NEWS2STOCKS

2022-05-30

2.0 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / 2.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Gewinnen (Ø 0.11%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.1 percent Gewinnen (Ø 0.11%) 1.3 percent Strecke (Ø 1.26%) 0.4 percent Auftrag (Ø 0.39%) 2.5 percent Hochgeschwindigkeitsnetzes (Ø 2.54%) 2.5 percent Stätten (Ø 2.54%) 2.0 percent Gründungsmitglieder (Ø 2.01%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.37%) 3.5 percent IT-Dienstleister (Ø 3.55%) 1.7 percent Chemie- (Ø 1.67%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) 2.0 percent Siemens-Vorstand (Ø 2.01%) 2.0 percent Mittelwerte (Ø 2.01%) -0.1 percent Strom (Ø -0.13%) 2.0 percent Neike (Ø 2.01%) -0.2 percent Partnern (Ø -0.25%) -0.0 percent Firmen (Ø -0.03%) -0.8 percent Aspekte (Ø -0.84%) 2.0 percent Wollmilchsau (Ø 2.01%) 0.4 percent Auftrag (Ø 0.39%) 2.0 percent Hochgeschwindigkeits-Zugnetzes (Ø 2.01%) 2.4 percent Auftragsboom (Ø 2.42%) 0.5 percent Preise (Ø 0.50%) -0.2 percent Lieferungen (Ø -0.23%) -0.9 percent Umfelds (Ø -0.95%) 1.0 percent Marktlage (Ø 0.97%) 1.2 percent Jahresverlauf (Ø 1.17%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 0.4 percent Auftrag (Ø 0.39%) 2.0 percent Hochgeschwindigkeits-Zugnetzes (Ø 2.01%) 2.4 percent Auftragsboom (Ø 2.42%) 0.5 percent Preise (Ø 0.50%) -0.2 percent Lieferungen (Ø -0.23%) -0.9 percent Umfelds (Ø -0.95%) 1.0 percent Marktlage (Ø 0.97%) 1.2 percent Jahresverlauf (Ø 1.17%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -0.4 percent Bekanntmachung (Ø -0.43%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -0.1 percent Form (Ø -0.08%) -2.4 percent Aktienmärkten (Ø -2.38%) -3.5 percent Gestützt (Ø -3.46%) 1.0 percent Lieferkettenprobleme (Ø 0.98%) -0.3 percent Inflationsdaten (Ø -0.33%) 0.6 percent Entspannung (Ø 0.61%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.12%) 0.4 percent Anlauf (Ø 0.40%) 2.0 percent Erdölembargo (Ø 2.01%) -0.1 percent Öls (Ø -0.06%) 0.7 percent Bedarfs (Ø 0.72%) 0.4 percent Auftrag (Ø 0.39%) 2.0 percent Margen-Underperformance (Ø 2.01%) 0.2 percent Quartale (Ø 0.25%) 2.0 percent Gematik (Ø 2.01%) -0.7 percent Zeitplan (Ø -0.74%) -0.1 percent Quartalen (Ø -0.10%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Gewinnen (Ø 0.11%) -2.4 percent Aktienmärkten (Ø -2.38%) -2.3 percent Xetra-Handel (Ø -2.29%) -0.3 percent Kursen (Ø -0.31%) 0.9 percent Zeichen (Ø 0.93%) 2.0 percent Chart-Hürde (Ø 2.01%) 2.0 percent Erholungshochs (Ø 2.01%) 1.0 percent Lieferkettenprobleme (Ø 0.98%) -0.3 percent Inflationsdaten (Ø -0.33%) 0.6 percent Entspannung (Ø 0.61%) 0.7 percent Bedarfs (Ø 0.72%) 0.4 percent Auftrag (Ø 0.39%) 2.0 percent Gründungsmitglieder (Ø 2.01%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.37%) 3.5 percent IT-Dienstleister (Ø 3.55%) 1.7 percent Chemie- (Ø 1.67%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.10%) 2.0 percent Siemens-Vorstand (Ø 2.01%) 2.0 percent Mittelwerte (Ø 2.01%) -0.1 percent Strom (Ø -0.13%) 2.0 percent Neike (Ø 2.01%) -0.2 percent Partnern (Ø -0.25%) -0.0 percent Firmen (Ø -0.03%) -0.8 percent Aspekte (Ø -0.84%) 2.0 percent Wollmilchsau (Ø 2.01%)
∑ 0.59 %

3.9 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / 3.9%)
0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) -0.1 percent Fall (Ø -0.12%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) 1.4 percent Konto (Ø 1.39%) 1.1 percent Anlass (Ø 1.08%) 2.6 percent Käuferschutzservice (Ø 2.64%) 1.3 percent Zustand (Ø 1.32%) -0.2 percent Daten (Ø -0.17%) 1.4 percent Konto (Ø 1.39%) 2.6 percent Vinted-Nutzern (Ø 2.64%) -1.1 percent Beschwerde (Ø -1.14%) 0.2 percent Chance (Ø 0.19%) 2.6 percent Käuferschutz (Ø 2.64%) 0.0 percent Berichterstattung (Ø 0.03%) -0.6 percent Onlineshop (Ø -0.62%) -1.4 percent Nutzer (Ø -1.42%) 2.6 percent Retourenschein (Ø 2.64%) 2.6 percent Mahnungen (Ø 2.64%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%)
∑ 0.77 %

2.7 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 2.7%)
0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 1.7 percent Erfolgs (Ø 1.68%) 1.9 percent Teilung (Ø 1.92%) 1.6 percent Split (Ø 1.55%) 1.5 percent Aktiensplit (Ø 1.51%) 0.7 percent Faktoren (Ø 0.65%) 1.5 percent Stücke (Ø 1.48%) -0.8 percent Fällen (Ø -0.76%) -0.2 percent Faktor (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufsprogramm (Ø 1.92%) 0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) 1.4 percent Timeline (Ø 1.43%) 0.7 percent Brief (Ø 0.67%) -0.9 percent Vermögen (Ø -0.93%) 1.1 percent DAX-Konzerne (Ø 1.09%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufprogramme (Ø 1.92%) 0.0 percent Geschäftsjahr (Ø 0.04%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.48%) 0.5 percent Prognosen (Ø 0.53%) 0.4 percent Perspektive (Ø 0.36%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent BYD (Ø -0.06%) 0.6 percent Autohersteller (Ø 0.55%) 0.7 percent E-Autos (Ø 0.72%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%) 0.1 percent Erfolg (Ø 0.07%) -0.1 percent BYD (Ø -0.06%) -0.5 percent Ausführungen (Ø -0.45%) 0.8 percent Design (Ø 0.77%) -0.2 percent Batteriezellen (Ø -0.19%) 1.1 percent Model (Ø 1.06%) 1.6 percent CarNewsChina (Ø 1.63%) -1.1 percent Produktionskapazität (Ø -1.13%) 0.5 percent Produktionskapazitäten (Ø 0.47%) 1.6 percent CarNewsChina (Ø 1.63%) -0.1 percent BYD (Ø -0.06%) 0.6 percent Autohersteller (Ø 0.55%) 1.6 percent BBC (Ø 1.64%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.5 percent Geld (Ø -0.51%) 3.2 percent SEC (Ø 3.16%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.5 percent Geld (Ø -0.51%) 3.2 percent SEC (Ø 3.16%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) -0.5 percent Geld (Ø -0.51%) 3.2 percent SEC (Ø 3.16%) 2.5 percent Areal (Ø 2.53%) 1.1 percent Belange (Ø 1.13%) 4.8 percent Waldumbau (Ø 4.77%) 1.5 percent Fläche (Ø 1.47%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.36%) 1.0 percent Hektar (Ø 1.04%) 6.2 percent Geländes (Ø 6.19%) 6.2 percent B-Plan (Ø 6.19%) 2.4 percent Ausbauphase (Ø 2.44%) 0.0 percent Fahrzeuge (Ø 0.04%) -0.7 percent Mitarbeiter (Ø -0.71%) 2.1 percent Batteriefabrik (Ø 2.10%)
∑ 0.89 %

1.8 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / 1.8%)
0.8 percent Hochlauf (Ø 0.79%) 1.8 percent Anlaufmarken (Ø 1.78%) -0.4 percent Trendlinie (Ø -0.43%) -1.9 percent Kursanstieg (Ø -1.92%) 0.1 percent Trading (Ø 0.13%) 0.0 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.04%) 0.0 percent Berichterstattung (Ø 0.03%) 0.0 percent Sachkenntnis (Ø 0.04%) -0.6 percent Investment (Ø -0.55%) 0.0 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.04%) 0.1 percent Nachträge (Ø 0.09%) 0.0 percent Emittenten (Ø 0.01%) -0.8 percent Investments (Ø -0.78%) -0.5 percent Szenarien (Ø -0.48%) 1.6 percent Metaverse (Ø 1.62%) -0.1 percent Währungen (Ø -0.05%) -0.6 percent Grundstücke (Ø -0.64%) -0.9 percent Kunst (Ø -0.91%) 1.7 percent Statussymbole (Ø 1.69%) 1.2 percent Schriftsteller (Ø 1.24%) 1.6 percent Metaverse (Ø 1.62%) -0.6 percent Komponenten (Ø -0.56%) -1.2 percent Krisen (Ø -1.19%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.68%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) 0.9 percent Wille (Ø 0.88%) 1.7 percent Modellierung (Ø 1.69%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 1.9 percent Datenschutz-Informationen (Ø 1.87%) 0.1 percent Tech-Aktien (Ø 0.12%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.9 percent Datenschutz-Informationen (Ø 1.87%) 0.1 percent Tech-Aktien (Ø 0.12%) 1.3 percent Social-Media-Aktivität (Ø 1.26%) 1.4 percent Timeline (Ø 1.43%) 1.3 percent Firmenalltag (Ø 1.26%) 1.3 percent Posting (Ø 1.26%) 3.2 percent Online-Finanzportal (Ø 3.18%) 1.3 percent Profil (Ø 1.26%) 1.3 percent Sprüchen (Ø 1.26%) 1.3 percent Einblicken (Ø 1.26%) 1.3 percent Infos (Ø 1.26%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 1.9 percent Datenschutz-Informationen (Ø 1.87%) 0.1 percent Tech-Aktien (Ø 0.12%)
∑ 0.50 %

1.8 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / 1.8%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 1.4 percent EVOTEC (Ø 1.36%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) 1.4 percent EVOTEC (Ø 1.36%) 0.5 percent Produktionskapazitäten (Ø 0.47%) 0.9 percent Aufträgen (Ø 0.89%) 0.5 percent Vereinbarung (Ø 0.45%) 1.8 percent Zelltechnologieunternehmen (Ø 1.78%) 0.5 percent Team (Ø 0.50%) 1.8 percent Erweiterungen (Ø 1.78%) 0.8 percent Integration (Ø 0.76%) 1.8 percent GMP-Produktionskapazitäten (Ø 1.78%) 1.8 percent Zelltherapiebereich (Ø 1.78%) 1.4 percent Forschungs- (Ø 1.44%) 1.8 percent Anwendbarkeit (Ø 1.78%) 1.8 percent Indikationsbereichen (Ø 1.78%) 1.8 percent Zelltherapeutika (Ø 1.78%) -0.2 percent Partnern (Ø -0.25%) -1.0 percent Expansion (Ø -0.97%) 1.8 percent Iterationszyklen (Ø 1.78%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.12%) -0.8 percent Partner (Ø -0.85%) -0.7 percent Gelegenheit (Ø -0.71%) 0.5 percent Team (Ø 0.50%) 0.4 percent Produkten (Ø 0.36%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) 0.7 percent Kombination (Ø 0.66%) 0.0 percent Einfluss (Ø 0.04%) -0.1 percent Kompetenz (Ø -0.13%) -0.5 percent Bereichen (Ø -0.49%) 0.4 percent Potenzial (Ø 0.39%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.34%) -0.3 percent Wirtschaft (Ø -0.30%) -1.7 percent Kern (Ø -1.68%) 1.8 percent Investitionsphilosophie (Ø 1.78%) 1.4 percent Spender (Ø 1.35%) 0.7 percent Stammzellen (Ø 0.74%) 1.5 percent Material (Ø 1.46%) 0.2 percent Erfahrung (Ø 0.20%) 0.4 percent Therapien (Ø 0.44%) -2.1 percent Patientenzahlen (Ø -2.06%) -0.2 percent Zellen (Ø -0.21%) 1.8 percent Evotecs (Ø 1.78%) 1.8 percent Krankheitsbereichen (Ø 1.78%) -0.5 percent Geschäftsmodell (Ø -0.50%) 0.7 percent Kombination (Ø 0.66%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) -0.2 percent Projekte (Ø -0.16%) 0.2 percent Spektrum (Ø 0.19%) -0.6 percent Indikationen (Ø -0.61%) -0.1 percent Therapieansätze (Ø -0.12%) -0.2 percent Forschung (Ø -0.21%) 0.1 percent Exzellenzcluster (Ø 0.10%) -0.6 percent Homepage (Ø -0.60%) -0.4 percent Risiken (Ø -0.37%) 0.3 percent Aufträge (Ø 0.32%) 0.7 percent Stammzellen (Ø 0.74%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.4 percent EVOTEC (Ø 1.36%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 1.4 percent EVOTEC (Ø 1.36%)
∑ 0.51 %

9.8 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / 9.8%)
0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.25%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 9.8 percent TendenzAktien (Ø 9.82%) 1.6 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.56%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursverluste (Ø -0.13%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 9.8 percent TendenzAktien (Ø 9.82%) 0.1 percent Hürden (Ø 0.07%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.33%) -1.8 percent Staaten (Ø -1.76%) 0.3 percent Beschränkungen (Ø 0.27%) 0.1 percent Angebot (Ø 0.08%) 0.4 percent Aufforderung (Ø 0.39%) 0.5 percent Indikation (Ø 0.45%) 0.3 percent Wertentwicklung (Ø 0.31%) 0.4 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.36%) 0.3 percent Ausgabe (Ø 0.26%) 0.4 percent Interessenkonflikte (Ø 0.36%) 0.3 percent Rechnung (Ø 0.30%) -0.4 percent Informationen (Ø -0.44%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.02%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.34%) 0.4 percent Zusicherungen (Ø 0.36%) 0.4 percent Zusicherungen (Ø 0.36%) 1.6 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.56%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.35%) 9.8 percent TendenzAktien (Ø 9.82%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.09%) 0.0 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.02%) 0.0 percent Stimmrechte (Ø 0.01%) 0.1 percent Abwicklung (Ø 0.05%) 0.0 percent Stimmrechte (Ø 0.01%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.15%) 0.1 percent JPMorgan (Ø 0.11%)
∑ 0.96 %

0.1 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 0.1%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 1.2 percent Bayer-Chef (Ø 1.25%) 2.1 percent Erleichterung (Ø 2.11%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.1 percent Risikoaversion (Ø 1.08%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.36%) 0.4 percent Branchenbarometer (Ø 0.42%) 0.4 percent Pharmakonzerne (Ø 0.42%) 0.4 percent Medikamentenhersteller (Ø 0.42%) 0.3 percent Übernahmen (Ø 0.32%) -0.5 percent Kurse (Ø -0.46%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.02%) 0.3 percent Haus (Ø 0.30%) -0.1 percent Entwicklungsstadium (Ø -0.12%) 0.3 percent Daniel (Ø 0.31%) 0.4 percent Entwicklungsphase (Ø 0.42%) -1.2 percent Diskrepanz (Ø -1.20%) 0.3 percent Übernahmepreis (Ø 0.35%) 0.4 percent Erkrankungen (Ø 0.38%) -0.2 percent Konzernen (Ø -0.20%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.10%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.37%) 0.4 percent Eisen (Ø 0.42%) 0.4 percent Produkttechnologien (Ø 0.42%) 0.4 percent Killerzellen (Ø 0.42%) 0.4 percent Immunsystems (Ø 0.42%) 0.5 percent Patienten (Ø 0.51%) 0.1 percent Tumoren (Ø 0.06%) -0.8 percent Partner (Ø -0.85%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) -0.5 percent Minus (Ø -0.47%) 0.4 percent Fachkenntnissen (Ø 0.42%) 0.8 percent Gewicht (Ø 0.85%) -0.7 percent Kauf (Ø -0.68%) 0.1 percent Pflanzenschutzmittels (Ø 0.15%) 0.1 percent Rückstandshöchstmengen (Ø 0.15%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.7 percent Bayer (Ø 0.73%) 1.2 percent Bayer-Chef (Ø 1.25%) 1.2 percent Bayer-Chef (Ø 1.25%) 0.1 percent Pflanzenschutzmittels (Ø 0.15%) 0.1 percent Rückstandshöchstmengen (Ø 0.15%) 0.1 percent Imkerschaft (Ø 0.15%)
∑ 0.26 %

1.2 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 1.2%)
0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) -0.2 percent Verlusten (Ø -0.24%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) -0.4 percent Vorwürfe (Ø -0.38%) -0.4 percent Abschreibungen (Ø -0.41%) -0.2 percent Wohnimmobilienkonzern (Ø -0.23%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.2 percent Verlusten (Ø -0.24%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.2 percent Verlusten (Ø -0.24%)
∑ 0.10 %

1.4 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / 1.4%)
0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Trading-Chancen (Ø 0.69%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 1.5 percent Klicke (Ø 1.47%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.7 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.71%) 1.6 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.56%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.63 %

3.1 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / 3.1%)
3.1 percent TendenzRheinmetall-Aktie (Ø 3.07%) 1.8 percent Rheinmetall-JV (Ø 1.80%) 0.3 percent Rücklauf (Ø 0.34%) 3.1 percent Anlaufziel (Ø 3.07%) 0.8 percent Hochlauf (Ø 0.79%) 0.3 percent Short-Chance (Ø 0.32%) 1.3 percent Abwärtsbewegung (Ø 1.29%) 0.9 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.90%) 0.1 percent Trading (Ø 0.13%) 0.0 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.04%) 0.0 percent Berichterstattung (Ø 0.03%) 0.0 percent Sachkenntnis (Ø 0.04%) -0.6 percent Investment (Ø -0.55%) 0.0 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.04%) 0.1 percent Nachträge (Ø 0.09%) 0.0 percent Emittenten (Ø 0.01%) -0.8 percent Investments (Ø -0.78%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 3.1 percent TendenzRheinmetall-Aktie (Ø 3.07%) 1.8 percent Rheinmetall-JV (Ø 1.80%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) 3.1 percent TendenzRheinmetall-Aktie (Ø 3.07%) 1.8 percent Rheinmetall-JV (Ø 1.80%)
∑ 0.98 %

1.6 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / 1.6%)
-0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.5 percent Szenarien (Ø -0.48%) 1.6 percent Metaverse (Ø 1.62%) -0.1 percent Währungen (Ø -0.05%) -0.6 percent Grundstücke (Ø -0.64%) -0.9 percent Kunst (Ø -0.91%) 1.7 percent Statussymbole (Ø 1.69%) 1.2 percent Schriftsteller (Ø 1.24%) 1.6 percent Metaverse (Ø 1.62%) -0.6 percent Komponenten (Ø -0.56%) -1.2 percent Krisen (Ø -1.19%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.68%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) 0.9 percent Wille (Ø 0.88%) 1.7 percent Modellierung (Ø 1.69%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%)
∑ 0.25 %

-0.8 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / -0.8%)
0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.10%) 0.6 percent Teich (Ø 0.59%) -0.6 percent Investor (Ø -0.60%) -0.3 percent Funkturmbetreiber (Ø -0.30%) 0.5 percent Vorhaben (Ø 0.50%) 0.5 percent Personen (Ø 0.54%) -0.7 percent Schulden (Ø -0.72%) 1.6 percent Bieter (Ø 1.55%) 0.3 percent Gebote (Ø 0.34%) -0.3 percent Funkturmbetreiber (Ø -0.30%) -0.2 percent Infrastruktur (Ø -0.17%) -0.0 percent Bewertung (Ø -0.02%) -0.8 percent Cellnex-Chef (Ø -0.83%) -0.2 percent Verhandlungen (Ø -0.16%) -0.7 percent Schulden (Ø -0.72%) 0.1 percent Finanzinvestor (Ø 0.05%) 1.3 percent Gebot (Ø 1.29%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.10%) 0.6 percent Teich (Ø 0.59%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.10%) 0.6 percent Teich (Ø 0.59%) -0.3 percent Funkturmbetreiber (Ø -0.30%) -0.2 percent Infrastruktur (Ø -0.17%) -0.0 percent Bewertung (Ø -0.02%) -0.8 percent Cellnex-Chef (Ø -0.83%) -0.2 percent Verhandlungen (Ø -0.16%) -0.7 percent Schulden (Ø -0.72%) 0.1 percent Finanzinvestor (Ø 0.05%) 1.3 percent Gebot (Ø 1.29%)
∑ -0.06 %

0.6 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 0.6%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.1 percent BYD (Ø -0.06%) 0.6 percent Autohersteller (Ø 0.55%) 0.7 percent E-Autos (Ø 0.72%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.25%) 0.1 percent Erfolg (Ø 0.07%) -0.1 percent BYD (Ø -0.06%) -0.5 percent Ausführungen (Ø -0.45%) 0.8 percent Design (Ø 0.77%) -0.2 percent Batteriezellen (Ø -0.19%) 1.1 percent Model (Ø 1.06%) 1.6 percent CarNewsChina (Ø 1.63%) -1.1 percent Produktionskapazität (Ø -1.13%) 0.5 percent Produktionskapazitäten (Ø 0.47%) 1.6 percent CarNewsChina (Ø 1.63%) -0.1 percent BYD (Ø -0.06%) 0.6 percent Autohersteller (Ø 0.55%) 1.6 percent BBC (Ø 1.64%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent BYD (Ø -0.06%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%)
∑ 0.25 %

1.9 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / 1.9%)
0.0 percent Spieler (Ø 0.01%) 0.1 percent Trennung (Ø 0.13%) 2.1 percent Trainer (Ø 2.06%) -0.5 percent Mensch (Ø -0.47%) 0.4 percent Auftrag (Ø 0.39%) 1.4 percent BVB-Nachwuchs (Ø 1.40%) 1.4 percent A-Junioren-MeisterDie (Ø 1.40%) -3.7 percent Endspiel (Ø -3.72%) 1.2 percent Mitgliederversammlung (Ø 1.24%) 1.3 percent Bobic (Ø 1.30%) 1.2 percent Schlussmann (Ø 1.24%) 0.5 percent Saison (Ø 0.47%) 1.2 percent Karrieresprung (Ø 1.24%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.28%) 1.3 percent Bobic (Ø 1.30%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Beschluss (Ø -0.11%) 0.7 percent Messungen (Ø 0.65%)
∑ 0.51 %

0.7 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / 0.7%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) -0.1 percent Trader (Ø -0.05%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.33%) -1.8 percent Staaten (Ø -1.76%) 0.3 percent Beschränkungen (Ø 0.27%) 0.1 percent Angebot (Ø 0.08%) 0.4 percent Aufforderung (Ø 0.39%) 0.5 percent Indikation (Ø 0.45%) 0.3 percent Wertentwicklung (Ø 0.31%) 0.4 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.36%) 0.3 percent Ausgabe (Ø 0.26%) 0.4 percent Interessenkonflikte (Ø 0.36%) 0.3 percent Rechnung (Ø 0.30%) -0.4 percent Informationen (Ø -0.44%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.02%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.34%) 0.4 percent Zusicherungen (Ø 0.36%) 0.4 percent Zusicherungen (Ø 0.36%)
∑ 0.17 %

1.1 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 1.1%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) 0.7 percent Trading-Chancen (Ø 0.69%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 1.5 percent Klicke (Ø 1.47%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.7 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.71%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%)
∑ 0.20 %

3.4 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / 3.4%)
0.3 percent Beschränkungen (Ø 0.27%) -0.4 percent Seite (Ø -0.38%) 0.3 percent Städten (Ø 0.26%) -0.6 percent Lockdowns (Ø -0.56%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.56%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 2.7 percent Dax-Aufsteiger (Ø 2.73%) 3.1 percent Branchentableau (Ø 3.06%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.56 %

1.0 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 1.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) -0.3 percent Super-App (Ø -0.27%) -0.4 percent Uber (Ø -0.42%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) -0.3 percent Super-App (Ø -0.27%) -0.4 percent Uber (Ø -0.42%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.27%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.3 percent Super-App (Ø -0.27%) -0.4 percent Uber (Ø -0.42%)
∑ -0.28 %

6.0 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / 6.0%)
-1.0 percent TUI (Ø -0.96%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.09%) 0.0 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.02%) 0.0 percent Stimmrechte (Ø 0.01%) 0.1 percent Abwicklung (Ø 0.05%) 0.0 percent Stimmrechte (Ø 0.01%) 0.9 percent Nutzungsrecht (Ø 0.87%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.15%) 0.1 percent JPMorgan (Ø 0.11%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -1.0 percent TUI (Ø -0.96%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -1.0 percent TUI (Ø -0.96%)
∑ 0.00 %

2.1 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 2.1%)
1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) 0.3 percent Symrise (Ø 0.27%) 0.3 percent Symrise (Ø 0.27%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.3 percent Symrise (Ø 0.27%) 1.6 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.56%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.3 percent Symrise (Ø 0.27%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.09%) 0.0 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø 0.02%) 0.0 percent Stimmrechte (Ø 0.01%) 0.1 percent Abwicklung (Ø 0.05%) 0.0 percent Stimmrechte (Ø 0.01%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.15%) 0.2 percent BlackRock (Ø 0.24%)
∑ 0.37 %

4.1 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / 4.1%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.3 percent Beschränkungen (Ø 0.27%) -0.4 percent Seite (Ø -0.38%) 0.3 percent Städten (Ø 0.26%) -0.6 percent Lockdowns (Ø -0.56%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.56%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 2.7 percent Dax-Aufsteiger (Ø 2.73%) 3.1 percent Branchentableau (Ø 3.06%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%)
∑ 0.48 %

-0.2 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -0.2%)
-1.1 percent Tagestief (Ø -1.14%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 2.1 percent Erleichterung (Ø 2.11%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.1 percent Risikoaversion (Ø 1.08%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.36%) 0.4 percent Branchenbarometer (Ø 0.42%) 0.4 percent Pharmakonzerne (Ø 0.42%) 0.4 percent Medikamentenhersteller (Ø 0.42%) 0.3 percent Übernahmen (Ø 0.32%) -0.5 percent Kurse (Ø -0.46%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.02%) 0.3 percent Haus (Ø 0.30%) -0.1 percent Entwicklungsstadium (Ø -0.12%) 0.3 percent Daniel (Ø 0.31%) 0.4 percent Entwicklungsphase (Ø 0.42%) -1.2 percent Diskrepanz (Ø -1.20%) 0.3 percent Übernahmepreis (Ø 0.35%) 0.4 percent Erkrankungen (Ø 0.38%) -0.2 percent Konzernen (Ø -0.20%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.10%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.37%) 0.4 percent Eisen (Ø 0.42%) 0.4 percent Produkttechnologien (Ø 0.42%) 0.4 percent Killerzellen (Ø 0.42%) 0.4 percent Immunsystems (Ø 0.42%) 0.5 percent Patienten (Ø 0.51%) 0.1 percent Tumoren (Ø 0.06%) -0.8 percent Partner (Ø -0.85%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) -0.5 percent Minus (Ø -0.47%) 0.4 percent Fachkenntnissen (Ø 0.42%) 0.8 percent Gewicht (Ø 0.85%) -0.7 percent Kauf (Ø -0.68%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.14%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%)
∑ 0.07 %

2.0 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / 2.0%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.04%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%)
∑ -0.02 %

1.8 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 1.8%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Tech-Aktien (Ø 0.12%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Tech-Aktien (Ø 0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Tech-Aktien (Ø 0.12%)
∑ 0.01 %

0.5 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.5%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.6 percent Chef (Ø -0.64%) 0.6 percent Aufgaben (Ø 0.63%) -0.8 percent Aspekte (Ø -0.84%) 1.7 percent Flugbetrieb (Ø 1.69%) -0.2 percent Chancen (Ø -0.21%) 0.5 percent Aus- (Ø 0.45%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) -0.6 percent Chef (Ø -0.64%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.6 percent Chef (Ø -0.64%)
∑ 0.28 %

1.1 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / 1.1%)
0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 2.9 percent Fünf- (Ø 2.91%) 0.2 percent Finanzchef (Ø 0.18%) 2.1 percent Erleichterung (Ø 2.11%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.1 percent Risikoaversion (Ø 1.08%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.36%) 0.4 percent Branchenbarometer (Ø 0.42%) 0.4 percent Pharmakonzerne (Ø 0.42%) 0.4 percent Medikamentenhersteller (Ø 0.42%) 0.3 percent Übernahmen (Ø 0.32%) -0.5 percent Kurse (Ø -0.46%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.02%) 0.3 percent Haus (Ø 0.30%) -0.1 percent Entwicklungsstadium (Ø -0.12%) 0.3 percent Daniel (Ø 0.31%) 0.4 percent Entwicklungsphase (Ø 0.42%) -1.2 percent Diskrepanz (Ø -1.20%) 0.3 percent Übernahmepreis (Ø 0.35%) 0.4 percent Erkrankungen (Ø 0.38%) -0.2 percent Konzernen (Ø -0.20%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.10%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.37%) 0.4 percent Eisen (Ø 0.42%) 0.4 percent Produkttechnologien (Ø 0.42%) 0.4 percent Killerzellen (Ø 0.42%) 0.4 percent Immunsystems (Ø 0.42%) 0.5 percent Patienten (Ø 0.51%) 0.1 percent Tumoren (Ø 0.06%) -0.8 percent Partner (Ø -0.85%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) -0.5 percent Minus (Ø -0.47%) 0.4 percent Fachkenntnissen (Ø 0.42%) 0.8 percent Gewicht (Ø 0.85%) -0.7 percent Kauf (Ø -0.68%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) 2.9 percent Fünf- (Ø 2.91%) 0.2 percent Finanzchef (Ø 0.18%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 2.9 percent Fünf- (Ø 2.91%) 0.2 percent Finanzchef (Ø 0.18%)
∑ 0.32 %

0.5 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / 0.5%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Strategie (Ø 0.07%) 0.0 percent Fahrzeuge (Ø 0.04%) -0.0 percent Autos (Ø -0.03%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.21%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ -0.01 %

4.4 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / 4.4%)
0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 1.6 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.56%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.47 %

1.4 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / 1.4%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) 1.6 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.56%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%)
∑ 0.25 %

1.9 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / 1.9%)
0.3 percent Schätzungen (Ø 0.35%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.34%) 0.4 percent Ranking (Ø 0.36%) -1.0 percent Anteil (Ø -1.03%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) -1.9 percent Investmentfonds (Ø -1.86%)
∑ -0.35 %

1.6 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / 1.6%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.35%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.25%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -1.5 percent Covestro (Ø -1.52%) -0.4 percent Bekanntmachung (Ø -0.43%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%)
∑ 0.02 %

2.4 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 2.4%)
1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.5 percent Luftraum (Ø 1.53%) 1.5 percent Boeing- (Ø 1.49%) -0.3 percent Vertrag (Ø -0.29%) -0.2 percent Flugzeugen (Ø -0.16%) 2.4 percent Leasing-Abkommen (Ø 2.37%) -0.7 percent Schulden (Ø -0.72%) 0.0 percent Probleme (Ø 0.04%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 1.5 percent Luftraum (Ø 1.53%) 1.5 percent Boeing- (Ø 1.49%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 1.5 percent Luftraum (Ø 1.53%) 1.5 percent Boeing- (Ø 1.49%)
∑ 0.79 %

1.7 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / 1.7%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.4 percent AuftaktquartalAusblick (Ø 1.37%) -0.1 percent Bechtle (Ø -0.15%) -0.1 percent Bechtle (Ø -0.15%) 1.7 percent Bewertungsbonus (Ø 1.67%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 1.4 percent AuftaktquartalAusblick (Ø 1.37%) -0.1 percent Bechtle (Ø -0.15%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent Bechtle (Ø -0.15%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) 1.4 percent AuftaktquartalAusblick (Ø 1.37%) -0.1 percent Bechtle (Ø -0.15%)
∑ 0.53 %

-0.3 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -0.3%)
-0.3 percent Schadensforderungen (Ø -0.35%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.14%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%)
∑ -0.40 %

3.1 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / 3.1%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.35%) 0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.04%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) -1.2 percent Änderungen (Ø -1.24%) 3.1 percent Juni-Hälfte (Ø 3.14%) 3.1 percent Aufsteigern (Ø 3.14%) 3.1 percent Jall (Ø 3.14%) -2.6 percent Überprüfung (Ø -2.60%) -0.3 percent Versorger (Ø -0.35%) 3.1 percent Bergbau-Werte (Ø 3.14%) 1.8 percent Strom- (Ø 1.80%) 3.1 percent Sportartikel-Hersteller (Ø 3.14%) -1.2 percent Versicherer (Ø -1.18%) 3.1 percent Luxusgüterhersteller (Ø 3.14%) -2.0 percent STOXX (Ø -2.01%) -0.8 percent Telekomkonzern (Ø -0.80%) 3.1 percent Chemiekonzern (Ø 3.14%) -0.1 percent Großbank (Ø -0.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%)
∑ 0.70 %

3.2 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / 3.2%)
3.9 percent Zoom (Ø 3.91%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 3.9 percent Zoom (Ø 3.91%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 3.9 percent Zoom (Ø 3.91%)
∑ 1.95 %

0.0 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 0.0%)
0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.6 percent Börsengänge (Ø -0.59%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) -0.6 percent Börsengänge (Ø -0.59%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.6 percent Börsengänge (Ø -0.59%)
∑ -0.05 %

4.5 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 4.5%)
0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.6 percent GewinnSo (Ø 0.64%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.6 percent GewinnSo (Ø 0.64%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.6 percent GewinnSo (Ø 0.64%)
∑ 0.32 %

0.0 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / 0.0%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%)
∑ 0.26 %

0.5 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / 0.5%)
-1.1 percent Tagestief (Ø -1.14%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%)
∑ 0.27 %

0.8 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / 0.8%)
1.0 percent Jahrethyssenkrupp-Aktie (Ø 0.99%) 1.3 percent Ankeraktionär (Ø 1.28%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.0 percent Jahrethyssenkrupp-Aktie (Ø 0.99%) 1.3 percent Ankeraktionär (Ø 1.28%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 1.0 percent Jahrethyssenkrupp-Aktie (Ø 0.99%) 1.3 percent Ankeraktionär (Ø 1.28%)
∑ 0.82 %

1.4 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / 1.4%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.04%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%)
∑ 0.26 %

1.9 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / 1.9%)
0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.04%) -0.8 percent Jahresstart (Ø -0.80%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) -0.8 percent Jahresstart (Ø -0.80%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.8 percent Jahresstart (Ø -0.80%)
∑ 0.05 %

1.8 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / 1.8%)
0.2 percent Tagesverlauf (Ø 0.25%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.04%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.04%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%)
∑ -0.05 %

5.1 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 5.1%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ -0.14 %

0.9 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / 0.9%)
0.3 percent Schätzungen (Ø 0.35%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.14 %

1.0 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 1.0%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 1.0 percent Ortstermin (Ø 1.04%) -1.2 percent Sempra (Ø -1.16%) -1.2 percent Gas-Zahlungen (Ø -1.16%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) 1.0 percent Ortstermin (Ø 1.04%) -1.2 percent Sempra (Ø -1.16%) -1.2 percent Gas-Zahlungen (Ø -1.16%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.0 percent Ortstermin (Ø 1.04%) -1.2 percent Sempra (Ø -1.16%) -1.2 percent Gas-Zahlungen (Ø -1.16%)
∑ -0.14 %

1.1 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / 1.1%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.8 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.75%) 0.8 percent QuoteP (Ø 0.75%) 0.4 percent MFE (Ø 0.42%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent ProSiebenSat (Ø -0.12%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) 0.8 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.75%) 0.8 percent QuoteP (Ø 0.75%) 0.4 percent MFE (Ø 0.42%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.8 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.75%) 0.8 percent QuoteP (Ø 0.75%) 0.4 percent MFE (Ø 0.42%)
∑ 0.53 %

2.7 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / 2.7%)
1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.4 percent NVIDIA (Ø 0.41%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 0.4 percent NVIDIA (Ø 0.41%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.4 percent NVIDIA (Ø 0.41%)
∑ 0.41 %

5.6 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / 5.6%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.3 percent Minister (Ø -0.32%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.3 percent Minister (Ø -0.32%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) -0.3 percent Minister (Ø -0.32%)
∑ -0.10 %

5.2 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / 5.2%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.5 percent KaufgelegenheitSchwaches (Ø -0.47%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.5 percent KaufgelegenheitSchwaches (Ø -0.47%) 1.6 percent Tageshöchststand (Ø 1.65%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.5 percent KaufgelegenheitSchwaches (Ø -0.47%)
∑ 0.14 %

2.6 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / 2.6%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.3 percent Nike (Ø -0.29%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.22 %

0.5 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.5%)
0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.4 percent Munich (Ø 0.39%) -1.1 percent Anleihen (Ø -1.08%) 0.4 percent Munich (Ø 0.39%) 0.5 percent Preise (Ø 0.50%) 0.4 percent Munich (Ø 0.39%) -1.1 percent Anleihen (Ø -1.08%) 0.4 percent Munich (Ø 0.39%) 0.5 percent Preise (Ø 0.50%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.4 percent Munich (Ø 0.39%) -1.1 percent Anleihen (Ø -1.08%) 0.4 percent Munich (Ø 0.39%) 0.5 percent Preise (Ø 0.50%)
∑ 0.06 %

0.6 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / 0.6%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 1.6 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.56%)
∑ 0.72 %

-0.4 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / -0.4%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.2 percent TeichLinde-Aktie (Ø 0.24%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.20%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.14%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.2 percent TeichLinde-Aktie (Ø 0.24%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.20%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 0.2 percent TeichLinde-Aktie (Ø 0.24%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.20%)
∑ -0.18 %

0.6 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 0.6%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -1.6 percent ZukunftK (Ø -1.59%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.3 percent Kursniveaus (Ø 0.26%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) -1.6 percent ZukunftK (Ø -1.59%) 0.0 percent Analystenschätzungen (Ø 0.04%) -1.6 percent ZukunftK (Ø -1.59%)
∑ -0.53 %

2.4 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / 2.4%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.3 percent WachstumInfineon-Aktie (Ø 1.30%) 0.7 percent Trading-Chancen (Ø 0.69%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 1.5 percent Klicke (Ø 1.47%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.7 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.71%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) 1.3 percent WachstumInfineon-Aktie (Ø 1.30%)
∑ 0.44 %

-0.5 percent IBM (ISIN: US4592001014 / -0.5%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.39%) 0.1 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø 0.15%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.39%) 0.1 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø 0.15%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.39%) 0.1 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø 0.15%)
∑ 0.19 %

0.6 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / 0.6%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.3 percent Naturkatastrophen (Ø -1.28%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.3 percent Naturkatastrophen (Ø -1.28%) -0.0 percent Ausschläge (Ø -0.00%) -1.3 percent Naturkatastrophen (Ø -1.28%)
∑ -0.47 %

-1.8 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / -1.8%)
1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.0 percent Bilanz (Ø -0.02%) -1.8 percent TendenzDeutsche (Ø -1.78%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.56%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.20%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.14%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) -1.8 percent TendenzDeutsche (Ø -1.78%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.56%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.20%) -1.8 percent TendenzDeutsche (Ø -1.78%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.56%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.20%)
∑ -0.67 %

1.9 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / 1.9%)
0.0 percent Kursniveau (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) 1.3 percent Tendenz (Ø 1.28%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.34%) 0.4 percent Ranking (Ø 0.36%) -1.0 percent Anteil (Ø -1.03%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.9 percent Beteiligung (Ø -0.93%) 1.3 percent Tendenz (Ø 1.28%)
∑ -0.04 %

0.7 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / 0.7%)
0.0 percent Fahrzeuge (Ø 0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.0 percent Fahrzeuge (Ø 0.04%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 0.3 percent Schätzungen (Ø 0.35%) 0.0 percent Fahrzeuge (Ø 0.04%)
∑ 0.26 %

0.7 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / 0.7%)
0.8 percent Hochlauf (Ø 0.79%) 0.3 percent Durchbruch (Ø 0.31%) -1.2 percent Auftrieb (Ø -1.21%) -1.2 percent Anlaufmarke (Ø -1.18%) 1.3 percent Abwärtsbewegung (Ø 1.29%) 0.9 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.90%) 0.1 percent Trading (Ø 0.13%) 0.0 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.04%) 0.0 percent Berichterstattung (Ø 0.03%) 0.0 percent Sachkenntnis (Ø 0.04%) -0.6 percent Investment (Ø -0.55%) 0.0 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.04%) 0.1 percent Nachträge (Ø 0.09%) 0.0 percent Emittenten (Ø 0.01%) -0.8 percent Investments (Ø -0.78%) -0.4 percent Bekanntmachung (Ø -0.43%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -0.1 percent Form (Ø -0.08%) 1.1 percent Ermächtigung (Ø 1.15%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.7 percent Mandatierung (Ø 0.71%)
∑ 0.07 %

4.5 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / 4.5%)
4.5 percent Internierungen (Ø 4.46%) 4.5 percent Investitionsgarantien (Ø 4.46%) -0.2 percent Projekte (Ø -0.16%) 1.3 percent Ministerium (Ø 1.26%) 0.9 percent Antwort (Ø 0.91%) 0.8 percent Anträge (Ø 0.76%) 4.5 percent Investitionsgarantien (Ø 4.46%) 0.3 percent Zusagen (Ø 0.28%) -0.1 percent Wirtschaftsministerium (Ø -0.05%) -0.2 percent Bundesregierung (Ø -0.23%) -0.4 percent Bezug (Ø -0.36%) 0.6 percent Führung (Ø 0.57%) 0.8 percent Handelspartner (Ø 0.78%) 0.0 percent Probleme (Ø 0.04%) -1.8 percent Staaten (Ø -1.76%) -0.5 percent Regierung (Ø -0.45%) 4.5 percent Menschenrechtsstandards (Ø 4.46%) -0.1 percent Gemeinschaftsunternehmen (Ø -0.13%) 4.5 percent Arbeitsstandards (Ø 4.46%) 0.4 percent Unterschiede (Ø 0.39%) -9.3 percent Staatskonzern (Ø -9.34%) -0.4 percent Risiken (Ø -0.37%) -0.2 percent Automarkt (Ø -0.18%) 0.0 percent Fahrzeuge (Ø 0.04%) 0.4 percent Wachstumsmarkt (Ø 0.44%) 5.4 percent Menschenrechtsverletzungen (Ø 5.42%) 4.5 percent Vorkommnisse (Ø 4.46%) 4.5 percent Ermittlungsbehörden (Ø 4.46%) 5.4 percent Menschenrechtsverletzungen (Ø 5.42%) 4.5 percent Vorkommnisse (Ø 4.46%) 4.5 percent Ermittlungsbehörden (Ø 4.46%)
∑ 1.40 %

-0.7 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -0.7%)
0.6 percent Hacker (Ø 0.59%) 0.3 percent US-Dollar (Ø 0.30%) -0.4 percent Website (Ø -0.43%) -0.7 percent Arbeitsbereichen (Ø -0.66%) 1.5 percent Musiker (Ø 1.52%) 3.8 percent Kollektion (Ø 3.78%) 0.4 percent Internetseiten (Ø 0.43%) 0.1 percent Zugriff (Ø 0.06%) -1.6 percent Hilfe (Ø -1.62%) -0.7 percent Betrug (Ø -0.66%) 6.8 percent Tweet (Ø 6.82%) -0.9 percent Forbes (Ø -0.91%) -0.2 percent Kryptowährungen (Ø -0.16%) 0.3 percent US-Dollar (Ø 0.30%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%)
∑ 0.60 %

1.9 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / 1.9%)
0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -1.3 percent Henkel (Ø -1.34%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -0.1 percent Form (Ø -0.08%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%)
∑ -0.26 %

0.6 percent EASYJET (ISIN: GB00B7KR2P84 / 0.6%)
0.1 percent Service (Ø 0.09%) 0.5 percent Flüge (Ø 0.49%) 0.0 percent Probleme (Ø 0.04%) 0.9 percent Hauptstadtflughafen (Ø 0.88%) 0.2 percent Maschinen (Ø 0.20%) 0.2 percent Flughäfen (Ø 0.24%) 0.9 percent Londoner (Ø 0.88%) -0.9 percent Warteschlangen (Ø -0.89%) 0.9 percent Flughafenentgelte (Ø 0.92%) -0.6 percent Einbußen (Ø -0.62%) -0.8 percent Fluggesellschaft (Ø -0.80%) -0.2 percent Basis (Ø -0.18%) 3.6 percent Abbau (Ø 3.58%) 0.6 percent Fluggäste (Ø 0.62%)
∑ 0.39 %

1.9 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / 1.9%)
-0.1 percent Stückzahlen (Ø -0.11%) -0.5 percent Post (Ø -0.47%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.20%)
∑ -0.59 %

0.7 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 0.7%)
2.1 percent Erleichterung (Ø 2.11%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 1.1 percent Risikoaversion (Ø 1.08%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.36%) 0.4 percent Branchenbarometer (Ø 0.42%) 0.4 percent Pharmakonzerne (Ø 0.42%) 0.4 percent Medikamentenhersteller (Ø 0.42%) 0.3 percent Übernahmen (Ø 0.32%) -0.5 percent Kurse (Ø -0.46%) 0.0 percent Produkte (Ø 0.02%) 0.3 percent Haus (Ø 0.30%) -0.1 percent Entwicklungsstadium (Ø -0.12%) 0.3 percent Daniel (Ø 0.31%) 0.4 percent Entwicklungsphase (Ø 0.42%) -1.2 percent Diskrepanz (Ø -1.20%) 0.3 percent Übernahmepreis (Ø 0.35%) 0.4 percent Erkrankungen (Ø 0.38%) -0.2 percent Konzernen (Ø -0.20%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.10%) -0.4 percent Konzerne (Ø -0.37%) 0.4 percent Eisen (Ø 0.42%) 0.4 percent Produkttechnologien (Ø 0.42%) 0.4 percent Killerzellen (Ø 0.42%) 0.4 percent Immunsystems (Ø 0.42%) 0.5 percent Patienten (Ø 0.51%) 0.1 percent Tumoren (Ø 0.06%) -0.8 percent Partner (Ø -0.85%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.22%) -0.5 percent Minus (Ø -0.47%) 0.4 percent Fachkenntnissen (Ø 0.42%) 0.8 percent Gewicht (Ø 0.85%) -0.7 percent Kauf (Ø -0.68%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%)
∑ 0.16 %

3.3 percent AMD (ISIN: US0079031078 / 3.3%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.5 percent Rohstoff (Ø 0.48%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 2.1 percent AMD (Ø 2.11%) 0.5 percent Rohstoff (Ø 0.48%)
∑ 0.43 %

1.8 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 1.8%)
0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 1.7 percent Erfolgs (Ø 1.68%) 1.9 percent Teilung (Ø 1.92%) 1.6 percent Split (Ø 1.55%) 1.5 percent Aktiensplit (Ø 1.51%) 0.7 percent Faktoren (Ø 0.65%) 1.5 percent Stücke (Ø 1.48%) -0.8 percent Fällen (Ø -0.76%) -0.2 percent Faktor (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufsprogramm (Ø 1.92%) 0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) 1.4 percent Timeline (Ø 1.43%) 0.7 percent Brief (Ø 0.67%) -0.9 percent Vermögen (Ø -0.93%) 1.1 percent DAX-Konzerne (Ø 1.09%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufprogramme (Ø 1.92%) 0.0 percent Geschäftsjahr (Ø 0.04%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.48%) 0.5 percent Prognosen (Ø 0.53%) 0.4 percent Perspektive (Ø 0.36%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%)
∑ 0.59 %

0.7 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 0.7%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.37%) 1.5 percent Luftraum (Ø 1.53%) 1.5 percent Boeing- (Ø 1.49%) 1.4 percent Tageshoch (Ø 1.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%) 0.0 percent Finanzergebnisse (Ø 0.01%) 1.5 percent Luftraum (Ø 1.53%) 1.5 percent Boeing- (Ø 1.49%)
∑ 0.88 %

-1.9 percent TOYOTA (ISIN: JP3633400001 / -1.9%)
0.3 percent Version (Ø 0.28%) 0.9 percent Nutzfahrzeugen (Ø 0.93%)
∑ 0.60 %

2.0 percent STELLANTIS (ISIN: NL00150001Q9 / 2.0%)
0.3 percent Version (Ø 0.28%) 0.9 percent Nutzfahrzeugen (Ø 0.93%)
∑ 0.60 %

0.1 percent SHELL (ISIN: GB00BP6MXD84 / 0.1%)
-2.7 percent Entwicklungskosten (Ø -2.71%) -1.1 percent Shell (Ø -1.05%) -0.9 percent Energieversorger (Ø -0.89%) 0.6 percent Energieressourcen (Ø 0.55%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.56%) 0.1 percent Gasgeschäfts (Ø 0.13%)
∑ -0.76 %

3.6 percent SALESFORCE (ISIN: US79466L3024 / 3.6%)

1.2 percent RYANAIR (ISIN: IE00BYTBXV33 / 1.2%)
0.9 percent Flughafenentgelte (Ø 0.92%) -0.6 percent Einbußen (Ø -0.62%) -0.8 percent Fluggesellschaft (Ø -0.80%) -0.2 percent Basis (Ø -0.18%) 3.6 percent Abbau (Ø 3.58%) 0.6 percent Fluggäste (Ø 0.62%)
∑ 0.59 %

3.3 percent OMV (ISIN: AT0000743059 / 3.3%)

-0.8 percent NOVARTIS (ISIN: CH0012005267 / -0.8%)
0.5 percent Indikation (Ø 0.45%) 0.5 percent Zulassung (Ø 0.50%) -0.8 percent Nutzens (Ø -0.76%)
∑ 0.06 %

2.5 percent LORéAL (ISIN: FR0000120321 / 2.5%)
3.2 percent Öffnen (Ø 3.22%)

2.7 percent JPMORGAN (ISIN: US46625H1005 / 2.7%)
0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 1.7 percent Erfolgs (Ø 1.68%) 1.9 percent Teilung (Ø 1.92%) 1.6 percent Split (Ø 1.55%) 1.5 percent Aktiensplit (Ø 1.51%) 0.7 percent Faktoren (Ø 0.65%) 1.5 percent Stücke (Ø 1.48%) -0.8 percent Fällen (Ø -0.76%) -0.2 percent Faktor (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufsprogramm (Ø 1.92%) 0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) 1.4 percent Timeline (Ø 1.43%) 0.7 percent Brief (Ø 0.67%) -0.9 percent Vermögen (Ø -0.93%) 1.1 percent DAX-Konzerne (Ø 1.09%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufprogramme (Ø 1.92%) 0.0 percent Geschäftsjahr (Ø 0.04%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.48%) 0.5 percent Prognosen (Ø 0.53%) 0.4 percent Perspektive (Ø 0.36%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%)
∑ 0.63 %

2.3 percent HORNBACH (ISIN: DE0006083405 / 2.3%)
0.3 percent Schätzungen (Ø 0.35%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.68%) 0.0 percent Geschäftsjahr (Ø 0.04%) -2.3 percent Kaufempfehlung (Ø -2.29%)
∑ -0.65 %

1.2 percent GOLDMAN SACHS (ISIN: US38141G1040 / 1.2%)
0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 1.7 percent Erfolgs (Ø 1.68%) 1.9 percent Teilung (Ø 1.92%) 1.6 percent Split (Ø 1.55%) 1.5 percent Aktiensplit (Ø 1.51%) 0.7 percent Faktoren (Ø 0.65%) 1.5 percent Stücke (Ø 1.48%) -0.8 percent Fällen (Ø -0.76%) -0.2 percent Faktor (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufsprogramm (Ø 1.92%) 0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) 1.4 percent Timeline (Ø 1.43%) 0.7 percent Brief (Ø 0.67%) -0.9 percent Vermögen (Ø -0.93%) 1.1 percent DAX-Konzerne (Ø 1.09%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufprogramme (Ø 1.92%) 0.0 percent Geschäftsjahr (Ø 0.04%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.48%) 0.5 percent Prognosen (Ø 0.53%) 0.4 percent Perspektive (Ø 0.36%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%)
∑ 0.63 %

2.2 percent GERRESHEIMER (ISIN: DE000A0LD6E6 / 2.2%)
2.2 percent Langfrist-Zinsniveaus (Ø 2.16%) 1.1 percent Anlass (Ø 1.08%) -0.4 percent Sorgen (Ø -0.36%) 0.2 percent Aussichten (Ø 0.16%)
∑ 0.76 %

1.1 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 1.1%)
-0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.4 percent Linie (Ø 0.37%)
∑ 0.08 %

3.4 percent DUERR (ISIN: DE0005565204 / 3.4%)
0.7 percent Bekanntgabe (Ø 0.68%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%) 0.7 percent Beziehung (Ø 0.69%)
∑ 0.69 %

-1.5 percent BERKSHIRE HATHAWAY (ISIN: US0846701086 / -1.5%)
0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 1.7 percent Erfolgs (Ø 1.68%) 1.9 percent Teilung (Ø 1.92%) 1.6 percent Split (Ø 1.55%) 1.5 percent Aktiensplit (Ø 1.51%) 0.7 percent Faktoren (Ø 0.65%) 1.5 percent Stücke (Ø 1.48%) -0.8 percent Fällen (Ø -0.76%) -0.2 percent Faktor (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufsprogramm (Ø 1.92%) 0.4 percent Aktienrückkaufprogramm (Ø 0.43%) 1.4 percent Timeline (Ø 1.43%) 0.7 percent Brief (Ø 0.67%) -0.9 percent Vermögen (Ø -0.93%) 1.1 percent DAX-Konzerne (Ø 1.09%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 1.9 percent Aktienrückkaufprogramme (Ø 1.92%) 0.0 percent Geschäftsjahr (Ø 0.04%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.48%) 0.5 percent Prognosen (Ø 0.53%) 0.4 percent Perspektive (Ø 0.36%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.06%)
∑ 0.63 %

0.6 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / 0.6%)
0.3 percent Beschränkungen (Ø 0.27%) -0.4 percent Seite (Ø -0.38%) 0.3 percent Städten (Ø 0.26%) -0.6 percent Lockdowns (Ø -0.56%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.56%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.38%) 2.7 percent Dax-Aufsteiger (Ø 2.73%) 3.1 percent Branchentableau (Ø 3.06%)
∑ 0.55 %

-0.6 percent AAREAL BANK (ISIN: DE0005408116 / -0.6%)
0.1 percent Annahmefrist (Ø 0.15%) 0.3 percent Übernahmeangebot (Ø 0.29%) -0.5 percent Mindestannahmeschwelle (Ø -0.50%) -1.4 percent Verlängerung (Ø -1.39%) 1.8 percent Übernahmeversuch (Ø 1.81%) 0.2 percent Pensionsfonds (Ø 0.22%) 0.1 percent Angebot (Ø 0.08%) -0.2 percent Lösungen (Ø -0.24%)
∑ 0.05 %

generated 23:36:33 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE