NEWS2STOCKS

2022-05-11

-7.7 percent BAYER (-7.7%)

9.2 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / 9.2%)
0.5 percent Satz (Ø 0.54%) 2.2 percent Kennziffern (Ø 2.23%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 9.2 percent Vormaterial- (Ø 9.19%) 3.2 percent Früchte (Ø 3.22%) 0.3 percent Kommentar (Ø 0.33%) 2.1 percent Fazit (Ø 2.09%) 7.5 percent Mittelfluss (Ø 7.48%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.2 percent Thyssenkrupp (Ø 2.24%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.6 percent Mittelabfluss (Ø 2.58%) 0.7 percent Energieträger (Ø 0.73%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 9.2 percent Abrufe (Ø 9.19%) -0.9 percent Mitarbeiter (Ø -0.92%) 3.8 percent Spin-off (Ø 3.83%) 0.4 percent Fragezeichen (Ø 0.43%) 2.3 percent Umfeldes (Ø 2.26%) -0.5 percent Transformation (Ø -0.54%) 3.8 percent Förderzusagen (Ø 3.83%) 2.6 percent Mittelabfluss (Ø 2.58%) 2.2 percent Kennziffern (Ø 2.23%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 9.2 percent Vormaterial- (Ø 9.19%) 3.2 percent Früchte (Ø 3.22%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 0.6 percent Trading-Chancen (Ø 0.56%) -0.0 percent Aktien (Ø -0.01%) 1.6 percent Klicke (Ø 1.55%) -0.0 percent Aktien (Ø -0.01%) 0.6 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.59%) -0.7 percent Aktienkurs (Ø -0.71%) 2.2 percent Kennziffern (Ø 2.23%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 9.2 percent Vormaterial- (Ø 9.19%) 3.2 percent Früchte (Ø 3.22%) 0.3 percent Kommentar (Ø 0.33%) 2.1 percent Fazit (Ø 2.09%) 7.5 percent Mittelfluss (Ø 7.48%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.2 percent Thyssenkrupp (Ø 2.24%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.6 percent Mittelabfluss (Ø 2.58%) 0.7 percent Energieträger (Ø 0.73%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 9.2 percent Abrufe (Ø 9.19%) -0.9 percent Mitarbeiter (Ø -0.92%) 3.8 percent Spin-off (Ø 3.83%) 0.4 percent Fragezeichen (Ø 0.43%) 2.3 percent Umfeldes (Ø 2.26%) -0.5 percent Transformation (Ø -0.54%) 3.8 percent Förderzusagen (Ø 3.83%) 2.6 percent Mittelabfluss (Ø 2.58%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 0.1 percent Geschäftsjahr (Ø 0.09%) 1.9 percent Millionen-Euro-Bereich (Ø 1.89%) -2.2 percent Angriffskrieg (Ø -2.17%) 9.2 percent Teil-Börsengang (Ø 9.19%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.26%) 2.2 percent Kennziffern (Ø 2.23%) 2.1 percent Fazit (Ø 2.09%) 7.5 percent Mittelfluss (Ø 7.48%) 1.1 percent Börsengang (Ø 1.10%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.00%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 4.6 percent Jahresziel (Ø 4.62%) 2.2 percent Kennziffern (Ø 2.23%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 9.2 percent Vormaterial- (Ø 9.19%) 3.2 percent Früchte (Ø 3.22%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.6 percent Mittelabfluss (Ø 2.58%) 0.7 percent Energieträger (Ø 0.73%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 2.6 percent Mittelabfluss (Ø 2.58%) 2.2 percent Kennziffern (Ø 2.23%) 2.1 percent Fazit (Ø 2.09%) 7.5 percent Mittelfluss (Ø 7.48%) 1.1 percent Börsengang (Ø 1.10%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.00%)
∑ 2.09 %

-8.0 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -8.0%)
0.4 percent Rückruf (Ø 0.43%) -1.2 percent Risikohäufung (Ø -1.20%) -1.2 percent BatteriepacksAngaben (Ø -1.20%) -1.2 percent Batteriepack (Ø -1.20%) -1.2 percent Montagefläche (Ø -1.20%) -0.9 percent Fällen (Ø -0.89%) -1.2 percent Batteriepacks (Ø -1.20%) 0.0 percent Sicherheitsrisiko (Ø 0.00%) -1.1 percent Verbrenner (Ø -1.11%) -1.2 percent Kaufofferte (Ø -1.22%) 1.7 percent Gebot (Ø 1.74%) -1.6 percent Vermögen (Ø -1.61%) 0.8 percent Pappenstiel (Ø 0.77%) -0.9 percent Geld (Ø -0.93%) -0.1 percent Kredite (Ø -0.09%) 0.4 percent Nachricht (Ø 0.42%) -0.5 percent Verkäufe (Ø -0.45%) -0.8 percent Gründen (Ø -0.76%) -3.4 percent Pakete (Ø -3.38%) 0.0 percent Aktionäre (Ø 0.03%) -8.0 percent Hobby (Ø -7.97%) -1.4 percent Aktivitäten (Ø -1.36%) 0.1 percent Intelligenz (Ø 0.08%) -8.0 percent Schlafpensum (Ø -7.97%) -1.8 percent Ausfälle (Ø -1.78%) -8.0 percent Twitter-Meldungen (Ø -7.97%) -8.0 percent Verstimmungen (Ø -7.97%) 1.0 percent Gigafactory (Ø 0.98%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) -1.3 percent Musk (Ø -1.32%) -0.7 percent Umfeld (Ø -0.69%) 0.5 percent Wandel (Ø 0.50%) -0.3 percent Energie (Ø -0.31%) -2.1 percent Tonne (Ø -2.06%) -0.1 percent Fahrzeuge (Ø -0.15%) -8.0 percent Rohstoffabbau (Ø -7.97%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) -0.9 percent Fehler (Ø -0.87%) -0.2 percent Fahrzeugen (Ø -0.16%) -0.1 percent Fahrzeuge (Ø -0.15%) 0.1 percent Insider (Ø 0.05%) -0.5 percent Investoren (Ø -0.52%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -0.1 percent Modellen (Ø -0.06%) -2.6 percent Fahrzeugprojekten (Ø -2.64%) -5.2 percent US-Herstellers (Ø -5.16%) -0.9 percent Renditen (Ø -0.92%) -2.6 percent Bulli-Nachfolgers (Ø -2.64%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -2.6 percent Lieferdatum (Ø -2.64%) -1.3 percent Ausbauphase (Ø -1.31%) -3.4 percent Schicht (Ø -3.35%) -3.4 percent Schicht (Ø -3.35%) -8.0 percent Studienplätze (Ø -7.97%) -8.0 percent Ausbildungsbetrieb (Ø -7.97%) -0.4 percent Auflagen (Ø -0.43%) -2.0 percent Hickhack (Ø -2.03%) -0.5 percent Sorge (Ø -0.49%) 3.5 percent Foto (Ø 3.49%) -0.5 percent Grenzen (Ø -0.51%) -4.8 percent Musk-Deal (Ø -4.84%) 0.9 percent Unsicherheit (Ø 0.94%) -1.6 percent Rahmen (Ø -1.65%) -4.8 percent Boss (Ø -4.84%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.42%) -3.7 percent Regularien (Ø -3.71%) -1.5 percent Struktur (Ø -1.46%) -4.8 percent Governance-Struktur (Ø -4.84%) -4.8 percent MisstrauenTeilweise (Ø -4.84%) -0.2 percent Bedeutung (Ø -0.25%) -0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%) -0.9 percent Fehler (Ø -0.87%) -0.2 percent Fahrzeugen (Ø -0.16%) -0.1 percent Fahrzeuge (Ø -0.15%) -1.4 percent Tesla-Chef (Ø -1.42%) -0.4 percent Netzwerk (Ø -0.39%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) -0.2 percent Interesse (Ø -0.20%) 0.7 percent Elon (Ø 0.72%) -0.6 percent Kryptowährungen (Ø -0.61%) 0.9 percent Assets (Ø 0.89%) -4.8 percent DOGE-Memes (Ø -4.84%) -0.8 percent Neuigkeiten (Ø -0.78%) -4.2 percent Rhetorik (Ø -4.16%) 0.5 percent Umsetzung (Ø 0.47%) -1.5 percent Struktur (Ø -1.46%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%)
∑ -1.55 %

-12.0 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / -12.0%)
-12.8 percent Vortageserholung (Ø -12.83%) -1.1 percent Einschätzung (Ø -1.05%) -0.1 percent Bank (Ø -0.08%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -1.2 percent Kooperationen (Ø -1.18%) -0.4 percent Partnern (Ø -0.43%) -0.4 percent Bereichen (Ø -0.41%) -0.5 percent Dynamik (Ø -0.49%) -12.8 percent Vortageserholung (Ø -12.83%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -1.1 percent Einschätzung (Ø -1.05%) -0.8 percent Einnahmen (Ø -0.77%) -2.0 percent Auftragsbuch (Ø -1.99%) -0.6 percent Partnerschaften (Ø -0.55%) -7.9 percent Arzneimittelhersteller (Ø -7.94%) 4.0 percent Proteinabbau (Ø 4.03%) -12.8 percent Abschlagszahlung (Ø -12.83%) 2.1 percent Gesamtvolumen (Ø 2.09%) -12.8 percent Forschungspipeline (Ø -12.83%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -0.8 percent Investitionen (Ø -0.79%) 0.4 percent Anlauf (Ø 0.41%) 0.1 percent Standort (Ø 0.08%) -8.8 percent Fehlbetrag (Ø -8.83%) -1.0 percent Beteiligung (Ø -1.00%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) -0.4 percent Basis (Ø -0.36%) -1.6 percent Wechselkurseffekte (Ø -1.56%) -2.6 percent Währungseffekte (Ø -2.60%) -12.8 percent Fair-Value-Anpassungen (Ø -12.83%) -1.2 percent Exscientia (Ø -1.24%) -1.3 percent Stammzellen (Ø -1.26%) -3.6 percent Patientendatenbank (Ø -3.59%) -2.1 percent Datenbanken (Ø -2.06%) -1.1 percent Fortschritte (Ø -1.05%) -12.8 percent INDiGO-Vereinbarungen (Ø -12.83%) -12.8 percent Wirkstoffforschung (Ø -12.83%) -1.1 percent Indikationen (Ø -1.10%) -1.2 percent Beteiligungen (Ø -1.25%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.43%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.43%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -9.3 percent Unterschiedsbetrag (Ø -9.28%) -6.5 percent Zwischenmitteilung (Ø -6.54%) -1.3 percent Sprache (Ø -1.30%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) 0.2 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.21%) -1.2 percent Homepage (Ø -1.20%) -0.2 percent Website (Ø -0.25%) -0.4 percent Geschäftsmodell (Ø -0.42%) 0.2 percent Kombination (Ø 0.16%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.13%) -0.5 percent Projekte (Ø -0.48%) 0.1 percent Spektrum (Ø 0.15%) -1.1 percent Indikationen (Ø -1.10%) -0.8 percent Therapieansätze (Ø -0.81%) -0.3 percent Forschung (Ø -0.26%) -0.7 percent Exzellenzcluster (Ø -0.65%) -1.2 percent Homepage (Ø -1.20%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) -1.3 percent Partnerschaft (Ø -1.33%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -0.5 percent Dynamik (Ø -0.49%) -1.2 percent Sache (Ø -1.23%) -7.9 percent Arzneimittelhersteller (Ø -7.94%) -3.0 percent Pipeline (Ø -3.00%) 0.4 percent Anlauf (Ø 0.41%) 0.1 percent Standort (Ø 0.08%) -8.8 percent Fehlbetrag (Ø -8.83%) -1.0 percent Beteiligung (Ø -1.00%) 0.1 percent Intelligenz (Ø 0.08%) -0.9 percent Gewinns (Ø -0.88%) -12.8 percent Fair-Value-Anpassungen (Ø -12.83%) -12.8 percent Bestätigt (Ø -12.83%) -0.4 percent Bereichen (Ø -0.41%) -0.5 percent Dynamik (Ø -0.49%) -12.8 percent Vortageserholung (Ø -12.83%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -1.1 percent Einschätzung (Ø -1.05%) -0.8 percent Einnahmen (Ø -0.77%) -2.0 percent Auftragsbuch (Ø -1.99%) -0.6 percent Partnerschaften (Ø -0.55%) -7.9 percent Arzneimittelhersteller (Ø -7.94%) 4.0 percent Proteinabbau (Ø 4.03%) -12.8 percent Abschlagszahlung (Ø -12.83%) 2.1 percent Gesamtvolumen (Ø 2.09%) -12.8 percent Forschungspipeline (Ø -12.83%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -0.8 percent Investitionen (Ø -0.79%) 0.4 percent Anlauf (Ø 0.41%) 0.1 percent Standort (Ø 0.08%) -8.8 percent Fehlbetrag (Ø -8.83%) -1.0 percent Beteiligung (Ø -1.00%)
∑ -2.79 %

2.7 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / 2.7%)
0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -1.9 percent Energiepreisen (Ø -1.91%) -1.1 percent Marktumfeld (Ø -1.14%) 2.7 percent Netto-Verschuldung (Ø 2.70%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 2.5 percent Kundenlösungen (Ø 2.50%) 2.5 percent Kundenlösungen (Ø 2.50%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) 2.5 percent Kundenlösungen (Ø 2.50%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) 1.4 percent Ergebnisziele (Ø 1.38%) 0.4 percent Wachstumsstrategie (Ø 0.43%) 1.3 percent Verwerfungen (Ø 1.32%) 0.1 percent Energieträgern (Ø 0.11%) -1.9 percent Gas (Ø -1.91%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.22%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) -0.9 percent Marktumfeldes (Ø -0.93%) 2.7 percent Netzgeschäft (Ø 2.70%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) -0.3 percent Märkten (Ø -0.31%) -0.0 percent Natur (Ø -0.03%) 2.7 percent Versatz (Ø 2.70%) 2.7 percent Energienetze (Ø 2.70%) -0.6 percent Vorteil (Ø -0.63%) -2.8 percent Ergebnisrückgang (Ø -2.78%) 0.6 percent Verfügbarkeit (Ø 0.63%) 0.3 percent Mobilitätslösungen (Ø 0.33%) -1.5 percent Finanzierung (Ø -1.50%) 2.7 percent Netto-Verschuldung (Ø 2.70%) 0.4 percent Finanzstruktur (Ø 0.39%) 2.7 percent BBB (Ø 2.70%) -0.9 percent Marktumfeldes (Ø -0.93%) -1.8 percent Anleihen (Ø -1.75%) -1.2 percent Anteil (Ø -1.17%) 1.0 percent EU-Taxonomie (Ø 0.98%) -0.8 percent Investitionen (Ø -0.79%) 0.4 percent Beschleunigung (Ø 0.36%) -0.1 percent Beitrag (Ø -0.10%) 2.5 percent Kundenlösungen (Ø 2.50%) -0.8 percent Investitionen (Ø -0.79%) -1.6 percent Annahmen (Ø -1.61%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) 0.3 percent Faktoren (Ø 0.35%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) 2.7 percent Netzgeschäft (Ø 2.70%) -0.5 percent Effekte (Ø -0.45%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 2.0 percent Strompreise (Ø 1.99%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) 2.7 percent Umsatz-Rückenwind (Ø 2.70%) 2.7 percent Beschaffungseinheit (Ø 2.70%) 2.7 percent Eon- (Ø 2.70%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 2.0 percent Strompreise (Ø 1.99%) -0.5 percent Effekte (Ø -0.45%) 0.5 percent Verbesserungen (Ø 0.49%) 2.7 percent Witterungseffekte (Ø 2.70%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 4.8 percent Ergebnisbeitrag (Ø 4.79%) 2.7 percent Netzgeschäft (Ø 2.70%) -0.4 percent Ergebniseffekte (Ø -0.39%) 2.7 percent Mengeneffekte (Ø 2.70%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) 2.7 percent Grundspannung (Ø 2.70%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.7 percent Netzgeschäft (Ø 2.70%) -0.5 percent Effekte (Ø -0.45%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 2.7 percent Netzgeschäft (Ø 2.70%) -0.5 percent Effekte (Ø -0.45%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) -4.4 percent Zunächst (Ø -4.42%) 2.7 percent Kursbilanz (Ø 2.70%) -0.1 percent Bank (Ø -0.08%) 2.0 percent Strompreise (Ø 1.99%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) 2.7 percent Umsatz-Rückenwind (Ø 2.70%) 2.7 percent Beschaffungseinheit (Ø 2.70%) 2.7 percent Eon- (Ø 2.70%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 2.0 percent Strompreise (Ø 1.99%) -0.5 percent Effekte (Ø -0.45%) 0.5 percent Verbesserungen (Ø 0.49%) 2.7 percent Witterungseffekte (Ø 2.70%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 4.8 percent Ergebnisbeitrag (Ø 4.79%) -0.4 percent Ergebniseffekte (Ø -0.39%) 2.7 percent Mengeneffekte (Ø 2.70%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) 2.7 percent Grundspannung (Ø 2.70%) 2.7 percent Ergebnisdynamik (Ø 2.70%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%)
∑ 0.94 %

0.8 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / 0.8%)
-1.1 percent Krieg (Ø -1.12%) -0.0 percent Gewinnmarge (Ø -0.01%) -0.0 percent Gewinnmarge (Ø -0.01%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 1.8 percent Reifenherstellers (Ø 1.83%) -0.3 percent Verkaufspreise (Ø -0.27%) 1.1 percent Angriffs (Ø 1.13%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) 1.8 percent Corona-Beschränkungen (Ø 1.80%) -2.3 percent Börse (Ø -2.28%) -0.4 percent Gewinnen (Ø -0.37%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 0.8 percent Logistik- (Ø 0.77%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 1.2 percent Zulieferungen (Ø 1.16%) 0.3 percent Reifengeschäft (Ø 0.27%) 2.0 percent Gegenwinds (Ø 2.01%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 0.3 percent Reifengeschäft (Ø 0.27%) 0.3 percent Faktoren (Ø 0.35%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) 2.0 percent Gegenwinds (Ø 2.01%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.7 percent Maßnahmen (Ø -0.70%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) 0.6 percent Diversifikation (Ø 0.59%) 1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 0.7 percent Lagerbestände (Ø 0.74%) 0.8 percent Aufbaus (Ø 0.77%) 1.6 percent Automobilproduktion (Ø 1.60%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) 1.0 percent Nutzfahrzeugen (Ø 1.03%) 1.0 percent Nutzfahrzeugen (Ø 1.03%) 1.0 percent Nutzfahrzeugen (Ø 1.03%) 1.6 percent Automobilproduktion (Ø 1.60%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 1.6 percent Automobilproduktion (Ø 1.60%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.2 percent Kostensteigerungen (Ø -0.23%) 0.3 percent Volatilität (Ø 0.26%) 1.0 percent Nutzfahrzeugen (Ø 1.03%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 1.2 percent Zulieferungen (Ø 1.16%) 2.3 percent Beschaffungs- (Ø 2.32%) -1.9 percent Ausgaben (Ø -1.85%) -2.3 percent Versorgungssituation (Ø -2.26%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 0.8 percent Wirtschaftens (Ø 0.77%) 0.8 percent Industrieruß (Ø 0.77%) 0.2 percent Bestandteil (Ø 0.19%) 0.8 percent Reifenmischungen (Ø 0.77%) 0.8 percent Kreislaufwirtschaftskonzept (Ø 0.77%) 0.8 percent Reifenhersteller (Ø 0.77%) 0.8 percent PET-Kunststoffflaschen (Ø 0.77%) 0.8 percent Hochleistungswerkstoff (Ø 0.77%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.13%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) 1.0 percent Automobil- (Ø 0.99%) 0.8 percent Oberflächenmaterialien (Ø 0.77%) 0.2 percent Quadratmeter (Ø 0.19%) -1.7 percent Produktionsanlage (Ø -1.69%) 0.1 percent Jahreskapazität (Ø 0.07%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -0.7 percent Produktionsprozesse (Ø -0.69%) 0.8 percent Arbeitsumgebung (Ø 0.77%) -0.8 percent Quellen (Ø -0.77%) -1.4 percent Aktivitäten (Ø -1.36%) 0.8 percent Entwicklungscampus (Ø 0.77%) -0.2 percent Lösungen (Ø -0.21%) -1.3 percent Jahresstart (Ø -1.27%) 0.8 percent Lieferproblemen (Ø 0.77%) -0.4 percent Unterm (Ø -0.39%) -3.1 percent Krisen (Ø -3.08%) 0.6 percent Autokonjunktur (Ø 0.57%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) -0.2 percent Kraft (Ø -0.18%) 0.9 percent Display-Technologien (Ø 0.94%) -1.3 percent Preisentwicklung (Ø -1.34%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -1.8 percent Rohstoffe (Ø -1.79%) 0.8 percent Pufferbestände (Ø 0.77%) -0.4 percent Bedarf (Ø -0.42%) -2.4 percent Vorprodukten (Ø -2.35%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.35%) 0.8 percent Corona-Ausbrüchen (Ø 0.77%) 5.6 percent Welthandel (Ø 5.62%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) 2.1 percent Gewinneinbruch (Ø 2.07%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) -0.2 percent Kraft (Ø -0.18%) -1.3 percent Preisentwicklung (Ø -1.34%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -1.3 percent Jahresstart (Ø -1.27%) 0.8 percent Lieferproblemen (Ø 0.77%) -3.1 percent Krisen (Ø -3.08%) 0.6 percent Autokonjunktur (Ø 0.57%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) 0.8 percent Energiepreise (Ø 0.85%) -0.2 percent Kraft (Ø -0.18%) 0.9 percent Display-Technologien (Ø 0.94%) -1.3 percent Preisentwicklung (Ø -1.34%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -1.8 percent Rohstoffe (Ø -1.79%) -0.4 percent Rohmaterialpreise (Ø -0.39%) 0.8 percent Preisrunden (Ø 0.77%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -0.8 percent Quellen (Ø -0.77%) 0.8 percent Pufferbestände (Ø 0.77%) -2.4 percent Vorprodukten (Ø -2.35%) -0.2 percent Komponenten (Ø -0.23%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.35%) 0.8 percent Corona-Ausbrüchen (Ø 0.77%) 5.6 percent Welthandel (Ø 5.62%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%)
∑ 0.14 %

-0.2 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -0.2%)
-1.8 percent Abstimmungsergebnisse (Ø -1.77%) 0.2 percent Unwägbarkeiten (Ø 0.20%) -0.8 percent Belastungen (Ø -0.81%) -0.1 percent Eigenkapitalausstattung (Ø -0.08%) -1.9 percent Eigenkapitalquote (Ø -1.85%) -0.7 percent Anteilseigner (Ø -0.65%) -0.8 percent Staat (Ø -0.75%) -1.0 percent Unternehmensführung (Ø -0.96%) 0.7 percent Vergütungssystem (Ø 0.66%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.06%) -1.1 percent Commerzbank (Ø -1.15%) -0.1 percent Hauptversammlung (Ø -0.15%) -1.0 percent Unternehmensführung (Ø -0.96%) 0.3 percent Amtszeit (Ø 0.31%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.06%) -0.7 percent Anteilseigner (Ø -0.65%) -0.8 percent Staat (Ø -0.75%) -0.2 percent Transformationsjahr (Ø -0.23%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.22%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.56%) -0.2 percent Chancen (Ø -0.18%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 0.1 percent Geschäftsjahr (Ø 0.09%) 0.3 percent Zielen (Ø 0.32%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.22%) -1.8 percent Abstimmungsergebnisse (Ø -1.77%) -0.2 percent Billigung (Ø -0.23%) -1.2 percent Vergütungsbericht (Ø -1.18%) 0.5 percent Verbesserungen (Ø 0.49%) -0.1 percent System (Ø -0.08%) -0.2 percent Satzungsänderungen (Ø -0.23%) -0.1 percent Hauptversammlung (Ø -0.15%) -1.0 percent Internetseite (Ø -1.01%) -0.1 percent Bank (Ø -0.08%) -0.9 percent Partner (Ø -0.87%) 0.3 percent Firmenkundenverbünden (Ø 0.31%) -0.4 percent Portfolio (Ø -0.37%) -0.2 percent Außenhandels (Ø -0.16%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.09%) -0.3 percent Mittelstand (Ø -0.34%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.53%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.01%) 0.0 percent Beratung (Ø 0.02%) -0.2 percent Tochtergesellschaft (Ø -0.18%) 0.3 percent Digitalbank (Ø 0.31%) 0.2 percent Mitarbeitern (Ø 0.23%) -1.3 percent Tatsachen (Ø -1.27%) 0.2 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.21%) -0.2 percent Chancen (Ø -0.18%) -1.6 percent Finanzentwicklungen (Ø -1.62%) -0.8 percent Planungen (Ø -0.84%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) -1.6 percent Schuldenkrise (Ø -1.62%) 0.5 percent Ausfall (Ø 0.45%) -0.4 percent Initiativen (Ø -0.42%) -1.4 percent Änderungen (Ø -1.39%) 0.2 percent Unwägbarkeiten (Ø 0.20%) -0.8 percent Belastungen (Ø -0.81%) -0.1 percent Eigenkapitalausstattung (Ø -0.08%) -1.9 percent Eigenkapitalquote (Ø -1.85%) -0.7 percent Anteilseigner (Ø -0.65%) -0.8 percent Staat (Ø -0.75%) -1.0 percent Unternehmensführung (Ø -0.96%) 0.3 percent Amtszeit (Ø 0.31%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.06%) -0.8 percent Belastungen (Ø -0.81%) -0.1 percent Eigenkapitalausstattung (Ø -0.08%) -1.9 percent Eigenkapitalquote (Ø -1.85%) -0.7 percent Anteilseigner (Ø -0.65%) -0.8 percent Staat (Ø -0.75%) -1.0 percent Unternehmensführung (Ø -0.96%) 0.7 percent Vergütungssystem (Ø 0.66%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.06%)
∑ -0.42 %

0.7 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / 0.7%)
-0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) 3.3 percent Weitergabe (Ø 3.31%) -1.2 percent Preissteigerungen (Ø -1.16%) 0.9 percent Erhalt (Ø 0.87%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.26%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.72%) 0.0 percent Jahreshälfte (Ø 0.00%) -0.1 percent Ebitda (Ø -0.10%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.44%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 0.3 percent Drucks (Ø 0.35%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.72%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.1 percent EBITDA (Ø -0.10%) -0.1 percent EBITDA (Ø -0.10%) 0.7 percent Voraussagen (Ø 0.74%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) -0.1 percent Ebitda (Ø -0.10%) -0.3 percent Gradmesser (Ø -0.29%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.72%) 1.1 percent Ergebnisses (Ø 1.14%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.53%) 1.1 percent Ergebnisses (Ø 1.14%) 0.7 percent Voraussagen (Ø 0.74%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.72%) -0.1 percent Ebitda (Ø -0.10%) -0.3 percent Gradmesser (Ø -0.29%) -1.1 percent Stellen (Ø -1.05%) 0.3 percent Standorten (Ø 0.32%) 0.5 percent Satz (Ø 0.54%) 1.1 percent Absatz (Ø 1.11%) -0.1 percent EBITDA (Ø -0.10%) 0.3 percent Drucks (Ø 0.35%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.72%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.1 percent EBITDA (Ø -0.10%) -0.1 percent EBITDA (Ø -0.10%) 0.7 percent Voraussagen (Ø 0.74%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) -1.2 percent Preissteigerungen (Ø -1.16%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.72%) 0.0 percent Jahreshälfte (Ø 0.00%) -0.1 percent Ebitda (Ø -0.10%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.44%) 0.7 percent Preisvolatilität (Ø 0.65%) -1.9 percent Sanktionen (Ø -1.91%) 0.7 percent Chemikalien (Ø 0.74%) -0.1 percent Ebitda (Ø -0.10%) -0.3 percent Gradmesser (Ø -0.29%) -1.1 percent Stellen (Ø -1.05%) 0.3 percent Standorten (Ø 0.32%) -0.3 percent Verkaufspreise (Ø -0.27%)
∑ -0.05 %

4.0 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / 4.0%)
1.6 percent Rückstellung (Ø 1.62%) 0.9 percent Einigung (Ø 0.93%) -2.5 percent Verluste (Ø -2.54%) 0.1 percent Anlegern (Ø 0.14%) 1.6 percent Rückstellung (Ø 1.62%) -1.1 percent Einschätzung (Ø -1.05%) 2.9 percent Risikos (Ø 2.87%) 0.8 percent Abschlusses (Ø 0.83%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -1.9 percent Rückstellungen (Ø -1.85%) 2.4 percent Hedgefonds (Ø 2.41%) 3.2 percent Aufsichtsbehörden (Ø 3.17%) 0.9 percent Einigung (Ø 0.93%) 1.6 percent Rückstellung (Ø 1.62%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) -1.9 percent Vergleiche (Ø -1.95%) 0.3 percent Zahlungen (Ø 0.32%) -1.9 percent Rückstellungen (Ø -1.85%) 2.4 percent Hedgefonds (Ø 2.41%) 3.2 percent Aufsichtsbehörden (Ø 3.17%) 0.9 percent Einigung (Ø 0.93%) 1.6 percent Rückstellung (Ø 1.62%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) 2.4 percent Hedgefonds (Ø 2.41%) 3.2 percent Aufsichtsbehörden (Ø 3.17%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) 1.6 percent Rückstellung (Ø 1.62%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.61%) -1.4 percent Richtlinien (Ø -1.35%) -2.5 percent Verluste (Ø -2.54%) 0.1 percent Kürzung (Ø 0.06%) 0.0 percent Quartalszahlen (Ø 0.01%) -0.8 percent Klägern (Ø -0.77%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.61%) -1.6 percent Belastung (Ø -1.60%) -1.0 percent Schaden (Ø -0.99%) -1.0 percent Papiere (Ø -1.00%) -0.0 percent Anlage (Ø -0.04%) -1.0 percent Panik (Ø -1.01%) -0.8 percent Fondsmanager (Ø -0.81%) 1.6 percent Jacqueline (Ø 1.60%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.61%) -0.8 percent Beendigung (Ø -0.78%)
∑ 0.23 %

-1.7 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -1.7%)
-2.0 percent Hickhack (Ø -2.03%) -0.5 percent Sorge (Ø -0.49%) 3.5 percent Foto (Ø 3.49%) -0.5 percent Grenzen (Ø -0.51%) -4.8 percent Musk-Deal (Ø -4.84%) 0.9 percent Unsicherheit (Ø 0.94%) -1.6 percent Rahmen (Ø -1.65%) -4.8 percent Boss (Ø -4.84%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.42%) -3.7 percent Regularien (Ø -3.71%) -1.5 percent Struktur (Ø -1.46%) -4.8 percent Governance-Struktur (Ø -4.84%) -4.8 percent MisstrauenTeilweise (Ø -4.84%) -0.2 percent Bedeutung (Ø -0.25%) -1.4 percent Tesla-Chef (Ø -1.42%) -0.4 percent Netzwerk (Ø -0.39%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) -0.2 percent Interesse (Ø -0.20%) 0.7 percent Elon (Ø 0.72%) -0.6 percent Kryptowährungen (Ø -0.61%) 0.9 percent Assets (Ø 0.89%) -4.8 percent DOGE-Memes (Ø -4.84%) -0.8 percent Neuigkeiten (Ø -0.78%) -4.2 percent Rhetorik (Ø -4.16%) 0.5 percent Umsetzung (Ø 0.47%) -1.5 percent Struktur (Ø -1.46%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) -0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%) -0.7 percent Behauptungen (Ø -0.67%) 0.0 percent Kandidatur (Ø 0.01%) -0.3 percent Social-Media-Plattform (Ø -0.33%) 0.2 percent Sperre (Ø 0.25%) -1.2 percent Land (Ø -1.24%) -0.2 percent Deal (Ø -0.22%) -0.4 percent Twitter (Ø -0.42%) -2.1 percent Bug (Ø -2.07%) -1.5 percent Praxis (Ø -1.47%) -3.6 percent Kamera-App (Ø -3.63%) -0.4 percent App (Ø -0.38%) 1.0 percent Update (Ø 0.97%) -1.5 percent Apps (Ø -1.47%) -1.5 percent Apps (Ø -1.47%)
∑ -1.13 %

-0.3 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -0.3%)
-0.1 percent Übernahme (Ø -0.07%) -1.0 percent Beteiligung (Ø -1.00%) -1.3 percent Weltmarktführer (Ø -1.32%) -0.8 percent Leistung (Ø -0.76%) -2.1 percent Marktdynamik (Ø -2.12%) -0.3 percent Ordervolumen (Ø -0.33%) -0.9 percent Aufträgen (Ø -0.93%) -4.2 percent Auftragsbestand (Ø -4.17%) -0.3 percent Synergieeffekte (Ø -0.33%) 0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.02%) -1.2 percent Windenergietochter (Ø -1.20%) -2.1 percent Corona-Lockdowns (Ø -2.15%) -0.3 percent Prognosespannen (Ø -0.33%) 1.3 percent Umsatzerlösentwicklung (Ø 1.32%) 1.2 percent Ebita-Marge (Ø 1.23%) -8.8 percent Fehlbetrag (Ø -8.83%) -0.8 percent Belastungen (Ø -0.81%) -0.2 percent Siemens (Ø -0.16%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.71%) -2.3 percent Gewinnwarnung (Ø -2.28%) 0.1 percent Expertise (Ø 0.13%) 0.3 percent Windkrafttochter (Ø 0.29%) 0.2 percent Probleme (Ø 0.18%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -1.0 percent Quartalsverlust (Ø -1.02%) -2.1 percent Vorstandsmitglied (Ø -2.14%) -0.3 percent Gamesa-Chef (Ø -0.33%) -0.7 percent Umfeld (Ø -0.69%) 0.9 percent Unsicherheit (Ø 0.94%) -0.2 percent Siemens (Ø -0.16%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) -0.5 percent Verbesserung (Ø -0.54%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.18%) -0.4 percent Basis (Ø -0.36%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -2.5 percent Verluste (Ø -2.54%) 0.7 percent Resultate (Ø 0.74%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -2.3 percent Gewinnwarnung (Ø -2.28%) 0.2 percent Vorstand (Ø 0.20%) -0.0 percent Chief (Ø -0.02%) 1.2 percent Topmanager (Ø 1.19%) 0.4 percent Wachstumsmarkt (Ø 0.37%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) -0.5 percent Verbesserung (Ø -0.54%) 0.6 percent Kraftwerke (Ø 0.55%) 2.0 percent Gegenwinds (Ø 2.01%) -0.4 percent Basis (Ø -0.36%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -1.1 percent Marktumfeld (Ø -1.14%) 0.4 percent Sparte (Ø 0.41%) 1.3 percent Gegenpol (Ø 1.26%) -0.2 percent Prognosespanne (Ø -0.23%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%)
∑ -0.52 %

3.5 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / 3.5%)
3.5 percent Regionalligisten (Ø 3.46%) 3.5 percent Erstligaclub (Ø 3.46%) 0.3 percent Zahlung (Ø 0.27%) 1.0 percent Mannschaft (Ø 1.01%) 0.8 percent Fundament (Ø 0.80%) 0.6 percent Stürmer (Ø 0.57%) 3.5 percent Vertragsdetails (Ø 3.46%) 3.5 percent Erstligaclub (Ø 3.46%) 0.3 percent Zahlung (Ø 0.27%) 1.0 percent Mannschaft (Ø 1.01%) 0.8 percent Fundament (Ø 0.80%) 0.6 percent Stürmer (Ø 0.57%) 3.5 percent Vertragsdetails (Ø 3.46%) 3.5 percent GangBorussia (Ø 3.46%) 0.2 percent Versuch (Ø 0.20%) -0.8 percent Gange (Ø -0.77%) 0.2 percent Nationalspieler (Ø 0.17%) -0.1 percent Spielzeit (Ø -0.14%) 3.5 percent Niklas (Ø 3.46%) 1.7 percent Mann (Ø 1.70%) 3.5 percent Aussetzer (Ø 3.46%) 3.5 percent Ablöse (Ø 3.46%) 0.4 percent Dortmunder (Ø 0.44%) 1.4 percent Transfers (Ø 1.41%) 2.2 percent BVB (Ø 2.19%) 0.4 percent Details (Ø 0.37%) -0.2 percent Club (Ø -0.22%) -0.9 percent Summen (Ø -0.89%) -2.5 percent Verluste (Ø -2.54%) 3.5 percent Außenbahn (Ø 3.46%) 0.4 percent Dortmunder (Ø 0.44%) 1.0 percent Mannschaft (Ø 1.01%) 1.3 percent Fußball-Nationalspieler (Ø 1.33%) 0.2 percent Clubs (Ø 0.25%) 3.5 percent Double-Sieger (Ø 3.46%) 0.1 percent Saison (Ø 0.06%) 3.5 percent Salzburg- (Ø 3.46%) 3.5 percent BVB-Trainer (Ø 3.46%) -0.9 percent Gespräch (Ø -0.88%) -0.1 percent Gefühl (Ø -0.15%) 3.5 percent Haaland-Ersatz (Ø 3.46%) -1.1 percent Fortschritte (Ø -1.05%) 0.2 percent Versuch (Ø 0.20%) 3.5 percent Fußball-Profis (Ø 3.46%) -0.0 percent Spiele (Ø -0.02%) 2.0 percent Knockouts (Ø 2.04%) 3.5 percent Besessenheit (Ø 3.46%) 0.6 percent Spekulationen (Ø 0.55%) 0.6 percent Antwort (Ø 0.55%) 3.5 percent Haaland-Ersatz (Ø 3.46%) 3.5 percent Verlässlichkeit (Ø 3.46%) -0.9 percent Fußball (Ø -0.93%) 3.5 percent Körperlichkeit (Ø 3.46%) 3.5 percent Mittelfeld (Ø 3.46%) 3.5 percent Reservistendasein (Ø 3.46%) 3.5 percent Transfererlösen (Ø 3.46%) -0.7 percent Erwartungshaltung (Ø -0.70%) 0.2 percent Versuch (Ø 0.20%) -0.8 percent Gange (Ø -0.77%) 0.2 percent Nationalspieler (Ø 0.17%) -0.1 percent Spielzeit (Ø -0.14%) 3.5 percent Niklas (Ø 3.46%) 1.7 percent Mann (Ø 1.70%) 3.5 percent Aussetzer (Ø 3.46%) 3.5 percent Ablöse (Ø 3.46%) 0.4 percent Dortmunder (Ø 0.44%) 1.4 percent Transfers (Ø 1.41%) 2.2 percent BVB (Ø 2.19%) 0.4 percent Details (Ø 0.37%) -0.2 percent Club (Ø -0.22%) -0.9 percent Summen (Ø -0.89%) -2.5 percent Verluste (Ø -2.54%) 3.5 percent Außenbahn (Ø 3.46%) 0.4 percent Dortmunder (Ø 0.44%) 1.0 percent Mannschaft (Ø 1.01%) 1.3 percent Fußball-Nationalspieler (Ø 1.33%) 0.2 percent Clubs (Ø 0.25%) 3.5 percent Double-Sieger (Ø 3.46%) 0.1 percent Saison (Ø 0.06%) 3.5 percent Salzburg- (Ø 3.46%) 3.5 percent BVB-Trainer (Ø 3.46%) -0.9 percent Gespräch (Ø -0.88%) -0.1 percent Gefühl (Ø -0.15%) 3.5 percent Haaland-Ersatz (Ø 3.46%)
∑ 1.40 %

-5.5 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -5.5%)
-2.1 percent Bug (Ø -2.07%) -1.5 percent Praxis (Ø -1.47%) -3.6 percent Kamera-App (Ø -3.63%) -0.4 percent App (Ø -0.38%) 1.0 percent Update (Ø 0.97%) -1.5 percent Apps (Ø -1.47%) -1.5 percent Apps (Ø -1.47%) -1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -2.8 percent Kapitalmarktzinsen (Ø -2.77%) -1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.00%) -0.6 percent Phase (Ø -0.56%) -1.1 percent Geldes (Ø -1.13%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.18%) -0.1 percent Verlusten (Ø -0.14%) -2.8 percent Ölproduzent (Ø -2.77%) -0.8 percent Prozentpunkte (Ø -0.83%) -0.4 percent Tech-Konzerne (Ø -0.44%) -0.0 percent Stärke (Ø -0.01%) -0.7 percent Technologietiteln (Ø -0.70%) -2.8 percent Erdölkonzern (Ø -2.77%) -1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -2.8 percent Kapitalmarktzinsen (Ø -2.77%) -1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.00%) -0.6 percent Phase (Ø -0.56%) -1.1 percent Geldes (Ø -1.13%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.18%) -0.1 percent Verlusten (Ø -0.14%) -2.8 percent Ölproduzent (Ø -2.77%) -0.8 percent Prozentpunkte (Ø -0.83%) -0.4 percent Tech-Konzerne (Ø -0.44%) -0.0 percent Stärke (Ø -0.01%) -0.7 percent Technologietiteln (Ø -0.70%) -0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%) -0.6 percent Termin (Ø -0.59%) -0.3 percent Preis (Ø -0.28%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.20%) -1.8 percent Computer-Uhr (Ø -1.82%) -1.8 percent Gerätechef (Ø -1.82%) -0.3 percent Anwendung (Ø -0.28%) -1.8 percent Pixel-Tablet (Ø -1.82%) 0.6 percent Geräte (Ø 0.63%) -1.3 percent Übersetzungen (Ø -1.34%) 0.4 percent Details (Ø 0.37%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.55%) -1.3 percent Hornbrille (Ø -1.34%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.56%) -0.2 percent Umgebungen (Ø -0.24%) -1.3 percent Bosch-Konzern (Ø -1.34%) -0.6 percent Display (Ø -0.63%) -1.5 percent Schwächen (Ø -1.49%) -0.5 percent Brille (Ø -0.51%)
∑ -1.04 %

0.1 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 0.1%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%) -0.6 percent Termin (Ø -0.59%) -0.3 percent Preis (Ø -0.28%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.20%) -1.8 percent Computer-Uhr (Ø -1.82%) -1.8 percent Gerätechef (Ø -1.82%) -0.3 percent Anwendung (Ø -0.28%) -1.8 percent Pixel-Tablet (Ø -1.82%) 0.6 percent Geräte (Ø 0.63%) -1.3 percent Übersetzungen (Ø -1.34%) 0.4 percent Details (Ø 0.37%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.55%) -1.3 percent Hornbrille (Ø -1.34%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.56%) -0.2 percent Umgebungen (Ø -0.24%) -1.3 percent Bosch-Konzern (Ø -1.34%) -0.6 percent Display (Ø -0.63%) -1.5 percent Schwächen (Ø -1.49%) -0.5 percent Brille (Ø -0.51%) 0.7 percent Missbrauch (Ø 0.72%) 0.1 percent Darstellungen (Ø 0.12%) -0.2 percent Technologie (Ø -0.20%) 0.7 percent Missbrauch (Ø 0.72%) 0.1 percent Kindesmissbrauch (Ø 0.09%) -0.3 percent Reaktionen (Ø -0.35%) 0.7 percent Missbrauch (Ø 0.72%) 2.6 percent Sprecherin (Ø 2.61%) 0.1 percent Presseverlegern (Ø 0.09%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.56%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.04%) -0.0 percent Kriterien (Ø -0.04%) 0.1 percent Werbeeinnahmen (Ø 0.09%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.04%) 0.3 percent Urheberrecht (Ø 0.26%) 0.5 percent Vorstellungen (Ø 0.53%) 0.6 percent Publikationen (Ø 0.60%) 0.1 percent Lizenzgebühr (Ø 0.09%) 0.5 percent Vorstellungen (Ø 0.53%) 0.3 percent Gebühr (Ø 0.34%) 0.5 percent Umsetzung (Ø 0.47%) -1.3 percent Übersetzungen (Ø -1.34%) 0.4 percent Details (Ø 0.37%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.55%) -1.3 percent Hornbrille (Ø -1.34%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.56%) -0.2 percent Umgebungen (Ø -0.24%) -1.3 percent Bosch-Konzern (Ø -1.34%) -0.6 percent Display (Ø -0.63%) -1.5 percent Schwächen (Ø -1.49%) -0.5 percent Brille (Ø -0.51%)
∑ -0.28 %

1.9 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / 1.9%)
-0.3 percent Erholung (Ø -0.30%) -0.3 percent Aussage (Ø -0.28%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) -2.4 percent Gäste (Ø -2.37%) 0.6 percent Infektionszahlen (Ø 0.55%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) 1.9 percent Hotelkategorien (Ø 1.95%) 0.5 percent Preise (Ø 0.47%) 0.6 percent Kreditlinie (Ø 0.56%) -0.9 percent Geld (Ø -0.93%) 0.4 percent Personen (Ø 0.36%) -1.1 percent Stellen (Ø -1.05%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 1.6 percent Urlauber (Ø 1.59%) 2.6 percent Schnäppchen (Ø 2.59%) -0.4 percent Konkurrenten (Ø -0.41%) -2.3 percent Reisekonzern (Ø -2.30%) 0.6 percent Marke (Ø 0.62%) 0.1 percent Geschäftsjahr (Ø 0.09%) 1.9 percent Reise-Sommer (Ø 1.95%) 0.2 percent Reisebeschränkungen (Ø 0.19%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) -0.0 percent Angebote (Ø -0.01%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) 1.5 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.51%) -0.1 percent Kreditlinien (Ø -0.07%) -1.9 percent Banken (Ø -1.92%) -0.1 percent Kreditlinien (Ø -0.07%) -1.1 percent Stellen (Ø -1.05%) 1.2 percent Joussen (Ø 1.25%) -0.1 percent Positionen (Ø -0.05%) 1.5 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.51%) 1.9 percent Reiseanbieter (Ø 1.95%) 1.9 percent Urlaubsländern (Ø 1.95%) -0.4 percent Basis (Ø -0.36%) -0.8 percent Staat (Ø -0.75%) -0.5 percent Niveaus (Ø -0.47%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.53%) -0.1 percent Sommer (Ø -0.06%) 0.1 percent Geschäftsjahr (Ø 0.09%) 2.8 percent Terrain (Ø 2.76%) 1.9 percent Corona-Finanzhilfen (Ø 1.95%) -1.1 percent Stellen (Ø -1.05%) -0.2 percent Jobprofile (Ø -0.25%) 1.9 percent Krisenjahren (Ø 1.95%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 1.6 percent Urlauber (Ø 1.59%) 2.6 percent Schnäppchen (Ø 2.59%) -0.4 percent Konkurrenten (Ø -0.41%) -2.3 percent Reisekonzern (Ø -2.30%) 0.6 percent Marke (Ø 0.62%) 0.1 percent Geschäftsjahr (Ø 0.09%) 1.9 percent Reise-Sommer (Ø 1.95%) 0.2 percent Reisebeschränkungen (Ø 0.19%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) -0.0 percent Angebote (Ø -0.01%) 0.6 percent Preisen (Ø 0.62%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) 1.5 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.51%) -0.1 percent Kreditlinien (Ø -0.07%) -1.9 percent Banken (Ø -1.92%) -0.1 percent Kreditlinien (Ø -0.07%) -1.1 percent Stellen (Ø -1.05%) 1.2 percent Joussen (Ø 1.25%) -0.1 percent Positionen (Ø -0.05%)
∑ 0.27 %

2.1 percent SIEMENS GAMESA (ISIN: ES0143416115 / 2.1%)
-1.1 percent Marktumfeld (Ø -1.14%) 0.4 percent Sparte (Ø 0.41%) 1.3 percent Gegenpol (Ø 1.26%) -0.2 percent Prognosespanne (Ø -0.23%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -2.5 percent Verluste (Ø -2.54%) 0.7 percent Resultate (Ø 0.74%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -2.3 percent Gewinnwarnung (Ø -2.28%) 0.2 percent Vorstand (Ø 0.20%) -0.0 percent Chief (Ø -0.02%) 1.2 percent Topmanager (Ø 1.19%) 0.4 percent Wachstumsmarkt (Ø 0.37%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) -0.5 percent Verbesserung (Ø -0.54%) 0.6 percent Kraftwerke (Ø 0.55%) 2.0 percent Gegenwinds (Ø 2.01%) -0.4 percent Basis (Ø -0.36%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -1.1 percent Marktumfeld (Ø -1.14%) 0.4 percent Sparte (Ø 0.41%) 1.3 percent Gegenpol (Ø 1.26%) -0.2 percent Prognosespanne (Ø -0.23%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.1 percent Windturbinenhersteller (Ø 2.06%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 0.0 percent Quartalen (Ø 0.02%) -1.1 percent Marktbedingungen (Ø -1.06%) 0.2 percent Probleme (Ø 0.18%) -4.5 percent Turbine (Ø -4.46%) -0.3 percent CEO (Ø -0.32%) -0.8 percent Schwierigkeiten (Ø -0.79%) 2.1 percent Kontrakte (Ø 2.06%) -0.7 percent Maßnahmen (Ø -0.70%) 0.3 percent Windkrafttochter (Ø 0.29%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -2.5 percent Verluste (Ø -2.54%) -1.7 percent Verlierern (Ø -1.74%) -0.3 percent Rekordtief (Ø -0.33%) 2.1 percent Kurshöhepunkt (Ø 2.06%) 0.7 percent Resultate (Ø 0.74%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -2.3 percent Gewinnwarnung (Ø -2.28%) 0.2 percent Vorstand (Ø 0.20%) -0.0 percent Chief (Ø -0.02%) 1.2 percent Topmanager (Ø 1.19%) 0.4 percent Wachstumsmarkt (Ø 0.37%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) -0.5 percent Verbesserung (Ø -0.54%) 0.6 percent Kraftwerke (Ø 0.55%) 2.0 percent Gegenwinds (Ø 2.01%) -0.4 percent Basis (Ø -0.36%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%)
∑ -0.06 %

1.0 percent RATIONAL (ISIN: DE0007010803 / 1.0%)
-0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 0.2 percent Unwägbarkeiten (Ø 0.20%) 1.0 percent Unterstützungsprogrammen (Ø 0.97%) 0.2 percent Lieferzeiten (Ø 0.22%) 1.0 percent PressemitteilungRational (Ø 0.97%) 0.4 percent Aufträge (Ø 0.39%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 1.0 percent Auftragsrekord (Ø 0.97%) 1.5 percent Bestellungen (Ø 1.50%) 1.0 percent Unterstützungsprogrammen (Ø 0.97%) 0.2 percent Lieferzeiten (Ø 0.22%) 1.0 percent Vorkrisenquartal (Ø 0.97%) -1.7 percent Umsatzerlöse (Ø -1.69%) 1.0 percent Steuerrechnern (Ø 0.97%) -0.3 percent Lieferungen (Ø -0.32%) 1.0 percent Erstlieferanten (Ø 0.97%) -0.3 percent Lieferungen (Ø -0.32%) -0.3 percent Zweitlieferanten (Ø -0.27%) 1.0 percent Produktionsvolumen (Ø 0.97%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 3.2 percent Spitzenreiter (Ø 3.21%) 0.2 percent Standards (Ø 0.19%) -4.4 percent Rekordniveau (Ø -4.40%) 1.1 percent Front (Ø 1.08%) 0.9 percent Rohertragsmarge (Ø 0.88%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -3.8 percent EBIT-Marge (Ø -3.80%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 1.0 percent Kostenniveau (Ø 0.97%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.53%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.44%) -0.0 percent Umsatzentwicklung (Ø -0.03%) 1.5 percent Gunsten (Ø 1.51%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.53%) 0.3 percent Produkten (Ø 0.30%) -0.1 percent Markt- (Ø -0.12%) 0.1 percent Verantwortung (Ø 0.12%) 0.4 percent Auszeichnungen (Ø 0.42%) 1.6 percent Qualität (Ø 1.58%) -0.3 percent Lieferungen (Ø -0.32%) -0.5 percent Bauteilen (Ø -0.54%) -0.7 percent Lockdowns (Ø -0.74%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.01%) 1.0 percent Quartalsmonat (Ø 0.97%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%)
∑ 0.10 %

-2.7 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / -2.7%)
-2.8 percent Kalipreise (Ø -2.79%) -2.3 percent Höchstständen (Ø -2.28%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -1.7 percent Verlierern (Ø -1.74%) 1.0 percent Kasse (Ø 0.99%) -0.9 percent Gewinns (Ø -0.88%) -3.8 percent Mittelzuflusses (Ø -3.76%) -0.3 percent Verkaufspreise (Ø -0.27%) -2.6 percent Währungseffekte (Ø -2.60%) -3.8 percent Lohr (Ø -3.76%) -3.8 percent Stickstoffdüngung (Ø -3.76%) -3.8 percent Stickstoffdünger-Produzenten (Ø -3.76%) -3.8 percent Yara (Ø -3.76%) -0.5 percent Gaspreise (Ø -0.50%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.2 percent Mittelzufluss (Ø 2.22%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%) 0.5 percent Preise (Ø 0.47%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) -2.8 percent Kalipreise (Ø -2.79%) -2.3 percent Höchstständen (Ø -2.28%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -1.7 percent Verlierern (Ø -1.74%) 1.0 percent Kasse (Ø 0.99%) -0.9 percent Gewinns (Ø -0.88%) -3.8 percent Mittelzuflusses (Ø -3.76%) -0.3 percent Verkaufspreise (Ø -0.27%) -2.6 percent Währungseffekte (Ø -2.60%) -3.8 percent Lohr (Ø -3.76%) -3.8 percent Stickstoffdüngung (Ø -3.76%) -3.8 percent Stickstoffdünger-Produzenten (Ø -3.76%) -3.8 percent Yara (Ø -3.76%) -0.5 percent Gaspreise (Ø -0.50%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.2 percent Mittelzufluss (Ø 2.22%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%) -0.0 percent Finanzberichte (Ø -0.01%)
∑ -1.34 %

1.6 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / 1.6%)
2.3 percent Kapitalmarktkommunikation (Ø 2.33%) 2.3 percent Hauptabteilung (Ø 2.33%) -0.0 percent Einfluss (Ø -0.02%) -2.2 percent Verschärfung (Ø -2.24%) -1.0 percent Umfelds (Ø -0.97%) -0.0 percent Entscheidung (Ø -0.01%) 0.9 percent SUV (Ø 0.93%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.53%) 0.6 percent Prototypen (Ø 0.61%) -0.1 percent Position (Ø -0.12%) 0.2 percent Chance (Ø 0.17%) -0.9 percent Ambitionen (Ø -0.94%) -1.7 percent Akteur (Ø -1.69%) 0.4 percent Personen (Ø 0.36%) 0.6 percent Segmenten (Ø 0.57%) -0.0 percent Volkswagen (Ø -0.03%) 0.5 percent Hebel (Ø 0.52%) 0.6 percent Antrieb (Ø 0.56%) 0.2 percent Chance (Ø 0.17%) 2.3 percent Emittenten-Ausfall-Rating (Ø 2.33%) 0.8 percent Fitch (Ø 0.82%) -6.0 percent Finanzprofil (Ø -6.01%) 0.9 percent Profitabilität (Ø 0.91%)
∑ 0.00 %

2.0 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / 2.0%)
-0.1 percent Hauptversammlung (Ø -0.15%) -0.2 percent Mitglied (Ø -0.18%) -4.3 percent Aufsichtsratsvorsitzende (Ø -4.32%) 0.1 percent Zusammenarbeit (Ø 0.05%) -0.5 percent Aufsichtsrats (Ø -0.49%) 2.0 percent Stellvertreterin (Ø 1.97%) -0.0 percent Verbreitung (Ø -0.01%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.13%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.1 percent Abwicklung (Ø -0.09%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.0 percent Instrumente (Ø -0.01%)
∑ -0.30 %

3.4 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 3.4%)
-0.3 percent Schäden (Ø -0.30%) -0.5 percent Verbesserung (Ø -0.54%) 0.5 percent Preise (Ø 0.47%) 2.1 percent Volumenanstieg (Ø 2.06%) 0.2 percent Preisniveau (Ø 0.17%) 1.1 percent Schadenerwartung (Ø 1.06%) 1.1 percent Schadenerwartung (Ø 1.06%) 1.0 percent Erneuerungsrunde (Ø 0.97%) -1.1 percent Marktumfeld (Ø -1.14%) 0.9 percent Wachstumsmöglichkeiten (Ø 0.91%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.53%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%)
∑ 0.48 %

-3.1 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -3.1%)
-0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.13%) -3.1 percent Kursrückschlag (Ø -3.11%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.26%) -0.7 percent Trends (Ø -0.66%) -1.5 percent Voraussetzung (Ø -1.51%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.4 percent Verlauf (Ø -0.41%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 0.2 percent Mitarbeitern (Ø 0.23%) 0.0 percent Quartalszahlen (Ø 0.01%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) -0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.13%) -3.1 percent Kursrückschlag (Ø -3.11%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.26%) -0.7 percent Trends (Ø -0.66%) -1.5 percent Voraussetzung (Ø -1.51%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -0.4 percent Verlauf (Ø -0.41%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 0.2 percent Mitarbeitern (Ø 0.23%)
∑ -0.54 %

-5.4 percent FRAPORT (ISIN: DE0005773303 / -5.4%)
1.8 percent Buchungszahlen (Ø 1.75%) -1.7 percent Ausfallrisiko (Ø -1.67%) -0.6 percent Spanne (Ø -0.63%)
∑ -0.18 %

-2.2 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -2.2%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%)
∑ -0.10 %

-1.7 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -1.7%)
-1.7 percent Kostendrucks (Ø -1.68%) -1.6 percent Redemanuskript (Ø -1.56%) 0.1 percent Kostendisziplin (Ø 0.08%) -3.3 percent Kostendruck (Ø -3.28%) -0.7 percent Umfeld (Ø -0.69%) -1.1 percent Senkung (Ø -1.10%) -0.9 percent Geschäften (Ø -0.87%) -0.5 percent Stellenabbau (Ø -0.54%) -2.1 percent Millionenhöhe (Ø -2.10%) -3.3 percent Kostendruck (Ø -3.28%) -0.2 percent Integration (Ø -0.19%) -0.4 percent Willen (Ø -0.38%) 0.2 percent Einheit (Ø 0.23%) -2.4 percent Zusatzbelastungen (Ø -2.35%) -1.9 percent Banken (Ø -1.92%) 0.5 percent Beiträge (Ø 0.51%) -0.8 percent Abwicklungsfonds (Ø -0.84%) 0.4 percent Kapitalpuffer (Ø 0.39%) -1.9 percent Banken (Ø -1.92%) -0.4 percent Aufschwung (Ø -0.37%) -0.2 percent Form (Ø -0.23%) 0.5 percent Wandel (Ø 0.50%) -1.7 percent Gleis (Ø -1.68%) 0.8 percent Umbau (Ø 0.81%) -1.2 percent Arbeit (Ø -1.20%) -1.7 percent Managergenerationen (Ø -1.68%) 0.5 percent Wort (Ø 0.47%) -0.2 percent Vorstandschef (Ø -0.17%) -1.7 percent Finanzkonzerns (Ø -1.68%) -0.6 percent Nachfolger (Ø -0.61%) -1.7 percent Wynaendts (Ø -1.68%) 1.5 percent Finanzmärkte (Ø 1.47%) -1.6 percent Redemanuskript (Ø -1.56%) -0.1 percent Hauptversammlung (Ø -0.15%) -0.2 percent Form (Ø -0.23%) -1.0 percent Vorstandsvorsitzende (Ø -1.02%) -1.7 percent Finanzkonzerns (Ø -1.68%) -0.2 percent Perspektive (Ø -0.16%) -0.1 percent Mandate (Ø -0.05%) 1.3 percent Einsatz (Ø 1.31%) -0.9 percent Chef (Ø -0.90%) -1.0 percent Staatsfonds (Ø -1.03%) -0.3 percent Worte (Ø -0.32%) -1.9 percent Sanierung (Ø -1.92%) -1.9 percent Sanierung (Ø -1.92%) -1.7 percent Restrukturierungsprogramm (Ø -1.68%) -3.9 percent Kritik (Ø -3.88%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.61%) -1.7 percent Kostendrucks (Ø -1.68%) -1.6 percent Redemanuskript (Ø -1.56%) 0.1 percent Kostendisziplin (Ø 0.08%) -3.3 percent Kostendruck (Ø -3.28%) -0.7 percent Umfeld (Ø -0.69%) -1.1 percent Senkung (Ø -1.10%) -0.9 percent Geschäften (Ø -0.87%) -0.5 percent Stellenabbau (Ø -0.54%) -2.1 percent Millionenhöhe (Ø -2.10%) -3.3 percent Kostendruck (Ø -3.28%) -0.2 percent Integration (Ø -0.19%) -0.4 percent Willen (Ø -0.38%) 0.2 percent Einheit (Ø 0.23%) -2.4 percent Zusatzbelastungen (Ø -2.35%) -1.9 percent Banken (Ø -1.92%) 0.5 percent Beiträge (Ø 0.51%) -0.8 percent Abwicklungsfonds (Ø -0.84%) 0.4 percent Kapitalpuffer (Ø 0.39%) -1.9 percent Banken (Ø -1.92%) -0.4 percent Aufschwung (Ø -0.37%) -0.2 percent Form (Ø -0.23%) -0.6 percent Nachfolger (Ø -0.61%) -1.7 percent Wynaendts (Ø -1.68%) 1.5 percent Finanzmärkte (Ø 1.47%) -1.6 percent Redemanuskript (Ø -1.56%) -0.1 percent Hauptversammlung (Ø -0.15%) -0.2 percent Form (Ø -0.23%) -1.0 percent Vorstandsvorsitzende (Ø -1.02%) -1.7 percent Finanzkonzerns (Ø -1.68%) -0.2 percent Perspektive (Ø -0.16%) -0.1 percent Mandate (Ø -0.05%) 1.3 percent Einsatz (Ø 1.31%) -0.9 percent Chef (Ø -0.90%) -1.0 percent Staatsfonds (Ø -1.03%) -0.3 percent Worte (Ø -0.32%) -1.9 percent Sanierung (Ø -1.92%) -1.9 percent Sanierung (Ø -1.92%) -1.7 percent Restrukturierungsprogramm (Ø -1.68%) -3.9 percent Kritik (Ø -3.88%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.61%)
∑ -0.93 %

3.4 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / 3.4%)
0.9 percent Automobilkonzern (Ø 0.94%) -0.1 percent Hauptversammlung (Ø -0.15%) -0.4 percent Kursniveau (Ø -0.42%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) 0.6 percent Verfügbarkeit (Ø 0.63%) -0.7 percent Lockdowns (Ø -0.74%) -1.3 percent Zuwachs (Ø -1.31%) 0.0 percent Anteile (Ø 0.01%) 0.7 percent Energieträger (Ø 0.73%) -0.3 percent Energien (Ø -0.33%) 3.4 percent Vorserien-Autos (Ø 3.37%) -2.1 percent Versorgungslage (Ø -2.07%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.26%) 0.9 percent Versorgung (Ø 0.91%) 1.7 percent Volumen (Ø 1.68%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 3.4 percent Volumenstrategie (Ø 3.37%) 0.0 percent Profitabilitätsziele (Ø 0.04%) 3.4 percent Margenanspruch (Ø 3.37%) -1.0 percent Finanzvorstand (Ø -1.03%) -0.6 percent Rendite (Ø -0.60%) -0.3 percent Halbjahr (Ø -0.26%) 0.9 percent Versorgung (Ø 0.91%) 1.7 percent Volumen (Ø 1.68%) 0.3 percent Marge (Ø 0.33%) 3.4 percent Volumenstrategie (Ø 3.37%) 0.0 percent Profitabilitätsziele (Ø 0.04%) 3.4 percent Margenanspruch (Ø 3.37%) -1.0 percent Finanzvorstand (Ø -1.03%) -0.6 percent Rendite (Ø -0.60%)
∑ 0.51 %

-0.6 percent AAREAL BANK (ISIN: DE0005408116 / -0.6%)
-2.0 percent Risikovorsorge (Ø -1.96%) 1.7 percent Aareal (Ø 1.72%) -2.0 percent Risikovorsorge (Ø -1.96%) -2.0 percent Risikovorsorge (Ø -1.96%) -2.0 percent Risikovorsorge (Ø -1.96%) -0.6 percent Ertragsentwicklung (Ø -0.63%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.22%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -2.0 percent Risikovorsorge (Ø -1.96%) -0.6 percent Ertragsentwicklung (Ø -0.63%) -0.2 percent Strategie (Ø -0.22%) -0.5 percent Risiken (Ø -0.48%) 0.1 percent Ausbau (Ø 0.13%) -0.9 percent Margen (Ø -0.87%) -0.6 percent Bürogebäude (Ø -0.63%) -1.0 percent Finanzvorstand (Ø -1.03%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) 1.6 percent Kernkapitalquote (Ø 1.64%) -0.1 percent Vergleich (Ø -0.06%) 0.9 percent Neugeschäfts (Ø 0.86%) -0.6 percent Investmentmanager (Ø -0.63%) -0.6 percent Pensionsfonds-Manager (Ø -0.63%) -1.5 percent Finanzierung (Ø -1.50%) -0.6 percent Bruttomargen (Ø -0.63%) -0.1 percent Basispunkten (Ø -0.09%) -0.1 percent Basispunkten (Ø -0.09%) -0.6 percent Risiko-Ertragsprofilen (Ø -0.63%) -0.4 percent Rechnungen (Ø -0.44%) -0.4 percent Mahnwesen (Ø -0.44%) -0.1 percent Markt- (Ø -0.12%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.53%) -0.3 percent CEO (Ø -0.32%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -1.2 percent Expansion (Ø -1.18%) -0.6 percent PropTech (Ø -0.63%) -0.6 percent OSRE (Ø -0.63%) 0.8 percent Abschluss (Ø 0.84%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.78%) -1.9 percent Spannungen (Ø -1.94%) -1.8 percent Finanzierungen (Ø -1.82%) -0.2 percent Lösungen (Ø -0.21%) -0.2 percent Geschäftserfolg (Ø -0.20%) -0.1 percent Bestandteile (Ø -0.06%) 0.6 percent Immobilien (Ø 0.63%) 0.4 percent Beratungsservices (Ø 0.38%) 0.4 percent Firmenkunden-Banking (Ø 0.38%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.11%) -0.2 percent Lösungen (Ø -0.21%) 0.3 percent Immobilienwirtschaft (Ø 0.30%) 0.4 percent Geschäftssegment (Ø 0.39%) -0.6 percent Zwischenergebnis (Ø -0.63%) -0.8 percent Dividendenpolitik (Ø -0.77%) -0.4 percent Antrag (Ø -0.37%) -0.6 percent NPLs (Ø -0.63%) -0.6 percent Kapitalabzug (Ø -0.63%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.72%) -0.6 percent CRR (Ø -0.63%) -0.6 percent Immobilienkreditgeschäft (Ø -0.63%) 0.5 percent Umsetzung (Ø 0.47%) -1.9 percent Säule (Ø -1.88%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) -5.3 percent Stammaktien (Ø -5.34%) 0.0 percent Anteile (Ø 0.01%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) 1.8 percent Zielspanne (Ø 1.77%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.07%) -0.3 percent Bewegung (Ø -0.34%) -0.1 percent Titeln (Ø -0.15%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.07%) 1.4 percent Abschreibungen (Ø 1.41%) 0.3 percent Zahlungen (Ø 0.32%) -2.0 percent Risikovorsorge (Ø -1.96%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.01%) 0.2 percent Versuch (Ø 0.20%) 0.3 percent Pensionsfonds (Ø 0.32%) 1.5 percent Großaktionären (Ø 1.50%) 0.4 percent Anlauf (Ø 0.41%) 1.3 percent Offerte (Ø 1.34%) 1.8 percent Zielspanne (Ø 1.77%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.07%) -0.3 percent Bewegung (Ø -0.34%) -0.1 percent Titeln (Ø -0.15%) -0.1 percent Übernahme (Ø -0.07%) 1.4 percent Abschreibungen (Ø 1.41%) 0.3 percent Zahlungen (Ø 0.32%) -2.0 percent Risikovorsorge (Ø -1.96%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.01%) 0.2 percent Versuch (Ø 0.20%) 0.3 percent Pensionsfonds (Ø 0.32%) 1.5 percent Großaktionären (Ø 1.50%) 0.4 percent Anlauf (Ø 0.41%) 1.3 percent Offerte (Ø 1.34%)
∑ -0.29 %

-0.6 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / -0.6%)
-0.0 percent Verbreitung (Ø -0.01%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.13%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.1 percent Abwicklung (Ø -0.09%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.0 percent Instrumente (Ø -0.01%) 0.1 percent BlackRock (Ø 0.12%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.53%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%)
∑ 0.11 %

3.1 percent STELLANTIS (ISIN: NL00150001Q9 / 3.1%)
0.1 percent Leitung (Ø 0.09%) 0.6 percent Marke (Ø 0.62%) 2.2 percent Stellantis-Konzern (Ø 2.19%) -0.1 percent Ära (Ø -0.13%) 0.6 percent Marke (Ø 0.62%) -0.1 percent Projekten (Ø -0.10%) 3.1 percent Vauxhall-Chef (Ø 3.06%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) 0.2 percent Ort (Ø 0.21%)
∑ 0.66 %

-2.8 percent SONY (ISIN: JP3435000009 / -2.8%)
-0.5 percent Chip-Engpässen (Ø -0.49%) -0.1 percent Elektronikriese (Ø -0.08%) -1.6 percent Konsole (Ø -1.60%) 0.1 percent Geschäftsjahr (Ø 0.09%) -0.1 percent Xbox (Ø -0.06%) 0.6 percent Yen (Ø 0.55%) 0.2 percent Zuwächse (Ø 0.18%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -0.5 percent Spider-Man-Films (Ø -0.49%) -1.0 percent Geschäftsbereich (Ø -1.02%)
∑ -0.28 %

1.7 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 1.7%)
1.9 percent Beschaffungskosten (Ø 1.93%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 1.4 percent Ergebnisziele (Ø 1.38%) -2.8 percent Ergebnisrückgang (Ø -2.78%) 0.4 percent Beschleunigung (Ø 0.36%) -0.1 percent Beitrag (Ø -0.10%) 2.5 percent Kundenlösungen (Ø 2.50%)
∑ 0.48 %

-1.1 percent QIAGEN (ISIN: NL0012169213 / -1.1%)
0.9 percent Aufsichtsratsmitglied (Ø 0.86%) -1.4 percent Erfahrungen (Ø -1.44%) -1.1 percent BLIRT (Ø -1.08%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.71%) -1.1 percent BLIRT (Ø -1.08%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.71%)
∑ -0.69 %

0.4 percent NESTLE (ISIN: CH0038863350 / 0.4%)
0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.23%) -2.0 percent Staaten (Ø -2.00%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.13%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.04%) 0.3 percent Aufforderung (Ø 0.26%) 0.3 percent Indikation (Ø 0.35%) 0.2 percent Wertentwicklung (Ø 0.20%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.24%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.18%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.24%) 0.2 percent Rechnung (Ø 0.20%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.55%) -0.1 percent Positionen (Ø -0.05%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.23%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.24%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.24%)
∑ 0.01 %

-7.2 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -7.2%)
-0.2 percent Untersuchung (Ø -0.23%) -3.0 percent Arbeitgebers (Ø -3.01%) -1.0 percent Finanzvorstand (Ø -1.03%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.20%) -0.4 percent Impfstoff (Ø -0.36%) -0.6 percent Virus (Ø -0.60%) -5.7 percent Immunantwort (Ø -5.66%) -2.0 percent Boostern (Ø -2.02%) 0.9 percent Verläufe (Ø 0.91%) -0.8 percent Lockerungen (Ø -0.80%) 0.4 percent Gegenwind (Ø 0.38%) -0.1 percent Gesellschafterin (Ø -0.10%) -0.1 percent Positionen (Ø -0.05%) -0.9 percent Finanzinstrumente (Ø -0.93%) -0.2 percent Liefervereinbarung (Ø -0.20%) -3.8 percent Studienphase (Ø -3.80%)
∑ -1.08 %

-3.6 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -3.6%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%) 3.2 percent Symptome (Ø 3.25%) -1.3 percent Buch (Ø -1.31%) 0.6 percent Pandemie (Ø 0.56%)
∑ 0.46 %

-4.3 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -4.3%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%) 1.0 percent Tech-Konzernen (Ø 1.04%) -4.3 percent Tech-Börsengang (Ø -4.31%) -2.1 percent Unternehmers (Ø -2.11%) -2.4 percent Firmenchefs (Ø -2.36%) -4.3 percent Messenger-Dienst (Ø -4.31%) 0.7 percent Zuckerberg (Ø 0.66%) 0.7 percent Zuckerberg (Ø 0.66%) 0.5 percent Finanzierungsrunde (Ø 0.52%) -4.3 percent Tech-Börsengang (Ø -4.31%) -0.8 percent Unternehmer (Ø -0.78%) -0.0 percent Konkurrenz (Ø -0.03%) -4.3 percent DSGVO-Richtlinien (Ø -4.31%) -0.8 percent Unternehmer (Ø -0.78%) -4.3 percent Datenschutzskandale (Ø -4.31%) 2.2 percent Lob (Ø 2.22%) -1.5 percent Tochter (Ø -1.46%) -0.5 percent Projekte (Ø -0.48%) 0.7 percent Zuckerberg (Ø 0.66%) -4.3 percent Forbes-Liste (Ø -4.31%) -1.1 percent Forbes (Ø -1.14%) -0.2 percent Alters (Ø -0.22%) 0.7 percent Leben (Ø 0.66%)
∑ -1.21 %

-2.5 percent INTEL (ISIN: US4581401001 / -2.5%)
-0.0 percent Leixlip (Ø -0.02%) -0.8 percent Halbleiterwerke (Ø -0.84%) -0.0 percent Intel-Fabrik (Ø -0.02%) 0.2 percent Maschinen (Ø 0.19%) -0.1 percent Phasen (Ø -0.09%) -0.3 percent Firmen (Ø -0.31%) 0.8 percent Fabrik (Ø 0.82%) 0.1 percent Ausbaustufe (Ø 0.13%) -0.8 percent Halbleiterwerke (Ø -0.84%) -0.8 percent Halbleiterwerke (Ø -0.84%) -2.5 percent Führungskraft (Ø -2.47%) -0.2 percent Fabriken (Ø -0.19%) 3.6 percent Standorts (Ø 3.56%) -0.4 percent Wirtschaft (Ø -0.38%) -2.9 percent Genehmigungsverfahren (Ø -2.93%) -0.0 percent Fall (Ø -0.03%) -0.1 percent Lieferketten (Ø -0.14%) -0.8 percent Halbleiter-Ökosystem (Ø -0.85%) 0.1 percent Ausbaustufe (Ø 0.13%) -0.8 percent Halbleiterwerke (Ø -0.84%) -0.8 percent Fußballfeldern (Ø -0.85%) -0.2 percent Fabriken (Ø -0.19%) -2.5 percent Bauphasen (Ø -2.47%) -2.5 percent Sinnott (Ø -2.47%) -1.3 percent Personal (Ø -1.31%)
∑ -0.53 %

1.6 percent HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006 / 1.6%)
2.4 percent Kerzenkörper (Ø 2.35%) -2.0 percent Kursanstieg (Ø -2.04%) 0.7 percent Hochlauf (Ø 0.71%) 0.4 percent Aufwärtsbewegung (Ø 0.43%) 0.9 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.90%) 0.2 percent Trading (Ø 0.21%) 0.1 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.10%) 0.0 percent Berichterstattung (Ø 0.03%) 0.1 percent Sachkenntnis (Ø 0.10%) -0.6 percent Investment (Ø -0.57%) 0.1 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.10%) 0.2 percent Nachträge (Ø 0.16%) 0.1 percent Emittenten (Ø 0.07%) -0.8 percent Investments (Ø -0.85%) -0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.31%)
∑ 0.09 %

-1.1 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / -1.1%)
-1.1 percent Unternehmensteil (Ø -1.09%) -0.5 percent Kurs (Ø -0.46%) -0.9 percent Gebäude (Ø -0.90%) -1.1 percent Wärmepumpen (Ø -1.09%) 0.2 percent Vorstand (Ø 0.20%) 1.4 percent Nachhaltigkeit (Ø 1.36%) -2.1 percent Transparenz (Ø -2.07%) -0.5 percent Emissionen (Ø -0.45%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.53%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%)
∑ -0.27 %

5.6 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 5.6%)
0.4 percent Rückruf (Ø 0.43%) -1.2 percent Risikohäufung (Ø -1.20%) -1.2 percent BatteriepacksAngaben (Ø -1.20%) -1.2 percent Batteriepack (Ø -1.20%) -1.2 percent Montagefläche (Ø -1.20%) -0.9 percent Fällen (Ø -0.89%) -1.2 percent Batteriepacks (Ø -1.20%) 0.0 percent Sicherheitsrisiko (Ø 0.00%) -1.1 percent Verbrenner (Ø -1.11%) -0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%)
∑ -0.71 %

0.0 percent AURUBIS (ISIN: DE0006766504 / 0.0%)
-2.0 percent Metallergebnis (Ø -2.03%) 0.2 percent Metallpreisen (Ø 0.22%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 3.8 percent Vorsteuergewinn (Ø 3.82%) -1.4 percent Prognose (Ø -1.44%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%)
∑ 0.13 %

0.0 percent ARAMCO (ISIN: SA14TG012N13 / 0.0%)
-1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -2.8 percent Kapitalmarktzinsen (Ø -2.77%) -1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.00%) -0.6 percent Phase (Ø -0.56%) -1.1 percent Geldes (Ø -1.13%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.18%) -0.1 percent Verlusten (Ø -0.14%) -2.8 percent Ölproduzent (Ø -2.77%) -0.8 percent Prozentpunkte (Ø -0.83%) -0.4 percent Tech-Konzerne (Ø -0.44%) -0.0 percent Stärke (Ø -0.01%) -0.7 percent Technologietiteln (Ø -0.70%) -2.8 percent Erdölkonzern (Ø -2.77%) -1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -2.8 percent Kapitalmarktzinsen (Ø -2.77%) -1.8 percent Ölpreisen (Ø -1.82%) -1.0 percent Zinsen (Ø -1.00%) -0.6 percent Phase (Ø -0.56%) -1.1 percent Geldes (Ø -1.13%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.18%) -0.1 percent Verlusten (Ø -0.14%) -2.8 percent Ölproduzent (Ø -2.77%) -0.8 percent Prozentpunkte (Ø -0.83%) -0.4 percent Tech-Konzerne (Ø -0.44%) -0.0 percent Stärke (Ø -0.01%) -0.7 percent Technologietiteln (Ø -0.70%)
∑ -1.23 %

-5.3 percent AHOLD DELHAIZE (ISIN: NL0011794037 / -5.3%)
0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 1.4 percent Wechselkurse (Ø 1.36%) -0.3 percent Umsatz (Ø -0.26%) -1.4 percent Wechselkursen (Ø -1.43%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.84%) -0.3 percent Erwartungen (Ø -0.28%) -0.8 percent Handelskonzern (Ø -0.80%) -5.3 percent Konsumklimas (Ø -5.30%) -0.8 percent Prozentbereich (Ø -0.84%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) -0.5 percent Konsumenten (Ø -0.51%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.43%) -1.5 percent Jahresverlust (Ø -1.52%)
∑ -0.85 %

-6.9 percent YARA (ISIN: NO0010208051 / -6.9%)
-2.8 percent Kalipreise (Ø -2.79%) -2.3 percent Höchstständen (Ø -2.28%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) -1.7 percent Verlierern (Ø -1.74%) 1.0 percent Kasse (Ø 0.99%) -0.9 percent Gewinns (Ø -0.88%) -3.8 percent Mittelzuflusses (Ø -3.76%) -0.3 percent Verkaufspreise (Ø -0.27%) -2.6 percent Währungseffekte (Ø -2.60%) -3.8 percent Lohr (Ø -3.76%) -3.8 percent Stickstoffdüngung (Ø -3.76%) -3.8 percent Stickstoffdünger-Produzenten (Ø -3.76%) -3.8 percent Yara (Ø -3.76%) -0.5 percent Gaspreise (Ø -0.50%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.10%) 2.2 percent Mittelzufluss (Ø 2.22%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.03%)
∑ -1.47 %

-0.0 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -0.0%)

2.6 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / 2.6%)
1.6 percent Information (Ø 1.63%) -1.6 percent Uniper (Ø -1.59%) -0.8 percent Importeur (Ø -0.84%) 0.9 percent Erdgas (Ø 0.94%) -1.9 percent Gas (Ø -1.91%) -0.8 percent Quellen (Ø -0.77%)
∑ -0.42 %

0.0 percent ULVAC (ISIN: JP3126190002 / 0.0%)

0.2 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 0.2%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%)
∑ -0.10 %

-4.0 percent TOYOTA (ISIN: JP3633400001 / -4.0%)
-0.4 percent Materialkosten (Ø -0.42%) -0.4 percent Rückgang (Ø -0.43%)
∑ -0.42 %

13.0 percent SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747 / 13.0%)
2.0 percent Einführung (Ø 2.03%) 4.3 percent Gesichtspunkten (Ø 4.33%) -2.1 percent Richtung (Ø -2.10%) 2.0 percent Einführung (Ø 2.03%) 2.0 percent Einführung (Ø 2.03%) 13.0 percent Durchdringung (Ø 12.97%)
∑ 3.55 %

-1.2 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -1.2%)
0.6 percent Trading-Chancen (Ø 0.56%) -0.0 percent Aktien (Ø -0.01%) 1.6 percent Klicke (Ø 1.55%) -0.0 percent Aktien (Ø -0.01%) 0.6 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.59%)
∑ 0.54 %

0.0 percent SAMSUNG (ISIN: KR7005930003 / 0.0%)
-0.6 percent Termin (Ø -0.59%) -0.3 percent Preis (Ø -0.28%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.20%) -1.8 percent Computer-Uhr (Ø -1.82%) -1.8 percent Gerätechef (Ø -1.82%) -0.3 percent Anwendung (Ø -0.28%) -1.8 percent Pixel-Tablet (Ø -1.82%) 0.6 percent Geräte (Ø 0.63%) -1.3 percent Übersetzungen (Ø -1.34%) 0.4 percent Details (Ø 0.37%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.55%) -1.3 percent Hornbrille (Ø -1.34%) -0.6 percent Inhalte (Ø -0.56%) -0.2 percent Umgebungen (Ø -0.24%) -1.3 percent Bosch-Konzern (Ø -1.34%) -0.6 percent Display (Ø -0.63%) -1.5 percent Schwächen (Ø -1.49%) -0.5 percent Brille (Ø -0.51%)
∑ -0.75 %

1.5 percent SALMAR AS (ISIN: NO0010310956 / 1.5%)
0.2 percent NOK (Ø 0.19%) 0.2 percent NOK (Ø 0.19%) 0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.02%)
∑ 0.13 %

1.4 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / 1.4%)

0.3 percent POSTNL 3 (ISIN: NL0009739416 / 0.3%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.31%)

-4.2 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -4.2%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%)
∑ -0.10 %

0.7 percent OESTERREICHISCHE POST (ISIN: AT0000APOST4 / 0.7%)
0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.53%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%)
∑ 0.52 %

7.2 percent OCCIDENTAL PETROLEUM (ISIN: US6745991058 / 7.2%)

0.9 percent NORWEGIAN CRUISE LINE (ISIN: BMG667211046 / 0.9%)

-2.2 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -2.2%)

-1.6 percent NISSAN (ISIN: JP3672400003 / -1.6%)

1.4 percent NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE (ISIN: JP3735400008 / 1.4%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.31%) -1.3 percent JPY (Ø -1.29%)
∑ -0.80 %

-6.4 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -6.4%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%)
∑ -0.10 %

2.3 percent MITSUBISHI (ISIN: JP3898400001 / 2.3%)

1.9 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / 1.9%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.31%)

-0.8 percent LENOVO (ISIN: HK0992009065 / -0.8%)

0.0 percent LEIFHEIT (ISIN: DE0006464506 / 0.0%)
0.6 percent Umsatzniveau (Ø 0.62%) 0.0 percent Leifheit (Ø 0.00%) 0.6 percent Umsatzniveau (Ø 0.62%) 0.0 percent Markenanbieter (Ø 0.00%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.66%) -0.4 percent Basis (Ø -0.36%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.05%) 0.5 percent Umsetzung (Ø 0.47%) 0.0 percent Scaling (Ø 0.00%) -0.5 percent Marken (Ø -0.52%) -3.4 percent Vorjahresquartal (Ø -3.40%) 0.6 percent Berichtszeitraum (Ø 0.56%) 0.3 percent Faktoren (Ø 0.35%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.01%) 0.0 percent Hygienebedürfnis (Ø 0.00%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.01%) 0.5 percent Kauflaune (Ø 0.54%) 0.0 percent Konsums (Ø 0.00%) -3.4 percent Vorjahresquartal (Ø -3.40%) -3.4 percent Vorjahresquartal (Ø -3.40%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.30%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.11%) 0.0 percent Hygienebedürfnisses (Ø 0.00%) -3.1 percent Umsatzanstieg (Ø -3.13%) 0.0 percent Handelsmarken (Ø 0.00%) 0.2 percent Tochtergesellschaften (Ø 0.24%) 0.5 percent Umsetzung (Ø 0.47%) 0.0 percent Akkusaugwischer (Ø 0.00%) 0.0 percent CleanTenso (Ø 0.00%) 0.0 percent Vermarktungsaktivitäten (Ø 0.00%) -0.4 percent Rückgang (Ø -0.43%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.01%) 0.0 percent Verarbeitungsqualität (Ø 0.00%) 0.0 percent Tochterunternehmen (Ø 0.02%)
∑ -0.34 %

-1.1 percent KNORR-BREMSE (ISIN: DE000KBX1006 / -1.1%)

-5.0 percent JUNGHEINRICH (ISIN: DE0006219934 / -5.0%)
0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.53%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%)
∑ 0.52 %

2.0 percent HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005 / 2.0%)
-0.0 percent Verbreitung (Ø -0.01%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.13%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.1 percent Abwicklung (Ø -0.09%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.0 percent Instrumente (Ø -0.01%) -0.0 percent Morgan (Ø -0.04%)
∑ -0.08 %

0.5 percent GENERAL MOTORS (ISIN: US37045V1008 / 0.5%)
0.1 percent Insider (Ø 0.05%) -0.5 percent Investoren (Ø -0.52%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -0.1 percent Modellen (Ø -0.06%) -2.6 percent Fahrzeugprojekten (Ø -2.64%) -5.2 percent US-Herstellers (Ø -5.16%) -0.9 percent Renditen (Ø -0.92%) -2.6 percent Bulli-Nachfolgers (Ø -2.64%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -2.6 percent Lieferdatum (Ø -2.64%)
∑ -1.50 %

2.8 percent GENERAL ELECTRIC (ISIN: US3696043013 / 2.8%)
-0.3 percent Erwartungen (Ø -0.28%) -1.3 percent Vorsicht (Ø -1.27%)
∑ -0.78 %

-0.1 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / -0.1%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.31%)

-0.4 percent FORD (ISIN: US3453708600 / -0.4%)
0.1 percent Insider (Ø 0.05%) -0.5 percent Investoren (Ø -0.52%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -0.1 percent Modellen (Ø -0.06%) -2.6 percent Fahrzeugprojekten (Ø -2.64%) -5.2 percent US-Herstellers (Ø -5.16%) -0.9 percent Renditen (Ø -0.92%) -2.6 percent Bulli-Nachfolgers (Ø -2.64%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -2.6 percent Lieferdatum (Ø -2.64%)
∑ -1.50 %

-1.7 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / -1.7%)
-0.4 percent Bilanzen (Ø -0.39%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%)
∑ -0.10 %

0.2 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.2%)
0.2 percent Kontrakt (Ø 0.17%)

2.6 percent DERMAPHARM (ISIN: DE000A2GS5D8 / 2.6%)
-0.0 percent Finanzberichte (Ø -0.01%)

-1.2 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / -1.2%)
-0.0 percent Verbreitung (Ø -0.01%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.13%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.1 percent Abwicklung (Ø -0.09%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.14%) -0.0 percent Instrumente (Ø -0.01%) -1.3 percent JPMorgan (Ø -1.32%)
∑ -0.26 %

-2.5 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / -2.5%)
-0.4 percent Kapitalausstattung (Ø -0.40%) -1.6 percent Positionierung (Ø -1.64%)
∑ -1.02 %

-0.1 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / -0.1%)
-0.0 percent Finanzberichte (Ø -0.01%)

-0.6 percent COSTCO WHOLESALE (ISIN: US22160K1051 / -0.6%)

-2.5 percent CITIGROUP (ISIN: US1729674242 / -2.5%)
-2.5 percent Wallet-Adresse (Ø -2.50%) 0.0 percent Plattformen (Ø 0.01%) -2.5 percent Großinvestors (Ø -2.50%) 0.1 percent Abstimmung (Ø 0.05%) 2.2 percent Großinvestor (Ø 2.18%) -0.8 percent Adresse (Ø -0.76%) -0.5 percent Entwickler (Ø -0.48%) -2.5 percent Wallet-Adresse (Ø -2.50%) -2.5 percent Validierer (Ø -2.50%) 2.6 percent Software-Update (Ø 2.64%) -0.8 percent Adresse (Ø -0.76%) -1.9 percent Upgrade (Ø -1.86%) -9.6 percent Finanzinstituten (Ø -9.59%) -1.2 percent Aktienmärkte (Ø -1.16%) -1.2 percent Bankensektor (Ø -1.18%) 0.2 percent Daniel (Ø 0.17%) -0.4 percent Rückschlag (Ø -0.44%) -2.5 percent Smart-Contract-Angriff (Ø -2.50%)
∑ -1.32 %

-0.4 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / -0.4%)
0.2 percent Hersteller (Ø 0.20%) -0.4 percent Impfstoff (Ø -0.36%) -0.6 percent Virus (Ø -0.60%) -5.7 percent Immunantwort (Ø -5.66%) -2.0 percent Boostern (Ø -2.02%) 0.9 percent Verläufe (Ø 0.91%) -0.8 percent Lockerungen (Ø -0.80%) 0.4 percent Gegenwind (Ø 0.38%) -0.1 percent Gesellschafterin (Ø -0.10%) -0.1 percent Positionen (Ø -0.05%) -0.9 percent Finanzinstrumente (Ø -0.93%) -0.2 percent Liefervereinbarung (Ø -0.20%) -3.8 percent Studienphase (Ø -3.80%)
∑ -1.00 %

0.3 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / 0.3%)
0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.02%)

0.4 percent BAKKAFROST (ISIN: FO0000000179 / 0.4%)
-0.3 percent Finanzkonferenz (Ø -0.31%)

0.9 percent ALTRIA (ISIN: US02209S1033 / 0.9%)
-0.2 percent Konkurrent (Ø -0.17%) 0.7 percent Überraschung (Ø 0.71%) 0.3 percent Übernahmeangebot (Ø 0.34%) -0.7 percent Kronen (Ø -0.73%) 0.1 percent Unternehmens (Ø 0.09%) -0.9 percent Mitarbeiter (Ø -0.92%) 0.9 percent Zigarettenmarken (Ø 0.88%) 0.3 percent Produkten (Ø 0.30%)
∑ 0.06 %

2.6 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / 2.6%)
0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.53%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.51%)
∑ 0.52 %

-0.5 percent AIRBNB (ISIN: US0090661010 / -0.5%)
-2.9 percent Kategorien (Ø -2.90%) -1.2 percent Regionen (Ø -1.17%) 0.2 percent Funktion (Ø 0.17%) -0.2 percent Menschen (Ø -0.21%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.05%) -2.9 percent Kategorien (Ø -2.90%) -0.5 percent Küche (Ø -0.49%) -0.5 percent Pool (Ø -0.49%) 1.2 percent Neuerung (Ø 1.23%) -0.2 percent Unterkunft (Ø -0.23%) -1.0 percent Wettbewerb (Ø -0.98%)
∑ -0.73 %

1.6 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / 1.6%)
1.7 percent Nachrichtenagentur (Ø 1.67%) -0.2 percent Alters (Ø -0.22%) 1.6 percent Hautfarbe (Ø 1.62%) 1.6 percent Brüste (Ø 1.62%) 1.6 percent Sport-BH (Ø 1.62%) -0.6 percent Ausführungen (Ø -0.56%) 1.6 percent Nacktheit (Ø 1.62%) 1.6 percent Sorgfalt (Ø 1.62%) 1.6 percent Frauenbrüste (Ø 1.62%) 1.6 percent PA (Ø 1.62%) 0.2 percent Linie (Ø 0.20%)
∑ 1.13 %

generated 23:26:03 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE