NEWS2STOCKS

2022-06-14

0.7 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 0.7%)
-0.7 percent Apps (Ø -0.74%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) -1.9 percent Proteste (Ø -1.87%) 0.3 percent Einnahmeverluste (Ø 0.28%) -0.3 percent Datenschutz (Ø -0.35%) -0.7 percent Zweifel (Ø -0.67%) 0.3 percent ATT-Regelungen (Ø 0.28%) 0.1 percent Zustimmung (Ø 0.08%) 0.4 percent Datenschutzstandard (Ø 0.37%) -0.6 percent Fußball (Ø -0.57%) -0.8 percent MLS-Spiel (Ø -0.78%) -0.8 percent Sperren (Ø -0.78%) -0.6 percent Fußball (Ø -0.57%) -0.5 percent Baseball-Profiliga (Ø -0.53%) -0.8 percent Sportchef (Ø -0.78%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -1.9 percent EU-Gericht (Ø -1.95%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) -0.7 percent Zweifel (Ø -0.67%) 0.1 percent Zustimmung (Ø 0.08%) -0.2 percent Apple (Ø -0.19%) 0.4 percent Datenschutzstandard (Ø 0.37%) -0.7 percent Apps (Ø -0.74%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) -1.9 percent Proteste (Ø -1.87%) 0.3 percent Einnahmeverluste (Ø 0.28%) -0.3 percent Datenschutz (Ø -0.35%) -0.7 percent Zweifel (Ø -0.67%) 0.3 percent ATT-Regelungen (Ø 0.28%) 0.1 percent Zustimmung (Ø 0.08%) 0.4 percent Datenschutzstandard (Ø 0.37%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -1.9 percent EU-Gericht (Ø -1.95%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -1.9 percent EU-Gericht (Ø -1.95%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%)
∑ -0.54 %

-2.9 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / -2.9%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -2.4 percent Wirkmechanismus (Ø -2.35%) -1.7 percent Meilensteinzahlungen (Ø -1.69%) -2.9 percent TargetAlloMod-Plattform (Ø -2.86%) -2.4 percent Wirkmechanismus (Ø -2.35%) -1.9 percent Therapiemöglichkeiten (Ø -1.87%) -1.7 percent Meilensteinzahlungen (Ø -1.69%) -1.1 percent Fällen (Ø -1.15%) -2.9 percent Liganden (Ø -2.86%) -0.5 percent Anwendbarkeit (Ø -0.54%) 0.3 percent Therapiegebieten (Ø 0.26%) -0.5 percent Geschäftsmodell (Ø -0.51%) 0.6 percent Kombination (Ø 0.57%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.13%) -0.2 percent Projekte (Ø -0.25%) 0.2 percent Spektrum (Ø 0.17%) -0.7 percent Indikationen (Ø -0.70%) -0.3 percent Therapieansätze (Ø -0.27%) -0.4 percent Forschung (Ø -0.38%) -0.1 percent Exzellenzcluster (Ø -0.08%) -0.7 percent Homepage (Ø -0.69%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.32%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%) 0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%)
∑ -0.57 %

0.5 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.5%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -1.0 percent TarifmodellMai (Ø -1.01%) 0.0 percent Datenmengen (Ø 0.04%) 0.2 percent Zeitung (Ø 0.19%) -0.2 percent Kraft (Ø -0.16%) 0.1 percent Marge (Ø 0.15%) -0.8 percent IT-Geschäft (Ø -0.83%) -0.8 percent IT-Geschäfts (Ø -0.83%) -0.8 percent Siemens-Konzern (Ø -0.83%) 0.0 percent Stimmung (Ø 0.00%) -0.2 percent Stärke (Ø -0.16%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.19%) -1.8 percent Staaten (Ø -1.84%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.09%) -0.0 percent Angebot (Ø -0.02%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.25%) 0.3 percent Indikation (Ø 0.29%) 0.1 percent Wertentwicklung (Ø 0.14%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.20%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.13%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.20%) 0.0 percent Rechnung (Ø 0.04%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.58%) -0.2 percent Positionen (Ø -0.16%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.19%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) 0.5 percent Streitigkeiten (Ø 0.47%) 0.5 percent Firmenstruktur (Ø 0.47%) -0.3 percent Vermögenswerte (Ø -0.35%) 0.5 percent Eutelsat-Chef (Ø 0.47%) -0.1 percent Firmen (Ø -0.13%) 0.4 percent Vorstellungen (Ø 0.41%) -0.5 percent Transformation (Ø -0.53%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.77%) -2.7 percent Siemens-Sparte (Ø -2.66%) -2.4 percent Großaktionär (Ø -2.41%) 0.5 percent Zahlungsabwickler (Ø 0.47%) -1.0 percent TarifmodellMai (Ø -1.01%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.0 percent TarifmodellMai (Ø -1.01%)
∑ -0.24 %

1.1 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 1.1%)
-0.1 percent Finanzberichte (Ø -0.06%) -5.1 percent Bauantragsprüfung (Ø -5.09%) -4.6 percent Landesbauordnung (Ø -4.64%) -4.6 percent Bauamt (Ø -4.64%) -4.6 percent Nutzungen (Ø -4.64%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.58%) -5.1 percent Prüfregeln (Ø -5.09%) 0.8 percent Baugenehmigung (Ø 0.83%) 0.1 percent Chance (Ø 0.09%) -4.6 percent Bauamt (Ø -4.64%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.8 percent Vonovia (Ø -0.84%) -1.1 percent BauantragsprüfungWunschanalyse (Ø -1.06%) -3.1 percent Immobilienwerte (Ø -3.07%) -0.1 percent Finanzberichte (Ø -0.06%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.8 percent Vonovia (Ø -0.84%) -1.1 percent BauantragsprüfungWunschanalyse (Ø -1.06%) -3.1 percent Immobilienwerte (Ø -3.07%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.8 percent Vonovia (Ø -0.84%) -1.1 percent BauantragsprüfungWunschanalyse (Ø -1.06%) -3.1 percent Immobilienwerte (Ø -3.07%)
∑ -1.88 %

0.5 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 0.5%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.1 percent Person (Ø -0.14%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.58%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 0.3 percent Luxusstrategie (Ø 0.30%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.3 percent Luxusstrategie (Ø 0.30%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) 0.3 percent Luxusstrategie (Ø 0.30%) 2.7 percent Belästigung (Ø 2.72%) 0.6 percent Elektroauto-Konzern (Ø 0.60%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.77%) 0.6 percent Arbeitspraktiken (Ø 0.60%) 0.6 percent Anzeige (Ø 0.60%) 2.7 percent Belästigung (Ø 2.72%) 0.4 percent Vorfall (Ø 0.40%) 0.6 percent Arbeitsrecht (Ø 0.60%) -0.3 percent Kritiker (Ø -0.26%) 0.7 percent Gewerkschaften (Ø 0.74%) 0.6 percent Parteifunktionäre (Ø 0.60%) -1.1 percent Fällen (Ø -1.15%) 0.9 percent Situationen (Ø 0.87%) 0.2 percent Medien (Ø 0.23%) -0.2 percent Fall (Ø -0.22%) -0.8 percent Äußerungen (Ø -0.78%) -0.0 percent Option (Ø -0.03%) -0.2 percent Fall (Ø -0.22%) 0.5 percent Angestellte (Ø 0.49%) 0.9 percent Netzwerken (Ø 0.87%) 0.2 percent Medien (Ø 0.23%) 0.0 percent Probleme (Ø 0.03%) 0.1 percent Kollegen (Ø 0.08%)
∑ 0.24 %

-2.1 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -2.1%)
-2.1 percent Gas-Riese (Ø -2.12%) -0.6 percent Konzern (Ø -0.60%) -0.5 percent Stellung (Ø -0.48%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -2.6 percent Abschnitts (Ø -2.57%) -1.7 percent Gas (Ø -1.73%) -6.7 percent Gases (Ø -6.70%) 0.0 percent Datenmengen (Ø 0.04%) 0.2 percent Zeitung (Ø 0.19%) -0.2 percent Kraft (Ø -0.16%) 0.1 percent Marge (Ø 0.15%) -0.8 percent IT-Geschäft (Ø -0.83%) -0.8 percent IT-Geschäfts (Ø -0.83%) -0.8 percent Siemens-Konzern (Ø -0.83%) 1.1 percent Landes (Ø 1.08%) -2.1 percent Mega-Auftrag (Ø -2.12%) 0.2 percent Auftrag (Ø 0.17%) 0.7 percent Strecke (Ø 0.66%) 0.8 percent Lasten (Ø 0.79%) -0.9 percent Millionenbetrag (Ø -0.87%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.57%) -0.1 percent Laden (Ø -0.15%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.57%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.57%) -0.1 percent Laden (Ø -0.15%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.57%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.57%) -0.1 percent Laden (Ø -0.15%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.57%)
∑ -0.71 %

-0.4 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -0.4%)
0.5 percent Erkrankung (Ø 0.51%) 0.2 percent Ergebnisse (Ø 0.24%) -0.4 percent Monotherapie (Ø -0.39%) -0.5 percent Phase (Ø -0.54%) 0.2 percent Umsatzbringer (Ø 0.22%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.4 percent Forschungsallianz (Ø -0.39%) -0.4 percent Fusionsprotein (Ø -0.39%) 1.2 percent Behandlung (Ø 1.22%) -0.4 percent Fusionsprotein (Ø -0.39%) -0.4 percent Kombinationstherapien (Ø -0.39%) 0.3 percent Patienten (Ø 0.35%) -0.9 percent Wirkstoff (Ø -0.93%) -1.5 percent Marker (Ø -1.50%) 0.4 percent Gesundheitsminister (Ø 0.39%) 1.3 percent Vereinbarungen (Ø 1.31%) -0.4 percent Diplomat (Ø -0.39%) -1.5 percent Belastung (Ø -1.49%) -0.4 percent Impfstoffmengen (Ø -0.39%) 0.7 percent Schreiben (Ø 0.74%) -0.7 percent Wahrscheinlichkeit (Ø -0.74%) -0.5 percent Phase (Ø -0.54%) -0.4 percent Impfstoffmengen (Ø -0.39%) 1.2 percent Versorgung (Ø 1.20%) -0.7 percent Länder (Ø -0.67%) 0.5 percent Lieferant (Ø 0.54%) -0.7 percent Lieferungen (Ø -0.71%) -0.5 percent Lösung (Ø -0.47%) 0.7 percent Schreiben (Ø 0.74%)
∑ -0.13 %

8.3 percent ORACLE (ISIN: US68389X1054 / 8.3%)
-0.3 percent Risiken (Ø -0.32%) 1.1 percent Inflationsrate (Ø 1.11%) 8.3 percent Treasurys (Ø 8.26%) 6.5 percent Basispunkte (Ø 6.47%) 0.9 percent Zinskurve (Ø 0.86%) 2.4 percent Laufzeiten (Ø 2.39%) 2.5 percent Öllieferungen (Ø 2.52%) 2.5 percent Öllieferungen (Ø 2.52%) -0.6 percent Ziele (Ø -0.61%) -0.7 percent Belastungen (Ø -0.67%) 0.3 percent Vorjahreszeitraum (Ø 0.35%) -0.1 percent Kursgewinnen (Ø -0.07%) -0.1 percent Kursgewinnen (Ø -0.07%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.32%) 1.1 percent Inflationsrate (Ø 1.11%) 8.3 percent Unbehagen (Ø 8.26%) 5.6 percent Soft- (Ø 5.59%) 0.5 percent Börsenkurs (Ø 0.47%) -0.1 percent Betrag (Ø -0.12%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.32%) 1.1 percent Inflationsrate (Ø 1.11%) 2.1 percent US-Staatsanleihen (Ø 2.09%) 6.5 percent Basispunkte (Ø 6.47%) 0.9 percent Zinskurve (Ø 0.86%) 2.4 percent Laufzeiten (Ø 2.39%) 2.5 percent Öllieferungen (Ø 2.52%) 2.5 percent Öllieferungen (Ø 2.52%) -1.3 percent Dollar (Ø -1.34%) 0.0 percent Quartalsdividende (Ø 0.03%) -0.6 percent Ziele (Ø -0.61%) -0.7 percent Belastungen (Ø -0.67%)
∑ 1.70 %

1.0 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / 1.0%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -1.2 percent Marketing (Ø -1.20%) -1.2 percent Cocapflanze (Ø -1.20%) -0.1 percent Zutaten (Ø -0.05%) -0.5 percent Beliebtheit (Ø -0.50%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -1.2 percent Oberschicht (Ø -1.20%) -0.5 percent Verkaufsschlager (Ø -0.49%) -1.2 percent Modegetränks (Ø -1.20%) 0.3 percent Vorhaben (Ø 0.33%) 0.2 percent Werbung (Ø 0.22%) -1.2 percent Verkaufsförderung (Ø -1.20%) -1.2 percent Brause (Ø -1.20%) -1.2 percent Schriftzug (Ø -1.20%) 0.6 percent Schub (Ø 0.55%) -1.1 percent Bundesstaat (Ø -1.13%) -1.2 percent Abfüll-Lizenzen (Ø -1.20%) -1.2 percent Konzessionäre (Ø -1.20%) -1.2 percent ExpansionIn (Ø -1.20%) -1.2 percent Berühmtheiten (Ø -1.20%) -0.6 percent Grenzen (Ø -0.64%) -1.2 percent Markenzeichen (Ø -1.20%) -1.0 percent Expansion (Ø -0.99%) -1.2 percent Startschwierigkeiten (Ø -1.20%) -0.4 percent Produkts (Ø -0.39%) -0.1 percent Innovationen (Ø -0.08%) -1.2 percent Coca-Cola-Glas (Ø -1.20%) -1.2 percent Kühltruhe (Ø -1.20%) -0.2 percent Getränke (Ø -0.25%) -1.2 percent Geniestreich (Ø -1.20%) -1.2 percent Bäckchen (Ø -1.20%) -1.2 percent Mantel (Ø -1.20%) -0.3 percent Gesellschaft (Ø -0.28%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -1.2 percent Firmengruppe (Ø -1.20%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.74%) -1.2 percent Abfüllanlagen (Ø -1.20%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -0.4 percent Betriebe (Ø -0.40%) -1.2 percent Säfte (Ø -1.20%) -1.2 percent Light-Getränk (Ø -1.20%) -0.3 percent Erweiterung (Ø -0.30%) 0.9 percent Neuerung (Ø 0.86%) 0.2 percent Rezept (Ø 0.24%) -0.9 percent Fehler (Ø -0.89%) 0.0 percent Empörung (Ø 0.03%) -1.0 percent Getränk (Ø -0.99%) -1.6 percent Geschmack (Ø -1.62%) -1.2 percent Light- (Ø -1.20%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.77%) -1.2 percent Globus (Ø -1.20%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -1.3 percent Dollar (Ø -1.34%) 8.8 percent Wachstumsstory (Ø 8.79%)
∑ -0.55 %

-3.2 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -3.2%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -0.6 percent Branchen (Ø -0.59%) -1.4 percent Konflikt (Ø -1.45%) -3.9 percent Sanktionspaketen (Ø -3.94%) -0.9 percent Transaktionen (Ø -0.91%) 0.2 percent Personen (Ø 0.23%) -0.9 percent Konzerne (Ø -0.92%) -0.6 percent Chiphersteller (Ø -0.60%) -0.7 percent Lieferungen (Ø -0.71%) -0.8 percent Geräten (Ø -0.83%) -1.0 percent Komponenten (Ø -0.96%) -3.9 percent TelekommunikationsbrancheKonkrete (Ø -3.94%) -3.6 percent G-Mobilfunkstandard (Ø -3.57%) -3.9 percent Google-Konkurrenten (Ø -3.94%) -3.9 percent Bakunov (Ø -3.94%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.74%) -0.3 percent Anbietern (Ø -0.32%) -0.3 percent Bank (Ø -0.34%) 0.2 percent Potenzial (Ø 0.17%) -2.3 percent Gesetze (Ø -2.27%) -2.6 percent Servern (Ø -2.62%) -0.7 percent Großkonzerne (Ø -0.72%) -3.2 percent Cloud-Anbieter (Ø -3.24%) -3.9 percent Nachfragezuwachs (Ø -3.94%) -0.9 percent Konzerne (Ø -0.92%) -1.7 percent Hardware (Ø -1.67%) -1.2 percent Unterfangen (Ø -1.20%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.74%) 0.2 percent Herstellern (Ø 0.18%) 0.1 percent Produzenten (Ø 0.06%) -1.2 percent Anteil (Ø -1.20%) -3.0 percent Herstellung (Ø -3.02%) -1.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -1.17%) -2.1 percent Infineon (Ø -2.14%) -0.6 percent Fabriken (Ø -0.61%) -1.2 percent Prozessoren (Ø -1.18%) -0.8 percent Technologie (Ø -0.76%) -1.2 percent Performance (Ø -1.22%) -0.5 percent Produkt (Ø -0.48%) -1.3 percent Händler (Ø -1.33%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.14%) -1.8 percent Staaten (Ø -1.84%) -1.1 percent Bevölkerung (Ø -1.06%) -3.9 percent Lagern (Ø -3.93%) -0.9 percent Konzerne (Ø -0.92%) -3.9 percent Androhungen (Ø -3.94%) -3.7 percent Anwalt (Ø -3.66%) -0.1 percent Unternehmens (Ø -0.11%) -0.0 percent Autohersteller (Ø -0.03%) -1.2 percent China (Ø -1.25%) -3.9 percent Hardwareteile (Ø -3.94%) -0.6 percent Signale (Ø -0.64%) -0.8 percent Technologie (Ø -0.76%) -1.1 percent Fällen (Ø -1.15%) 0.1 percent Vertreter (Ø 0.06%) -3.9 percent Strukturwandel (Ø -3.94%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.49%) -3.9 percent Zentralbank (Ø -3.92%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -3.9 percent Lokalisierungsgrad (Ø -3.94%) -3.9 percent Statistikamts (Ø -3.94%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -1.2 percent Eindruck (Ø -1.20%) -0.4 percent Jahrestief (Ø -0.42%) -3.2 percent Supports (Ø -3.24%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.19%) -1.8 percent Staaten (Ø -1.84%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.09%) -0.0 percent Angebot (Ø -0.02%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.25%) 0.3 percent Indikation (Ø 0.29%) 0.1 percent Wertentwicklung (Ø 0.14%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.20%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.13%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.20%) 0.0 percent Rechnung (Ø 0.04%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.58%) -0.2 percent Positionen (Ø -0.16%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.19%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%)
∑ -1.22 %

-6.4 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -6.4%)
-1.4 percent Abgaben (Ø -1.41%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) 0.0 percent Stimmung (Ø 0.00%) -5.7 percent Anlaufstelle (Ø -5.66%) 1.0 percent Kundschaft (Ø 0.97%) 0.1 percent Kundinnen (Ø 0.13%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.0 percent Stimmung (Ø 0.00%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.0 percent Stimmung (Ø 0.00%) -1.6 percent Rückgabe (Ø -1.55%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) -3.0 percent E-Commerce-Startup (Ø -3.05%) -0.6 percent Website (Ø -0.55%) -0.7 percent Business (Ø -0.71%) -3.0 percent E-Commerce-Plattform (Ø -3.05%) -3.0 percent Decacorn (Ø -3.05%) -0.7 percent Deutschland (Ø -0.71%) -3.0 percent Firmensitz (Ø -3.05%) -3.0 percent Zalando-Konkurrenz (Ø -3.05%) -3.0 percent Decacorn (Ø -3.05%) -3.0 percent Türkin (Ø -3.05%) -0.4 percent Plattform (Ø -0.38%) 0.2 percent Herstellern (Ø 0.18%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) 1.0 percent Kundschaft (Ø 0.97%) -0.0 percent Tech-Gigant (Ø -0.03%) 1.0 percent Kundschaft (Ø 0.97%) -3.0 percent Modemarkt (Ø -3.05%) -1.1 percent Arbeit (Ø -1.07%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.04%) 1.0 percent Kundschaft (Ø 0.97%) -0.5 percent Kundenservice (Ø -0.53%) 0.8 percent Qualität (Ø 0.81%) -3.0 percent Kleidergrößen (Ø -3.05%) -0.8 percent Kundenstamm (Ø -0.80%) -1.4 percent Menge (Ø -1.45%) -0.5 percent Kundenservice (Ø -0.53%) 0.1 percent Kundinnen (Ø 0.13%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) 0.5 percent Arbeitsbedingungen (Ø 0.49%) -0.7 percent Business (Ø -0.71%) 0.5 percent Arbeitsbedingungen (Ø 0.49%) -0.3 percent Prozesse (Ø -0.35%) 0.8 percent Fußabdruck (Ø 0.79%) 0.1 percent Aufgabe (Ø 0.13%) -0.7 percent Business (Ø -0.71%) -0.2 percent Märkten (Ø -0.21%) 1.0 percent Gerüchte (Ø 1.01%) -3.0 percent Decacorn (Ø -3.05%) 0.1 percent Kundinnen (Ø 0.13%) 0.0 percent Konkurrenz (Ø 0.04%)
∑ -0.71 %

-3.5 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / -3.5%)
-0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) 0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%)
∑ 0.20 %

-0.1 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -0.1%)
0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) -0.1 percent Finanzberichte (Ø -0.06%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%)
∑ 0.02 %

-2.2 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -2.2%)
-0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) -0.6 percent Fußball (Ø -0.57%) -0.8 percent MLS-Spiel (Ø -0.78%) -0.8 percent Sperren (Ø -0.78%) -0.6 percent Fußball (Ø -0.57%) -0.5 percent Baseball-Profiliga (Ø -0.53%) -0.8 percent Sportchef (Ø -0.78%)
∑ -0.52 %

-0.5 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -0.5%)
-1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -2.9 percent Herausforderungenfinanzen (Ø -2.85%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -2.9 percent Herausforderungenfinanzen (Ø -2.85%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -2.9 percent Herausforderungenfinanzen (Ø -2.85%) -0.7 percent Apps (Ø -0.74%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) -1.9 percent Proteste (Ø -1.87%) 0.3 percent Einnahmeverluste (Ø 0.28%) -0.3 percent Datenschutz (Ø -0.35%) -0.7 percent Zweifel (Ø -0.67%) 0.3 percent ATT-Regelungen (Ø 0.28%) 0.1 percent Zustimmung (Ø 0.08%) 0.4 percent Datenschutzstandard (Ø 0.37%)
∑ -0.84 %

1.2 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / 1.2%)
-0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 1.2 percent Tendenz (Ø 1.24%) 1.1 percent DAX-Gewinnern (Ø 1.07%) -0.4 percent Marktschwankungen (Ø -0.41%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) -1.0 percent Jahresstart (Ø -1.04%) -0.1 percent Quartalen (Ø -0.06%) 0.8 percent Rekord (Ø 0.76%) -0.4 percent Marktschwankungen (Ø -0.41%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%) 1.2 percent Tendenz (Ø 1.24%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) 1.2 percent Tendenz (Ø 1.24%)
∑ 0.00 %

-4.0 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / -4.0%)
-0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.0 percent Coca-Cola (Ø 0.03%) -2.7 percent Verlierer (Ø -2.71%) -1.2 percent Schwankungen (Ø -1.21%) -1.2 percent Marketing (Ø -1.20%) -1.2 percent Cocapflanze (Ø -1.20%) -0.1 percent Zutaten (Ø -0.05%) -0.5 percent Beliebtheit (Ø -0.50%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -1.2 percent Oberschicht (Ø -1.20%) -0.5 percent Verkaufsschlager (Ø -0.49%) -1.2 percent Modegetränks (Ø -1.20%) 0.3 percent Vorhaben (Ø 0.33%) 0.2 percent Werbung (Ø 0.22%) -1.2 percent Verkaufsförderung (Ø -1.20%) -1.2 percent Brause (Ø -1.20%) -1.2 percent Schriftzug (Ø -1.20%) 0.6 percent Schub (Ø 0.55%) -1.1 percent Bundesstaat (Ø -1.13%) -1.2 percent Abfüll-Lizenzen (Ø -1.20%) -1.2 percent Konzessionäre (Ø -1.20%) -1.2 percent ExpansionIn (Ø -1.20%) -1.2 percent Berühmtheiten (Ø -1.20%) -0.6 percent Grenzen (Ø -0.64%) -1.2 percent Markenzeichen (Ø -1.20%) -1.0 percent Expansion (Ø -0.99%) -1.2 percent Startschwierigkeiten (Ø -1.20%) -0.4 percent Produkts (Ø -0.39%) -0.1 percent Innovationen (Ø -0.08%) -1.2 percent Coca-Cola-Glas (Ø -1.20%) -1.2 percent Kühltruhe (Ø -1.20%) -0.2 percent Getränke (Ø -0.25%) -1.2 percent Geniestreich (Ø -1.20%) -1.2 percent Bäckchen (Ø -1.20%) -1.2 percent Mantel (Ø -1.20%) -0.3 percent Gesellschaft (Ø -0.28%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -1.2 percent Firmengruppe (Ø -1.20%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.74%) -1.2 percent Abfüllanlagen (Ø -1.20%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -0.4 percent Betriebe (Ø -0.40%) -1.2 percent Säfte (Ø -1.20%) -1.2 percent Light-Getränk (Ø -1.20%) -0.3 percent Erweiterung (Ø -0.30%) 0.9 percent Neuerung (Ø 0.86%) 0.2 percent Rezept (Ø 0.24%) -0.9 percent Fehler (Ø -0.89%) 0.0 percent Empörung (Ø 0.03%) -1.0 percent Getränk (Ø -0.99%) -1.6 percent Geschmack (Ø -1.62%) -1.2 percent Light- (Ø -1.20%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.77%) -1.2 percent Globus (Ø -1.20%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%)
∑ -0.76 %

0.2 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / 0.2%)
-0.2 percent Geschäfte (Ø -0.20%) -1.8 percent Robustheit (Ø -1.81%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 1.6 percent Betriebsgewinn (Ø 1.59%) -0.4 percent Lieferketten (Ø -0.36%) -1.1 percent Vierteljahr (Ø -1.07%) -0.7 percent Zukäufe (Ø -0.65%) -0.2 percent Geschäftsverlauf (Ø -0.19%) -1.2 percent Chemiekonzerne (Ø -1.24%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.8 percent Stellen (Ø -0.80%) -0.1 percent Eigenkapitalrendite (Ø -0.14%) 0.4 percent Qualitätsaktien-Index (Ø 0.42%) -0.9 percent Jahreshoch (Ø -0.89%) 0.0 percent Energie- (Ø 0.02%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.59%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.8 percent Wachstumszeiten (Ø -0.77%) -0.6 percent Wachstumsfeld (Ø -0.60%) -0.1 percent Wasserstoff (Ø -0.09%) -0.4 percent Wachstumspotenziale (Ø -0.41%) -0.6 percent Branchen (Ø -0.59%) -0.8 percent Multimilliarden-Geschäft (Ø -0.77%) -0.7 percent Schwierigkeiten (Ø -0.67%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%)
∑ -0.39 %

0.0 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 0.0%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.0 percent Supreme (Ø 0.03%) 0.4 percent Entscheidung (Ø 0.36%) 0.5 percent Bayer (Ø 0.46%) -0.1 percent Glyphosat-Prozess (Ø -0.05%) -0.8 percent Bluerock (Ø -0.83%) 0.4 percent Entscheidung (Ø 0.36%) -0.1 percent Berufungen (Ø -0.06%) 0.0 percent Supreme (Ø 0.03%) 0.4 percent Entscheidung (Ø 0.36%) 0.5 percent Bayer (Ø 0.46%) -0.1 percent Glyphosat-Prozess (Ø -0.05%) -0.8 percent Bluerock (Ø -0.83%) 0.0 percent Supreme (Ø 0.03%) 0.4 percent Entscheidung (Ø 0.36%) 0.5 percent Bayer (Ø 0.46%) -0.1 percent Glyphosat-Prozess (Ø -0.05%) -0.8 percent Bluerock (Ø -0.83%)
∑ 0.02 %

-1.1 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -1.1%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.2 percent BASF (Ø -0.24%) 1.6 percent Bernstein (Ø 1.57%) -0.2 percent Vorzieheffekte (Ø -0.20%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.14%) -0.2 percent Umsätze (Ø -0.25%) 0.2 percent Produkten (Ø 0.25%) -2.9 percent Ware (Ø -2.89%) -2.9 percent Ware (Ø -2.89%) -0.3 percent Ernte (Ø -0.35%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.36%) -1.2 percent Exporteuren (Ø -1.25%) -1.4 percent Preissteigerungen (Ø -1.38%) -0.5 percent Kosten (Ø -0.54%) -1.4 percent Verkehr (Ø -1.36%) -0.5 percent Produkt (Ø -0.48%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.14%) -0.8 percent Erträge (Ø -0.80%) -1.7 percent Nutzpflanzen (Ø -1.74%) 0.1 percent Wirkstoffe (Ø 0.14%) -0.5 percent Bekanntmachung (Ø -0.51%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.07%) -0.1 percent Form (Ø -0.13%) -0.2 percent BASF (Ø -0.24%) 1.6 percent Bernstein (Ø 1.57%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.2 percent BASF (Ø -0.24%) 1.6 percent Bernstein (Ø 1.57%)
∑ -0.39 %

-0.9 percent WACKER CHEMIE (ISIN: DE000WCH8881 / -0.9%)
-0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 0.0 percent Energie- (Ø 0.02%) -1.7 percent Favoriten (Ø -1.68%) -1.1 percent Börsenwerte (Ø -1.07%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.61%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 0.0 percent Energie- (Ø 0.02%) -3.2 percent Halbjahres (Ø -3.17%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.24%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 0.0 percent Energie- (Ø 0.02%) -1.1 percent Börsenwerte (Ø -1.07%) -0.6 percent Anleger (Ø -0.61%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 0.0 percent Energie- (Ø 0.02%) -3.2 percent Halbjahres (Ø -3.17%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.24%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 2.3 percent Jahresziel (Ø 2.32%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) 0.6 percent Kommentar (Ø 0.64%) 2.3 percent Jahresziel (Ø 2.32%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) 0.6 percent Kommentar (Ø 0.64%)
∑ -0.36 %

2.3 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 2.3%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -0.2 percent Super-App (Ø -0.23%) -0.3 percent Uber (Ø -0.29%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Uber (Ø -0.29%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -0.2 percent Super-App (Ø -0.23%) -0.3 percent Uber (Ø -0.29%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -0.2 percent Super-App (Ø -0.23%) -0.3 percent Uber (Ø -0.29%)
∑ -0.44 %

0.3 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / 0.3%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.4 percent Rheinmetall (Ø -0.42%) 0.3 percent Marder-Schützenpanzern (Ø 0.29%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.09%) 0.4 percent Lieferung (Ø 0.36%) 0.5 percent Ausrüstung (Ø 0.48%) 0.8 percent LuftAktionäre (Ø 0.79%) 0.7 percent Kursgewinne (Ø 0.65%) -0.8 percent Aktienmarkt (Ø -0.76%) 1.0 percent Erstbewertung (Ø 1.04%) 0.2 percent Profiteure (Ø 0.25%) 1.1 percent Superzyklus (Ø 1.09%) 0.8 percent Rekord (Ø 0.76%) 0.9 percent Luft (Ø 0.91%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.15%) 0.0 percent Kapazitäten (Ø 0.04%) -0.5 percent Angriff (Ø -0.48%) 2.0 percent Verteidigungsinvestitionen (Ø 1.98%) 1.7 percent Panzer (Ø 1.66%) 1.0 percent Ausrüstungen (Ø 0.96%) 3.1 percent Waffenlieferungen (Ø 3.07%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.09%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.4 percent Rheinmetall (Ø -0.42%) 0.3 percent Marder-Schützenpanzern (Ø 0.29%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.4 percent Rheinmetall (Ø -0.42%) 0.3 percent Marder-Schützenpanzern (Ø 0.29%)
∑ 0.40 %

-1.4 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -1.4%)
-0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%) -1.4 percent Crash (Ø -1.42%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -1.4 percent Crash (Ø -1.42%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -2.0 percent PayPal (Ø -1.98%) -1.4 percent Crash (Ø -1.42%)
∑ -0.69 %

-2.7 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -2.7%)
-0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -2.0 percent Frühjahr (Ø -2.03%) -6.2 percent Windparkentwickler (Ø -6.18%) -6.6 percent MK (Ø -6.61%) -6.6 percent Alfi (Ø -6.61%) -5.3 percent Nordex-Aktien (Ø -5.32%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%)
∑ -3.09 %

0.4 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.4%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -1.1 percent Unternehmensprofil (Ø -1.15%) 0.4 percent Kapitalisierung (Ø 0.41%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%)
∑ -0.36 %

-2.5 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -2.5%)
-0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%) -1.1 percent Merck (Ø -1.12%) 0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) -1.0 percent Arzneimittel (Ø -0.97%) -0.1 percent Zusammenarbeit (Ø -0.07%) -1.6 percent Online-Flüssigchromatografielösung (Ø -1.60%) -1.6 percent Agilent-Manager (Ø -1.60%) -1.0 percent Arzneimittel (Ø -0.97%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.1 percent Merck (Ø -1.12%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -1.1 percent Merck (Ø -1.12%)
∑ -0.67 %

0.1 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / 0.1%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) 0.3 percent Luxusstrategie (Ø 0.30%) -0.6 percent Branchen (Ø -0.59%) -1.4 percent Konflikt (Ø -1.45%) -3.9 percent Sanktionspaketen (Ø -3.94%) -0.9 percent Transaktionen (Ø -0.91%) 0.2 percent Personen (Ø 0.23%) -0.9 percent Konzerne (Ø -0.92%) -0.6 percent Chiphersteller (Ø -0.60%) -0.7 percent Lieferungen (Ø -0.71%) -0.8 percent Geräten (Ø -0.83%) -1.0 percent Komponenten (Ø -0.96%) -3.9 percent TelekommunikationsbrancheKonkrete (Ø -3.94%) -3.6 percent G-Mobilfunkstandard (Ø -3.57%) -3.9 percent Google-Konkurrenten (Ø -3.94%) -3.9 percent Bakunov (Ø -3.94%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.74%) -0.3 percent Anbietern (Ø -0.32%) -0.3 percent Bank (Ø -0.34%) 0.2 percent Potenzial (Ø 0.17%) -2.3 percent Gesetze (Ø -2.27%) -2.6 percent Servern (Ø -2.62%) -0.7 percent Großkonzerne (Ø -0.72%) -3.2 percent Cloud-Anbieter (Ø -3.24%) -3.9 percent Nachfragezuwachs (Ø -3.94%) -0.9 percent Konzerne (Ø -0.92%) -1.7 percent Hardware (Ø -1.67%) -1.2 percent Unterfangen (Ø -1.20%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.74%) 0.2 percent Herstellern (Ø 0.18%) 0.1 percent Produzenten (Ø 0.06%) -1.2 percent Anteil (Ø -1.20%) -3.0 percent Herstellung (Ø -3.02%) -1.2 percent Halbleiterhersteller (Ø -1.17%) -2.1 percent Infineon (Ø -2.14%) -0.6 percent Fabriken (Ø -0.61%) -1.2 percent Prozessoren (Ø -1.18%) -0.8 percent Technologie (Ø -0.76%) -1.2 percent Performance (Ø -1.22%) -0.5 percent Produkt (Ø -0.48%) -1.3 percent Händler (Ø -1.33%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.14%) -1.8 percent Staaten (Ø -1.84%) -1.1 percent Bevölkerung (Ø -1.06%) -3.9 percent Lagern (Ø -3.93%) -0.9 percent Konzerne (Ø -0.92%) -3.9 percent Androhungen (Ø -3.94%) -3.7 percent Anwalt (Ø -3.66%) -0.1 percent Unternehmens (Ø -0.11%) -0.0 percent Autohersteller (Ø -0.03%) -1.2 percent China (Ø -1.25%) -3.9 percent Hardwareteile (Ø -3.94%) -0.6 percent Signale (Ø -0.64%) -0.8 percent Technologie (Ø -0.76%) -1.1 percent Fällen (Ø -1.15%) 0.1 percent Vertreter (Ø 0.06%) -3.9 percent Strukturwandel (Ø -3.94%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.49%) -3.9 percent Zentralbank (Ø -3.92%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) -3.9 percent Lokalisierungsgrad (Ø -3.94%) -3.9 percent Statistikamts (Ø -3.94%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) 0.3 percent Luxusstrategie (Ø 0.30%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -1.8 percent Sanktionen (Ø -1.82%) 0.3 percent Luxusstrategie (Ø 0.30%)
∑ -1.47 %

-1.7 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / -1.7%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.1 percent Teich (Ø -0.09%) -0.2 percent Geschäfte (Ø -0.20%) -1.8 percent Robustheit (Ø -1.81%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 1.6 percent Betriebsgewinn (Ø 1.59%) -0.4 percent Lieferketten (Ø -0.36%) -1.1 percent Vierteljahr (Ø -1.07%) -0.7 percent Zukäufe (Ø -0.65%) -0.2 percent Geschäftsverlauf (Ø -0.19%) -1.2 percent Chemiekonzerne (Ø -1.24%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.8 percent Stellen (Ø -0.80%) -0.1 percent Eigenkapitalrendite (Ø -0.14%) 0.4 percent Qualitätsaktien-Index (Ø 0.42%) -0.9 percent Jahreshoch (Ø -0.89%) 0.0 percent Energie- (Ø 0.02%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.59%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.8 percent Wachstumszeiten (Ø -0.77%) -0.6 percent Wachstumsfeld (Ø -0.60%) -0.1 percent Wasserstoff (Ø -0.09%) -0.4 percent Wachstumspotenziale (Ø -0.41%) -0.6 percent Branchen (Ø -0.59%) -0.8 percent Multimilliarden-Geschäft (Ø -0.77%) -0.7 percent Schwierigkeiten (Ø -0.67%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.1 percent Teich (Ø -0.09%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.1 percent Teich (Ø -0.09%)
∑ -0.38 %

-17.0 percent HORNBACH (ISIN: DE0006083405 / -17.0%)
0.2 percent Preise (Ø 0.20%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -3.9 percent Montagabend (Ø -3.85%) -1.5 percent Minus (Ø -1.46%) 0.1 percent Geschäftsquartal (Ø 0.14%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) -2.5 percent Schlag (Ø -2.55%) -0.1 percent Menschen (Ø -0.15%) -9.9 percent Online-Handel (Ø -9.87%) -1.5 percent Änderung (Ø -1.51%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -5.1 percent Bornheim (Ø -5.06%) -2.0 percent Bau- (Ø -2.04%) 0.2 percent Preise (Ø 0.20%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -3.9 percent Montagabend (Ø -3.85%) -1.5 percent Minus (Ø -1.46%) 0.1 percent Geschäftsquartal (Ø 0.14%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) -2.5 percent Schlag (Ø -2.55%) -0.1 percent Menschen (Ø -0.15%) -9.9 percent Online-Handel (Ø -9.87%) -1.5 percent Änderung (Ø -1.51%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -5.1 percent Bornheim (Ø -5.06%) -2.0 percent Bau- (Ø -2.04%) -17.0 percent Gesenkte (Ø -16.97%) 0.2 percent Preise (Ø 0.20%) -0.4 percent Abstand (Ø -0.41%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.73%) -1.0 percent Herausforderungen (Ø -1.00%) -17.0 percent Prognoseanpassungen (Ø -16.97%) -1.1 percent Umfang (Ø -1.11%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.24%) -0.2 percent Gegenwind (Ø -0.18%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.4 percent Position (Ø -0.39%) -5.5 percent Kundenzufriedenheit (Ø -5.50%) -17.0 percent Rückschlages (Ø -16.97%) -1.0 percent Kursentwicklung (Ø -1.02%) 0.2 percent Finanzkrise (Ø 0.18%) -0.5 percent Satz (Ø -0.49%) 0.2 percent Preise (Ø 0.20%) -3.9 percent Montagabend (Ø -3.85%) -1.5 percent Minus (Ø -1.46%) 0.1 percent Geschäftsquartal (Ø 0.14%) -1.5 percent Änderung (Ø -1.51%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) 0.2 percent Preise (Ø 0.20%) -0.4 percent Abstand (Ø -0.41%) 0.1 percent Geschäftsquartal (Ø 0.14%) -1.0 percent Hornbach (Ø -1.04%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -2.5 percent Schlag (Ø -2.55%) -0.1 percent Menschen (Ø -0.15%) -9.9 percent Online-Handel (Ø -9.87%) -0.7 percent Unsicherheiten (Ø -0.73%) -1.0 percent Herausforderungen (Ø -1.00%) -17.0 percent Prognoseanpassungen (Ø -16.97%) -1.1 percent Umfang (Ø -1.11%) -1.2 percent Prognose (Ø -1.24%) -0.2 percent Gegenwind (Ø -0.18%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.4 percent Position (Ø -0.39%) -5.5 percent Kundenzufriedenheit (Ø -5.50%) -17.0 percent Rückschlages (Ø -16.97%) -1.0 percent Kursentwicklung (Ø -1.02%) 0.2 percent Finanzkrise (Ø 0.18%)
∑ -2.69 %

-2.9 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -2.9%)
-0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.23%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -1.4 percent Abgaben (Ø -1.41%)
∑ -0.39 %

0.8 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / 0.8%)
-0.0 percent Seehäfen (Ø -0.01%) -0.9 percent Unterstützungslinie (Ø -0.91%) 1.1 percent Zielmarke (Ø 1.11%) -0.4 percent Rücklauf (Ø -0.40%) 0.3 percent Aufwärtsbewegung (Ø 0.30%) 0.5 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.49%) -0.1 percent Trading (Ø -0.14%) -0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø -0.23%) -0.2 percent Berichterstattung (Ø -0.16%) -0.2 percent Sachkenntnis (Ø -0.23%) -0.6 percent Investment (Ø -0.61%) -0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø -0.23%) -0.2 percent Nachträge (Ø -0.17%) -0.2 percent Emittenten (Ø -0.24%) -0.8 percent Investments (Ø -0.81%) 1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.0 percent Seehäfen (Ø -0.01%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -0.0 percent Seehäfen (Ø -0.01%)
∑ -0.08 %

-0.0 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -0.0%)
-0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.9 percent Sitzung (Ø -1.85%) -3.3 percent Institute (Ø -3.31%) -1.5 percent Verwahrentgelt (Ø -1.51%) -0.2 percent Einlagen (Ø -0.22%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.59%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%)
∑ -0.81 %

-0.3 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -0.3%)
-1.9 percent Sitzung (Ø -1.85%) -3.3 percent Institute (Ø -3.31%) -1.5 percent Verwahrentgelt (Ø -1.51%) -0.2 percent Einlagen (Ø -0.22%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.59%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%)
∑ -0.94 %

5.0 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 5.0%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%)
∑ 0.05 %

-1.6 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / -1.6%)
-0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -1.4 percent Augsburg-Interesse (Ø -1.39%) 0.2 percent Fußball-Nationalspieler (Ø 0.17%) -0.4 percent Vertrag (Ø -0.42%) 0.4 percent Fußball-Meister (Ø 0.42%) 0.1 percent Wechsel (Ø 0.09%) -0.9 percent Nationalstürmer (Ø -0.88%) -0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -1.4 percent Augsburg-Interesse (Ø -1.39%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -1.4 percent Augsburg-Interesse (Ø -1.39%)
∑ -0.49 %

1.7 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 1.7%)
-0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -0.3 percent Konkurrent (Ø -0.26%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%)
∑ -0.29 %

-0.2 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -0.2%)
-0.2 percent Produktion (Ø -0.20%) -0.2 percent Autos (Ø -0.19%) -0.1 percent Modelle (Ø -0.09%) -1.9 percent Grundversion (Ø -1.90%) 0.2 percent Elektro-SUV (Ø 0.20%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%)
∑ -0.38 %

1.2 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 1.2%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) 0.1 percent Abstimmung (Ø 0.06%) 1.3 percent Sahin (Ø 1.33%) -1.2 percent Fonds (Ø -1.18%) 0.1 percent Omikron-Variante (Ø 0.12%) -0.9 percent Variante (Ø -0.86%) -0.2 percent System (Ø -0.18%) -3.9 percent Pharmakonzernen (Ø -3.85%) -0.6 percent Netzwerk (Ø -0.63%) -3.9 percent Superpower (Ø -3.85%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.07%) -0.5 percent Austausch (Ø -0.45%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) 0.1 percent Abstimmung (Ø 0.06%) 1.3 percent Sahin (Ø 1.33%) -1.2 percent Fonds (Ø -1.18%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 0.1 percent Abstimmung (Ø 0.06%) 1.3 percent Sahin (Ø 1.33%) -1.2 percent Fonds (Ø -1.18%)
∑ -0.34 %

-0.2 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -0.2%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.23%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Jefferies-Analysten (Ø -0.18%) -0.4 percent US-Fonds (Ø -0.38%) -0.4 percent ING-Tochter (Ø -0.38%) -0.4 percent AllianzGI-Fonds (Ø -0.38%) -0.4 percent Allianz-Manager (Ø -0.38%) -0.5 percent Zahl (Ø -0.49%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.77%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.59%) 0.8 percent Ergebnisses (Ø 0.78%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Jefferies-Analysten (Ø -0.18%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Jefferies-Analysten (Ø -0.18%)
∑ -0.20 %

-1.9 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / -1.9%)
-0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -1.4 percent Norwegen (Ø -1.39%) -1.2 percent Fortschritte (Ø -1.16%) -0.3 percent Konkurrent (Ø -0.26%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.4 percent Norwegen (Ø -1.39%) -1.2 percent Fortschritte (Ø -1.16%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%) -1.4 percent Norwegen (Ø -1.39%) -1.2 percent Fortschritte (Ø -1.16%)
∑ -0.63 %

-3.4 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / -3.4%)
-1.6 percent Investmentbank (Ø -1.62%) 1.3 percent Regalen (Ø 1.26%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%)
∑ -0.32 %

1.8 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / 1.8%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) 1.1 percent Zoom (Ø 1.06%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 1.1 percent Zoom (Ø 1.06%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) 1.1 percent Zoom (Ø 1.06%)
∑ 0.28 %

-0.6 percent WACKER (ISIN: DE000WACK012 / -0.6%)
-0.4 percent Kooperation (Ø -0.44%) 0.5 percent Veröffentlichung (Ø 0.52%) -0.4 percent Kooperation (Ø -0.44%) -0.4 percent Kooperation (Ø -0.44%) -0.9 percent Händlernetz (Ø -0.93%) -0.9 percent Vertriebsnetz (Ø -0.93%) -0.2 percent Ausbau (Ø -0.25%) -0.1 percent Zusammenarbeit (Ø -0.07%) -0.2 percent Know-how (Ø -0.17%) -0.7 percent Produktionsanforderungen (Ø -0.71%) -0.9 percent Bagger (Ø -0.93%) 0.3 percent Marke (Ø 0.34%) 1.1 percent Ergebniseffekt (Ø 1.14%) 0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) 0.4 percent Lieferung (Ø 0.36%) -0.9 percent Händlernetz (Ø -0.93%) -0.9 percent Vertriebsnetz (Ø -0.93%) -0.1 percent Zusammenarbeit (Ø -0.07%) -0.2 percent Know-how (Ø -0.17%) -0.9 percent Bagger (Ø -0.93%) 0.3 percent Marke (Ø 0.34%) 1.1 percent Ergebniseffekt (Ø 1.14%) -0.4 percent Kooperation (Ø -0.44%) -0.4 percent Kooperation (Ø -0.44%) -0.4 percent Kooperation (Ø -0.44%) -0.9 percent Händlernetz (Ø -0.93%) -0.9 percent Vertriebsnetz (Ø -0.93%) -0.2 percent Ausbau (Ø -0.25%) -0.1 percent Zusammenarbeit (Ø -0.07%) -0.2 percent Know-how (Ø -0.17%) -0.7 percent Produktionsanforderungen (Ø -0.71%) -0.9 percent Bagger (Ø -0.93%) 0.3 percent Marke (Ø 0.34%) 0.3 percent Wachstumsstrategie (Ø 0.30%) -1.6 percent Baustein (Ø -1.55%) -0.7 percent Marktzugang (Ø -0.71%) -0.7 percent Geschäftschancen (Ø -0.71%) -2.5 percent Marktsegment (Ø -2.51%) 0.3 percent Wachstumsstrategie (Ø 0.30%) -0.6 percent Kunden (Ø -0.59%) -0.1 percent Produkte (Ø -0.14%) -0.6 percent Fokus (Ø -0.55%) -0.1 percent Produktpalette (Ø -0.09%) -1.3 percent Vertriebskanäle (Ø -1.26%) -0.8 percent Mitarbeitenden (Ø -0.79%) 0.1 percent Hersteller (Ø 0.13%) 1.2 percent Produktprogramm (Ø 1.24%) 1.3 percent Service- (Ø 1.26%)
∑ -0.31 %

-0.6 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / -0.6%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.7 percent Börsengänge (Ø -0.73%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.7 percent Börsengänge (Ø -0.73%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%) -0.7 percent Börsengänge (Ø -0.73%)
∑ -0.45 %

1.5 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 1.5%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.19%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%)
∑ 0.04 %

-0.6 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -0.6%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%)
∑ 0.12 %

-1.6 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / -1.6%)
-0.1 percent Ausschläge (Ø -0.11%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.2 percent GBP (Ø 0.18%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -1.4 percent Abgaben (Ø -1.41%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%)
∑ -0.10 %

-1.7 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -1.7%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%)
∑ -0.22 %

-4.5 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -4.5%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -6.0 percent Werft (Ø -5.97%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -6.0 percent Werft (Ø -5.97%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -6.0 percent Werft (Ø -5.97%)
∑ -1.49 %

1.3 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / 1.3%)
-0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%)
∑ -0.19 %

-2.6 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -2.6%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -1.0 percent Jahresstart (Ø -1.04%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.0 percent Jahresstart (Ø -1.04%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -1.0 percent Jahresstart (Ø -1.04%)
∑ -0.55 %

-1.9 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -1.9%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.23%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.23%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.23%)
∑ -0.05 %

0.6 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 0.6%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%)
∑ -0.30 %

2.6 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / 2.6%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -1.1 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -1.10%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -1.1 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -1.10%) -1.1 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -1.10%)
∑ -0.76 %

-2.0 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / -2.0%)
-0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 0.2 percent RWE (Ø 0.17%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) 0.2 percent RWE (Ø 0.17%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) 0.2 percent RWE (Ø 0.17%)
∑ -0.21 %

-0.9 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -0.9%)
-0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%)
∑ 0.05 %

-2.6 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -2.6%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.23%) -0.3 percent Relegations-Hinspiel (Ø -0.35%) -1.1 percent Quote (Ø -1.05%) -0.3 percent Relegations-Hinspiel (Ø -0.35%) -1.1 percent Quote (Ø -1.05%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.3 percent Relegations-Hinspiel (Ø -0.35%) -1.1 percent Quote (Ø -1.05%)
∑ -0.55 %

1.2 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / 1.2%)
-2.5 percent NeueinstellungenNVIDIA-Aktie (Ø -2.53%) -0.8 percent NVIDIA (Ø -0.80%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -2.5 percent NeueinstellungenNVIDIA-Aktie (Ø -2.53%) -0.8 percent NVIDIA (Ø -0.80%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -2.5 percent NeueinstellungenNVIDIA-Aktie (Ø -2.53%) -0.8 percent NVIDIA (Ø -0.80%)
∑ -1.30 %

14.2 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / 14.2%)
0.9 percent VerlustAusblick (Ø 0.86%) 0.8 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.82%) 1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.9 percent VerlustAusblick (Ø 0.86%) 0.8 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.82%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) 0.9 percent VerlustAusblick (Ø 0.86%) 0.8 percent Kaufgelegenheit (Ø 0.82%)
∑ 0.53 %

0.1 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / 0.1%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%)
∑ -0.31 %

0.1 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.1%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%)
∑ 0.20 %

2.1 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / 2.1%)
-0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%)
∑ -0.14 %

-3.2 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -3.2%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent JENOPTIK (Ø -0.16%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.9 percent JahresstartAusblick (Ø -0.94%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.9 percent JahresstartAusblick (Ø -0.94%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.9 percent JahresstartAusblick (Ø -0.94%)
∑ -0.27 %

-1.3 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -1.3%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%)
∑ -0.45 %

-7.2 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / -7.2%)
-0.1 percent Kursniveaus (Ø -0.09%) 0.0 percent Stimmung (Ø 0.00%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.0 percent Stimmung (Ø 0.00%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 0.0 percent Stimmung (Ø 0.00%)
∑ -0.05 %

0.6 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / 0.6%)
-0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -1.0 percent Naturkatastrophen (Ø -0.97%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -1.0 percent Naturkatastrophen (Ø -0.97%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.0 percent Naturkatastrophen (Ø -0.97%)
∑ -0.34 %

-4.3 percent GILEAD SCIENCES (ISIN: US3755581036 / -4.3%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.15%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.15%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.33%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.15%)
∑ -0.32 %

-1.3 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / -1.3%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%)
∑ 0.08 %

-0.4 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / -0.4%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -1.4 percent Abgaben (Ø -1.41%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%)
∑ -0.20 %

-1.8 percent DRAEGERWERK (ISIN: DE0005550636 / -1.8%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Bilanzvorlage (Ø -0.29%) -0.4 percent Drägerwerk (Ø -0.43%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.4 percent Drägerwerk (Ø -0.43%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.4 percent Drägerwerk (Ø -0.43%)
∑ -0.46 %

-3.2 percent CARL ZEISS MEDITEC (ISIN: DE0005313704 / -3.2%)
-0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%)
∑ -0.48 %

-3.5 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / -3.5%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.7 percent Auftaktquartal (Ø -0.65%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.7 percent Auftaktquartal (Ø -0.65%) -0.7 percent Auftaktquartal (Ø -0.65%)
∑ -0.24 %

-0.3 percent AMD (ISIN: US0079031078 / -0.3%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.2 percent Finanzkonferenz (Ø -0.18%)
∑ -0.23 %

5.2 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / 5.2%)
-0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.23%) 1.5 percent Freund (Ø 1.46%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) 1.5 percent Freund (Ø 1.46%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) 1.5 percent Freund (Ø 1.46%)
∑ 0.68 %

-2.1 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / -2.1%)
-0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -3.6 percent Oddo (Ø -3.60%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.40%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.09%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -3.6 percent Oddo (Ø -3.60%) -0.3 percent Handelsverlauf (Ø -0.26%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -3.6 percent Oddo (Ø -3.60%)
∑ -1.44 %

-1.3 percent AIRBNB (ISIN: US0090661010 / -1.3%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.3 percent Kursniveau (Ø -0.33%) -0.9 percent Lust (Ø -0.92%) 1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.30%) -0.3 percent Kurs (Ø -0.35%) -0.9 percent Lust (Ø -0.92%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.9 percent Lust (Ø -0.92%)
∑ -0.14 %

0.7 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / 0.7%)
2.7 percent Belästigung (Ø 2.72%) 0.6 percent Elektroauto-Konzern (Ø 0.60%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.77%) 0.6 percent Arbeitspraktiken (Ø 0.60%) 0.6 percent Anzeige (Ø 0.60%) 2.7 percent Belästigung (Ø 2.72%) 0.4 percent Vorfall (Ø 0.40%) 0.6 percent Arbeitsrecht (Ø 0.60%) -0.3 percent Kritiker (Ø -0.26%) 0.7 percent Gewerkschaften (Ø 0.74%) 0.6 percent Parteifunktionäre (Ø 0.60%) -1.1 percent Fällen (Ø -1.15%) 0.9 percent Situationen (Ø 0.87%) 0.2 percent Medien (Ø 0.23%) -0.2 percent Fall (Ø -0.22%) -0.8 percent Äußerungen (Ø -0.78%) -0.0 percent Option (Ø -0.03%) -0.2 percent Fall (Ø -0.22%) 0.5 percent Angestellte (Ø 0.49%) 0.9 percent Netzwerken (Ø 0.87%) 0.2 percent Medien (Ø 0.23%) 0.0 percent Probleme (Ø 0.03%) 0.1 percent Kollegen (Ø 0.08%) -0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%)
∑ 0.34 %

1.0 percent TOTALENERGIES (ISIN: FR0000120271 / 1.0%)
-1.2 percent Öl- (Ø -1.16%) -0.4 percent Plattform (Ø -0.38%) -0.1 percent Wasserstoff (Ø -0.09%) -0.1 percent Wasserstoff (Ø -0.09%) -0.1 percent Wasserstoff (Ø -0.09%) -0.2 percent Energie (Ø -0.19%) -0.9 percent Produktionskapazität (Ø -0.90%) -0.1 percent Wasserstoff (Ø -0.09%) 1.4 percent Mineralölkonzern (Ø 1.41%) -0.3 percent Gesellschaft (Ø -0.28%) -0.1 percent Wasserstoff (Ø -0.09%)
∑ -0.18 %

-2.0 percent SAF-HOLLAND (ISIN: DE000SAFH001 / -2.0%)
0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) -0.0 percent Verbreitung (Ø -0.01%) -0.1 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.08%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.09%) -0.1 percent Abwicklung (Ø -0.06%) -0.1 percent Stimmrechte (Ø -0.09%) 0.1 percent Instrumente (Ø 0.05%)
∑ 0.12 %

10.4 percent GERRESHEIMER (ISIN: DE000A0LD6E6 / 10.4%)
0.2 percent Personen (Ø 0.23%) 10.4 percent Preiserwartungen (Ø 10.42%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) -0.4 percent Stellungnahme (Ø -0.41%) -0.0 percent Sparten (Ø -0.04%) 3.3 percent Finanzinvestoren (Ø 3.28%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) 0.1 percent Angebote (Ø 0.05%) 10.4 percent Zuschläge (Ø 10.42%) 0.6 percent Marktwert (Ø 0.60%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.06%) -0.1 percent Aktien (Ø -0.07%)
∑ 1.89 %

-5.7 percent FRAPORT (ISIN: DE0005773303 / -5.7%)
0.1 percent Urlauber (Ø 0.11%) -0.1 percent Fluggäste (Ø -0.07%) -0.2 percent Tonnen (Ø -0.22%) -5.7 percent Corona-Schutzmaßnahmen (Ø -5.66%) -2.3 percent Höchstwert (Ø -2.33%) -0.3 percent Nachfrage (Ø -0.29%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.24%)
∑ -1.10 %

-0.7 percent FIELMANN (ISIN: DE0005772206 / -0.7%)
0.7 percent Leben (Ø 0.73%) -0.7 percent PR-Aktionen (Ø -0.71%) -0.7 percent Mittätern (Ø -0.71%) -0.7 percent Handball-Profi (Ø -0.71%) 0.0 percent Anklagebehörde (Ø 0.03%) -0.7 percent Fielmann-Mitarbeiters (Ø -0.71%) 0.1 percent Betrug (Ø 0.11%) -0.2 percent Fall (Ø -0.22%) -0.8 percent Fälle (Ø -0.75%) 0.7 percent Führer (Ø 0.67%) -0.7 percent Shoppingtouren (Ø -0.71%) -0.7 percent Fielmann-Mitarbeiter (Ø -0.71%) -0.7 percent Strafmilderung (Ø -0.71%) -0.7 percent Honorare (Ø -0.71%) 3.0 percent Reisen (Ø 3.01%) 0.7 percent Leben (Ø 0.73%) -0.7 percent PR-Aktionen (Ø -0.71%) -0.7 percent Mittätern (Ø -0.71%) -0.7 percent Handball-Profi (Ø -0.71%) 0.0 percent Anklagebehörde (Ø 0.03%) -0.7 percent Fielmann-Mitarbeiters (Ø -0.71%) 0.1 percent Betrug (Ø 0.11%) -0.2 percent Fall (Ø -0.22%) -0.8 percent Fälle (Ø -0.75%) 0.7 percent Führer (Ø 0.67%) -0.7 percent Shoppingtouren (Ø -0.71%) -0.7 percent Fielmann-Mitarbeiter (Ø -0.71%) -0.7 percent Strafmilderung (Ø -0.71%) -0.7 percent Honorare (Ø -0.71%)
∑ -0.25 %

-1.0 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -1.0%)
0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.9 percent Zinsen (Ø -0.88%)
∑ -0.46 %

-0.6 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -0.6%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%) -1.2 percent Marketing (Ø -1.20%) -1.2 percent Cocapflanze (Ø -1.20%) -0.1 percent Zutaten (Ø -0.05%) -0.5 percent Beliebtheit (Ø -0.50%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -1.2 percent Oberschicht (Ø -1.20%) -0.5 percent Verkaufsschlager (Ø -0.49%) -1.2 percent Modegetränks (Ø -1.20%) 0.3 percent Vorhaben (Ø 0.33%) 0.2 percent Werbung (Ø 0.22%) -1.2 percent Verkaufsförderung (Ø -1.20%) -1.2 percent Brause (Ø -1.20%) -1.2 percent Schriftzug (Ø -1.20%) 0.6 percent Schub (Ø 0.55%) -1.1 percent Bundesstaat (Ø -1.13%) -1.2 percent Abfüll-Lizenzen (Ø -1.20%) -1.2 percent Konzessionäre (Ø -1.20%) -1.2 percent ExpansionIn (Ø -1.20%) -1.2 percent Berühmtheiten (Ø -1.20%) -0.6 percent Grenzen (Ø -0.64%) -1.2 percent Markenzeichen (Ø -1.20%) -1.0 percent Expansion (Ø -0.99%) -1.2 percent Startschwierigkeiten (Ø -1.20%) -0.4 percent Produkts (Ø -0.39%) -0.1 percent Innovationen (Ø -0.08%) -1.2 percent Coca-Cola-Glas (Ø -1.20%) -1.2 percent Kühltruhe (Ø -1.20%) -0.2 percent Getränke (Ø -0.25%) -1.2 percent Geniestreich (Ø -1.20%) -1.2 percent Bäckchen (Ø -1.20%) -1.2 percent Mantel (Ø -1.20%) -0.3 percent Gesellschaft (Ø -0.28%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -1.2 percent Firmengruppe (Ø -1.20%) -0.7 percent Regierung (Ø -0.74%) -1.2 percent Abfüllanlagen (Ø -1.20%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.20%) -0.4 percent Betriebe (Ø -0.40%) -1.2 percent Säfte (Ø -1.20%) -1.2 percent Light-Getränk (Ø -1.20%) -0.3 percent Erweiterung (Ø -0.30%) 0.9 percent Neuerung (Ø 0.86%) 0.2 percent Rezept (Ø 0.24%) -0.9 percent Fehler (Ø -0.89%) 0.0 percent Empörung (Ø 0.03%) -1.0 percent Getränk (Ø -0.99%) -1.6 percent Geschmack (Ø -1.62%) -1.2 percent Light- (Ø -1.20%) -0.8 percent Mitarbeiter (Ø -0.77%) -1.2 percent Globus (Ø -1.20%)
∑ -0.71 %

-1.5 percent WIENERBERGER (ISIN: AT0000831706 / -1.5%)
0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%)
∑ 0.45 %

2.2 percent OESTERREICHISCHE POST (ISIN: AT0000APOST4 / 2.2%)
0.4 percent Bekanntgabe (Ø 0.44%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.46%)
∑ 0.45 %

-4.8 percent KNORR-BREMSE (ISIN: DE000KBX1006 / -4.8%)
1.0 percent Kurstreiber (Ø 1.04%) 0.2 percent Überraschungen (Ø 0.19%) 1.0 percent Ergebnismargen (Ø 1.04%)
∑ 0.76 %

-2.2 percent JOHNSON JOHNSON (ISIN: US4781601046 / -2.2%)
-2.4 percent Wirkmechanismus (Ø -2.35%) -1.7 percent Meilensteinzahlungen (Ø -1.69%)
∑ -2.02 %

13.3 percent FEDEX (ISIN: US31428X1063 / 13.3%)

-1.9 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / -1.9%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.19%) -0.6 percent Aktienkurs (Ø -0.59%)
∑ 0.30 %

0.4 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 0.4%)
-0.3 percent Bilanzen (Ø -0.35%) -0.1 percent Linie (Ø -0.11%)
∑ -0.23 %

-1.6 percent DEERE (ISIN: US2441991054 / -1.6%)
0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) 0.4 percent Lieferung (Ø 0.36%) -0.9 percent Händlernetz (Ø -0.93%) -0.9 percent Vertriebsnetz (Ø -0.93%) -0.1 percent Zusammenarbeit (Ø -0.07%) -0.2 percent Know-how (Ø -0.17%) -0.9 percent Bagger (Ø -0.93%) 0.3 percent Marke (Ø 0.34%) 1.1 percent Ergebniseffekt (Ø 1.14%)
∑ -0.10 %

-0.7 percent AGILENT TECHNOLOGIES (ISIN: US00846U1016 / -0.7%)
0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) -1.0 percent Arzneimittel (Ø -0.97%) -0.1 percent Zusammenarbeit (Ø -0.07%) -1.6 percent Online-Flüssigchromatografielösung (Ø -1.60%) -1.6 percent Agilent-Manager (Ø -1.60%) -1.0 percent Arzneimittel (Ø -0.97%)
∑ -0.82 %

generated 23:41:00 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE