NEWS2STOCKS

2022-05-26

7.1 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 7.1%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) 7.1 percent Logistikflächen (Ø 7.14%) 1.1 percent Fläche (Ø 1.11%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.44%) 0.4 percent Hektar (Ø 0.37%) 7.1 percent Geländes (Ø 7.14%) 1.1 percent Fläche (Ø 1.11%) 7.1 percent B-Plan (Ø 7.14%) 7.1 percent Christiani (Ø 7.14%) 1.9 percent Ausbauphase (Ø 1.86%) -0.1 percent Fahrzeuge (Ø -0.08%) -0.7 percent Mitarbeiter (Ø -0.74%) 1.7 percent Batteriefabrik (Ø 1.74%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.13%) 1.6 percent Flächen (Ø 1.57%) 1.0 percent Mangel (Ø 0.98%) 7.1 percent Logistikflächen (Ø 7.14%) 1.1 percent Fläche (Ø 1.11%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.44%) 0.4 percent Hektar (Ø 0.37%) 7.1 percent Geländes (Ø 7.14%) 1.1 percent Fläche (Ø 1.11%) 7.1 percent B-Plan (Ø 7.14%) 7.1 percent Christiani (Ø 7.14%) 1.9 percent Ausbauphase (Ø 1.86%) -0.1 percent Fahrzeuge (Ø -0.08%) -0.7 percent Mitarbeiter (Ø -0.74%) 1.7 percent Batteriefabrik (Ø 1.74%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.13%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) 7.1 percent Logistikflächen (Ø 7.14%) 1.1 percent Fläche (Ø 1.11%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.44%) 0.4 percent Hektar (Ø 0.37%) 7.1 percent Geländes (Ø 7.14%) 1.1 percent Fläche (Ø 1.11%) 7.1 percent B-Plan (Ø 7.14%) 7.1 percent Christiani (Ø 7.14%) 1.9 percent Ausbauphase (Ø 1.86%) -0.1 percent Fahrzeuge (Ø -0.08%) -0.7 percent Mitarbeiter (Ø -0.74%) 1.7 percent Batteriefabrik (Ø 1.74%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.13%) 1.6 percent Flächen (Ø 1.57%) 1.0 percent Mangel (Ø 0.98%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) 6.7 percent Tesla-Rechtsabteilung (Ø 6.66%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%) -0.3 percent Prozesse (Ø -0.33%) 2.2 percent Fähigkeiten (Ø 2.18%) 6.7 percent Hunde (Ø 6.66%) 2.4 percent Antworten (Ø 2.43%) 0.2 percent Erfahrung (Ø 0.17%) 2.2 percent Fähigkeiten (Ø 2.18%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%) 6.7 percent Tesla-Anwälten (Ø 6.66%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%)
∑ 2.31 %

6.2 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / 6.2%)
-1.2 percent Apps (Ø -1.16%) 2.5 percent NFT-Marktplatz (Ø 2.55%) -0.6 percent Pressemitteilung (Ø -0.60%) 0.8 percent Programme (Ø 0.81%) 6.2 percent Browser-Menüs (Ø 6.18%) -0.5 percent Investoren (Ø -0.48%) 1.0 percent Twitter-Chef (Ø 0.96%) 0.9 percent Vorwürfen (Ø 0.87%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.32%) -0.2 percent Geräten (Ø -0.21%) 0.4 percent Zahlung (Ø 0.38%) 6.2 percent Datenschutz-Verpflichtungen (Ø 6.18%) -2.0 percent Anmeldung (Ø -2.04%) -0.1 percent Auflagen (Ø -0.14%) -1.5 percent Musk (Ø -1.47%) -1.2 percent Berichten (Ø -1.25%) -0.5 percent Investoren (Ø -0.48%) 1.0 percent Twitter-Chef (Ø 0.96%) 0.5 percent Nachricht (Ø 0.51%) -1.4 percent Dollar (Ø -1.38%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) 6.7 percent Tesla-Rechtsabteilung (Ø 6.66%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%) -0.3 percent Prozesse (Ø -0.33%) 2.2 percent Fähigkeiten (Ø 2.18%) 6.7 percent Hunde (Ø 6.66%) 2.4 percent Antworten (Ø 2.43%) 0.2 percent Erfahrung (Ø 0.17%) 2.2 percent Fähigkeiten (Ø 2.18%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%) 6.7 percent Tesla-Anwälten (Ø 6.66%) 2.4 percent Belästigung (Ø 2.38%)
∑ 1.37 %

4.7 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / 4.7%)
-0.9 percent Angriffskrieges (Ø -0.88%) -2.4 percent Jahresviertel (Ø -2.36%) 0.7 percent Intelligenz (Ø 0.71%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%)
∑ -0.49 %

2.5 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 2.5%)
-0.8 percent Entschädigung (Ø -0.76%) 0.8 percent Bayer (Ø 0.75%) -0.2 percent Daten (Ø -0.18%) -0.1 percent Nachfolger (Ø -0.08%) 1.8 percent Wirkstoffklasse (Ø 1.80%) 2.9 percent Blutgerinnungshemmern (Ø 2.92%) 0.1 percent Abstand (Ø 0.07%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.44%) 2.9 percent Agrarmarktumfeld (Ø 2.91%) -0.4 percent Krebsrisiken (Ø -0.41%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) 2.5 percent Bayer-Chef (Ø 2.47%) 0.8 percent Bayer-Mittel (Ø 0.84%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) 2.5 percent Bayer-Chef (Ø 2.47%) 0.8 percent Bayer-Mittel (Ø 0.84%) 0.6 percent Kommentar (Ø 0.61%) 2.5 percent Medikamentenkandidaten (Ø 2.47%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.44%) -0.2 percent Daten (Ø -0.18%) -0.1 percent Nachfolger (Ø -0.08%) 1.8 percent Wirkstoffklasse (Ø 1.80%) 2.9 percent Blutgerinnungshemmern (Ø 2.92%) 0.1 percent Abstand (Ø 0.07%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.44%) 2.9 percent Agrarmarktumfeld (Ø 2.91%) -0.4 percent Krebsrisiken (Ø -0.41%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 2.5 percent Bayer-Chef (Ø 2.47%) 0.8 percent Bayer-Mittel (Ø 0.84%)
∑ 0.77 %

2.1 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 2.1%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) 0.6 percent Personen (Ø 0.55%) 3.0 percent Produktionsziele (Ø 2.96%) 2.1 percent Geschäftsrückschlag (Ø 2.14%) -2.0 percent Produktkategorien (Ø -1.96%) -0.2 percent Finanzchef (Ø -0.20%) -1.9 percent Angriffskrieg (Ø -1.90%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) 2.0 percent Löschen (Ø 2.04%) 2.3 percent Backup (Ø 2.26%) 1.1 percent Schlüssel (Ø 1.10%) 2.1 percent Key (Ø 2.14%) -0.2 percent Daten (Ø -0.18%) 2.1 percent Backups (Ø 2.14%) 2.1 percent Übrigens (Ø 2.14%)
∑ 0.47 %

4.2 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / 4.2%)
1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) -0.5 percent Informationen (Ø -0.48%) 4.2 percent Datenschutzrichtlinien (Ø 4.16%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%)
∑ 0.25 %

4.1 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / 4.1%)
1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) 0.6 percent Kombination (Ø 0.60%) -0.4 percent Ausschüttungen (Ø -0.40%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.44%) -1.9 percent Mobilfunkmarkt (Ø -1.91%) 0.2 percent Netz (Ø 0.20%) -1.0 percent Netzbetreiber (Ø -1.02%) -1.4 percent Kanälen (Ø -1.45%) 0.6 percent Kombination (Ø 0.60%) -0.4 percent Ausschüttungen (Ø -0.40%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.44%) -1.9 percent Mobilfunkmarkt (Ø -1.91%)
∑ -0.29 %

4.7 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 4.7%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.4 percent Gericht (Ø -0.37%) -0.8 percent Fluggesellschaft (Ø -0.83%) 3.8 percent Airbus-Maschinen (Ø 3.79%) 0.8 percent Streit (Ø 0.82%) 1.7 percent Schlappe (Ø 1.73%) -0.4 percent Gericht (Ø -0.37%) -0.8 percent Fluggesellschaft (Ø -0.83%) -0.3 percent Emirats (Ø -0.32%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 0.8 percent Gewebe (Ø 0.85%) -0.3 percent Flugzeugen (Ø -0.26%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 1.1 percent Testflug (Ø 1.09%) -0.0 percent Raumschiff (Ø -0.03%) -2.0 percent Test (Ø -1.96%) -2.0 percent Test (Ø -1.96%) -2.7 percent Zündung (Ø -2.69%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%)
∑ -0.04 %

3.7 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 3.7%)
-0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) -0.8 percent Super-App (Ø -0.83%) -0.7 percent Uber (Ø -0.74%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.8 percent Super-App (Ø -0.83%) -0.7 percent Uber (Ø -0.74%) -0.8 percent Super-App (Ø -0.83%) -0.7 percent Uber (Ø -0.74%)
∑ -0.33 %

-0.5 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / -0.5%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.5 percent Sempra (Ø -0.47%) -0.5 percent Gas-Zahlungen (Ø -0.47%) 0.5 percent Furcht (Ø 0.50%) -0.5 percent Informationen (Ø -0.48%) -1.2 percent Richtlinien (Ø -1.20%) 6.5 percent Regierungsvertreter (Ø 6.45%) 0.4 percent Umsetzung (Ø 0.38%) 0.7 percent Tausch (Ø 0.66%) -0.5 percent Seite (Ø -0.50%) 1.2 percent Anweisungen (Ø 1.22%) -6.9 percent Staatskonzerns (Ø -6.86%) -1.8 percent Gas (Ø -1.79%) -0.6 percent Deutschland (Ø -0.63%) 0.1 percent Pipeline-Gas (Ø 0.10%) 0.8 percent Industriestaaten (Ø 0.77%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) -0.5 percent Sempra (Ø -0.47%) -0.5 percent Gas-Zahlungen (Ø -0.47%) 0.5 percent Furcht (Ø 0.50%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.5 percent Sempra (Ø -0.47%) -0.5 percent Gas-Zahlungen (Ø -0.47%) 0.5 percent Furcht (Ø 0.50%)
∑ -0.17 %

-0.2 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -0.2%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 1.3 percent Pfizer (Ø 1.29%) 0.3 percent EU-Arzneimittelbehörde (Ø 0.26%) 0.6 percent Dosen (Ø 0.55%) 0.8 percent Impfquoten (Ø 0.77%) 0.8 percent Gesundheitsbehörde (Ø 0.77%) -1.1 percent Impfung (Ø -1.12%) 0.3 percent BioNTech (Ø 0.33%) -0.8 percent Versionen (Ø -0.83%) 1.6 percent Impfstoffkandidaten (Ø 1.62%) 0.8 percent EMA (Ø 0.85%) 0.8 percent Autorisierung (Ø 0.77%) -2.7 percent Pipeline (Ø -2.66%) 0.3 percent Studien (Ø 0.35%) 2.4 percent Produktkandidaten (Ø 2.44%) 0.9 percent Innovationskraft (Ø 0.90%) -0.2 percent Daten (Ø -0.18%) -0.1 percent Halbjahr (Ø -0.12%) -0.2 percent Wachstumstreibern (Ø -0.25%) 0.0 percent Aktien (Ø 0.01%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.01%) 0.8 percent Kaufen (Ø 0.77%) 1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) 1.3 percent Pfizer (Ø 1.29%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) 1.3 percent Pfizer (Ø 1.29%) 0.3 percent EU-Arzneimittelbehörde (Ø 0.26%) 0.6 percent Dosen (Ø 0.55%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 1.3 percent Pfizer (Ø 1.29%) 0.3 percent EU-Arzneimittelbehörde (Ø 0.26%) 0.6 percent Dosen (Ø 0.55%)
∑ 0.31 %

-0.3 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -0.3%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.6 percent Kursplus (Ø -0.60%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) -0.6 percent Kursplus (Ø -0.60%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.6 percent Kursplus (Ø -0.60%)
∑ -0.31 %

2.9 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / 2.9%)
-1.1 percent Minister (Ø -1.11%) -0.1 percent Fall (Ø -0.13%) -0.4 percent Konkurrenten (Ø -0.39%) -1.2 percent Näschen (Ø -1.17%) -0.5 percent Erholung (Ø -0.54%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.44%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.07%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.07%) 0.1 percent Marge (Ø 0.14%) -0.7 percent Nordex (Ø -0.71%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.44%) -0.3 percent Gewinnmarge (Ø -0.33%) -2.5 percent Mittelfristziel (Ø -2.51%) -1.7 percent Situation (Ø -1.73%) -5.4 percent Vorhersehbarkeit (Ø -5.38%) -1.6 percent Ereignissen (Ø -1.55%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.50%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.27%) -1.7 percent Rohstoffe (Ø -1.74%) -1.7 percent Situation (Ø -1.73%) -1.2 percent Engpässe (Ø -1.17%) -0.6 percent Komponenten (Ø -0.61%) 0.1 percent Marge (Ø 0.14%) -2.3 percent Auswirkung (Ø -2.29%) -3.9 percent Angriffskriegs (Ø -3.89%) -0.5 percent Abschreibungen (Ø -0.47%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.80%) 0.1 percent Marge (Ø 0.14%) -0.5 percent Investoren (Ø -0.48%) -0.0 percent Standort (Ø -0.01%) -2.5 percent Weiterhin (Ø -2.51%) -0.7 percent Nordex (Ø -0.71%) -0.5 percent Anzeichen (Ø -0.48%) -0.6 percent Arbeitgeber (Ø -0.63%) -2.3 percent Kostendrucks (Ø -2.28%) 0.2 percent Fahrt (Ø 0.21%) -0.9 percent Interessenten (Ø -0.93%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -1.1 percent Minister (Ø -1.11%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -1.1 percent Minister (Ø -1.11%)
∑ -0.96 %

1.1 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 1.1%)
-0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) 0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.9 percent Tech-Aktien (Ø -0.89%)
∑ -0.20 %

5.8 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / 5.8%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) 1.7 percent Fünf- (Ø 1.72%) -0.2 percent Finanzchef (Ø -0.20%) -2.2 percent Verpflichtungen (Ø -2.20%) 0.3 percent Generation (Ø 0.32%) 1.6 percent Impfstoffkandidaten (Ø 1.62%) 0.5 percent Wirksamkeit (Ø 0.50%) -0.9 percent Partner (Ø -0.88%) 0.1 percent Impfstoffs (Ø 0.09%) -0.5 percent Phase (Ø -0.50%) 1.5 percent CureVac (Ø 1.49%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) 1.7 percent Fünf- (Ø 1.72%) -0.2 percent Finanzchef (Ø -0.20%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) 1.7 percent Fünf- (Ø 1.72%) -0.2 percent Finanzchef (Ø -0.20%)
∑ 0.22 %

0.3 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / 0.3%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%)
∑ 0.18 %

1.6 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / 1.6%)
-0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) 0.9 percent Fahrzeuggenerationen (Ø 0.93%) 0.4 percent Elektrifizierung (Ø 0.38%) -0.8 percent Antriebssysteme (Ø -0.76%) 0.9 percent Schaltgetriebe (Ø 0.93%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.18%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Mercedes-Benz (Ø -0.13%)
∑ 0.07 %

2.2 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / 2.2%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%)
∑ 0.18 %

0.6 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.6%)
-1.1 percent Tochter (Ø -1.13%) 0.7 percent Teich (Ø 0.74%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.63%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.63%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.63%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.13%) 0.7 percent Teich (Ø 0.74%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.13%) 0.7 percent Teich (Ø 0.74%)
∑ 0.02 %

1.3 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / 1.3%)
-0.3 percent Abkürzung (Ø -0.33%) -1.2 percent Unternehmensführung (Ø -1.20%) 0.8 percent Zulauf (Ø 0.82%) -0.1 percent Definitionen (Ø -0.07%) 0.8 percent Anlagestrategien (Ø 0.82%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%)
∑ -0.15 %

4.7 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 4.7%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%)
∑ 0.02 %

1.4 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / 1.4%)
-0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) 0.7 percent Stammwerk (Ø 0.68%) -0.3 percent Fahrzeugen (Ø -0.28%) 1.4 percent Softwareupdate (Ø 1.36%) 0.6 percent Sachschäden (Ø 0.56%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.57%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) 0.7 percent Stammwerk (Ø 0.68%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 0.7 percent Stammwerk (Ø 0.68%)
∑ 0.11 %

1.7 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 1.7%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) 1.7 percent Fünf- (Ø 1.72%) -0.7 percent Gründen (Ø -0.67%) 0.8 percent Impfquoten (Ø 0.77%) 0.8 percent Gesundheitsbehörde (Ø 0.77%) -1.1 percent Impfung (Ø -1.12%) 0.3 percent BioNTech (Ø 0.33%) -0.8 percent Versionen (Ø -0.83%) 1.6 percent Impfstoffkandidaten (Ø 1.62%) 0.8 percent EMA (Ø 0.85%) 0.8 percent Autorisierung (Ø 0.77%) -2.7 percent Pipeline (Ø -2.66%) 0.3 percent Studien (Ø 0.35%) 2.4 percent Produktkandidaten (Ø 2.44%) 0.9 percent Innovationskraft (Ø 0.90%) -0.2 percent Daten (Ø -0.18%) -0.1 percent Halbjahr (Ø -0.12%) -0.2 percent Wachstumstreibern (Ø -0.25%) 0.0 percent Aktien (Ø 0.01%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.01%) 0.8 percent Kaufen (Ø 0.77%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 1.7 percent Fünf- (Ø 1.72%) -0.7 percent Gründen (Ø -0.67%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) 1.7 percent Fünf- (Ø 1.72%) -0.7 percent Gründen (Ø -0.67%)
∑ 0.22 %

2.0 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / 2.0%)
-0.7 percent Ansage (Ø -0.69%) 3.8 percent Pessimismus (Ø 3.83%) 5.4 percent Einstiegspunkt (Ø 5.44%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%)
∑ 1.59 %

14.8 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / 14.8%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 1.4 percent Freund (Ø 1.42%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 1.4 percent Freund (Ø 1.42%) 1.4 percent Freund (Ø 1.42%)
∑ 0.61 %

2.9 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 2.9%)
0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.27%) -0.4 percent Gericht (Ø -0.37%) -0.8 percent Fluggesellschaft (Ø -0.83%) 3.8 percent Airbus-Maschinen (Ø 3.79%) 0.8 percent Streit (Ø 0.82%) 1.7 percent Schlappe (Ø 1.73%) -0.4 percent Gericht (Ø -0.37%) -0.8 percent Fluggesellschaft (Ø -0.83%) -0.3 percent Emirats (Ø -0.32%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 0.8 percent Gewebe (Ø 0.85%) -0.3 percent Flugzeugen (Ø -0.26%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.27%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.27%)
∑ 0.20 %

0.5 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / 0.5%)
-0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) 2.3 percent Zoom (Ø 2.29%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) 2.3 percent Zoom (Ø 2.29%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 2.3 percent Zoom (Ø 2.29%)
∑ 0.93 %

8.3 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / 8.3%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) 0.1 percent MalZalando-Aktie (Ø 0.13%) -1.1 percent Zalando (Ø -1.15%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.1 percent MalZalando-Aktie (Ø 0.13%) -1.1 percent Zalando (Ø -1.15%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.1 percent MalZalando-Aktie (Ø 0.13%) -1.1 percent Zalando (Ø -1.15%)
∑ -0.23 %

0.5 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 0.5%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.38%) 0.3 percent Ermittlungen (Ø 0.30%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.38%) 0.3 percent Ermittlungen (Ø 0.30%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -0.4 percent Verlusten (Ø -0.38%) 0.3 percent Ermittlungen (Ø 0.30%)
∑ -0.13 %

2.7 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 2.7%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.9 percent Börsengänge (Ø -0.90%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.9 percent Börsengänge (Ø -0.90%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -0.9 percent Börsengänge (Ø -0.90%)
∑ -0.27 %

1.2 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 1.2%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.4 percent GewinnSo (Ø -0.41%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.4 percent GewinnSo (Ø -0.41%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.4 percent GewinnSo (Ø -0.41%)
∑ 0.03 %

2.5 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / 2.5%)
-0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%) 1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%)
∑ 0.09 %

-0.2 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / -0.2%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%)
∑ -0.14 %

-0.2 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -0.2%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -1.3 percent TUI (Ø -1.33%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) -1.3 percent TUI (Ø -1.33%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -1.3 percent TUI (Ø -1.33%)
∑ -0.63 %

1.2 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / 1.2%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) 0.6 percent Jahrethyssenkrupp-Aktie (Ø 0.64%) 1.1 percent Ankeraktionär (Ø 1.15%) 0.6 percent Jahrethyssenkrupp-Aktie (Ø 0.64%) 1.1 percent Ankeraktionär (Ø 1.15%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.6 percent Jahrethyssenkrupp-Aktie (Ø 0.64%) 1.1 percent Ankeraktionär (Ø 1.15%)
∑ 0.55 %

3.5 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / 3.5%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%)
∑ -0.02 %

0.7 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 0.7%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) 0.0 percent Symrise (Ø 0.03%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) 0.0 percent Symrise (Ø 0.03%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) 0.0 percent Symrise (Ø 0.03%)
∑ -0.09 %

0.6 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / 0.6%)
0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.9 percent Jahresstart (Ø -0.92%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.9 percent Jahresstart (Ø -0.92%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.9 percent Jahresstart (Ø -0.92%)
∑ -0.40 %

1.1 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / 1.1%)
0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%)
∑ 0.10 %

1.9 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 1.9%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%)
∑ 0.12 %

3.0 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / 3.0%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Gewinnen (Ø -0.06%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) -0.1 percent Gewinnen (Ø -0.06%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Gewinnen (Ø -0.06%)
∑ 0.02 %

2.0 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / 2.0%)
1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) 1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%)
∑ 0.99 %

0.9 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / 0.9%)
0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 0.8 percent SAP (Ø 0.85%)
∑ 0.29 %

1.0 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / 1.0%)
0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) 1.3 percent Rheinmetall-JV (Ø 1.32%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) 1.3 percent Rheinmetall-JV (Ø 1.32%) 0.0 percent Verbreitung (Ø 0.04%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.05%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.05%) -0.0 percent Abwicklung (Ø -0.02%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.05%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.09%)
∑ 0.35 %

0.2 percent QIAGEN (ISIN: NL0012169213 / 0.2%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%)
∑ -0.18 %

5.3 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / 5.3%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%)
∑ 0.17 %

2.1 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / 2.1%)
1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) 0.7 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.69%) 0.7 percent QuoteP (Ø 0.69%) 0.3 percent MFE (Ø 0.32%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.7 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.69%) 0.7 percent QuoteP (Ø 0.69%) 0.3 percent MFE (Ø 0.32%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) 0.7 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.69%) 0.7 percent QuoteP (Ø 0.69%) 0.3 percent MFE (Ø 0.32%)
∑ 0.33 %

10.4 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / 10.4%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -1.3 percent KaufgelegenheitSchwaches (Ø -1.33%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -1.3 percent KaufgelegenheitSchwaches (Ø -1.33%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) -1.3 percent KaufgelegenheitSchwaches (Ø -1.33%)
∑ -0.43 %

7.0 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / 7.0%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%)
∑ 0.30 %

0.7 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.7%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) 0.2 percent Munich (Ø 0.23%) -1.3 percent Anleihen (Ø -1.26%) 0.2 percent Munich (Ø 0.23%) 0.5 percent Preise (Ø 0.48%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.2 percent Munich (Ø 0.23%) -1.3 percent Anleihen (Ø -1.26%) 0.2 percent Munich (Ø 0.23%) 0.5 percent Preise (Ø 0.48%) 0.2 percent Munich (Ø 0.23%) -1.3 percent Anleihen (Ø -1.26%) 0.2 percent Munich (Ø 0.23%) 0.5 percent Preise (Ø 0.48%)
∑ -0.12 %

2.9 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 2.9%)
-0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.8 percent Chef (Ø -0.75%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.8 percent Chef (Ø -0.75%) 1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.8 percent Chef (Ø -0.75%)
∑ -0.21 %

-0.6 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -0.6%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) -1.4 percent Abgaben (Ø -1.36%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%)
∑ -0.33 %

0.2 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 0.2%)
-0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent TeichLinde-Aktie (Ø -0.13%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.27%) 0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent TeichLinde-Aktie (Ø -0.13%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent TeichLinde-Aktie (Ø -0.13%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.27%)
∑ -0.43 %

-2.7 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / -2.7%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -1.3 percent ZukunftK (Ø -1.29%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -1.3 percent ZukunftK (Ø -1.29%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%) -1.3 percent ZukunftK (Ø -1.29%)
∑ -0.55 %

1.9 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / 1.9%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.3 percent JahresstartAusblick (Ø -0.31%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.4 percent Bilanzvorlage (Ø -0.38%) -0.3 percent JahresstartAusblick (Ø -0.31%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -0.3 percent JahresstartAusblick (Ø -0.31%)
∑ -0.48 %

2.0 percent IBM (ISIN: US4592001014 / 2.0%)
1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.06%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.40%) 0.0 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø 0.00%) 1.4 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.36%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.40%) 0.0 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø 0.00%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.40%) 0.0 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø 0.00%)
∑ 0.20 %

6.4 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / 6.4%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%)
∑ 0.29 %

0.8 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / 0.8%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -1.9 percent Naturkatastrophen (Ø -1.86%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) -1.9 percent Naturkatastrophen (Ø -1.86%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -1.9 percent Naturkatastrophen (Ø -1.86%)
∑ -0.66 %

0.2 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / 0.2%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Fresenius (Ø -0.14%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) 0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.1 percent Fresenius (Ø -0.14%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Fresenius (Ø -0.14%)
∑ 0.09 %

-0.1 percent DRAEGERWERK (ISIN: DE0005550636 / -0.1%)
-1.4 percent Abgaben (Ø -1.36%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) 0.1 percent Drägerwerk (Ø 0.15%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) 0.1 percent Drägerwerk (Ø 0.15%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.05%) 0.1 percent Drägerwerk (Ø 0.15%)
∑ -0.07 %

9.2 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / 9.2%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.45%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%)
∑ 0.02 %

2.6 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / 2.6%)
-0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.82%) -0.7 percent Reserven (Ø -0.72%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.82%) -0.7 percent Reserven (Ø -0.72%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.82%) -0.7 percent Reserven (Ø -0.72%)
∑ -0.37 %

2.8 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / 2.8%)
-1.4 percent Abgaben (Ø -1.36%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -1.4 percent Finanzierungen (Ø -1.38%) 1.0 percent Kreditlinie (Ø 1.01%) -0.3 percent CO (Ø -0.32%) -0.7 percent Finanzinstrumente (Ø -0.67%) 1.0 percent Kreditlinie (Ø 1.01%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) 0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%)
∑ -0.05 %

1.7 percent CARL ZEISS MEDITEC (ISIN: DE0005313704 / 1.7%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%) 0.1 percent Ausschläge (Ø 0.09%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.25%)
∑ 0.22 %

-0.4 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / -0.4%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -3.0 percent Datenkommunikation (Ø -2.99%) 0.1 percent LEDs (Ø 0.09%) 0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.16%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.56%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.25%)
∑ -0.65 %

4.4 percent AIRBNB (ISIN: US0090661010 / 4.4%)
0.5 percent Lust (Ø 0.46%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.31%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.5 percent Lust (Ø 0.46%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) 0.5 percent Lust (Ø 0.46%)
∑ 0.37 %

1.6 percent SONY (ISIN: JP3435000009 / 1.6%)
1.0 percent Plattenfirma (Ø 1.02%) -0.1 percent Einfluss (Ø -0.13%) 1.7 percent Sammlerstücke (Ø 1.73%) 2.1 percent NFTs (Ø 2.07%) -0.3 percent Projekte (Ø -0.28%) 1.0 percent Plattenlabels (Ø 1.02%) -0.3 percent Plattform (Ø -0.30%) 2.2 percent Einnahmequellen (Ø 2.18%) -0.5 percent Inhalte (Ø -0.51%) 1.0 percent NFT-Projekte (Ø 1.02%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.44%) 1.0 percent Plattenfirma (Ø 1.02%) 0.1 percent Marktplatz (Ø 0.08%) -0.3 percent Problem (Ø -0.31%) -0.5 percent Inhalte (Ø -0.51%) -0.6 percent Formate (Ø -0.56%) 1.0 percent Musik-NFTs (Ø 1.02%) 1.4 percent Material (Ø 1.36%) -0.5 percent Inhalte (Ø -0.51%) -0.3 percent Problem (Ø -0.31%) -0.6 percent Schwierigkeiten (Ø -0.64%) 1.0 percent Pulp (Ø 1.02%) 0.8 percent Elektronikkonzern (Ø 0.85%) 0.6 percent Geschäftsquartal (Ø 0.57%) -1.4 percent Finanzkennzahlen (Ø -1.39%) -0.4 percent Faktor (Ø -0.37%) 0.4 percent PS (Ø 0.36%) 0.6 percent Varianten (Ø 0.57%) 1.6 percent Essential (Ø 1.55%) 1.6 percent Spieletipps (Ø 1.55%) -1.4 percent Nutzer (Ø -1.45%) 0.1 percent Zugriff (Ø 0.09%) 0.0 percent Spiele (Ø 0.02%) 1.6 percent Spiele-Demos (Ø 1.55%) 0.2 percent Modell (Ø 0.25%)
∑ 0.38 %

-0.4 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / -0.4%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.15%) -0.3 percent Finanzergebnisse (Ø -0.29%) -0.4 percent QuartalTracy (Ø -0.36%) -0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) -0.4 percent QuartalTracy (Ø -0.36%)
∑ -0.36 %

1.6 percent BANK OF AMERICA (ISIN: US0605051046 / 1.6%)
-0.3 percent Abkürzung (Ø -0.33%) -1.2 percent Unternehmensführung (Ø -1.20%) 0.8 percent Zulauf (Ø 0.82%) -0.1 percent Definitionen (Ø -0.07%) 0.8 percent Anlagestrategien (Ø 0.82%) -0.5 percent Unsicherheiten (Ø -0.50%) 1.6 percent Hafen (Ø 1.65%) 0.5 percent Bitcoin (Ø 0.50%) -0.6 percent Zweckmäßigkeit (Ø -0.60%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.82%) 2.5 percent Marktteilnehmern (Ø 2.48%) 1.6 percent GeschichteGold (Ø 1.59%) -0.2 percent Tradition (Ø -0.17%) 1.6 percent Wirtschaftsfaktor (Ø 1.59%) -1.1 percent Kulturen (Ø -1.05%) 0.5 percent Edelmetall (Ø 0.52%) 0.0 percent Bestandteil (Ø 0.04%) -1.4 percent Haushalte (Ø -1.37%) 0.5 percent Edelmetall (Ø 0.52%) 0.5 percent US-Präsident (Ø 0.52%) 1.6 percent Hafen (Ø 1.65%) 1.6 percent Goldbestände (Ø 1.59%) 1.6 percent Goldbestand (Ø 1.59%) -2.8 percent Unabhängigkeit (Ø -2.77%) -0.7 percent Kryptowährung (Ø -0.66%) -1.3 percent Zahlungsmittel (Ø -1.28%) 1.6 percent Hafen (Ø 1.65%) -0.0 percent Volatilität (Ø -0.03%) 0.3 percent US-Dollar (Ø 0.30%) -1.3 percent Schwankungen (Ø -1.27%) 1.0 percent Korrelation (Ø 1.03%) 0.1 percent US-Aktienmarkt (Ø 0.09%) -0.5 percent Minuten (Ø -0.46%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.50%) 1.6 percent Bitcoin-Transaktion (Ø 1.59%) 2.0 percent Demgegenüber (Ø 1.96%) -1.7 percent Gold (Ø -1.67%) 0.3 percent Ort (Ø 0.27%) 0.2 percent Zeitalter (Ø 0.21%) 1.6 percent Börsenlegende (Ø 1.59%) -1.7 percent Gold (Ø -1.67%)
∑ 0.20 %

4.0 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / 4.0%)
-5.8 percent Finanzmarktaufsicht (Ø -5.77%) -0.2 percent Annahmefrist (Ø -0.24%) 0.5 percent Massenklage (Ø 0.47%) 0.5 percent Geklagt (Ø 0.47%) -0.4 percent Gericht (Ø -0.37%) 0.8 percent Vorfälle (Ø 0.77%) -0.3 percent Klienten (Ø -0.33%)
∑ -0.71 %

1.1 percent JPMORGAN (ISIN: US46625H1005 / 1.1%)
-0.3 percent Abkürzung (Ø -0.33%) -1.2 percent Unternehmensführung (Ø -1.20%) 0.8 percent Zulauf (Ø 0.82%) -0.1 percent Definitionen (Ø -0.07%) 0.8 percent Anlagestrategien (Ø 0.82%)
∑ 0.01 %

3.1 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / 3.1%)
-0.2 percent Handelsverlauf (Ø -0.18%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.27%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.01%) 0.5 percent WachstumInfineon-Aktie (Ø 0.47%)
∑ 0.01 %

-0.2 percent HSBC (ISIN: GB0005405286 / -0.2%)
1.1 percent Aufsichtsbehörde (Ø 1.06%) 0.9 percent Umstrukturierung (Ø 0.94%)
∑ 1.00 %

3.1 percent GOLDMAN SACHS (ISIN: US38141G1040 / 3.1%)
-0.3 percent Abkürzung (Ø -0.33%) -1.2 percent Unternehmensführung (Ø -1.20%) 0.8 percent Zulauf (Ø 0.82%) -0.1 percent Definitionen (Ø -0.07%) 0.8 percent Anlagestrategien (Ø 0.82%)
∑ 0.01 %

3.5 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 3.5%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%)
∑ -0.09 %

20.6 percent DOLLAR TREE (ISIN: US2567461080 / 20.6%)
-1.4 percent Dollar (Ø -1.38%)

-0.8 percent BROADCOM (ISIN: US11135F1012 / -0.8%)
0.1 percent Übernahme (Ø 0.08%) 0.1 percent Medienberichten (Ø 0.11%) -0.8 percent Aufs (Ø -0.78%) -0.8 percent Techbranche (Ø -0.78%)
∑ -0.34 %

2.1 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 2.1%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.31%) 0.1 percent Linie (Ø 0.13%)
∑ -0.09 %

-2.4 percent AGILENT TECHNOLOGIES (ISIN: US00846U1016 / -2.4%)

generated 23:32:35 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE