NEWS2STOCKS

2022-07-11

-10.0 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -10.0%)
-0.4 percent Transport (Ø -0.43%) -2.2 percent Großprojekt (Ø -2.23%) -1.1 percent Hoffnungen (Ø -1.06%) -0.6 percent Problem (Ø -0.57%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.32%) -2.3 percent Gasen (Ø -2.32%) -3.4 percent Ölriese (Ø -3.40%) -3.4 percent Ölriese (Ø -3.40%) -1.6 percent Energieversorger (Ø -1.64%) -0.3 percent Projekten (Ø -0.31%) -10.2 percent Erdgaspipelines (Ø -10.20%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.32%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.32%) -10.2 percent Bordeaux-Wein (Ø -10.20%) -10.2 percent Wein (Ø -10.20%) -10.2 percent Sieb (Ø -10.20%) -0.8 percent Technologie (Ø -0.80%) -1.0 percent Lösung (Ø -1.00%) -0.0 percent Startups (Ø -0.01%) -0.8 percent Technologie (Ø -0.80%) -0.4 percent Nutzung (Ø -0.37%) -0.0 percent US-Dollar (Ø -0.02%) -0.4 percent Energien (Ø -0.40%) -0.5 percent Lösungen (Ø -0.51%) -0.4 percent Energien (Ø -0.40%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -10.2 percent Blockchain-Unternehmens (Ø -10.20%) -1.0 percent Gange (Ø -0.98%) -0.8 percent Blockchains (Ø -0.85%) -10.2 percent Geldtransfers (Ø -10.20%) -10.2 percent Authentifizierungs-Schritte (Ø -10.20%) -1.9 percent Sicherheitsstandards (Ø -1.86%) -1.1 percent Angriffe (Ø -1.09%) 0.0 percent Halbjahr (Ø 0.04%) -1.0 percent Gange (Ø -0.98%) 0.3 percent Team (Ø 0.35%) -0.9 percent Sicherheitslücken (Ø -0.94%) -0.3 percent Kryptowährungen (Ø -0.31%) -0.4 percent Anbietern (Ø -0.42%) -0.5 percent Geld (Ø -0.45%) -5.1 percent Zunächst (Ø -5.06%) -4.1 percent Harmony (Ø -4.10%) -0.9 percent Nutzerinnen (Ø -0.89%) -0.1 percent Städten (Ø -0.12%) -0.0 percent Covid- (Ø -0.03%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.11%) 0.4 percent Lieferengpässe (Ø 0.38%) -4.2 percent Preisdaten (Ø -4.21%) -3.7 percent Zentralbank (Ø -3.69%) -10.2 percent Lockerungsmaßnahmen (Ø -10.20%) -3.0 percent Verlangsamung (Ø -3.00%) -0.8 percent Szenario (Ø -0.81%) -0.8 percent Kauf (Ø -0.75%) -2.1 percent Abbruch (Ø -2.12%) -2.1 percent Twitter-Übernahme (Ø -2.12%) -0.5 percent Position (Ø -0.48%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -6.2 percent Spuren (Ø -6.21%) -3.2 percent NYSE-Handel (Ø -3.21%) -0.1 percent Angebot (Ø -0.11%) -3.0 percent US-Präsidenten (Ø -3.05%) -0.3 percent Deal (Ø -0.30%) -4.7 percent Datenzugänge (Ø -4.72%) -0.7 percent Informationen (Ø -0.65%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -2.6 percent Lücken (Ø -2.57%) -0.6 percent Problem (Ø -0.57%) -2.4 percent Accounts (Ø -2.36%) -4.7 percent Spam-Profile (Ø -4.72%) -0.5 percent Geld (Ø -0.45%) 0.1 percent Anteile (Ø 0.15%) -4.5 percent Besitz (Ø -4.49%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.37%) -4.7 percent Luxusartikel-Konglomerat (Ø -4.72%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.12%) -0.5 percent Position (Ø -0.48%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -6.2 percent Spuren (Ø -6.21%) -2.3 percent Vielmehr (Ø -2.29%) -0.5 percent Geld (Ø -0.45%) -9.0 percent Twitter-Zahlen (Ø -8.97%) -0.3 percent Aktionär (Ø -0.26%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.12%) -2.2 percent Strecken (Ø -2.17%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -9.0 percent Luxusgüterriesen (Ø -8.97%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) -0.5 percent Position (Ø -0.48%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -6.2 percent Spuren (Ø -6.21%) -2.3 percent Vielmehr (Ø -2.29%) -0.5 percent Geld (Ø -0.45%) -9.0 percent Twitter-Zahlen (Ø -8.97%) -0.3 percent Aktionär (Ø -0.26%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.12%) -2.2 percent Strecken (Ø -2.17%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -9.0 percent Luxusgüterriesen (Ø -8.97%) -0.0 percent US-Dollar (Ø -0.02%) -0.5 percent Position (Ø -0.48%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -6.2 percent Spuren (Ø -6.21%) -2.3 percent Vielmehr (Ø -2.29%) -0.5 percent Geld (Ø -0.45%) -9.0 percent Twitter-Zahlen (Ø -8.97%) -0.3 percent Aktionär (Ø -0.26%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.12%) -2.2 percent Strecken (Ø -2.17%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -9.0 percent Luxusgüterriesen (Ø -8.97%) 1.2 percent NFTs (Ø 1.21%) -0.2 percent Kollektionen (Ø -0.21%) -3.2 percent Lens-Zifferblatt (Ø -3.16%) 0.4 percent Designs (Ø 0.36%) -3.2 percent Weisen (Ø -3.16%) 0.4 percent Design (Ø 0.37%) -3.2 percent Kontrastverhältnis (Ø -3.16%) -3.2 percent Sonneneinstrahlung (Ø -3.16%) -3.2 percent Eigentumsnachweis (Ø -3.16%) 1.4 percent Bild (Ø 1.41%)
∑ -2.40 %

-2.5 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -2.5%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -1.7 percent Investitionsgüterkonzerne (Ø -1.67%) -1.0 percent Konjunkturschwäche (Ø -1.03%) -1.6 percent Häfen (Ø -1.63%) -0.2 percent Risiken (Ø -0.22%) 0.1 percent Signale (Ø 0.08%) -2.8 percent Gas-Lieferungen (Ø -2.83%) -2.1 percent Ansagen (Ø -2.11%) -2.5 percent Modellrechnungen (Ø -2.46%) -1.9 percent Gasengpass (Ø -1.85%) 0.7 percent Betreibergesellschaft (Ø 0.70%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -1.7 percent Investitionsgüterkonzerne (Ø -1.67%) 0.3 percent Branchenstudie (Ø 0.27%) -1.0 percent Konjunkturschwäche (Ø -1.03%) -1.6 percent Häfen (Ø -1.63%) -0.2 percent Risiken (Ø -0.22%) -2.5 percent Qualitätsfavoriten (Ø -2.46%) -0.8 percent Konzerne (Ø -0.84%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -0.1 percent Form (Ø -0.12%) -0.7 percent Reuters (Ø -0.68%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -3.7 percent Waffe (Ø -3.67%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) 0.3 percent Entscheidung (Ø 0.33%) -2.5 percent Kanada (Ø -2.46%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) 1.0 percent Versorgung (Ø 0.99%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.46%) 0.2 percent Probleme (Ø 0.20%) -1.1 percent Ottawa (Ø -1.09%) -0.7 percent Angriff (Ø -0.69%) -0.7 percent Austausch (Ø -0.70%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -4.0 percent Gasspeicher (Ø -4.03%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) 0.6 percent Bericht (Ø 0.58%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%)
∑ -1.00 %

4.0 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / 4.0%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) 0.1 percent KapitalNordex-Aktie (Ø 0.06%) 0.0 percent Goldman (Ø 0.03%) -1.4 percent Großaktionär (Ø -1.35%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 1.1 percent Liquidität (Ø 1.12%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.22%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.50%) 0.0 percent Halbjahr (Ø 0.04%) 4.4 percent Schrecken (Ø 4.41%) 4.0 percent Kapitalmaßnahme (Ø 4.02%) 4.0 percent Anfangsverlusten (Ø 4.02%) 1.1 percent Signal (Ø 1.12%) -1.4 percent Großaktionär (Ø -1.35%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.2 percent Maßnahme (Ø 0.16%) 4.0 percent Kursrutsches (Ø 4.02%) -1.3 percent Kapitalerhöhung (Ø -1.26%) 1.1 percent Quartalsbilanz (Ø 1.12%) 4.0 percent Kapitalmaßnahme (Ø 4.02%) -1.3 percent Kapitalerhöhung (Ø -1.26%) 1.9 percent Zielspanne (Ø 1.89%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) 0.1 percent KapitalNordex-Aktie (Ø 0.06%) 0.0 percent Goldman (Ø 0.03%) 4.4 percent Schrecken (Ø 4.41%) 4.0 percent Kapitalmaßnahme (Ø 4.02%) 4.0 percent Anfangsverlusten (Ø 4.02%) 1.1 percent Signal (Ø 1.12%) -1.4 percent Großaktionär (Ø -1.35%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.2 percent Maßnahme (Ø 0.16%) 1.7 percent Barmittel (Ø 1.71%) 1.1 percent Quartalsbilanz (Ø 1.12%) -0.7 percent Unterstützung (Ø -0.73%) 1.2 percent Turnaround (Ø 1.19%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.19%) -1.6 percent Staaten (Ø -1.58%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.11%) -0.1 percent Angebot (Ø -0.11%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.24%) 0.3 percent Indikation (Ø 0.27%) 0.2 percent Wertentwicklung (Ø 0.16%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.20%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.15%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.20%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.06%) -0.7 percent Informationen (Ø -0.65%) 0.0 percent Positionen (Ø 0.01%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.23%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) -1.4 percent Großaktionär (Ø -1.35%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) 4.0 percent Kursrutsches (Ø 4.02%) -1.3 percent Kapitalerhöhung (Ø -1.26%) 1.1 percent Liquidität (Ø 1.12%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.22%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.50%) 0.0 percent Halbjahr (Ø 0.04%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) 0.1 percent KapitalNordex-Aktie (Ø 0.06%) 0.0 percent Goldman (Ø 0.03%)
∑ 0.52 %

-17.0 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / -17.0%)
-9.0 percent Rechtsverordnung (Ø -8.99%) -1.4 percent Änderungen (Ø -1.42%) 0.9 percent Einsatz (Ø 0.91%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -1.0 percent Sorge (Ø -1.00%) 0.2 percent Kreisen (Ø 0.18%) -1.4 percent Verordnung (Ø -1.44%) -0.9 percent Betrieb (Ø -0.93%) -1.4 percent Menge (Ø -1.39%) -2.1 percent Verordnungen (Ø -2.15%) -1.6 percent Energieversorger (Ø -1.64%) -1.1 percent Staat (Ø -1.07%) -0.6 percent Geschäftsbereiche (Ø -0.55%) 0.2 percent Probleme (Ø 0.20%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.87%) -0.2 percent Einstieg (Ø -0.16%) -1.3 percent Preissteigerungen (Ø -1.32%) -3.5 percent Steuerzahler (Ø -3.47%) -0.7 percent Unterstützung (Ø -0.73%) -0.2 percent Drosselung (Ø -0.21%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -2.5 percent Energieversorgung (Ø -2.53%) -3.9 percent Schutzklausel (Ø -3.90%) -0.9 percent Lufthansa (Ø -0.93%) 1.0 percent Überraschung (Ø 1.01%) -0.4 percent Gesprächen (Ø -0.38%) -2.6 percent Anteils (Ø -2.63%) -3.9 percent Gaseinkäufen (Ø -3.90%) -1.0 percent Lösung (Ø -1.00%) -1.0 percent Lösung (Ø -1.00%) -0.6 percent Stellung (Ø -0.61%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -9.0 percent Staatsbeteiligungen (Ø -8.99%) 0.3 percent Nachrichtenagentur (Ø 0.33%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -9.0 percent Staatsbeteiligungen (Ø -8.99%) 0.3 percent Nachrichtenagentur (Ø 0.33%) -1.1 percent Staat (Ø -1.07%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.72%) -2.9 percent Ableger (Ø -2.89%) -2.9 percent Wartungsstillstand (Ø -2.94%) 1.7 percent Pause (Ø 1.72%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -3.2 percent Gasversorgung (Ø -3.20%) -0.7 percent Unterstützung (Ø -0.73%) -1.0 percent Lösung (Ø -1.00%) -0.7 percent Angriff (Ø -0.69%) -9.0 percent Börsenunternehmen (Ø -8.99%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.72%) -2.9 percent Ableger (Ø -2.89%) -1.6 percent Energieversorger (Ø -1.64%) -1.1 percent Staat (Ø -1.07%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) -0.6 percent Branchenindex (Ø -0.58%) -3.0 percent Ausnahme (Ø -2.95%) -1.5 percent Branchenvertreter (Ø -1.53%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -2.4 percent Gaspreise (Ø -2.38%) 0.3 percent Preise (Ø 0.26%) -9.0 percent Kappung (Ø -8.99%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -1.5 percent Krise (Ø -1.47%) -0.2 percent Marktführer (Ø -0.17%) -0.4 percent Energien (Ø -0.40%) -5.5 percent Versorgungssicherheit (Ø -5.54%) -0.9 percent Belastungsfaktoren (Ø -0.89%) -0.3 percent Einheit (Ø -0.27%) -9.0 percent Uniper-Mehrheitseigners (Ø -8.99%) -1.5 percent Uniper (Ø -1.54%) -0.6 percent Geschäftsbereiche (Ø -0.55%) -0.2 percent Risiken (Ø -0.22%) -1.7 percent Konflikt (Ø -1.73%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.72%) -0.4 percent Energien (Ø -0.40%) -0.2 percent Drosselung (Ø -0.21%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -2.5 percent Energieversorgung (Ø -2.53%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -9.0 percent Staatsbeteiligungen (Ø -8.99%) 0.3 percent Nachrichtenagentur (Ø 0.33%) -1.1 percent Staat (Ø -1.07%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.72%) -2.9 percent Ableger (Ø -2.89%) -2.9 percent Wartungsstillstand (Ø -2.94%) 1.7 percent Pause (Ø 1.72%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -1.0 percent Lösung (Ø -1.00%) -0.6 percent Stellung (Ø -0.61%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -9.0 percent Staatsbeteiligungen (Ø -8.99%) 0.3 percent Nachrichtenagentur (Ø 0.33%) -0.3 percent Einheit (Ø -0.27%) -9.0 percent Uniper-Mehrheitseigners (Ø -8.99%) -1.5 percent Uniper (Ø -1.54%) -0.6 percent Geschäftsbereiche (Ø -0.55%) -0.2 percent Risiken (Ø -0.22%) -1.7 percent Konflikt (Ø -1.73%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.72%) -0.4 percent Energien (Ø -0.40%) -0.2 percent Drosselung (Ø -0.21%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -2.5 percent Energieversorgung (Ø -2.53%) -3.2 percent Gasversorgung (Ø -3.20%) -0.7 percent Unterstützung (Ø -0.73%) -1.0 percent Lösung (Ø -1.00%) -0.7 percent Angriff (Ø -0.69%) -9.0 percent Börsenunternehmen (Ø -8.99%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.72%) -2.9 percent Ableger (Ø -2.89%) -1.6 percent Energieversorger (Ø -1.64%) -1.1 percent Staat (Ø -1.07%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) -0.6 percent Branchenindex (Ø -0.58%) -3.0 percent Ausnahme (Ø -2.95%) -1.5 percent Branchenvertreter (Ø -1.53%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -2.4 percent Gaspreise (Ø -2.38%) 0.3 percent Preise (Ø 0.26%) -9.0 percent Kappung (Ø -8.99%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -1.5 percent Krise (Ø -1.47%) -0.2 percent Marktführer (Ø -0.17%) -0.4 percent Energien (Ø -0.40%) -5.5 percent Versorgungssicherheit (Ø -5.54%) -0.9 percent Belastungsfaktoren (Ø -0.89%) -2.4 percent Rekordtief (Ø -2.43%) -3.2 percent Gasversorgung (Ø -3.20%) -3.0 percent Tiefstand (Ø -3.04%) -0.7 percent Unterstützung (Ø -0.73%) -1.0 percent Lösung (Ø -1.00%) -5.3 percent Schlusslicht (Ø -5.32%) -0.7 percent Angriff (Ø -0.69%) -9.0 percent Börsenunternehmen (Ø -8.99%) -0.7 percent Konzern (Ø -0.72%) -2.9 percent Ableger (Ø -2.89%) -1.6 percent Energieversorger (Ø -1.64%) -1.1 percent Staat (Ø -1.07%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -2.6 percent Energiekonzern (Ø -2.56%) -0.6 percent Branchenindex (Ø -0.58%) -3.0 percent Ausnahme (Ø -2.95%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -2.4 percent Gaspreise (Ø -2.38%) 0.3 percent Preise (Ø 0.26%) -9.0 percent Kappung (Ø -8.99%) -0.4 percent Gaslieferungen (Ø -0.43%) -2.1 percent Gas (Ø -2.09%) -1.5 percent Krise (Ø -1.47%) -0.2 percent Marktführer (Ø -0.17%) -5.5 percent Versorgungssicherheit (Ø -5.54%) -0.9 percent Belastungsfaktoren (Ø -0.89%)
∑ -1.91 %

-1.8 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -1.8%)
-1.0 percent BASF-Gruppe (Ø -0.99%) 0.3 percent Preise (Ø 0.26%) -0.4 percent Verkaufspreise (Ø -0.41%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.14%) -0.4 percent Verkaufspreise (Ø -0.41%) -1.5 percent Wechselkurseffekte (Ø -1.46%) -0.0 percent Eckzahlen (Ø -0.03%) -0.4 percent Verkaufspreise (Ø -0.41%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.14%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.0 percent Wärmepumpe (Ø -0.04%) -0.5 percent Bekanntmachung (Ø -0.48%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -0.1 percent Form (Ø -0.12%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.0 percent Wärmepumpe (Ø -0.04%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.0 percent Wärmepumpe (Ø -0.04%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.04%) -0.4 percent Verkaufspreise (Ø -0.41%) -1.8 percent Beteiligungsergebnisses (Ø -1.80%)
∑ -0.38 %

-5.3 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -5.3%)
-5.3 percent Betriebsferien (Ø -5.29%) -1.4 percent Produktionspause (Ø -1.41%) 0.2 percent Probleme (Ø 0.20%) -2.0 percent Benziner (Ø -1.99%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.08%) -0.1 percent E-Fahrzeuge (Ø -0.12%) -1.8 percent BofA (Ø -1.81%) -1.8 percent Car (Ø -1.81%) -0.1 percent Marktanteil (Ø -0.09%) -1.8 percent Murphy (Ø -1.81%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.03%) -0.8 percent Rate (Ø -0.80%) 0.1 percent Chance (Ø 0.05%) -0.1 percent Expansion (Ø -0.05%) -1.8 percent Selbstüberschätzung (Ø -1.81%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -2.1 percent Twitter-Übernahme (Ø -2.12%) -0.5 percent Position (Ø -0.48%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -6.2 percent Spuren (Ø -6.21%) -3.2 percent NYSE-Handel (Ø -3.21%) -0.1 percent Angebot (Ø -0.11%) -3.0 percent US-Präsidenten (Ø -3.05%) -0.3 percent Deal (Ø -0.30%) -4.7 percent Datenzugänge (Ø -4.72%) -0.7 percent Informationen (Ø -0.65%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -2.6 percent Lücken (Ø -2.57%) -0.6 percent Problem (Ø -0.57%) -2.4 percent Accounts (Ø -2.36%) -4.7 percent Spam-Profile (Ø -4.72%) -0.5 percent Geld (Ø -0.45%) 0.1 percent Anteile (Ø 0.15%) -4.5 percent Besitz (Ø -4.49%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.37%) -4.7 percent Luxusartikel-Konglomerat (Ø -4.72%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.12%) -0.5 percent Position (Ø -0.48%) -0.6 percent Fall (Ø -0.57%) -6.2 percent Spuren (Ø -6.21%) -2.3 percent Vielmehr (Ø -2.29%) -0.5 percent Geld (Ø -0.45%) -9.0 percent Twitter-Zahlen (Ø -8.97%) -0.3 percent Aktionär (Ø -0.26%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.12%) -2.2 percent Strecken (Ø -2.17%) -1.4 percent Hoffnung (Ø -1.40%) -9.0 percent Luxusgüterriesen (Ø -8.97%)
∑ -1.80 %

0.9 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 0.9%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.20%) -0.1 percent Flugzeuge (Ø -0.08%) -0.1 percent Fluggesellschaften (Ø -0.05%) 0.9 percent Langfristprognose (Ø 0.93%) 0.9 percent FlugzeugauslieferungenAirbus (Ø 0.93%) 0.9 percent Flugzeugauslieferungen (Ø 0.93%) -0.1 percent Flugzeuge (Ø -0.08%) -0.0 percent Flugzeughersteller (Ø -0.04%) 0.9 percent Langfrist-Schätzung (Ø 0.93%) 0.9 percent Flugzeugauslieferungen (Ø 0.93%) -2.3 percent Senkung (Ø -2.29%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.13%) 1.3 percent Energiekosten (Ø 1.29%) 0.3 percent Stimmen (Ø 0.35%) -0.2 percent Basis (Ø -0.19%) 0.9 percent Entspannungszeichen (Ø 0.93%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.20%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.20%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.20%) 0.3 percent Stimmen (Ø 0.35%) -0.2 percent Basis (Ø -0.19%) 0.9 percent Entspannungszeichen (Ø 0.93%) 0.9 percent Flugzeugauslieferungen (Ø 0.93%) -0.1 percent Flugzeuge (Ø -0.08%) -0.0 percent Flugzeughersteller (Ø -0.04%) 0.9 percent Langfrist-Schätzung (Ø 0.93%) 0.9 percent Flugzeugauslieferungen (Ø 0.93%) -2.3 percent Senkung (Ø -2.29%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.13%) 1.3 percent Energiekosten (Ø 1.29%)
∑ 0.15 %

-2.5 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / -2.5%)
0.7 percent SaisonFolgen (Ø 0.71%) -1.4 percent Sanktionen (Ø -1.43%) -2.5 percent Zusammenstöße (Ø -2.54%) -0.1 percent Städten (Ø -0.12%) 0.0 percent Kommunikation (Ø 0.03%) 0.2 percent Zeitung (Ø 0.20%) -2.5 percent Uber-Manager (Ø -2.54%) -2.1 percent Gesetze (Ø -2.10%) -0.8 percent Chef (Ø -0.78%) -0.1 percent Autos (Ø -0.08%) -2.5 percent Gegendemonstration (Ø -2.54%) -0.5 percent Gewalt (Ø -0.53%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.08%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) 0.7 percent SaisonFolgen (Ø 0.71%) -1.4 percent Sanktionen (Ø -1.43%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 0.7 percent SaisonFolgen (Ø 0.71%) -1.4 percent Sanktionen (Ø -1.43%) -2.1 percent LONDON (Ø -2.13%) -2.5 percent Zusammenstöße (Ø -2.54%) -0.1 percent Städten (Ø -0.12%) 0.0 percent Kommunikation (Ø 0.03%) 0.2 percent Zeitung (Ø 0.20%) -2.5 percent Uber-Manager (Ø -2.54%) -2.1 percent Gesetze (Ø -2.10%) -0.8 percent Chef (Ø -0.78%) -0.1 percent Autos (Ø -0.08%) -2.5 percent Gegendemonstration (Ø -2.54%) -0.5 percent Gewalt (Ø -0.53%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.08%)
∑ -0.85 %

-1.0 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -1.0%)
0.0 percent Finanzberichte (Ø 0.01%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.1 percent AnalysenPUMA (Ø 0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.1 percent AnalysenPUMA (Ø 0.15%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) 0.1 percent AnalysenPUMA (Ø 0.15%)
∑ -0.17 %

0.2 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / 0.2%)
4.8 percent Corona-Auffrischungsimpfung (Ø 4.84%) -0.2 percent Bedeutung (Ø -0.24%) 0.2 percent Auffrischungsdosis (Ø 0.19%) 0.7 percent Gesundheitsbehörde (Ø 0.67%) -0.3 percent Zahl (Ø -0.35%) -0.0 percent Auffrischungsimpfung (Ø -0.03%) -0.8 percent Anzahl (Ø -0.75%) -0.0 percent Auffrischungsimpfung (Ø -0.03%) -0.8 percent Impfung (Ø -0.82%) 1.4 percent Booster (Ø 1.38%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) -0.8 percent Schutz (Ø -0.83%) 0.9 percent Varianten (Ø 0.90%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) 0.3 percent Zulassung (Ø 0.34%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) -0.0 percent Auffrischungsimpfung (Ø -0.03%) 1.0 percent Vakzinen (Ø 0.96%) 0.8 percent Datenlage (Ø 0.78%) 1.2 percent Soll (Ø 1.18%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) -0.5 percent Komplexität (Ø -0.52%) 0.4 percent Gesellschafterin (Ø 0.44%) 0.0 percent Positionen (Ø 0.01%) -0.2 percent Finanzinstrumente (Ø -0.24%) -0.8 percent Kauf (Ø -0.75%) 1.2 percent Branchenmischung (Ø 1.18%) 1.4 percent Pfizer (Ø 1.37%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 0.4 percent BioNTech (Ø 0.36%) -0.7 percent Optionen (Ø -0.66%) 0.4 percent BioNTech (Ø 0.36%) -0.7 percent Optionen (Ø -0.66%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) 0.4 percent BioNTech (Ø 0.36%) -0.7 percent Optionen (Ø -0.66%)
∑ 0.36 %

-3.4 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -3.4%)
-1.0 percent Manipulation (Ø -0.99%) -0.6 percent Schadenersatz (Ø -0.56%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) -0.0 percent Aufwand (Ø -0.03%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) -1.3 percent Absatzeinbruch (Ø -1.27%) -0.1 percent Autos (Ø -0.08%) 0.4 percent Lieferengpässe (Ø 0.38%) -0.3 percent Pkw (Ø -0.34%) -3.4 percent Top-Modelle (Ø -3.40%) -1.1 percent Umfang (Ø -1.11%) -0.1 percent Autos (Ø -0.08%) 0.1 percent Wagen (Ø 0.07%) -0.5 percent Lockdowns (Ø -0.51%) -0.4 percent Erholung (Ø -0.36%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%)
∑ -0.56 %

-0.2 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -0.2%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%) 4.2 percent Bodenbildung (Ø 4.20%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.75%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.44%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.80%) -0.5 percent Marken (Ø -0.48%) 0.0 percent Mitarbeitern (Ø 0.04%) -1.0 percent Unsicherheiten (Ø -0.97%) -3.9 percent Jahresgewinn (Ø -3.93%) -0.2 percent Unternehmenssparten (Ø -0.23%) -0.2 percent Produktportfolio (Ø -0.20%) 0.7 percent Wachstums- (Ø 0.71%) -0.2 percent Absatzzuwächsen (Ø -0.23%) 0.2 percent Eigenkapitalrendite (Ø 0.18%) -1.4 percent Kennzahlen (Ø -1.40%) -0.2 percent Aufnahmekriterien (Ø -0.23%) -0.1 percent Gewinnspannen (Ø -0.05%) -0.8 percent Wachstumsraten (Ø -0.77%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.22%) -0.8 percent Kurs-Gewinn- (Ø -0.79%) -1.6 percent Abgabedruck (Ø -1.60%) -0.5 percent Sorgen (Ø -0.47%) -3.2 percent Rezessionsrisiken (Ø -3.19%) -0.8 percent Ergebnissen (Ø -0.82%) -0.3 percent Robustheit (Ø -0.32%) -0.5 percent Unternehmensstrategie (Ø -0.52%) -0.2 percent Gestehungskosten (Ø -0.23%) -0.2 percent Immobilien-Plattform (Ø -0.23%) -1.7 percent Tempo (Ø -1.74%) 2.1 percent Dienstleister (Ø 2.11%) -0.2 percent Immobilienanzeigen (Ø -0.23%) 0.1 percent Marge (Ø 0.14%) 0.6 percent Geschäftszahlen (Ø 0.58%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -1.0 percent Henkel (Ø -0.96%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -0.1 percent Form (Ø -0.12%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%)
∑ -0.40 %

0.7 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 0.7%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) -0.8 percent Impfung (Ø -0.82%) -0.1 percent Erweiterung (Ø -0.11%) -1.1 percent Empfehlung (Ø -1.06%) -0.7 percent Gremium (Ø -0.72%) -1.0 percent Einrichtungen (Ø -0.96%) 1.9 percent Altersgruppe (Ø 1.88%) 0.5 percent Vorerkrankungen (Ø 0.50%) -0.8 percent Impfung (Ø -0.82%) 0.1 percent Impfstoff (Ø 0.14%) -1.1 percent Booster-Impfung (Ø -1.05%) -0.2 percent Fallzahlen (Ø -0.20%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) -0.8 percent Schutz (Ø -0.83%) 0.0 percent Menschen (Ø 0.04%) -0.5 percent Impfungen (Ø -0.46%) -2.3 percent Vielmehr (Ø -2.29%) -0.2 percent Risiken (Ø -0.22%) 0.3 percent Virusvarianten (Ø 0.27%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) -0.2 percent Bedeutung (Ø -0.24%) -1.0 percent Bullenmarkt (Ø -0.97%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.19%) -1.6 percent Staaten (Ø -1.58%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.11%) -0.1 percent Angebot (Ø -0.11%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.24%) 0.3 percent Indikation (Ø 0.27%) 0.2 percent Wertentwicklung (Ø 0.16%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.20%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.15%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.20%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.06%) -0.7 percent Informationen (Ø -0.65%) 0.0 percent Positionen (Ø 0.01%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.23%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.20%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%)
∑ -0.10 %

2.2 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 2.2%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%)
∑ -0.42 %

-4.6 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -4.6%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 1.0 percent Versorgung (Ø 0.99%) -0.4 percent Energien (Ø -0.40%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.32%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.32%) -4.6 percent Pipelinenetz (Ø -4.60%) -0.6 percent Meilenstein (Ø -0.64%) -2.5 percent Energieversorgung (Ø -2.53%) -4.6 percent Hochöfen (Ø -4.60%) -4.6 percent William (Ø -4.60%) -0.2 percent Maßstab (Ø -0.16%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%)
∑ -1.22 %

2.4 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 2.4%)
2.4 percent Handschuh (Ø 2.38%) 5.2 percent Meter (Ø 5.25%) 2.4 percent Verätzungen (Ø 2.38%) -0.2 percent RWE (Ø -0.17%) -0.2 percent RWE (Ø -0.17%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.04%) -0.2 percent RWE (Ø -0.17%)
∑ 0.90 %

-2.6 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / -2.6%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -1.1 percent Tochter (Ø -1.06%) -0.7 percent DJG (Ø -0.67%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%)
∑ -0.57 %

-3.8 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -3.8%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -10.0 percent Filme (Ø -10.03%) -10.0 percent Filme (Ø -10.03%) -3.8 percent Wettkampfs (Ø -3.75%) -2.1 percent Wachstumsprognose (Ø -2.13%) -2.6 percent Netflix (Ø -2.60%) 0.2 percent Konkurrenz (Ø 0.25%) 2.1 percent Angreifer (Ø 2.13%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.04%) -2.0 percent Versand (Ø -2.02%) -3.8 percent Hastings (Ø -3.75%) -0.6 percent Fuchs (Ø -0.62%) -3.8 percent Abkehr (Ø -3.75%) 0.0 percent Strategie (Ø 0.04%) -3.8 percent Branchenberater (Ø -3.75%) -0.8 percent Branche (Ø -0.83%) -1.0 percent Sender (Ø -1.02%) -0.0 percent Spiele (Ø -0.04%) -2.5 percent Baustellen (Ø -2.49%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.05%) -3.8 percent Kostenwachstum (Ø -3.75%) -2.8 percent Stellenstreichungen (Ø -2.80%) -8.1 percent Serien (Ø -8.05%) -1.1 percent Zuwachs (Ø -1.13%) 2.1 percent Angreifer (Ø 2.13%) -0.1 percent Streaming (Ø -0.15%) -3.8 percent Filmbibliothek (Ø -3.75%) -3.8 percent Filmstudio (Ø -3.75%) -3.8 percent Juwel (Ø -3.75%) -3.8 percent TV-Marken (Ø -3.75%) 0.1 percent Halten (Ø 0.13%) -15.0 percent Streamingdienste (Ø -14.96%) -0.3 percent Player (Ø -0.27%) -0.6 percent Warren (Ø -0.60%) -1.2 percent Hinweis (Ø -1.23%) 0.0 percent Positionen (Ø 0.01%) -0.2 percent Finanzinstrumente (Ø -0.24%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%)
∑ -2.30 %

1.1 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / 1.1%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) 1.7 percent Moderna (Ø 1.69%) -0.8 percent Impfung (Ø -0.82%) -0.1 percent Erweiterung (Ø -0.11%) -1.1 percent Empfehlung (Ø -1.06%) -0.7 percent Gremium (Ø -0.72%) -1.0 percent Einrichtungen (Ø -0.96%) 1.9 percent Altersgruppe (Ø 1.88%) 0.5 percent Vorerkrankungen (Ø 0.50%) -0.8 percent Impfung (Ø -0.82%) 0.1 percent Impfstoff (Ø 0.14%) -1.1 percent Booster-Impfung (Ø -1.05%) -0.2 percent Fallzahlen (Ø -0.20%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) -0.8 percent Schutz (Ø -0.83%) 0.0 percent Menschen (Ø 0.04%) -0.5 percent Impfungen (Ø -0.46%) -2.3 percent Vielmehr (Ø -2.29%) -0.2 percent Risiken (Ø -0.22%) 0.3 percent Virusvarianten (Ø 0.27%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.63%) -0.2 percent Bedeutung (Ø -0.24%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%)
∑ -0.16 %

-4.0 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -4.0%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 1.3 percent Social-Media-Aktivität (Ø 1.33%) 0.4 percent Timeline (Ø 0.42%) 1.3 percent Firmenalltag (Ø 1.33%) 1.3 percent Posting (Ø 1.33%) 2.9 percent Online-Finanzportal (Ø 2.85%) 1.6 percent Profil (Ø 1.59%) 1.3 percent Sprüchen (Ø 1.33%) 1.1 percent Einblicken (Ø 1.15%) 1.3 percent Infos (Ø 1.33%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%)
∑ 0.91 %

-1.5 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -1.5%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.17%) 0.0 percent Kapazitäten (Ø 0.04%) -0.4 percent Investoren (Ø -0.41%) -0.3 percent Werk (Ø -0.29%) -0.5 percent Arbeitsplätze (Ø -0.54%) -1.1 percent Staat (Ø -1.07%) -0.3 percent Werk (Ø -0.29%) 0.2 percent Kapazität (Ø 0.16%) -0.2 percent Beitrag (Ø -0.17%) -1.5 percent Halbleiterproduktion (Ø -1.47%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.17%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.17%)
∑ -0.30 %

-1.6 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / -1.6%)
-0.6 percent Stückzahlen (Ø -0.56%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%)
∑ -0.38 %

0.7 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / 0.7%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%)
∑ 0.19 %

0.6 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 0.6%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.1 percent Crash (Ø 0.14%) 0.2 percent Coca-Cola-Aktie (Ø 0.22%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) 0.1 percent Crash (Ø 0.14%) 0.2 percent Coca-Cola-Aktie (Ø 0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.1 percent Crash (Ø 0.14%) 0.2 percent Coca-Cola-Aktie (Ø 0.22%)
∑ 0.13 %

-1.3 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / -1.3%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) 0.2 percent Cheftrainer (Ø 0.18%) -0.3 percent Training (Ø -0.26%) 0.9 percent Zuschauern (Ø 0.90%) -1.3 percent Applaus (Ø -1.27%) -1.3 percent Leistungstests (Ø -1.27%) -0.1 percent Stars (Ø -0.13%) 0.4 percent Saison (Ø 0.36%) 0.7 percent Borussia (Ø 0.70%) -1.3 percent Wechselkandidaten (Ø -1.27%) -0.3 percent Wahrscheinlichkeit (Ø -0.30%) 3.5 percent Transfer (Ø 3.49%) -1.3 percent Einkäufen (Ø -1.27%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) 0.2 percent Cheftrainer (Ø 0.18%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) 0.2 percent Cheftrainer (Ø 0.18%)
∑ -0.11 %

-0.6 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -0.6%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 1.2 percent NFTs (Ø 1.21%) -0.2 percent Kollektionen (Ø -0.21%) -3.2 percent Lens-Zifferblatt (Ø -3.16%) 0.4 percent Designs (Ø 0.36%) -3.2 percent Weisen (Ø -3.16%) 0.4 percent Design (Ø 0.37%) -3.2 percent Kontrastverhältnis (Ø -3.16%) -3.2 percent Sonneneinstrahlung (Ø -3.16%) -3.2 percent Eigentumsnachweis (Ø -3.16%) 1.4 percent Bild (Ø 1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%)
∑ -0.99 %

-8.5 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / -8.5%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.1 percent Signale (Ø 0.08%) 1.3 percent Zoom (Ø 1.28%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.1 percent Signale (Ø 0.08%) 1.3 percent Zoom (Ø 1.28%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) 0.1 percent Signale (Ø 0.08%) 1.3 percent Zoom (Ø 1.28%)
∑ 0.28 %

-3.6 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -3.6%)
-1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.3 percent Zuversicht (Ø -0.29%) 0.6 percent HalbjahrZalando-Aktie (Ø 0.56%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent Zuversicht (Ø -0.29%) 0.6 percent HalbjahrZalando-Aktie (Ø 0.56%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -0.3 percent Zuversicht (Ø -0.29%) 0.6 percent HalbjahrZalando-Aktie (Ø 0.56%)
∑ -0.24 %

-0.9 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / -0.9%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.8 percent Kauf (Ø -0.75%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.8 percent Kauf (Ø -0.75%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.8 percent Kauf (Ø -0.75%)
∑ -0.49 %

-4.8 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / -4.8%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.0 percent Goldman (Ø 0.03%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) 0.0 percent Goldman (Ø 0.03%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) 0.0 percent Goldman (Ø 0.03%)
∑ -0.08 %

-1.8 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -1.8%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%)
∑ -0.16 %

-0.0 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / -0.0%)
0.1 percent GBP (Ø 0.12%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%)
∑ -0.10 %

-5.3 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -5.3%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.3 percent Staatshilfen (Ø -0.30%) -1.4 percent Überwiegende (Ø -1.45%) -0.8 percent Chef (Ø -0.78%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.3 percent Staatshilfen (Ø -0.30%) -1.4 percent Überwiegende (Ø -1.45%) -0.8 percent Chef (Ø -0.78%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.3 percent Staatshilfen (Ø -0.30%) -1.4 percent Überwiegende (Ø -1.45%) -0.8 percent Chef (Ø -0.78%)
∑ -0.70 %

-3.6 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -3.6%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.2 percent Internetaktien (Ø 0.20%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) 0.2 percent Internetaktien (Ø 0.20%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) 0.2 percent Internetaktien (Ø 0.20%)
∑ -0.07 %

1.4 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 1.4%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.04%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%)
∑ -0.03 %

-3.3 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -3.3%)
-0.6 percent Jahresstart (Ø -0.62%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.62%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.62%)
∑ -0.41 %

-1.8 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -1.8%)
-1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.20%)
∑ -0.30 %

-1.3 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -1.3%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Siltronic (Ø -0.22%) -0.4 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.41%) -0.2 percent Siltronic (Ø -0.22%) -0.4 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.41%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Siltronic (Ø -0.22%) -0.4 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.41%)
∑ -0.42 %

-3.6 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -3.6%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.5 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.52%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) -0.5 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.52%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.5 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.52%)
∑ -0.39 %

-1.4 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -1.4%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) 0.0 percent Halbjahr (Ø 0.04%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.0 percent Halbjahr (Ø 0.04%) 0.0 percent Halbjahr (Ø 0.04%)
∑ -0.25 %

-3.8 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -3.8%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 0.6 percent PSS (Ø 0.61%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.6 percent PSS (Ø 0.61%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) 0.6 percent PSS (Ø 0.61%)
∑ 0.14 %

-2.9 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -2.9%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) 0.4 percent Saison (Ø 0.36%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) 0.4 percent Saison (Ø 0.36%) -1.9 percent PayPal (Ø -1.85%) 0.4 percent Saison (Ø 0.36%)
∑ -0.40 %

-3.3 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -3.3%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.6 percent Plattform-Modell (Ø 0.63%) 0.3 percent Höhen (Ø 0.33%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) 0.6 percent Plattform-Modell (Ø 0.63%) 0.3 percent Höhen (Ø 0.33%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.6 percent Plattform-Modell (Ø 0.63%) 0.3 percent Höhen (Ø 0.33%)
∑ 0.28 %

-7.5 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / -7.5%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%)
∑ -0.46 %

-1.3 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / -1.3%)
-1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.6 percent Fußballverein (Ø -0.61%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.6 percent Fußballverein (Ø -0.61%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.6 percent Fußballverein (Ø -0.61%)
∑ -0.28 %

-1.1 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / -1.1%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%)
∑ -0.15 %

-0.9 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / -0.9%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%)
∑ -0.09 %

0.3 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / 0.3%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%)
∑ -0.20 %

0.9 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / 0.9%)
-0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -0.5 percent Merck (Ø -0.49%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.5 percent Merck (Ø -0.49%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.5 percent Merck (Ø -0.49%)
∑ -0.12 %

2.4 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 2.4%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.20%) -0.0 percent LieferkettenproblemeDiese (Ø -0.01%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.20%) -0.0 percent LieferkettenproblemeDiese (Ø -0.01%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.20%) -0.0 percent LieferkettenproblemeDiese (Ø -0.01%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%)
∑ -0.13 %

-1.1 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / -1.1%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.1 percent Ausschläge (Ø -0.14%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.26%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%)
∑ -0.01 %

-1.1 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -1.1%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.34%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.34%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.3 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.34%)
∑ -0.27 %

1.2 percent IBM (ISIN: US4592001014 / 1.2%)
-0.4 percent Dividenden (Ø -0.42%) -0.4 percent Tech-Beben (Ø -0.43%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.42%) -0.4 percent Tech-Beben (Ø -0.43%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.42%) -0.4 percent Tech-Beben (Ø -0.43%)
∑ -0.39 %

-1.3 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / -1.3%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.9 percent Naturkatastrophen (Ø -0.88%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.9 percent Naturkatastrophen (Ø -0.88%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.9 percent Naturkatastrophen (Ø -0.88%)
∑ -0.77 %

0.1 percent GILEAD SCIENCES (ISIN: US3755581036 / 0.1%)
-0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.08%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.08%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) 0.9 percent Gilead (Ø 0.91%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.08%)
∑ -0.18 %

-0.4 percent FORD (ISIN: US3453708600 / -0.4%)
-0.4 percent Transformationsnetzwerk (Ø -0.39%) -0.2 percent Autoindustrie (Ø -0.19%) -0.4 percent Veränderungsdruck (Ø -0.39%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.80%) -0.4 percent Fahrzeugbau (Ø -0.39%) -0.4 percent Teilprojekten (Ø -0.39%) -1.0 percent Valencia (Ø -1.04%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.17%) -0.7 percent Beschäftige (Ø -0.73%) -0.4 percent Ford (Ø -0.40%) -0.7 percent Arbeitgeber (Ø -0.65%) -2.0 percent Benziner (Ø -1.99%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.08%) -0.1 percent E-Fahrzeuge (Ø -0.12%) -1.8 percent BofA (Ø -1.81%) -1.8 percent Car (Ø -1.81%) -0.1 percent Marktanteil (Ø -0.09%) -1.8 percent Murphy (Ø -1.81%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.03%) -0.8 percent Rate (Ø -0.80%) 0.1 percent Chance (Ø 0.05%) -0.1 percent Expansion (Ø -0.05%) -1.8 percent Selbstüberschätzung (Ø -1.81%) -0.4 percent Hybrid-Autos (Ø -0.39%) 1.1 percent Unfälle (Ø 1.15%) -0.1 percent Autos (Ø -0.08%) -0.4 percent Ford (Ø -0.40%) -0.4 percent Transformationsnetzwerk (Ø -0.39%) -0.2 percent Autoindustrie (Ø -0.19%) -0.4 percent Veränderungsdruck (Ø -0.39%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.80%) -0.4 percent Fahrzeugbau (Ø -0.39%) -0.4 percent Teilprojekten (Ø -0.39%) -1.0 percent Valencia (Ø -1.04%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.17%) -0.7 percent Beschäftige (Ø -0.73%) -0.4 percent Ford (Ø -0.40%) -0.7 percent Arbeitgeber (Ø -0.65%)
∑ -0.55 %

-1.1 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / -1.1%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%)
∑ -0.16 %

-0.8 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / -0.8%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.16%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%)
∑ -0.17 %

-3.6 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -3.6%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) 0.9 percent Commerzbank (Ø 0.91%) 1.0 percent Filialschließungen (Ø 1.01%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.04%) 0.9 percent Commerzbank (Ø 0.91%) 1.0 percent Filialschließungen (Ø 1.01%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) 0.9 percent Commerzbank (Ø 0.91%) 1.0 percent Filialschließungen (Ø 1.01%)
∑ 0.35 %

0.0 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / 0.0%)
-1.0 percent Aufstellung (Ø -1.02%) -1.0 percent Inflation (Ø -0.97%) 0.0 percent Hürden (Ø 0.03%) 1.1 percent Definition (Ø 1.15%) -3.0 percent Ausnahme (Ø -2.95%) 0.1 percent Aspekten (Ø 0.14%) -1.0 percent Aufstellung (Ø -1.02%) -1.0 percent Inflation (Ø -0.97%) 0.0 percent Hürden (Ø 0.03%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.21%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.27%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.26%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.27%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.14%) -0.5 percent Morgan (Ø -0.45%)
∑ -0.47 %

-2.9 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -2.9%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -1.0 percent Rückzug (Ø -1.00%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) -1.0 percent Rückzug (Ø -1.00%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -1.0 percent Rückzug (Ø -1.00%)
∑ -0.42 %

-1.9 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / -1.9%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%)
∑ -0.20 %

-2.0 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / -2.0%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent CEO (Ø -0.31%)
∑ -0.29 %

-2.1 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -2.1%)
-1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.04%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%)
∑ -0.50 %

-1.1 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -1.1%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.04%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.17%)
∑ -0.15 %

-2.8 percent AIRBNB (ISIN: US0090661010 / -2.8%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.30%) -0.6 percent Wohnraum (Ø -0.58%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.50%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) -0.6 percent Wohnraum (Ø -0.58%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -1.4 percent Airbnb (Ø -1.38%) -0.6 percent Wohnraum (Ø -0.58%)
∑ -0.58 %

-2.4 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -2.4%)
-1.0 percent Manipulation (Ø -0.99%) -0.6 percent Schadenersatz (Ø -0.56%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) -0.0 percent Aufwand (Ø -0.03%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) -1.3 percent Absatzeinbruch (Ø -1.27%) -0.1 percent Autos (Ø -0.08%) 0.4 percent Lieferengpässe (Ø 0.38%) 1.8 percent E-Marke (Ø 1.80%) 0.9 percent Einsatz (Ø 0.91%) -0.6 percent Termin (Ø -0.55%) 1.8 percent Karosserieform (Ø 1.80%)
∑ 0.04 %

-2.4 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / -2.4%)
-1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -1.4 percent Tagestief (Ø -1.41%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%)
∑ -0.77 %

-1.5 percent GENERAL MOTORS (ISIN: US37045V1008 / -1.5%)
-2.0 percent Benziner (Ø -1.99%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.08%) -0.1 percent E-Fahrzeuge (Ø -0.12%) -1.8 percent BofA (Ø -1.81%) -1.8 percent Car (Ø -1.81%) -0.1 percent Marktanteil (Ø -0.09%) -1.8 percent Murphy (Ø -1.81%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.03%) -0.8 percent Rate (Ø -0.80%) 0.1 percent Chance (Ø 0.05%) -0.1 percent Expansion (Ø -0.05%) -1.8 percent Selbstüberschätzung (Ø -1.81%)
∑ -0.85 %

-0.6 percent FRAPORT (ISIN: DE0005773303 / -0.6%)
0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.50%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.50%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%)
∑ 0.51 %

-2.6 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / -2.6%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.19%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.21%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.27%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.26%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.27%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.14%) -2.6 percent Massachusetts (Ø -2.59%)
∑ -0.46 %

-0.0 percent BANK OF AMERICA (ISIN: US0605051046 / -0.0%)
-2.0 percent Benziner (Ø -1.99%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.08%) -0.1 percent E-Fahrzeuge (Ø -0.12%) -1.8 percent BofA (Ø -1.81%) -1.8 percent Car (Ø -1.81%) -0.1 percent Marktanteil (Ø -0.09%) -1.8 percent Murphy (Ø -1.81%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.03%) -0.8 percent Rate (Ø -0.80%) 0.1 percent Chance (Ø 0.05%) -0.1 percent Expansion (Ø -0.05%) -1.8 percent Selbstüberschätzung (Ø -1.81%) -0.4 percent Abwärtstrend (Ø -0.41%) 0.6 percent Bericht (Ø 0.58%) -0.0 percent Krypto-User (Ø -0.03%) -0.0 percent Preisrückgang (Ø -0.01%) -0.0 percent Preisrückgänge (Ø -0.03%) -0.0 percent Währungen (Ø -0.03%) -1.0 percent Stablecoins (Ø -0.98%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) 1.1 percent Geldentwertung (Ø 1.10%) -0.0 percent Krypto-Vermögenswerte (Ø -0.03%) -0.0 percent Finanzvermögens (Ø -0.03%) 0.3 percent Stimmung (Ø 0.27%) -0.0 percent Krypto-Hedgefonds (Ø -0.03%) -3.9 percent Schieflage (Ø -3.91%)
∑ -0.55 %

0.2 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / 0.2%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.27%) 0.2 percent Oddo (Ø 0.23%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.07%) 0.2 percent Oddo (Ø 0.23%)
∑ -0.05 %

0.4 percent VULCAN MATERIALS (ISIN: US9291601097 / 0.4%)
-0.4 percent Bauzulieferer (Ø -0.43%) 0.6 percent Börsenkurs (Ø 0.56%) -0.1 percent Betrag (Ø -0.15%) -0.4 percent Baumittelhersteller (Ø -0.43%) -0.1 percent Kursbasis (Ø -0.05%)
∑ -0.10 %

-0.0 percent UPS (ISIN: US9113121068 / -0.0%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

-0.9 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / -0.9%)

-0.9 percent TEXAS INSTRUMENTS (ISIN: US8825081040 / -0.9%)

-2.8 percent SAF-HOLLAND (ISIN: DE000SAFH001 / -2.8%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.21%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.27%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.26%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.27%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.14%)
∑ -0.24 %

-0.9 percent OMV (ISIN: AT0000743059 / -0.9%)

-0.2 percent LVMH (ISIN: FR0000121014 / -0.2%)
1.2 percent NFTs (Ø 1.21%) -0.2 percent Kollektionen (Ø -0.21%) -3.2 percent Lens-Zifferblatt (Ø -3.16%) 0.4 percent Designs (Ø 0.36%) -3.2 percent Weisen (Ø -3.16%) 0.4 percent Design (Ø 0.37%) -3.2 percent Kontrastverhältnis (Ø -3.16%) -3.2 percent Sonneneinstrahlung (Ø -3.16%) -3.2 percent Eigentumsnachweis (Ø -3.16%) 1.4 percent Bild (Ø 1.41%)
∑ -1.27 %

-0.3 percent KIMBERLY-CLARK (ISIN: US4943681035 / -0.3%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

-1.1 percent GENERAL ELECTRIC (ISIN: US3696043013 / -1.1%)

-0.8 percent GEA (ISIN: DE0006602006 / -0.8%)
-0.1 percent GEA (Ø -0.07%) -0.1 percent Form (Ø -0.12%)
∑ -0.10 %

-1.1 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / -1.1%)
-1.1 percent Kliniken (Ø -1.15%) 0.4 percent Reihen (Ø 0.41%) -1.1 percent Wochenende (Ø -1.07%) -1.7 percent Notfälle (Ø -1.74%) -1.1 percent Covid-Patienten (Ø -1.15%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.60%) 0.2 percent Leiter (Ø 0.16%) -1.1 percent Personalausfälle (Ø -1.15%)
∑ -0.79 %

-0.6 percent FEDEX (ISIN: US31428X1063 / -0.6%)
1.3 percent Kurier- (Ø 1.30%) 0.6 percent Börsenkurs (Ø 0.56%) -0.1 percent Flugzeuge (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursbasis (Ø -0.05%)
∑ 0.43 %

2.1 percent EDF (ISIN: FR0010242511 / 2.1%)
-0.8 percent Regierung (Ø -0.81%) 2.1 percent Verstaatlichung (Ø 2.14%) 0.6 percent Übernahmeangebot (Ø 0.58%) 1.2 percent Gesetz (Ø 1.16%)
∑ 0.77 %

-1.2 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / -1.2%)
-1.2 percent Kleinanzeigen-Sparte (Ø -1.18%) -3.8 percent Online-Marktplatz (Ø -3.78%) -1.2 percent Markennamens (Ø -1.18%) -1.2 percent Webadresse (Ø -1.18%) -1.2 percent Markenauftritt (Ø -1.18%) 1.0 percent Web (Ø 0.98%) -0.5 percent Arbeitsgemeinschaft (Ø -0.51%) -1.2 percent Kleinanzeigenplattform (Ø -1.18%) 0.1 percent Muttergesellschaft (Ø 0.06%) 0.3 percent Funktion (Ø 0.30%) -0.8 percent Kauf (Ø -0.75%) -0.1 percent Verhandlung (Ø -0.07%) 0.4 percent Erhalt (Ø 0.42%)
∑ -0.71 %

-0.1 percent DNB BANK ASA REGISTERED (ISIN: NO0010161896 / -0.1%)

-3.8 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / -3.8%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%) -1.4 percent Covestro (Ø -1.41%)
∑ -0.81 %

3.7 percent CANON (ISIN: JP3242800005 / 3.7%)

-4.1 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / -4.1%)
-0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.05%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.03%) 0.4 percent Saison (Ø 0.36%)
∑ 0.11 %

0.7 percent ARCHER DANIELS MIDLAND (ISIN: US0394831020 / 0.7%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

-1.7 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -1.7%)
1.2 percent NFTs (Ø 1.21%) -0.2 percent Kollektionen (Ø -0.21%) -3.2 percent Lens-Zifferblatt (Ø -3.16%) 0.4 percent Designs (Ø 0.36%) -3.2 percent Weisen (Ø -3.16%) 0.4 percent Design (Ø 0.37%) -3.2 percent Kontrastverhältnis (Ø -3.16%) -3.2 percent Sonneneinstrahlung (Ø -3.16%) -3.2 percent Eigentumsnachweis (Ø -3.16%) 1.4 percent Bild (Ø 1.41%)
∑ -1.27 %

-8.6 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / -8.6%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.13%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.19%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.21%)
∑ -0.18 %

generated 23:39:23 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE