ø -1.11%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.72%) -4.5 percent Zentralbank (Ø -4.45%) -1.0 percent Prozentpunkt (Ø -0.99%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.52%) -0.5 percent Aktienmarkt (Ø -0.54%) -0.6 percent Verlauf (Ø -0.58%) -0.2 percent Verlusten (Ø -0.24%) 0.4 percent Konjunkturdaten (Ø 0.36%) 1.5 percent Kreditzinsen (Ø 1.51%) -6.3 percent Landeswährung (Ø -6.34%) 1.5 percent Notenbank-Gouverneurs (Ø 1.51%) 1.5 percent Finanzministers (Ø 1.51%) 1.5 percent Abwertung (Ø 1.51%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.52%) -0.3 percent Kosten (Ø -0.32%) -0.0 percent Branchen (Ø -0.04%) -0.3 percent Gewinne (Ø -0.34%) 1.6 percent Yen (Ø 1.59%) 1.6 percent Yen (Ø 1.59%)
∑ -0.30 %

0.0 percent BANK OF AMERICA (ISIN: US0605051046 / 0.0%)
-0.4 percent Erträge (Ø -0.37%) 1.9 percent Verbraucherkreditgeschäft (Ø 1.92%) 0.0 percent Corona-Hilfsprogrammen (Ø 0.00%) 0.0 percent Inflationsrisiken (Ø 0.00%) -0.8 percent Lieferkettenprobleme (Ø -0.85%) -0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Marktzinsen (Ø -0.68%) -1.0 percent Wachstumsziel (Ø -0.99%) -0.5 percent Phase (Ø -0.54%) -0.8 percent US-Großbank (Ø -0.84%) -0.8 percent Sondereinfluss (Ø -0.84%) -0.8 percent Übernahmeversuchs (Ø -0.84%) -0.8 percent Schanghai (Ø -0.84%) -0.1 percent Einnahmen (Ø -0.15%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -0.98%) -0.3 percent Mindestlohn (Ø -0.27%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.01%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.01%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.8 percent Ölprodukte (Ø -0.85%) -1.4 percent Unsicherheiten (Ø -1.37%)
∑ -0.51 %

0.0 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / 0.0%)
-0.3 percent Einkommen (Ø -0.32%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.8 percent Faktor (Ø -0.82%) 0.0 percent Dividenden (Ø 0.01%) 0.0 percent Standardwerte (Ø 0.00%) 0.5 percent Dividenden-Aktien (Ø 0.46%) 0.0 percent Geldbetrag (Ø 0.00%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Dividendentitel (Ø -0.26%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.13%)
∑ -0.09 %

0.0 percent WACKER (ISIN: DE000WACK012 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

0.0 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

0.0 percent VERIZON (ISIN: US92343V1044 / 0.0%)
-0.3 percent Inflation (Ø -0.35%) -0.7 percent Marktzinsen (Ø -0.68%) -1.0 percent Wachstumsziel (Ø -0.99%) -0.5 percent Phase (Ø -0.54%) -0.8 percent US-Großbank (Ø -0.84%) -0.8 percent Sondereinfluss (Ø -0.84%) -0.8 percent Übernahmeversuchs (Ø -0.84%) -0.8 percent Schanghai (Ø -0.84%) -0.1 percent Einnahmen (Ø -0.15%) -1.0 percent Mitarbeiter (Ø -0.98%) -0.3 percent Mindestlohn (Ø -0.27%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.01%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.01%) -0.8 percent Wochenende (Ø -0.78%) -0.8 percent Ölprodukte (Ø -0.85%) -1.4 percent Unsicherheiten (Ø -1.37%)
∑ -0.71 %

0.0 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / 0.0%)
0.2 percent Fiskaljahr (Ø 0.18%)

0.0 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

1.3 percent TELENOR ASA (ISIN: NO0010063308 / 1.3%)
0.5 percent NOK (Ø 0.53%)

0.0 percent SUSE (ISIN: LU2333210958 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.1 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 0.1%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

-1.3 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -1.3%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (ISIN: CA76131D1033 / 0.0%)

0.0 percent QUALCOMM (ISIN: US7475251036 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

0.0 percent QIAGEN (ISIN: NL0012169213 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / 0.0%)
0.0 percent ESC (Ø 0.00%) 0.0 percent Song (Ø 0.00%) 0.0 percent Interpreten (Ø 0.00%)
∑ 0.00 %

0.0 percent PROCTER GAMBLE (ISIN: US7427181091 / 0.0%)
-0.3 percent Einkommen (Ø -0.32%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.8 percent Faktor (Ø -0.82%) 0.0 percent Dividenden (Ø 0.01%) 0.0 percent Standardwerte (Ø 0.00%) 0.5 percent Dividenden-Aktien (Ø 0.46%) 0.0 percent Geldbetrag (Ø 0.00%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Dividendentitel (Ø -0.26%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.13%)
∑ -0.09 %

0.0 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / 0.0%)
0.2 percent Fiskaljahr (Ø 0.18%)

0.0 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / 0.0%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

1.6 percent NORSK HYDRO ASA (ISIN: NO0005052605 / 1.6%)
0.5 percent NOK (Ø 0.53%)

0.0 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.0%)
-0.3 percent Einkommen (Ø -0.32%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.8 percent Faktor (Ø -0.82%) 0.0 percent Dividenden (Ø 0.01%) 0.0 percent Standardwerte (Ø 0.00%) 0.5 percent Dividenden-Aktien (Ø 0.46%) 0.0 percent Geldbetrag (Ø 0.00%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Dividendentitel (Ø -0.26%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.13%)
∑ -0.09 %

-2.4 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -2.4%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

-1.9 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -1.9%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

0.0 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

0.0 percent MCDONALDS (ISIN: US5801351017 / 0.0%)
-0.3 percent Einkommen (Ø -0.32%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.8 percent Faktor (Ø -0.82%) 0.0 percent Dividenden (Ø 0.01%) 0.0 percent Standardwerte (Ø 0.00%) 0.5 percent Dividenden-Aktien (Ø 0.46%) 0.0 percent Geldbetrag (Ø 0.00%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Dividendentitel (Ø -0.26%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.13%)
∑ -0.09 %

0.9 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 0.9%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

0.0 percent LEIFHEIT (ISIN: DE0006464506 / 0.0%)
0.6 percent Berechnungen (Ø 0.56%)

0.0 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 0.0%)
0.6 percent Potenzial (Ø 0.63%)

0.0 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent ITT 2 (ISIN: US45073V1089 / 0.0%)

0.0 percent INTEL (ISIN: US4581401001 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

-1.1 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -1.1%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent IBM (ISIN: US4592001014 / 0.0%)
0.2 percent Fiskaljahr (Ø 0.18%)

0.0 percent HASBRO (ISIN: US4180561072 / 0.0%)

0.0 percent GOLDMAN SACHS (ISIN: US38141G1040 / 0.0%)
0.0 percent Charles (Ø 0.00%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -2.4 percent Richtung (Ø -2.37%) -2.2 percent Anleihen (Ø -2.20%) 0.4 percent US-Staatsanleihen (Ø 0.37%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) -2.4 percent Richtung (Ø -2.37%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) -1.4 percent Anleiherenditen (Ø -1.44%) 0.0 percent Inflationserwartungen (Ø 0.00%) -0.6 percent Rendite (Ø -0.61%) -2.8 percent Wachstumsaussichten (Ø -2.78%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.01%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) -1.4 percent Anleiherenditen (Ø -1.44%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.01%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.6 percent Europa (Ø 0.58%) 0.8 percent Zinserhöhung (Ø 0.76%)
∑ -0.37 %

0.0 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent EDISON INTERNATIONAL (ISIN: US2810201077 / 0.0%)

0.0 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 0.0%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

0.0 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / 0.0%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

0.0 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

1.0 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / 1.0%)

1.8 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / 1.8%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.33%)

0.0 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 0.0%)
-0.3 percent Einkommen (Ø -0.32%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.8 percent Faktor (Ø -0.82%) 0.0 percent Dividenden (Ø 0.01%) 0.0 percent Standardwerte (Ø 0.00%) 0.5 percent Dividenden-Aktien (Ø 0.46%) 0.0 percent Geldbetrag (Ø 0.00%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Dividendentitel (Ø -0.26%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.13%)
∑ -0.09 %

0.0 percent CITIGROUP (ISIN: US1729674242 / 0.0%)
0.0 percent Charles (Ø 0.00%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -2.4 percent Richtung (Ø -2.37%) -2.2 percent Anleihen (Ø -2.20%) 0.4 percent US-Staatsanleihen (Ø 0.37%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) -2.4 percent Richtung (Ø -2.37%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) -1.4 percent Anleiherenditen (Ø -1.44%) 0.0 percent Inflationserwartungen (Ø 0.00%) -0.6 percent Rendite (Ø -0.61%) -2.8 percent Wachstumsaussichten (Ø -2.78%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.01%) 1.0 percent Korrelation (Ø 0.98%) -1.4 percent Anleiherenditen (Ø -1.44%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.01%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.6 percent Europa (Ø 0.58%) 0.8 percent Zinserhöhung (Ø 0.76%)
∑ -0.37 %

0.0 percent CARL ZEISS MEDITEC (ISIN: DE0005313704 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / 0.0%)
-0.3 percent Joint-Venture-Partner (Ø -0.29%)

0.0 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / 0.0%)
-0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.2 percent Stillstand (Ø -0.16%) -0.2 percent Konzernlenker (Ø -0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.14%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.39%) 0.4 percent Aufgabe (Ø 0.36%) -0.2 percent Vertrags (Ø -0.16%) -0.3 percent Leitung (Ø -0.28%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.50%) 0.2 percent Technologie (Ø 0.25%) -0.2 percent Wachstum (Ø -0.18%) -1.5 percent Vorreiter (Ø -1.48%) -0.6 percent Stärken (Ø -0.62%) -1.6 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.58%) -0.3 percent Gründen (Ø -0.33%) -0.2 percent CEOAuch (Ø -0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Barclays-CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzaufsichtsbehörde (Ø -0.16%) -0.2 percent Sexualstraftäter (Ø -0.16%) -0.2 percent Partnerin (Ø -0.16%) -0.2 percent Ausbeutung (Ø -0.16%) -0.2 percent Investmentbanker (Ø -0.16%) -0.4 percent E-Mails (Ø -0.36%) -0.2 percent Barclays-Chef (Ø -0.16%) 0.2 percent Prozessoren (Ø 0.19%) 0.4 percent Leiter (Ø 0.39%) -0.2 percent Intel-CEO (Ø -0.16%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.1 percent Job (Ø 0.07%) -0.1 percent Chip (Ø -0.07%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Amazon-Chef (Ø -0.16%) -1.1 percent Tech-Konzern (Ø -1.11%) -0.2 percent CTO (Ø -0.16%) 0.2 percent Unternehmensangaben (Ø 0.16%) -0.4 percent Sparten (Ø -0.44%) -0.2 percent Chefwechsel (Ø -0.16%) -0.1 percent Industriekonzern (Ø -0.12%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.64%) -0.7 percent Auswirkungen (Ø -0.71%) -1.0 percent Branche (Ø -0.98%) -0.5 percent Präsidenten (Ø -0.50%) -0.4 percent Vorstandsvorsitzender (Ø -0.41%)
∑ -0.26 %

0.0 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

0.0 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / 0.0%)
-0.3 percent Einkommen (Ø -0.32%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.8 percent Faktor (Ø -0.82%) 0.0 percent Dividenden (Ø 0.01%) 0.0 percent Standardwerte (Ø 0.00%) 0.5 percent Dividenden-Aktien (Ø 0.46%) 0.0 percent Geldbetrag (Ø 0.00%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Dividendentitel (Ø -0.26%) -0.1 percent Dividendenrendite (Ø -0.09%) -0.1 percent Anlageempfehlung (Ø -0.13%)
∑ -0.09 %

0.0 percent AMD (ISIN: US0079031078 / 0.0%)
0.2 percent Fiskaljahr (Ø 0.18%)

-1.7 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -1.7%)
-0.1 percent Bilanzen (Ø -0.12%) -0.1 percent Gewinnzahlen (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

0.0 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / 0.0%)
-0.1 percent DividendeAnleger (Ø -0.13%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.31%) -0.1 percent Telefonica (Ø -0.13%) -0.1 percent Kommunikationsdienstleister (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.1 percent Techwerteindex (Ø -0.13%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) 0.1 percent Dividende (Ø 0.08%) -0.3 percent Anleger (Ø -0.31%)
∑ -0.03 %

generated 23:05:04 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE