NEWS2STOCKS

2022-06-10

-2.0 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / -2.0%)
-1.6 percent Investmentbank (Ø -1.63%) -0.8 percent Fällen (Ø -0.83%) -0.3 percent Bedeutung (Ø -0.29%) 0.1 percent Donnerstagabend (Ø 0.05%) 0.6 percent Abschluss (Ø 0.55%) -2.0 percent Krebs (Ø -2.02%) -2.9 percent DAX-Wert (Ø -2.85%) -2.2 percent Erkenntnissen (Ø -2.16%) -0.8 percent Großbaustelle (Ø -0.82%) -2.0 percent Gerichtsunterlagen (Ø -2.02%) 0.5 percent Bayer (Ø 0.54%) -0.4 percent Mehrheit (Ø -0.39%) -1.9 percent Rückstellungen (Ø -1.87%) -2.6 percent Klagen (Ø -2.63%) -2.6 percent Klagen (Ø -2.63%) -2.0 percent Käufer (Ø -1.97%) -1.4 percent Glyphosat (Ø -1.42%) 0.3 percent Prozess (Ø 0.34%) -0.5 percent Krebsrisiken (Ø -0.47%) -2.2 percent Erkenntnissen (Ø -2.16%) -0.8 percent Großbaustelle (Ø -0.82%) -1.9 percent Rückstellungen (Ø -1.87%) -2.0 percent Gerichtsunterlagen (Ø -2.02%) -2.0 percent US-Agrarchemiekonzerns (Ø -2.02%) 2.1 percent Aufsichtsbehörden (Ø 2.13%) -0.3 percent Anwendung (Ø -0.32%) -1.1 percent Kläger (Ø -1.15%) -0.4 percent Mehrheit (Ø -0.39%) 1.2 percent Überraschung (Ø 1.16%) -1.9 percent Rückstellungen (Ø -1.87%) -2.6 percent Klagen (Ø -2.63%) -2.6 percent Klagen (Ø -2.63%) -2.0 percent Käufer (Ø -1.97%) -1.4 percent Glyphosat (Ø -1.42%) 0.3 percent Prozess (Ø 0.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -1.6 percent Bluerock (Ø -1.61%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) 0.3 percent Prozess (Ø 0.34%) -0.5 percent Krebsrisiken (Ø -0.47%) -2.9 percent DAX-Wert (Ø -2.85%) -2.2 percent Erkenntnissen (Ø -2.16%) -0.8 percent Großbaustelle (Ø -0.82%) -2.0 percent Gerichtsunterlagen (Ø -2.02%) 0.5 percent Bayer (Ø 0.54%) -0.4 percent Mehrheit (Ø -0.39%) -1.9 percent Rückstellungen (Ø -1.87%) -2.6 percent Klagen (Ø -2.63%) -2.6 percent Klagen (Ø -2.63%) -2.0 percent Käufer (Ø -1.97%) -1.4 percent Glyphosat (Ø -1.42%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.6 percent Bluerock (Ø -1.61%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -1.6 percent Bluerock (Ø -1.61%)
∑ -1.15 %

-5.7 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -5.7%)
-1.5 percent Pressekonferenz (Ø -1.49%) -2.0 percent Sonderfonds (Ø -1.96%) -1.1 percent Schiffe (Ø -1.08%) 0.1 percent Auftraggeber (Ø 0.11%) -1.5 percent Auftragsbücher (Ø -1.48%) 0.6 percent Zustand (Ø 0.59%) -0.1 percent Standort (Ø -0.07%) -3.0 percent Verbund (Ø -3.05%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.70%) -0.7 percent Arbeitsplätze (Ø -0.69%) -0.4 percent Industrie (Ø -0.41%) 0.2 percent Aufträge (Ø 0.25%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.71%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.75%) 1.1 percent Orders (Ø 1.15%) 0.6 percent Aufträgen (Ø 0.55%) -5.7 percent Brücken (Ø -5.71%) -5.7 percent MV-Beschäftigten (Ø -5.71%) -5.7 percent MV-Mitarbeiter (Ø -5.71%) 0.1 percent Tochtergesellschaften (Ø 0.08%) -5.7 percent Kreuzfahrtschiff (Ø -5.71%) 0.3 percent Bericht (Ø 0.34%) -1.2 percent U-Boote (Ø -1.21%) -0.7 percent Perspektive (Ø -0.72%) -3.7 percent Anwärter (Ø -3.72%) -0.9 percent Auftragspolster (Ø -0.91%) -1.0 percent Arbeit (Ø -0.97%) 1.6 percent Hängepartie (Ø 1.59%) -5.7 percent Gewerbepark (Ø -5.71%) -4.8 percent Händen (Ø -4.84%) -0.7 percent Perspektive (Ø -0.72%) 1.6 percent Hängepartie (Ø 1.59%) -1.2 percent U-Boote (Ø -1.21%) -5.7 percent Ertüchtigung (Ø -5.71%) 0.2 percent Aufträge (Ø 0.25%) -1.2 percent Aufrüstung (Ø -1.23%) -5.7 percent Kreuzfahrtspezialisten (Ø -5.71%) -5.7 percent Investoren-Händen (Ø -5.71%) -0.7 percent Perspektive (Ø -0.72%) 1.6 percent Hängepartie (Ø 1.59%) -5.7 percent Gewerbepark (Ø -5.71%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -5.7 percent Werft (Ø -5.71%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.24%) -5.7 percent Werft (Ø -5.71%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -5.7 percent Werft (Ø -5.71%)
∑ -1.76 %

-2.0 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -2.0%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 0.1 percent Aussichten (Ø 0.07%) -1.9 percent EU-Votum (Ø -1.88%) -1.0 percent Materialien (Ø -0.98%) -2.0 percent Dalhousie (Ø -2.05%) 0.6 percent Ideen (Ø 0.61%) -2.5 percent Temperaturen (Ø -2.51%) -2.0 percent Energiedichte (Ø -2.05%) -2.0 percent Energiedichte (Ø -2.05%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.23%) -2.0 percent Ladungen (Ø -2.05%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) -1.9 percent Zwischenfälle (Ø -1.94%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) -2.0 percent Autopilot (Ø -2.05%) -2.0 percent Einsatzfahrzeuge (Ø -2.05%) -0.9 percent Fehler (Ø -0.88%) 0.2 percent Tesla (Ø 0.22%) -2.0 percent Autopilot (Ø -2.05%) -1.4 percent Modellreihen (Ø -1.39%) -1.8 percent Unfall (Ø -1.76%) -1.4 percent Seitenfront (Ø -1.39%) -0.3 percent Untersuchung (Ø -0.32%) -1.4 percent Blinklichtern (Ø -1.39%) -1.4 percent Lichtverhältnissen (Ø -1.39%) 0.1 percent Version (Ø 0.14%) -3.4 percent Videos (Ø -3.38%) -0.7 percent Straßen (Ø -0.68%) -1.4 percent Bremsen (Ø -1.39%) -1.9 percent Zwischenfälle (Ø -1.94%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) -2.0 percent Autopilot (Ø -2.05%) -2.0 percent Einsatzfahrzeuge (Ø -2.05%) -0.9 percent Fehler (Ø -0.88%) 0.2 percent Tesla (Ø 0.22%) -2.0 percent Autopilot (Ø -2.05%) -1.4 percent Modellreihen (Ø -1.39%) -1.8 percent Unfall (Ø -1.76%) -1.4 percent Seitenfront (Ø -1.39%) -0.3 percent Untersuchung (Ø -0.32%) -1.4 percent Blinklichtern (Ø -1.39%) -1.4 percent Lichtverhältnissen (Ø -1.39%) 0.1 percent Version (Ø 0.14%) -3.4 percent Videos (Ø -3.38%) -0.7 percent Straßen (Ø -0.68%) -1.4 percent Bremsen (Ø -1.39%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.1 percent Aussichten (Ø 0.07%) -1.9 percent EU-Votum (Ø -1.88%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.1 percent Aussichten (Ø 0.07%) -1.9 percent EU-Votum (Ø -1.88%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%)
∑ -1.02 %

-0.1 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / -0.1%)
0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.05%) -0.0 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.02%) 0.5 percent Konzernmitteilung (Ø 0.47%) -0.0 percent Stimmrechte (Ø -0.03%) 0.0 percent Abwicklung (Ø 0.01%) -0.0 percent Stimmrechte (Ø -0.03%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.11%) 0.3 percent BlackRock (Ø 0.27%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%)
∑ 0.30 %

-4.6 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -4.6%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.52%) -1.0 percent Renditen (Ø -0.99%) -4.5 percent Euroraum-Ländern (Ø -4.55%) -0.7 percent Aktienmarkt (Ø -0.69%) -5.5 percent Eurostat (Ø -5.45%) -0.6 percent Reaktionen (Ø -0.59%) -0.6 percent Aufschwung (Ø -0.61%) 1.4 percent Hafen (Ø 1.45%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.14%) -1.6 percent Anlagen (Ø -1.65%) 0.4 percent Preise (Ø 0.44%) -0.3 percent Edelmetall (Ø -0.34%) -0.1 percent Währungen (Ø -0.10%) -0.1 percent Wahl (Ø -0.15%) -0.5 percent Inflationsraten (Ø -0.46%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.20%) 1.6 percent Anstiegs (Ø 1.65%) -0.4 percent Umfeld (Ø -0.37%) -0.8 percent Outperformance (Ø -0.79%) -0.4 percent Inflationsschutz (Ø -0.40%) -0.3 percent Edelmetall (Ø -0.34%) -0.5 percent Inflationsraten (Ø -0.46%) -4.2 percent Abschwung (Ø -4.21%) -3.3 percent Flaute (Ø -3.29%) -0.0 percent Rezession (Ø -0.02%) -1.1 percent Schaden (Ø -1.07%) -1.1 percent Schaden (Ø -1.07%) -0.5 percent Inflationsraten (Ø -0.46%) -1.1 percent Pendant (Ø -1.08%) 0.5 percent Zinsschritt (Ø 0.48%) -1.1 percent Währungshüter (Ø -1.13%) -3.1 percent Leitindizes (Ø -3.14%) -4.6 percent Tiefständen (Ø -4.62%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.24%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%)
∑ -0.82 %

-2.5 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / -2.5%)
0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%)
∑ 0.47 %

-2.0 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -2.0%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) 0.8 percent Fabrik (Ø 0.80%) -0.1 percent Jahrzehnts (Ø -0.14%) -0.3 percent Grünen-Abgeordnete (Ø -0.33%) -0.0 percent Elektroautos (Ø -0.01%) -0.7 percent Arbeitsplätze (Ø -0.69%) -0.5 percent Kraftstoffe (Ø -0.49%) -0.9 percent Verbrenner (Ø -0.91%) -0.6 percent Kraftstoff (Ø -0.63%) 1.0 percent Signal (Ø 1.01%) -0.7 percent Maßnahmen (Ø -0.67%) -0.1 percent Abstimmung (Ø -0.06%) -0.3 percent Klimapolitik (Ø -0.33%) -1.0 percent Ausweitung (Ø -1.01%) -0.3 percent Kompromiss (Ø -0.33%) -0.8 percent Stellen (Ø -0.79%) -0.3 percent Lobby (Ø -0.33%) -0.3 percent EVP (Ø -0.33%) -0.4 percent Seite (Ø -0.41%) -0.8 percent Gebäude (Ø -0.76%) -0.3 percent EU-Grenzausgleichsmechanismus (Ø -0.33%) -0.3 percent Kompromiss (Ø -0.33%) -0.3 percent BMW (Ø -0.32%) 0.8 percent Fabrik (Ø 0.80%) -0.5 percent Kursgewinnen (Ø -0.54%) 0.2 percent Rally (Ø 0.22%) -5.9 percent Erwachen (Ø -5.88%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.26%) -1.7 percent Staaten (Ø -1.72%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.15%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.01%) 0.3 percent Aufforderung (Ø 0.33%) 0.4 percent Indikation (Ø 0.37%) 0.2 percent Wertentwicklung (Ø 0.21%) 0.3 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.29%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.18%) 0.3 percent Interessenkonflikte (Ø 0.29%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.11%) -0.5 percent Informationen (Ø -0.52%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.03%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.27%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.29%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.29%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.8 percent Fabrik (Ø 0.80%)
∑ -0.27 %

-3.0 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / -3.0%)
0.4 percent Forderungen (Ø 0.42%) 0.9 percent Waffensysteme (Ø 0.95%) 1.6 percent Waffen (Ø 1.58%) 0.5 percent Lieferung (Ø 0.52%) 0.7 percent Botschafter (Ø 0.73%) 2.5 percent Truppen (Ø 2.46%) -3.0 percent Zivilbevölkerung (Ø -3.02%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%)
∑ 0.38 %

-5.2 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -5.2%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -3.6 percent CrashKonkurrent (Ø -3.65%) -0.7 percent Beteiligung (Ø -0.68%) 0.8 percent Gelegenheiten (Ø 0.84%) -0.8 percent Kauf (Ø -0.84%) -0.6 percent Vorteil (Ø -0.62%) 1.6 percent Yahoo (Ø 1.63%) -5.2 percent Obhut (Ø -5.24%) -5.2 percent Verwaltungsgebühren (Ø -5.24%) -5.2 percent Krypto-Mining-Unternehmen (Ø -5.24%) -0.8 percent Somit (Ø -0.83%) 0.8 percent Vermögenswerten (Ø 0.79%) -5.2 percent Kryptopreisen (Ø -5.24%) -5.2 percent Marktwerts (Ø -5.24%) 1.6 percent Yahoo (Ø 1.63%) -2.4 percent Kryptobörse (Ø -2.41%) -1.4 percent Nutzer (Ø -1.42%) -1.7 percent Handelsvolumen (Ø -1.67%) -0.7 percent Sektor (Ø -0.68%) -0.5 percent Unsicherheiten (Ø -0.54%) 0.1 percent Strategie (Ø 0.07%) 0.1 percent Faktoren (Ø 0.13%) -0.3 percent Anlageempfehlung (Ø -0.35%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -3.6 percent CrashKonkurrent (Ø -3.65%) -0.7 percent Beteiligung (Ø -0.68%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -3.6 percent CrashKonkurrent (Ø -3.65%) -0.7 percent Beteiligung (Ø -0.68%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%)
∑ -1.39 %

-4.0 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / -4.0%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -4.0 percent VerlustAusblick (Ø -4.00%) 0.6 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.63%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -4.0 percent VerlustAusblick (Ø -4.00%) 0.6 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.63%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -4.0 percent VerlustAusblick (Ø -4.00%) 0.6 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.63%)
∑ -1.07 %

-4.7 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -4.7%)
-0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) 0.2 percent Branchenstudie (Ø 0.24%) -0.1 percent Halbjahr (Ø -0.05%) -3.3 percent Votum (Ø -3.30%) -1.7 percent Wettbewerbs (Ø -1.73%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%)
∑ -0.68 %

-4.3 percent EASYJET (ISIN: GB00B7KR2P84 / -4.3%)
-0.0 percent Satz (Ø -0.03%) -1.4 percent Morgen (Ø -1.36%) -0.0 percent Satz (Ø -0.03%) -0.6 percent Worte (Ø -0.62%) -2.6 percent Zustände (Ø -2.59%) -1.6 percent Schlangen (Ø -1.58%) -1.4 percent Morgen (Ø -1.36%) -3.1 percent Urlaubszielen (Ø -3.15%) -0.0 percent Flughäfen (Ø -0.01%) -1.4 percent Verzögerungen (Ø -1.43%) -4.3 percent Personalmangel (Ø -4.29%) -1.1 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.13%) -2.4 percent Parlament (Ø -2.37%) -4.3 percent Kabinen-Beschäftigte (Ø -4.29%) 0.0 percent Bezahlung (Ø 0.01%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.01%) -0.3 percent Verhandlungsrunde (Ø -0.31%) -2.6 percent Zustände (Ø -2.59%) -2.6 percent Zustände (Ø -2.59%) -1.6 percent Schlangen (Ø -1.58%) -1.4 percent Morgen (Ø -1.36%) -3.1 percent Urlaubszielen (Ø -3.15%) -0.0 percent Flughäfen (Ø -0.01%) -1.4 percent Verzögerungen (Ø -1.43%) -4.3 percent Personalmangel (Ø -4.29%) -1.1 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.13%) -2.4 percent Parlament (Ø -2.37%) -2.6 percent Zustände (Ø -2.59%) -1.6 percent Schlangen (Ø -1.58%) -1.4 percent Morgen (Ø -1.36%) -3.1 percent Urlaubszielen (Ø -3.15%) -0.0 percent Flughäfen (Ø -0.01%) -1.4 percent Verzögerungen (Ø -1.43%) -4.3 percent Personalmangel (Ø -4.29%) -1.1 percent Mitarbeiterinnen (Ø -1.13%) -2.4 percent Parlament (Ø -2.37%) -4.3 percent Freitagmorgen (Ø -4.29%) 0.1 percent Flüge (Ø 0.13%) 0.1 percent Flüge (Ø 0.13%) -4.3 percent Flugplans (Ø -4.29%) -2.1 percent Flügen (Ø -2.10%) -4.3 percent Kabinen-Beschäftigte (Ø -4.29%) 0.1 percent Flüge (Ø 0.13%) 0.0 percent Bezahlung (Ø 0.01%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.01%) -0.3 percent Verhandlungsrunde (Ø -0.31%) -2.5 percent Mehrbelastung (Ø -2.50%) -2.5 percent Restart-Phase (Ø -2.50%) -0.6 percent Branche (Ø -0.59%) 0.4 percent Forderungen (Ø 0.42%) 0.3 percent Billigflieger (Ø 0.26%) -1.6 percent Kabinen-Beschäftigten (Ø -1.60%) -0.7 percent Betrieb (Ø -0.68%) -4.3 percent Personalmangel (Ø -4.29%) 0.1 percent Flüge (Ø 0.13%) -1.3 percent Beschäftigen (Ø -1.32%) -4.3 percent Jobbedingungen (Ø -4.29%) -1.1 percent Chaos (Ø -1.05%) -1.4 percent Preissteigerungen (Ø -1.36%) -2.5 percent Mehrbelastung (Ø -2.50%) -2.5 percent Restart-Phase (Ø -2.50%) -0.6 percent Branche (Ø -0.59%) 0.4 percent Forderungen (Ø 0.42%) -0.9 percent Flughafengebühren (Ø -0.93%) -0.2 percent Cockpit- (Ø -0.24%) -0.2 percent Airline (Ø -0.25%)
∑ -1.57 %

-3.1 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / -3.1%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.0 percent Amtszeit (Ø -0.02%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.3 percent Verlängerung (Ø -1.30%) 1.2 percent Vertrauen (Ø 1.21%) 0.2 percent Ausrichtung (Ø 0.17%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%)
∑ -0.07 %

-1.8 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -1.8%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.5 percent Zalando (Ø -0.46%) 0.9 percent Stimmung (Ø 0.95%) -5.0 percent ABOUT (Ø -5.01%) -5.0 percent Modehändler (Ø -5.01%) -4.7 percent Verbraucherstimmung (Ø -4.65%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.20%) -5.0 percent Mode-App (Ø -5.01%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.9 percent Stimmung (Ø 0.95%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.9 percent Stimmung (Ø 0.95%)
∑ -1.48 %

-2.1 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / -2.1%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -1.1 percent Vonovia-Chef (Ø -1.11%) -6.8 percent Dividendenabschlag (Ø -6.75%) -0.3 percent Erhöhung (Ø -0.35%) -0.8 percent Zinssatz (Ø -0.77%) -0.1 percent Ära (Ø -0.08%) 0.9 percent Front (Ø 0.86%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.1 percent Vonovia-Chef (Ø -1.11%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.1 percent Vonovia-Chef (Ø -1.11%)
∑ -0.94 %

-1.3 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / -1.3%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.4 percent Super-App (Ø 0.42%) 0.1 percent Uber (Ø 0.15%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%) 0.4 percent Super-App (Ø 0.42%) 0.1 percent Uber (Ø 0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.4 percent Super-App (Ø 0.42%) 0.1 percent Uber (Ø 0.15%)
∑ 0.01 %

-4.1 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -4.1%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.3 percent Siemens (Ø -0.28%) 1.8 percent Laden (Ø 1.81%) -0.3 percent Siemens (Ø -0.28%) 0.2 percent Herausforderung (Ø 0.18%) 0.1 percent Stelle (Ø 0.15%) -2.2 percent Medizintechnik-Tochter (Ø -2.25%) 0.4 percent Zamudio (Ø 0.40%) -2.2 percent Onshore-Turbine (Ø -2.25%) -0.6 percent Materialkosten (Ø -0.64%) 0.2 percent Aktionäre (Ø 0.18%) -1.1 percent Entscheidungsprozesse (Ø -1.14%) -1.0 percent Kostensynergien (Ø -1.03%) 0.0 percent Aktionär (Ø 0.04%) 0.3 percent Bereiche (Ø 0.32%) 0.2 percent Marge (Ø 0.20%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.3 percent Siemens (Ø -0.28%) 1.8 percent Laden (Ø 1.81%) -0.3 percent Siemens (Ø -0.28%) -0.3 percent Siemens (Ø -0.28%) 1.8 percent Laden (Ø 1.81%) -0.3 percent Siemens (Ø -0.28%)
∑ -0.09 %

-1.2 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -1.2%)
0.1 percent Zuwächse (Ø 0.05%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%)
∑ -0.17 %

-5.5 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -5.5%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -2.4 percent NeueinstellungenNVIDIA-Aktie (Ø -2.39%) -0.3 percent NVIDIA (Ø -0.33%) -0.2 percent Daten (Ø -0.21%) -1.0 percent Renditen (Ø -0.99%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.20%) -1.8 percent Morningstar (Ø -1.83%) -1.4 percent Portfoliomanagerin (Ø -1.36%) -0.3 percent Position (Ø -0.27%) -1.8 percent Kurs-Umsatzverhältnis (Ø -1.83%) 0.3 percent Werbung (Ø 0.33%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.4 percent Bewertungsniveaus (Ø -1.42%) 0.1 percent Bewertung (Ø 0.14%) -1.8 percent Lämmer (Ø -1.83%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) -0.4 percent Preis (Ø -0.37%) -0.2 percent Bestände (Ø -0.21%) 0.2 percent Portfolios (Ø 0.18%) -0.9 percent Konzentration (Ø -0.87%) -0.8 percent Wirtschaftswachstum (Ø -0.77%) -1.2 percent Kräfte (Ø -1.21%) -0.2 percent Tech-Aktien (Ø -0.16%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -2.4 percent NeueinstellungenNVIDIA-Aktie (Ø -2.39%) -0.3 percent NVIDIA (Ø -0.33%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -2.4 percent NeueinstellungenNVIDIA-Aktie (Ø -2.39%) -0.3 percent NVIDIA (Ø -0.33%)
∑ -0.72 %

-2.0 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / -2.0%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.0 percent Munich (Ø 0.04%) -0.9 percent Anleihen (Ø -0.95%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.3 percent Aufwärtsbewegung (Ø 0.28%) 0.5 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.48%) -0.0 percent Trading (Ø -0.04%) -0.1 percent Sorgfaltspflichten (Ø -0.13%) -0.1 percent Berichterstattung (Ø -0.09%) -0.1 percent Sachkenntnis (Ø -0.13%) -0.6 percent Investment (Ø -0.57%) -0.1 percent Wertpapierprospekt (Ø -0.13%) -0.1 percent Nachträge (Ø -0.08%) -0.1 percent Emittenten (Ø -0.14%) -0.8 percent Investments (Ø -0.77%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.0 percent Munich (Ø 0.04%) -0.9 percent Anleihen (Ø -0.95%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.0 percent Munich (Ø 0.04%) -0.9 percent Anleihen (Ø -0.95%)
∑ -0.22 %

-3.6 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -3.6%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -2.2 percent Corint (Ø -2.23%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -2.2 percent Corint (Ø -2.23%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -2.2 percent Corint (Ø -2.23%)
∑ -1.04 %

-3.4 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -3.4%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -2.4 percent Herausforderungenfinanzen (Ø -2.41%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -2.4 percent Herausforderungenfinanzen (Ø -2.41%) -2.4 percent Herausforderungenfinanzen (Ø -2.41%)
∑ -1.12 %

-2.3 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -2.3%)
-1.1 percent Merck (Ø -1.06%) -1.8 percent Kreis (Ø -1.80%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.35%) -0.2 percent Interesse (Ø -0.18%) 2.0 percent Unternehmenszwecke (Ø 2.02%) 0.1 percent Finanzverbindlichkeiten (Ø 0.05%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -1.1 percent Merck (Ø -1.06%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -1.1 percent Merck (Ø -1.06%)
∑ -0.46 %

-1.7 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -1.7%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.9 percent EU-Votum (Ø -1.88%) -0.2 percent Infrastruktur (Ø -0.22%) 0.2 percent Technologien (Ø 0.17%) -0.1 percent Jahrzehnts (Ø -0.14%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.9 percent EU-Votum (Ø -1.88%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -1.9 percent EU-Votum (Ø -1.88%)
∑ -0.46 %

-2.2 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -2.2%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -2.8 percent NachfrageSo (Ø -2.76%) 0.7 percent Trading-Chancen (Ø 0.67%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) 1.4 percent Klicke (Ø 1.37%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) 0.7 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.69%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -2.8 percent NachfrageSo (Ø -2.76%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -2.8 percent NachfrageSo (Ø -2.76%)
∑ -0.63 %

-0.4 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / -0.4%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.22%) 0.9 percent Stimmung (Ø 0.95%) 0.2 percent Berichte (Ø 0.19%) 4.2 percent Just (Ø 4.22%) -0.8 percent Interessenten (Ø -0.82%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) -0.1 percent Branchen (Ø -0.10%) -0.2 percent Problem (Ø -0.24%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.6 percent Kostenfaktor (Ø -0.62%) -0.5 percent Kursentwicklung (Ø -0.51%) 0.1 percent Krisengewinner (Ø 0.08%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) 0.9 percent Stimmung (Ø 0.95%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.21%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.9 percent Stimmung (Ø 0.95%)
∑ 0.34 %

-0.9 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / -0.9%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.1 percent Fresenius (Ø -0.08%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%)
∑ 0.20 %

-3.1 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -3.1%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%)
∑ -0.43 %

-0.9 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / -0.9%)
0.2 percent Berichte (Ø 0.19%) 4.2 percent Just (Ø 4.22%) -0.8 percent Interessenten (Ø -0.82%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) -0.1 percent Branchen (Ø -0.10%) -0.2 percent Problem (Ø -0.24%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.6 percent Kostenfaktor (Ø -0.62%) -0.5 percent Kursentwicklung (Ø -0.51%) 0.1 percent Krisengewinner (Ø 0.08%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.22%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%)
∑ 0.14 %

-1.8 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -1.8%)
-0.9 percent Erfolge (Ø -0.88%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.26%) -1.7 percent Staaten (Ø -1.72%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.15%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.01%) 0.3 percent Aufforderung (Ø 0.33%) 0.4 percent Indikation (Ø 0.37%) 0.2 percent Wertentwicklung (Ø 0.21%) 0.3 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.29%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.18%) 0.3 percent Interessenkonflikte (Ø 0.29%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.11%) -0.5 percent Informationen (Ø -0.52%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.03%) 0.3 percent Eigentum (Ø 0.27%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.29%) 0.3 percent Zusicherungen (Ø 0.29%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) 1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.31%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%)
∑ -0.03 %

-4.5 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -4.5%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 1.0 percent Commerzbank (Ø 1.01%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.57%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.52%) -1.0 percent Renditen (Ø -0.99%) -4.5 percent Euroraum-Ländern (Ø -4.55%) -0.7 percent Aktienmarkt (Ø -0.69%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%)
∑ -0.63 %

-0.9 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / -0.9%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) 0.2 percent Geldentwertung (Ø 0.16%) 0.4 percent Inflationsrate (Ø 0.41%) -0.9 percent Teuerungsrate (Ø -0.95%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.9 percent Teuerungsrate (Ø -0.95%) -0.4 percent Inflationsschutz (Ø -0.40%) -0.2 percent Privatanleger (Ø -0.19%) -0.7 percent Dividendenaktien (Ø -0.70%) -0.5 percent Konzernen (Ø -0.52%) -0.8 percent Börsenzeiten (Ø -0.85%) -0.7 percent Ausschüttungsrendite (Ø -0.70%) -0.7 percent Buffett (Ø -0.66%) -1.2 percent Vorliebe (Ø -1.20%) -0.4 percent Aktienpaket (Ø -0.43%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.6 percent Rendite (Ø -0.58%) 0.4 percent Dividendenwachstum (Ø 0.43%) -0.7 percent Rendite-Turbo (Ø -0.70%) -0.7 percent Weltwunder (Ø -0.70%) 0.4 percent Potenzial (Ø 0.37%) -0.6 percent Gewinnausschüttung (Ø -0.64%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) -0.7 percent Anlagebetrag (Ø -0.70%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.9 percent Explosion (Ø -1.95%) -0.7 percent Dividendenauszahlungen (Ø -0.70%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.42%) -0.5 percent Kursentwicklung (Ø -0.51%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) -0.3 percent Punkte (Ø -0.27%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%)
∑ -0.41 %

4.0 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 4.0%)
-0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.23%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.22%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.23%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.23%)
∑ 0.14 %

-3.0 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / -3.0%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -1.1 percent Fonds (Ø -1.08%) -4.6 percent Container-Module (Ø -4.64%) -4.6 percent Containern (Ø -4.64%) -0.2 percent Technologie (Ø -0.20%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.1 percent Fonds (Ø -1.08%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -1.1 percent Fonds (Ø -1.08%)
∑ -1.24 %

-2.2 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -2.2%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -2.5 percent EU-Gericht (Ø -2.50%) -0.1 percent Apple (Ø -0.05%) -2.2 percent MacBook-Generation (Ø -2.19%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%) -2.5 percent EU-Gericht (Ø -2.50%) -0.1 percent Apple (Ø -0.05%) -2.2 percent MacBook-Generation (Ø -2.19%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -2.5 percent EU-Gericht (Ø -2.50%) -0.1 percent Apple (Ø -0.05%) -2.2 percent MacBook-Generation (Ø -2.19%)
∑ -1.00 %

-3.7 percent AMD (ISIN: US0079031078 / -3.7%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.3 percent Rohstoff (Ø 0.35%) 0.7 percent Trading-Chancen (Ø 0.67%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) 1.4 percent Klicke (Ø 1.37%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) 0.7 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.69%) 0.3 percent Rohstoff (Ø 0.35%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.3 percent Rohstoff (Ø 0.35%)
∑ 0.15 %

0.4 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / 0.4%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 1.7 percent Freund (Ø 1.70%) -1.0 percent Gesprächen (Ø -1.00%) -3.2 percent Erstnotiz (Ø -3.20%) 0.5 percent Personen (Ø 0.46%) -3.2 percent Wertpapieraufsicht (Ø -3.21%) -3.2 percent Online-Einzelhandelsriesen (Ø -3.21%) -2.4 percent Regulierer (Ø -2.39%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.32%) -3.2 percent Erstnotiz (Ø -3.20%) 2.5 percent Tech-Firmen (Ø 2.46%) -3.2 percent Gangart (Ø -3.21%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.32%) -0.1 percent Firmen (Ø -0.13%) -0.5 percent Informationen (Ø -0.52%) -0.1 percent Firmen (Ø -0.13%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.57%) -0.7 percent App (Ø -0.69%) -3.2 percent Sicherheitsaspekte (Ø -3.21%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 1.7 percent Freund (Ø 1.70%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.9 percent Alibaba (Ø 0.89%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.9 percent Alibaba (Ø 0.89%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 1.7 percent Freund (Ø 1.70%)
∑ -0.55 %

-2.1 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / -2.1%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.1 percent Fortschritte (Ø -1.07%) -2.1 percent Behörde (Ø -2.11%) -1.3 percent Helikopter (Ø -1.31%) -0.4 percent Lösungen (Ø -0.38%) -2.1 percent Behörde (Ø -2.11%) -2.1 percent Wünsche (Ø -2.09%) -1.7 percent Leonardo (Ø -1.71%) -1.6 percent Fokker (Ø -1.65%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -1.1 percent Fortschritte (Ø -1.07%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.1 percent Fortschritte (Ø -1.07%)
∑ -0.83 %

-1.5 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / -1.5%)
1.5 percent Zoom (Ø 1.49%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) 1.5 percent Zoom (Ø 1.49%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) 1.5 percent Zoom (Ø 1.49%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 1.5 percent Zoom (Ø 1.49%)
∑ 0.59 %

-2.8 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / -2.8%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.0 percent Visa (Ø -1.02%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.6 percent Börsengänge (Ø -0.60%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -0.6 percent Börsengänge (Ø -0.60%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.6 percent Börsengänge (Ø -0.60%)
∑ -0.41 %

-0.5 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / -0.5%)
0.5 percent Varta (Ø 0.53%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.24%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%)
∑ -0.19 %

0.1 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / 0.1%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.18 %

-0.1 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / -0.1%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%)
∑ -0.29 %

-2.3 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -2.3%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.9 percent TUI (Ø -0.92%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.36 %

0.8 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / 0.8%)
-0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%)
∑ -0.35 %

-6.0 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -6.0%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -1.0 percent Jahresstart (Ø -0.96%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -1.0 percent Jahresstart (Ø -0.96%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -1.0 percent Jahresstart (Ø -0.96%)
∑ -0.61 %

-1.4 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -1.4%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.2 percent Schätzungen (Ø 0.24%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%)
∑ -0.12 %

-4.5 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -4.5%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Kursverluste (Ø -0.10%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%)
∑ -0.36 %

-1.5 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -1.5%)
-0.4 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.43%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.4 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.43%) -0.4 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.43%)
∑ -0.38 %

-1.8 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -1.8%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.08 %

-0.7 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / -0.7%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.4 percent RWE (Ø 0.43%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.4 percent RWE (Ø 0.43%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) 0.4 percent RWE (Ø 0.43%)
∑ -0.03 %

-1.3 percent QIAGEN (ISIN: NL0012169213 / -1.3%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 1.3 percent QIAGEN (Ø 1.27%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.11 %

-3.0 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -3.0%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.0 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.02%) -0.6 percent Quote (Ø -0.62%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.0 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.02%) -0.6 percent Quote (Ø -0.62%) 0.0 percent Relegations-Hinspiel (Ø 0.02%) -0.6 percent Quote (Ø -0.62%)
∑ -0.26 %

-2.9 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -2.9%)
-0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%)
∑ -0.15 %

-1.8 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -1.8%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%)
∑ -0.15 %

-3.4 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / -3.4%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Kursverluste (Ø -0.10%) -0.5 percent Nike (Ø -0.51%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.18 %

-1.8 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / -1.8%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.12 %

-5.4 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -5.4%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%)
∑ -0.32 %

-1.8 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / -1.8%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) 0.2 percent Teich (Ø 0.16%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.2 percent Teich (Ø 0.16%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) 0.2 percent Teich (Ø 0.16%)
∑ -0.01 %

-1.0 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / -1.0%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%)
∑ -0.38 %

-3.3 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -3.3%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.6 percent JahresstartAusblick (Ø -0.55%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.6 percent JahresstartAusblick (Ø -0.55%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.6 percent JahresstartAusblick (Ø -0.55%)
∑ -0.48 %

-1.2 percent IBM (ISIN: US4592001014 / -1.2%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.39%) -0.2 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø -0.22%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.39%) -0.2 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.39%) -0.2 percent Tech-BebenMicrosoft-Aktie (Ø -0.22%)
∑ -0.32 %

-2.7 percent HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006 / -2.7%)
-0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -1.7 percent Sanierungen (Ø -1.73%) -0.6 percent Bedarf (Ø -0.55%) -1.7 percent Sanierungen (Ø -1.73%) 0.4 percent Wohnungsbau (Ø 0.40%) 2.3 percent Bau (Ø 2.31%) -2.3 percent Bauindustrie (Ø -2.32%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.39%) -0.2 percent Anstieg (Ø -0.17%) -0.2 percent Mutter (Ø -0.20%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) -0.6 percent Konzern (Ø -0.60%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) 0.0 percent Übernahme (Ø 0.03%) -1.4 percent Dollar (Ø -1.43%) -3.6 percent Kartellamt (Ø -3.56%) 0.5 percent Absprachen (Ø 0.49%) -0.4 percent Geldbußen (Ø -0.36%) -1.3 percent Bauunternehmer (Ø -1.34%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.75%) -1.2 percent Bußgeldern (Ø -1.20%) -0.8 percent Platz (Ø -0.85%) -2.5 percent Nebenwerteindex (Ø -2.54%) 0.0 percent Übernahme (Ø 0.03%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.08%) -0.5 percent Geld (Ø -0.52%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%) -0.2 percent Mutter (Ø -0.20%) -0.8 percent Hinweis (Ø -0.77%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.08%) -1.2 percent ACS (Ø -1.20%) -0.4 percent Preis (Ø -0.37%) 2.3 percent Enttäuschungen (Ø 2.26%) -0.5 percent Kursentwicklung (Ø -0.51%) -0.5 percent Abwärtstrend (Ø -0.53%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.05%) 0.5 percent Veröffentlichung (Ø 0.54%)
∑ -0.53 %

-2.0 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -2.0%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.00%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.03 %

-2.7 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / -2.7%)
-0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -1.2 percent Naturkatastrophen (Ø -1.17%) -1.2 percent Naturkatastrophen (Ø -1.17%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -1.2 percent Naturkatastrophen (Ø -1.17%)
∑ -0.70 %

-0.3 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / -0.3%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.04%) -0.4 percent Furcht (Ø -0.39%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.4 percent Furcht (Ø -0.39%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -0.4 percent Furcht (Ø -0.39%)
∑ -0.27 %

-1.6 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / -1.6%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) -1.0 percent TarifmodellMai (Ø -1.01%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.16%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -1.0 percent TarifmodellMai (Ø -1.01%) 0.6 percent Bekanntgabe (Ø 0.55%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%) 0.6 percent Beziehung (Ø 0.58%)
∑ -0.21 %

-2.1 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / -2.1%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.2 percent Seehäfen (Ø 0.19%) -0.9 percent Mega-Paketzentrum (Ø -0.95%) 1.0 percent Aktionen (Ø 0.98%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.10%) -1.5 percent Inflationsausgleich (Ø -1.52%) -2.7 percent Zulage (Ø -2.68%) -0.9 percent FRANKFURT (Ø -0.90%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%) 0.2 percent Seehäfen (Ø 0.19%) -0.9 percent Mega-Paketzentrum (Ø -0.95%)
∑ -0.64 %

-4.3 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / -4.3%)
-0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.22%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.15%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)
∑ -0.12 %

-0.8 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -0.8%)
1.1 percent Besitzer (Ø 1.11%) -0.8 percent Wallets (Ø -0.79%) -0.2 percent Chancen (Ø -0.24%) 1.1 percent Besitzer (Ø 1.11%) -0.2 percent Gemeinschaft (Ø -0.24%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%)
∑ 0.11 %

-0.4 percent SIEMENS GAMESA (ISIN: ES0143416115 / -0.4%)
0.2 percent Herausforderung (Ø 0.18%) 0.1 percent Stelle (Ø 0.15%) -2.2 percent Medizintechnik-Tochter (Ø -2.25%) 0.4 percent Zamudio (Ø 0.40%) -2.2 percent Onshore-Turbine (Ø -2.25%) -0.6 percent Materialkosten (Ø -0.64%) 0.2 percent Aktionäre (Ø 0.18%) -1.1 percent Entscheidungsprozesse (Ø -1.14%) -1.0 percent Kostensynergien (Ø -1.03%) 0.0 percent Aktionär (Ø 0.04%) 0.3 percent Bereiche (Ø 0.32%) 0.2 percent Marge (Ø 0.20%) 0.3 percent Anforderungen (Ø 0.27%)
∑ -0.43 %

-2.5 percent SAF-HOLLAND (ISIN: DE000SAFH001 / -2.5%)
0.1 percent Verbreitung (Ø 0.05%) -0.0 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.02%) -0.0 percent Stimmrechte (Ø -0.03%) 0.0 percent Abwicklung (Ø 0.01%) -0.0 percent Stimmrechte (Ø -0.03%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.11%) 0.1 percent Verbreitung (Ø 0.05%) -0.0 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.02%) -0.0 percent Stimmrechte (Ø -0.03%) 0.0 percent Abwicklung (Ø 0.01%) -0.0 percent Stimmrechte (Ø -0.03%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.11%)
∑ 0.01 %

-2.6 percent HHLA (ISIN: DE000A0S8488 / -2.6%)
1.0 percent Aktionen (Ø 0.98%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.10%) -1.5 percent Inflationsausgleich (Ø -1.52%) -2.7 percent Zulage (Ø -2.68%) -0.9 percent FRANKFURT (Ø -0.90%) -0.7 percent Seehafenbetriebe (Ø -0.65%) -0.3 percent Verhandlungsrunde (Ø -0.31%) 0.0 percent Angebot (Ø 0.01%) 0.2 percent Verdi (Ø 0.18%) -1.5 percent Inflationsausgleich (Ø -1.52%)
∑ -0.75 %

-1.7 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / -1.7%)
-1.3 percent Grundlage (Ø -1.29%) -0.2 percent Großbank (Ø -0.16%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -1.4 percent Fragen (Ø -1.41%) 1.7 percent Terrain (Ø 1.74%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.05%) -1.0 percent Verlierern (Ø -1.04%) -0.5 percent Kapitalerhöhungen (Ø -0.49%) -0.5 percent Minus (Ø -0.53%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.05%) -1.2 percent Quartalsverlust (Ø -1.20%) -0.4 percent Aktienkurs (Ø -0.42%) -1.0 percent Verlierern (Ø -1.04%) -0.5 percent Kapitalerhöhungen (Ø -0.49%)
∑ -0.49 %

-0.8 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / -0.8%)
-1.2 percent Margen (Ø -1.21%) -1.2 percent Wachstumsziele (Ø -1.16%) -0.8 percent Kundenportfolio (Ø -0.78%) -0.9 percent Jahreshoch (Ø -0.92%) 1.1 percent Umsatz- (Ø 1.06%) 0.2 percent Marge (Ø 0.20%) -0.8 percent Absatzregionen (Ø -0.78%) -0.2 percent Hautpflege (Ø -0.20%) 0.1 percent Lockdown (Ø 0.12%) -0.2 percent Wachstumspotenzial (Ø -0.23%) -0.0 percent Flecken (Ø -0.01%) -0.8 percent Kosmetikmarke (Ø -0.78%) -0.8 percent Halbjahres-Entwicklung (Ø -0.78%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.35%) -0.8 percent Prozentbereich (Ø -0.80%) -0.4 percent Risiken (Ø -0.37%) -0.8 percent Prozentbereich (Ø -0.80%) -0.8 percent Konzern-Marge (Ø -0.78%) -1.2 percent Margen (Ø -1.21%) 0.0 percent Kriterien (Ø 0.02%) 0.5 percent Qualitätsaktien-Index (Ø 0.48%) -0.2 percent Mitbewerber (Ø -0.19%) 0.1 percent Angeboten (Ø 0.10%) 4.5 percent Werttreiber (Ø 4.47%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.57%) -0.8 percent Unternehmensfusion (Ø -0.78%) 0.0 percent Marktanteile (Ø 0.03%) -0.7 percent Ziele (Ø -0.68%)
∑ -0.25 %

-4.7 percent WIENERBERGER (ISIN: AT0000831706 / -4.7%)
-4.7 percent Brick (Ø -4.69%) -0.3 percent Bedeutung (Ø -0.29%) -3.0 percent Konzepten (Ø -2.96%) -4.7 percent Bauweisen (Ø -4.69%) -4.7 percent Ziegelarchitektur (Ø -4.69%) -0.6 percent Relevanz (Ø -0.64%) -0.3 percent Plattform (Ø -0.32%) -4.7 percent Ziegelarchitektur (Ø -4.69%) -3.3 percent Bauen (Ø -3.30%) -0.6 percent Zukunft (Ø -0.56%) -0.2 percent Projekte (Ø -0.22%) 1.4 percent Antworten (Ø 1.42%) -0.2 percent Ressourcen (Ø -0.23%) -4.7 percent Bauprojekte (Ø -4.69%) -0.4 percent Lösungen (Ø -0.38%) -0.8 percent Gebäude (Ø -0.76%) 0.3 percent Rahmenbedingungen (Ø 0.29%) -4.7 percent Baukultur (Ø -4.69%) -3.0 percent Jury (Ø -3.03%) -4.7 percent Ziegelarchitektur (Ø -4.69%) -4.7 percent Design- (Ø -4.69%) 1.1 percent Einsatz (Ø 1.08%) 0.6 percent Generationen (Ø 0.64%) -0.2 percent Chancen (Ø -0.24%) -3.5 percent Kontext (Ø -3.50%) -0.5 percent Informationen (Ø -0.52%) -0.4 percent Lösungen (Ø -0.38%) -0.9 percent Gebäudehülle (Ø -0.92%) -0.4 percent Ziegelproduzent (Ø -0.37%) 0.0 percent Anbietern (Ø 0.01%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.12%)
∑ -1.70 %

-3.7 percent VOESTALPINE (ISIN: AT0000937503 / -3.7%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.03%)

-2.4 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / -2.4%)
-0.4 percent Leitindex (Ø -0.42%) -0.3 percent US-Aktienmarkt (Ø -0.30%) -0.4 percent Schwelle (Ø -0.43%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.42%) -0.4 percent Erholung (Ø -0.44%) -2.4 percent Marktkorrektur (Ø -2.38%) 0.4 percent Korrekturen (Ø 0.39%) -2.4 percent Erholungsphase (Ø -2.38%) -1.1 percent Aufstellung (Ø -1.14%) -1.9 percent Vorbereitung (Ø -1.92%) -1.0 percent Renditen (Ø -0.99%) -0.9 percent Anleihen (Ø -0.95%) -0.3 percent Umgang (Ø -0.35%) -0.7 percent Verwaltung (Ø -0.72%) -1.8 percent Atem (Ø -1.84%) 1.0 percent Liquidität (Ø 0.98%) -0.8 percent Rechner (Ø -0.76%) -1.7 percent Situation (Ø -1.72%) -0.3 percent Anlageempfehlung (Ø -0.35%)
∑ -0.85 %

-0.3 percent SUEDZUCKER (ISIN: DE0007297004 / -0.3%)
-0.5 percent Bekanntmachung (Ø -0.45%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.05%)
∑ -0.25 %

-2.2 percent SIXT (ISIN: DE0007231326 / -2.2%)
1.0 percent Sommersaison (Ø 0.98%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.14%) 0.8 percent Lieferengpässe (Ø 0.79%)
∑ 0.54 %

-11.0 percent OMV (ISIN: AT0000743059 / -11.0%)
-11.3 percent Treibstoffengpässe (Ø -11.32%) -11.3 percent Zwischenfalls (Ø -11.32%) -1.4 percent Kommunikationssystem (Ø -1.44%) -0.7 percent Gründen (Ø -0.67%) -0.6 percent Kraftstoff (Ø -0.63%) -11.3 percent Verletzten (Ø -11.32%) -11.3 percent Schadensausmaß (Ø -11.32%)
∑ -6.86 %

0.3 percent KNORR-BREMSE (ISIN: DE000KBX1006 / 0.3%)
0.1 percent Wende (Ø 0.11%) 0.3 percent Stimmungslage (Ø 0.35%) 1.2 percent Überraschung (Ø 1.16%) 0.3 percent Schienengeschäft (Ø 0.35%) -0.4 percent Effekten (Ø -0.36%)
∑ 0.32 %

-2.8 percent HSBC (ISIN: GB0005405286 / -2.8%)
-1.9 percent Banken (Ø -1.93%) -0.7 percent Schwierigkeiten (Ø -0.67%) 0.9 percent Finanzkrise (Ø 0.91%) -2.3 percent Gouverneur (Ø -2.33%) -2.8 percent Bankzusammenbrüchen (Ø -2.83%) 0.6 percent Umstrukturierung (Ø 0.60%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.32%) -0.9 percent Entscheidungen (Ø -0.87%) -0.1 percent Verbesserungen (Ø -0.12%) 0.1 percent Einheit (Ø 0.12%) -6.4 percent Kreditgeber (Ø -6.42%)
∑ -1.26 %

-4.4 percent HAPAG-LLOYD (ISIN: DE000HLAG475 / -4.4%)
-0.5 percent Kosten (Ø -0.51%) -1.2 percent Krisen (Ø -1.23%) -0.7 percent Regionen (Ø -0.74%) 0.2 percent Berichte (Ø 0.19%) -0.6 percent Lockdowns (Ø -0.61%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.05%)
∑ -0.49 %

2.0 percent GLAXOSMITHKLINE (ISIN: GB0009252882 / 2.0%)
0.2 percent Ergebnisse (Ø 0.23%) 1.1 percent Endpunkt (Ø 1.05%) 2.0 percent RSV-Impfstoffkandidat (Ø 2.02%) -0.9 percent Schutz (Ø -0.95%) -0.9 percent Impfung (Ø -0.95%) -1.1 percent Frauen (Ø -1.10%)
∑ 0.05 %

-1.7 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / -1.7%)
0.2 percent Schätzungen (Ø 0.24%)

-3.9 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / -3.9%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%)
∑ -0.09 %

-3.3 percent APPLIED MATERIALS (ISIN: US0382221051 / -3.3%)
-2.6 percent Halbleiterkonzern (Ø -2.62%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.2 percent Betrag (Ø -0.25%) -0.6 percent Bauelementen (Ø -0.63%)
∑ -0.93 %

-0.6 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -0.6%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.28%) 0.1 percent Linie (Ø 0.11%)
∑ -0.09 %

-0.8 percent AAREAL BANK (ISIN: DE0005408116 / -0.8%)
-0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -1.2 percent Inflation (Ø -1.20%) -0.1 percent Konjunkturumfeld (Ø -0.11%)
∑ -0.70 %

generated 23:39:18 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE