NEWS2STOCKS

2022-07-13

4.0 percent GERRESHEIMER (ISIN: DE000A0LD6E6 / 4.0%)
4.0 percent Gaspreisumlage (Ø 3.98%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.16%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) -0.7 percent Gewinns (Ø -0.71%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) 0.6 percent Konzernmitteilung (Ø 0.63%) -2.1 percent Gas (Ø -2.15%) -0.4 percent Bereichen (Ø -0.36%) 4.0 percent Gaslieferverträge (Ø 3.98%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.42%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) -0.1 percent Standort (Ø -0.10%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) 4.0 percent Zinsaufwendungen (Ø 3.98%) -0.4 percent Umsatzwachstum (Ø -0.41%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) -0.3 percent Gewinnmarge (Ø -0.26%) 0.7 percent Produkten (Ø 0.66%) -0.1 percent Systemen (Ø -0.08%) -2.2 percent Verschuldung (Ø -2.25%) 1.9 percent Darlehen (Ø 1.88%) -0.7 percent Kreditlinie (Ø -0.70%) -0.1 percent Höhe (Ø -0.11%) -1.7 percent Rückzahlung (Ø -1.74%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.16%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.42%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) 4.0 percent Zinsaufwendungen (Ø 3.98%) 0.4 percent Geschäftsquartal (Ø 0.42%) -2.8 percent Gaspreise (Ø -2.81%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.95%) -0.8 percent Maßnahmen (Ø -0.85%) -0.4 percent Umsatzwachstum (Ø -0.41%) 4.0 percent Stillstands (Ø 3.98%) -0.0 percent Preis (Ø -0.04%) 1.5 percent Energiekosten (Ø 1.48%) 4.0 percent Gasversorgern (Ø 3.98%) -2.1 percent Gas (Ø -2.15%) 0.3 percent Investmentbanken (Ø 0.30%) 0.1 percent Bestandteil (Ø 0.07%) 4.0 percent Energieverbraucher (Ø 3.98%) 0.2 percent Quellen (Ø 0.22%) 2.0 percent Schwächephase (Ø 2.00%) -0.5 percent Reaktionen (Ø -0.48%) 0.7 percent Hürde (Ø 0.71%) -2.1 percent Gas (Ø -2.15%) -0.4 percent Bereichen (Ø -0.36%) 4.0 percent Gaslieferverträge (Ø 3.98%) 0.4 percent Geschäftsquartal (Ø 0.42%) -2.8 percent Gaspreise (Ø -2.81%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.95%) -0.8 percent Maßnahmen (Ø -0.85%) -0.4 percent Umsatzwachstum (Ø -0.41%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.16%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) -0.7 percent Gewinns (Ø -0.71%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) 0.6 percent Konzernmitteilung (Ø 0.63%) 4.0 percent Erdgasmangels (Ø 3.98%) -2.1 percent Gas (Ø -2.15%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.42%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) -0.1 percent Standort (Ø -0.10%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) 4.0 percent Zinsaufwendungen (Ø 3.98%) -0.4 percent Umsatzwachstum (Ø -0.41%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) -0.3 percent Gewinnmarge (Ø -0.26%) 0.7 percent Produkten (Ø 0.66%) -0.1 percent Systemen (Ø -0.08%) -0.1 percent Handelsminuten (Ø -0.12%) -2.2 percent Verschuldung (Ø -2.25%) 1.9 percent Darlehen (Ø 1.88%) -0.7 percent Kreditlinie (Ø -0.70%) -0.1 percent Höhe (Ø -0.11%) -1.7 percent Rückzahlung (Ø -1.74%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) 4.0 percent Stillstands (Ø 3.98%) -0.0 percent Preis (Ø -0.04%) 1.5 percent Energiekosten (Ø 1.48%) 4.0 percent Gasversorgern (Ø 3.98%) -2.1 percent Gas (Ø -2.15%) 0.3 percent Investmentbanken (Ø 0.30%) 0.1 percent Bestandteil (Ø 0.07%) 4.0 percent Energieverbraucher (Ø 3.98%) 0.2 percent Quellen (Ø 0.22%) -0.2 percent Auftragseingang (Ø -0.18%) 0.1 percent Aussichten (Ø 0.12%) 4.0 percent Inflationentgegenzuwirken (Ø 3.98%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.12%) -1.1 percent Performance (Ø -1.07%) 0.1 percent Halbjahres (Ø 0.10%) -0.6 percent Leistung (Ø -0.62%) 0.8 percent Beleg (Ø 0.81%) 0.1 percent Erfolg (Ø 0.15%) -0.0 percent Unternehmens (Ø -0.04%) -0.6 percent Umfelds (Ø -0.64%) 4.0 percent Energielieferverträgen (Ø 3.98%) 4.0 percent Preisgestaltungsmacht (Ø 3.98%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.16%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.49%) 0.6 percent Rekordjahr (Ø 0.58%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.36%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.36%) 0.8 percent Wachstumstreiber (Ø 0.77%) -0.0 percent Expansion (Ø -0.01%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.11%) 0.8 percent Palette (Ø 0.83%) -2.2 percent Lieferverträge (Ø -2.18%) -2.0 percent Weitergabe (Ø -1.96%) 0.5 percent Begebung (Ø 0.48%) -0.3 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.29%) 4.0 percent Energiekostenbeeinflusst (Ø 3.98%) -2.9 percent Vorjahresquartal (Ø -2.88%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.36%) -1.4 percent Beteiligungen (Ø -1.35%) 0.7 percent Kursgewinne (Ø 0.72%) 2.0 percent Schwächephase (Ø 2.00%) -0.5 percent Reaktionen (Ø -0.48%) 0.7 percent Hürde (Ø 0.71%) -2.1 percent Gas (Ø -2.15%) -0.4 percent Bereichen (Ø -0.36%) 4.0 percent Gaslieferverträge (Ø 3.98%)
∑ 0.29 %

4.2 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 4.2%)
0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.82%) -0.6 percent Länder (Ø -0.61%) -0.0 percent Werken (Ø -0.03%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -0.6 percent Autofabrik (Ø -0.58%) -0.1 percent Autos (Ø -0.07%) 2.2 percent Großinvestor (Ø 2.22%) -0.5 percent Corona-Lockdowns (Ø -0.45%) -0.0 percent Branchenprimus (Ø -0.03%) 1.0 percent Jahresverlauf (Ø 1.02%) -1.7 percent ESG-Fonds (Ø -1.73%) 2.5 percent Rebecca (Ø 2.54%) 0.8 percent Intelligenz (Ø 0.78%) -0.6 percent Fehler (Ø -0.64%) -0.4 percent Investoren (Ø -0.39%) -1.1 percent Engagement (Ø -1.07%) 1.7 percent Parameter (Ø 1.69%) 2.5 percent Nachhaltigkeitsfonds (Ø 2.54%) -1.1 percent Elektroautohersteller (Ø -1.12%) -1.1 percent Musk (Ø -1.06%) 2.5 percent Kriegern (Ø 2.54%) 1.1 percent Gerechtigkeit (Ø 1.09%) 1.4 percent Tonfall (Ø 1.44%) 0.1 percent Impact (Ø 0.11%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.79%) 2.5 percent Investmentinstitute (Ø 2.54%) -1.0 percent Einzelfall (Ø -0.97%) 1.4 percent Beweis (Ø 1.43%) -0.3 percent Verständnis (Ø -0.31%) 2.5 percent Rahmenwerke (Ø 2.54%) 2.5 percent Kontroveresen (Ø 2.54%) -1.0 percent Meinungen (Ø -0.99%) -0.1 percent Investieren (Ø -0.11%) 0.2 percent Bestandteile (Ø 0.17%) 0.5 percent Kontrollen (Ø 0.52%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.30%) -0.8 percent Unternehmensführung (Ø -0.83%) -1.6 percent Gewichtung (Ø -1.61%) -0.8 percent Unternehmensführung (Ø -0.83%) 1.5 percent Kommission (Ø 1.50%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 3.4 percent Tesla-CEO (Ø 3.35%) -0.2 percent Berechnungen (Ø -0.23%) 3.4 percent Rechtsverstöße (Ø 3.35%) 0.1 percent Übernahme (Ø 0.08%) -0.9 percent Unterstützung (Ø -0.87%) 0.3 percent Tücher (Ø 0.26%) 0.5 percent Ideen (Ø 0.54%) 1.3 percent Jobkürzungen (Ø 1.33%) 3.4 percent Vox (Ø 3.35%) 3.4 percent Palisadengehege (Ø 3.35%) -0.6 percent Fall (Ø -0.55%) -1.0 percent Arbeit (Ø -1.00%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.60%)
∑ 0.36 %

1.0 percent FRAPORT (ISIN: DE0005773303 / 1.0%)
-0.1 percent Anstieg (Ø -0.11%) 0.1 percent Chance (Ø 0.06%) -1.0 percent Kursentwicklung (Ø -0.97%) 1.0 percent Gewinn-Niveau (Ø 0.99%) -0.3 percent Erholung (Ø -0.34%) 2.6 percent Monatswert (Ø 2.58%) 1.0 percent Kumuliert (Ø 0.99%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.07%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.22%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.11%) 0.1 percent Chance (Ø 0.06%) -1.0 percent Kursentwicklung (Ø -0.97%) 1.0 percent Gewinn-Niveau (Ø 0.99%) -0.3 percent Erholung (Ø -0.34%) 1.1 percent Airport (Ø 1.13%) -0.2 percent Tonnen (Ø -0.20%) -2.1 percent Höchstwert (Ø -2.15%) -5.5 percent Auslandsgeschäft (Ø -5.45%) 1.0 percent Regional-Flughäfen (Ø 0.99%) -1.6 percent Corona-Schutzmaßnahmen (Ø -1.59%) 1.4 percent Einstiegschance (Ø 1.44%) -0.3 percent Erholung (Ø -0.34%) 0.3 percent Verbindungen (Ø 0.27%) 1.2 percent Streichungen (Ø 1.17%) -0.1 percent Welle (Ø -0.07%) 0.1 percent Flüge (Ø 0.09%) 0.3 percent Verbindungen (Ø 0.27%) 0.3 percent Verbindungen (Ø 0.27%) 1.0 percent Auslands (Ø 0.99%) 1.0 percent Ferienziele (Ø 0.99%) 1.0 percent Ausnahmefällen (Ø 0.99%) 1.0 percent Belastungsspitzen (Ø 0.99%) -0.6 percent Andrang (Ø -0.61%)
∑ 0.06 %

7.5 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / 7.5%)
3.4 percent Tesla-CEO (Ø 3.35%) -0.2 percent Berechnungen (Ø -0.23%) 3.4 percent Rechtsverstöße (Ø 3.35%) 0.1 percent Übernahme (Ø 0.08%) -0.9 percent Unterstützung (Ø -0.87%) 0.3 percent Tücher (Ø 0.26%) 0.5 percent Ideen (Ø 0.54%) 1.3 percent Jobkürzungen (Ø 1.33%) 3.4 percent Vox (Ø 3.35%) 3.4 percent Palisadengehege (Ø 3.35%) -0.6 percent Fall (Ø -0.55%) -1.0 percent Arbeit (Ø -1.00%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.60%) -0.7 percent Gericht (Ø -0.72%) 0.5 percent Behauptungen (Ø 0.47%) -0.1 percent Daten (Ø -0.07%) -0.1 percent Vertrag (Ø -0.10%) -0.1 percent Vertrag (Ø -0.10%) -0.5 percent Position (Ø -0.49%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.79%) 2.1 percent Abfindungszahlung (Ø 2.12%) -0.6 percent Erklärung (Ø -0.56%) 3.7 percent Tweet (Ø 3.70%) -0.3 percent Erläuterungen (Ø -0.27%) 0.2 percent Vorwürfe (Ø 0.16%) -0.7 percent Twitter (Ø -0.73%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) -0.9 percent Vermögen (Ø -0.90%) -2.4 percent US-Präsidenten (Ø -2.43%) -0.2 percent Deal (Ø -0.24%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.06%) -0.7 percent Gericht (Ø -0.72%) 0.5 percent Behauptungen (Ø 0.47%) -0.1 percent Daten (Ø -0.07%) -0.1 percent Vertrag (Ø -0.10%) -0.1 percent Vertrag (Ø -0.10%) -0.5 percent Position (Ø -0.49%) -0.8 percent Entscheidungen (Ø -0.79%) 2.1 percent Abfindungszahlung (Ø 2.12%) -0.6 percent Erklärung (Ø -0.56%) 3.7 percent Tweet (Ø 3.70%) -0.3 percent Erläuterungen (Ø -0.27%) 0.2 percent Vorwürfe (Ø 0.16%) -0.7 percent Twitter (Ø -0.73%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) -0.9 percent Vermögen (Ø -0.90%) -2.4 percent US-Präsidenten (Ø -2.43%) -0.2 percent Deal (Ø -0.24%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.06%) -0.7 percent Gericht (Ø -0.72%) 0.5 percent Behauptungen (Ø 0.47%) 2.9 percent Datenzugang (Ø 2.94%) -0.1 percent Vertrag (Ø -0.10%) -0.1 percent Anstieg (Ø -0.11%) 0.2 percent Erfahrung (Ø 0.25%) -0.9 percent Airbnb (Ø -0.89%) -0.8 percent Maßnahmen (Ø -0.85%) 2.0 percent Kameras (Ø 2.03%) -0.8 percent Räumen (Ø -0.84%) 0.3 percent Energiequelle (Ø 0.31%) 0.0 percent Gegenstand (Ø 0.01%) 0.3 percent Vorgehensweise (Ø 0.32%) 0.9 percent Methode (Ø 0.92%) 2.0 percent Kameras (Ø 2.03%) 2.5 percent Lautsprecher-Box (Ø 2.55%) 2.5 percent Verstecke (Ø 2.55%) 1.7 percent Versteck (Ø 1.67%) 2.5 percent WLAN-Netzwerk (Ø 2.55%) 1.9 percent Bilder (Ø 1.94%) 2.5 percent WLAN-Scanning-Apps (Ø 2.55%) -0.6 percent Netzwerk (Ø -0.61%) -0.2 percent Netzwerke (Ø -0.22%) -0.2 percent Netzwerke (Ø -0.22%) -0.6 percent Gebäude (Ø -0.64%) 0.1 percent Erfolg (Ø 0.15%) 2.5 percent Bombace (Ø 2.55%) 0.5 percent Thomas (Ø 0.50%)
∑ 0.37 %

-10.0 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -10.0%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%) -10.5 percent Meißen (Ø -10.51%) 0.1 percent Hersteller (Ø 0.15%) -0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.32%) -0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.32%) -6.5 percent Windparkentwickler (Ø -6.47%) -0.5 percent Position (Ø -0.49%) -10.5 percent Turbinenlieferanten (Ø -10.51%) 0.8 percent Bestellungen (Ø 0.77%) -10.5 percent Rahmenvertrag (Ø -10.51%) -0.6 percent Mitarbeiter (Ø -0.60%) 0.2 percent Wertschöpfungskette (Ø 0.24%) 0.2 percent Gigawatt (Ø 0.22%) -10.5 percent Projektpipeline (Ø -10.51%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%)
∑ -2.09 %

0.5 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.5%)
0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.51%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.52%) 0.0 percent Börsen (Ø 0.01%) -0.9 percent Börsenmakler (Ø -0.86%) -0.9 percent Analyse (Ø -0.93%) -1.4 percent Kolumnisten (Ø -1.44%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.30%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%)
∑ -0.23 %

0.2 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.2%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.1 percent KKR-Bündnis (Ø -0.07%) 1.0 percent Investors (Ø 1.01%) 0.5 percent Cellnex (Ø 0.49%) -0.8 percent Funktürmen (Ø -0.79%) 0.5 percent Cellnex (Ø 0.49%) 0.1 percent Übernahme (Ø 0.08%) -0.9 percent Konzern (Ø -0.87%) 0.2 percent Finanzinvestors (Ø 0.23%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.09%) 0.2 percent Telekom-Chef (Ø 0.23%) -0.3 percent Telekomkonzern (Ø -0.30%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) -0.4 percent Dynamik (Ø -0.42%) -0.4 percent Digitalisierung (Ø -0.38%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.16%) -0.1 percent KKR-Bündnis (Ø -0.07%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.1 percent KKR-Bündnis (Ø -0.07%) 1.0 percent Investors (Ø 1.01%) 0.5 percent Cellnex (Ø 0.49%) -0.8 percent Funktürmen (Ø -0.79%) 0.5 percent Cellnex (Ø 0.49%) 0.1 percent Übernahme (Ø 0.08%) -0.9 percent Konzern (Ø -0.87%) 0.2 percent Finanzinvestors (Ø 0.23%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.09%) 0.2 percent Telekom-Chef (Ø 0.23%) -0.3 percent Telekomkonzern (Ø -0.30%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) -0.4 percent Dynamik (Ø -0.42%) -0.4 percent Digitalisierung (Ø -0.38%) -0.2 percent Nachfrage (Ø -0.16%)
∑ -0.08 %

0.9 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 0.9%)
-2.0 percent Hoffnung (Ø -2.04%) 0.5 percent Instanz (Ø 0.51%) 1.1 percent Gesamtmarkt (Ø 1.08%) 0.9 percent Dax-Verlierern (Ø 0.88%) 0.9 percent Berufungsanträge (Ø 0.88%) -1.5 percent Bundesgesetz (Ø -1.52%) -0.3 percent Krebsgefahren (Ø -0.29%) 1.6 percent Rechtsprechung (Ø 1.56%) -0.0 percent Verhandlung (Ø -0.02%) 0.3 percent Verwendung (Ø 0.33%) 0.1 percent Übernahme (Ø 0.08%) -1.1 percent Schadenersatzzahlungen (Ø -1.05%) -1.3 percent Berufungsverfahren (Ø -1.31%) -1.6 percent Rückstellungen (Ø -1.65%) -0.3 percent Mehrheit (Ø -0.30%) -0.5 percent Krebsrisiken (Ø -0.52%) -0.9 percent Fällen (Ø -0.94%) 0.2 percent Bayer (Ø 0.24%) 0.9 percent Glyphosat-Krebsrisiken (Ø 0.88%) -2.0 percent Hoffnung (Ø -2.04%) -0.5 percent Belastungen (Ø -0.54%) 0.1 percent Einfluss (Ø 0.13%) -1.6 percent Rückstellungen (Ø -1.65%) -0.3 percent Altlasten (Ø -0.28%) 0.2 percent US-Vergleich (Ø 0.19%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.8 percent Zinsen (Ø -0.78%)
∑ -0.33 %

-1.4 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -1.4%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.6 percent BASF (Ø -0.56%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.75%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 1.4 percent Klicke (Ø 1.35%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.77%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.6 percent BASF (Ø -0.56%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.6 percent BASF (Ø -0.56%)
∑ 0.01 %

0.2 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 0.2%)
-1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.1 percent Geschäfte (Ø -0.13%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.07%) -1.2 percent Fahrwasser (Ø -1.25%) -0.3 percent BMW-Manager (Ø -0.33%) 0.5 percent Ideen (Ø 0.54%) -0.8 percent Modells (Ø -0.79%) -1.0 percent Canoo (Ø -1.02%) -0.9 percent Lieferfahrzeuge (Ø -0.86%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.3 percent Apple (Ø 0.28%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%)
∑ -0.31 %

-2.7 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -2.7%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.6 percent Zuversicht (Ø -0.62%) 0.0 percent HalbjahrZalando-Aktie (Ø 0.00%) 0.5 percent Werbeslogan (Ø 0.50%) 0.5 percent Nullwachstum (Ø 0.50%) 1.7 percent Kennziffern (Ø 1.73%) 1.9 percent Schnäppchen (Ø 1.92%) -1.1 percent Prognose (Ø -1.12%) 0.4 percent Überraschungspotenzial (Ø 0.40%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -0.6 percent Zuversicht (Ø -0.62%) 0.0 percent HalbjahrZalando-Aktie (Ø 0.00%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -0.6 percent Zuversicht (Ø -0.62%) 0.0 percent HalbjahrZalando-Aktie (Ø 0.00%)
∑ 0.07 %

0.1 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 0.1%)
0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.1 percent DAX (Ø -0.08%) -1.1 percent Performance (Ø -1.07%) -0.8 percent Branche (Ø -0.78%) 1.3 percent Wertverlusten (Ø 1.33%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.36%) 0.5 percent Investmentchancen (Ø 0.45%) -0.0 percent Unternehmens (Ø -0.04%) -2.2 percent Kaufempfehlung (Ø -2.25%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%)
∑ -0.12 %

3.4 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 3.4%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.25%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.3 percent Geleakte (Ø -0.32%) -0.3 percent Uber-Kommunikation (Ø -0.32%) -0.3 percent EinblickeNASDAQ (Ø -0.32%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) -1.4 percent Uber-Manager (Ø -1.43%) -0.7 percent Wirtschaftsministers (Ø -0.72%) 0.0 percent Strategie (Ø 0.02%) -0.9 percent Ablehnung (Ø -0.89%) -0.3 percent Unternehmenschefs (Ø -0.32%) -0.5 percent Arbeitsplätze (Ø -0.51%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.3 percent Geleakte (Ø -0.32%) -0.3 percent Uber-Kommunikation (Ø -0.32%) -0.3 percent EinblickeNASDAQ (Ø -0.32%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.3 percent Geleakte (Ø -0.32%) -0.3 percent Uber-Kommunikation (Ø -0.32%) -0.3 percent EinblickeNASDAQ (Ø -0.32%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%)
∑ -0.18 %

-1.3 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -1.3%)
-1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -2.1 percent Kapitän (Ø -2.15%) -0.4 percent Staatshilfen (Ø -0.44%) -1.4 percent Überwiegende (Ø -1.38%) -1.1 percent Tourismuskonzern (Ø -1.12%) 0.4 percent Treiber (Ø 0.39%) -0.1 percent Impulse (Ø -0.12%) 1.1 percent Krisenmanagement (Ø 1.09%) 1.4 percent Überleben (Ø 1.41%) -1.8 percent Krise (Ø -1.78%) -1.1 percent Finanzvorstand (Ø -1.09%) 0.1 percent Aufgabe (Ø 0.05%) 0.2 percent Turbulenzen (Ø 0.16%) -0.1 percent Flughäfen (Ø -0.07%) -1.1 percent Baumert (Ø -1.12%) -1.6 percent Personaldecke (Ø -1.61%) -0.3 percent Mehrheit (Ø -0.30%) -2.2 percent TUIfly-Maschinen (Ø -2.20%) -1.1 percent Reserveflieger (Ø -1.12%) -1.1 percent Pandemiejahren (Ø -1.12%) -1.8 percent Händen (Ø -1.82%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -2.1 percent Kapitän (Ø -2.15%) -0.4 percent Staatshilfen (Ø -0.44%) -1.4 percent Überwiegende (Ø -1.38%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -2.1 percent Kapitän (Ø -2.15%) -0.4 percent Staatshilfen (Ø -0.44%) -1.4 percent Überwiegende (Ø -1.38%)
∑ -0.80 %

-1.3 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -1.3%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.5 percent Phase (Ø -0.49%) -1.1 percent Mitteln (Ø -1.06%) 0.2 percent Förderung (Ø 0.18%) -0.2 percent Signale (Ø -0.23%) 0.3 percent Technik (Ø 0.35%) -1.3 percent Förderantrag (Ø -1.33%) -1.3 percent Versuchsanlage (Ø -1.33%) -1.8 percent Hüttenwerk (Ø -1.83%) 1.0 percent Hochofen (Ø 0.96%) -0.8 percent Anspruch (Ø -0.75%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.31%) -1.3 percent Kokskohle (Ø -1.33%) -0.0 percent Ausbaustufe (Ø -0.01%) -1.3 percent Stahlerzeugung (Ø -1.33%) -0.2 percent Strom (Ø -0.19%) 0.2 percent Quellen (Ø 0.22%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) -1.3 percent Erlös- (Ø -1.33%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%)
∑ -0.57 %

0.4 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 0.4%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.21%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.26%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%) -0.1 percent State (Ø -0.08%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%)
∑ -0.32 %

-0.3 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -0.3%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -1.1 percent Partnerschaft (Ø -1.12%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.55%) 0.0 percent Innovationen (Ø 0.02%) -0.3 percent Topologie (Ø -0.29%) -0.6 percent Siemens (Ø -0.55%) 0.5 percent Energieressourcen (Ø 0.48%) -0.5 percent Energien (Ø -0.46%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%)
∑ -0.37 %

-2.8 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / -2.8%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%) -1.9 percent Munitionsaufträge (Ø -1.93%) -1.1 percent Brennstoffzellenhersteller (Ø -1.15%) -2.8 percent Lagerelektronik (Ø -2.76%) 0.3 percent Design (Ø 0.30%) -0.3 percent Rheinmetall (Ø -0.30%) -2.8 percent Mustern (Ø -2.78%) -2.8 percent Serienvolumina (Ø -2.76%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -1.9 percent Munitionsaufträge (Ø -1.93%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -1.9 percent Munitionsaufträge (Ø -1.93%)
∑ -0.94 %

-0.9 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -0.9%)
0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) 0.3 percent BioNTech (Ø 0.26%) -0.7 percent Optionen (Ø -0.71%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) 0.3 percent BioNTech (Ø 0.26%) -0.7 percent Optionen (Ø -0.71%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) 0.3 percent BioNTech (Ø 0.26%) -0.7 percent Optionen (Ø -0.71%)
∑ -0.16 %

-0.6 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -0.6%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) 0.3 percent TechnologieSeit (Ø 0.29%) -3.1 percent Schieflage (Ø -3.07%) 1.5 percent Hedgefonds (Ø 1.46%) 0.3 percent Kundendaten (Ø 0.29%) 0.2 percent Krypto-User (Ø 0.18%) 0.3 percent Besitzern (Ø 0.29%) -0.3 percent Vermögenswerte (Ø -0.28%) -0.3 percent Letztlich (Ø -0.34%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) 0.3 percent Wohingegen (Ø 0.29%) 1.1 percent Anlagemöglichkeit (Ø 1.05%) 0.4 percent Korrekturen (Ø 0.37%) -1.1 percent Größe (Ø -1.13%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.36%) -0.3 percent Vermögenswerte (Ø -0.28%) -0.1 percent Interesse (Ø -0.12%) -0.3 percent Vermögenswerte (Ø -0.28%) -0.9 percent Sicherheit (Ø -0.88%) -1.3 percent Rahmen (Ø -1.33%) -0.2 percent Charakter (Ø -0.19%) -1.1 percent Innovation (Ø -1.11%) -0.8 percent Branche (Ø -0.78%) 0.7 percent Verbindung (Ø 0.72%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.07%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%)
∑ -0.21 %

0.1 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 0.1%)
1.6 percent Fähigkeiten (Ø 1.58%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.16%) -0.5 percent Netflix-Manager (Ø -0.45%) 0.3 percent Idee (Ø 0.32%) 0.5 percent Werbung (Ø 0.48%) -1.1 percent Streaming-Konkurrenten (Ø -1.12%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.07%)
∑ -0.10 %

-0.5 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -0.5%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 1.6 percent Fähigkeiten (Ø 1.58%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.16%) -0.5 percent Netflix-Manager (Ø -0.45%) 0.3 percent Idee (Ø 0.32%) 0.5 percent Werbung (Ø 0.48%) -1.1 percent Streaming-Konkurrenten (Ø -1.12%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%)
∑ -0.04 %

-0.8 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -0.8%)
1.2 percent Sammlerstücke (Ø 1.17%) 1.3 percent Rollout (Ø 1.29%) 1.2 percent Sammlerstücke (Ø 1.17%) 0.4 percent Funktion (Ø 0.40%) 1.3 percent Tab (Ø 1.29%) 1.3 percent NFT-Unterstützung (Ø 1.29%) 1.3 percent Tester (Ø 1.29%) 0.4 percent Funktion (Ø 0.40%) 1.3 percent Bilds (Ø 1.29%) -0.4 percent Unterschied (Ø -0.40%) 0.5 percent Sammlerstück (Ø 0.51%) 1.3 percent Krypto-Wallet (Ø 1.29%) 0.8 percent Öffentlichkeit (Ø 0.77%) 1.3 percent Sammlerstücken (Ø 1.29%) -0.5 percent Kunst (Ø -0.50%) -0.8 percent Räumen (Ø -0.84%) 1.3 percent TechCrunch (Ø 1.29%) 1.3 percent Freigabemöglichkeit (Ø 1.29%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%)
∑ 0.58 %

-0.2 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -0.2%)
-0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -0.5 percent Merck (Ø -0.49%) -0.2 percent Mikrobiologie (Ø -0.23%) -0.1 percent Biologie (Ø -0.12%) -0.5 percent Planeten (Ø -0.45%) -1.1 percent Umwandlung (Ø -1.09%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.03%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.5 percent Merck (Ø -0.49%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%) -0.5 percent Merck (Ø -0.49%)
∑ -0.43 %

-3.0 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -3.0%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.0 percent Prozess (Ø -0.03%) -1.1 percent Manipulation (Ø -1.10%) -0.8 percent Schadenersatz (Ø -0.78%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.49%) 0.1 percent Bundesamt (Ø 0.07%) -1.0 percent Haftungsrecht (Ø -1.00%) -1.0 percent Rebmann (Ø -1.00%) -0.7 percent Termin (Ø -0.66%) 0.1 percent Instanzen (Ø 0.05%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.0 percent Prozess (Ø -0.03%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.21%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.0 percent Prozess (Ø -0.03%)
∑ -0.41 %

0.2 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 0.2%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.24%) -0.1 percent LieferkettenproblemeDiese (Ø -0.09%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.20%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.24%) -0.1 percent LieferkettenproblemeDiese (Ø -0.09%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.20%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.07%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.24%) -0.1 percent LieferkettenproblemeDiese (Ø -0.09%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.20%)
∑ -0.07 %

-0.6 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -0.6%)
-0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.5 percent Commerzbank (Ø 0.51%) 0.3 percent Filialschließungen (Ø 0.33%) -2.1 percent Gewinnsteuer (Ø -2.06%) -0.1 percent Großbanken (Ø -0.10%) -1.1 percent Bankaktien (Ø -1.12%) -1.0 percent BNP (Ø -1.01%) -3.0 percent UniCredit (Ø -2.97%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.5 percent Commerzbank (Ø 0.51%) 0.3 percent Filialschließungen (Ø 0.33%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) 0.5 percent Commerzbank (Ø 0.51%) 0.3 percent Filialschließungen (Ø 0.33%)
∑ -0.39 %

0.6 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 0.6%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) 0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.82%) -0.6 percent Länder (Ø -0.61%) -0.0 percent Werken (Ø -0.03%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -0.6 percent Autofabrik (Ø -0.58%) -0.1 percent Autos (Ø -0.07%) 2.2 percent Großinvestor (Ø 2.22%) -0.5 percent Corona-Lockdowns (Ø -0.45%) -0.0 percent Branchenprimus (Ø -0.03%) 1.0 percent Jahresverlauf (Ø 1.02%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%) 0.2 percent Saison (Ø 0.20%)
∑ 0.05 %

-2.8 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / -2.8%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.2 percent CEO (Ø -0.16%) 2.6 percent Monatswert (Ø 2.58%) 0.1 percent Flugzeuge (Ø 0.06%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.25%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent CEO (Ø -0.16%)
∑ 0.20 %

-1.7 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -1.7%)
-0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -0.1 percent Geschäfte (Ø -0.13%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.07%) -1.2 percent Fahrwasser (Ø -1.25%) -0.3 percent BMW-Manager (Ø -0.33%) 0.5 percent Ideen (Ø 0.54%) -0.8 percent Modells (Ø -0.79%) -1.0 percent Canoo (Ø -1.02%) -0.9 percent Lieferfahrzeuge (Ø -0.86%)
∑ -0.44 %

1.6 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 1.6%)
-0.6 percent Problem (Ø -0.55%) 1.6 percent Schrott (Ø 1.55%) 0.7 percent Geschwindigkeit (Ø 0.66%) -0.6 percent Schäden (Ø -0.59%) -0.1 percent Herausforderung (Ø -0.14%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.25%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.24%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.24%) 2.2 percent Flugzeugauslieferungen (Ø 2.24%) -0.2 percent CEO (Ø -0.16%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) 0.2 percent Airbus (Ø 0.24%) 2.2 percent Flugzeugauslieferungen (Ø 2.24%) -0.2 percent CEO (Ø -0.16%)
∑ 0.37 %

-1.0 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / -1.0%)
-1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.2 percent Signale (Ø -0.23%) 1.0 percent Zoom (Ø 0.97%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Signale (Ø -0.23%) 1.0 percent Zoom (Ø 0.97%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.2 percent Signale (Ø -0.23%) 1.0 percent Zoom (Ø 0.97%)
∑ -0.12 %

-1.2 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / -1.2%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%)
∑ -0.63 %

0.1 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 0.1%)
-1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.5 percent Varta (Ø 0.53%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.08%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.5 percent Varta (Ø 0.53%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.08%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.08%)
∑ -0.23 %

-1.3 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -1.3%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.2 percent United (Ø -0.25%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%)
∑ -0.16 %

2.1 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / 2.1%)
-1.4 percent Lösung (Ø -1.36%) -1.0 percent Liebesheirat (Ø -0.98%) -1.0 percent Liquiditätskrise (Ø -0.98%) -1.4 percent Gaslieferungen (Ø -1.36%) -1.0 percent Tochter (Ø -1.04%) -2.1 percent Energieversorger (Ø -2.10%) -2.1 percent Energieversorger (Ø -2.10%) -2.1 percent Bundeswirtschaftsministerium (Ø -2.06%) -0.7 percent Informationen (Ø -0.65%) 0.4 percent Zeitrahmen (Ø 0.36%) -1.0 percent Liebesheirat (Ø -0.98%) -1.0 percent Liquiditätskrise (Ø -0.98%) -1.4 percent Gaslieferungen (Ø -1.36%)
∑ -1.20 %

1.2 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / 1.2%)
-1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%)
∑ -0.41 %

-0.6 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -0.6%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) 0.1 percent Internetaktien (Ø 0.12%) 0.1 percent Internetaktien (Ø 0.12%) 0.1 percent Internetaktien (Ø 0.12%)
∑ 0.05 %

-1.0 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -1.0%)
-0.6 percent Jahresstart (Ø -0.63%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.63%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.63%)
∑ -0.63 %

-1.0 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -1.0%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.22%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.22%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.22%)
∑ -0.31 %

0.4 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 0.4%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.3 percent Siltronic (Ø -0.28%) -0.3 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.29%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.3 percent Siltronic (Ø -0.28%) -0.3 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.29%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.3 percent Siltronic (Ø -0.28%) -0.3 percent Schuldscheindarlehen (Ø -0.29%)
∑ -0.10 %

1.0 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / 1.0%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.4 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.44%) -0.4 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.44%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.4 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.44%)
∑ -0.35 %

-0.9 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -0.9%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.07%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.07%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.1 percent Halbjahr (Ø 0.07%)
∑ -0.07 %

0.3 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 0.3%)
-0.2 percent RWE (Ø -0.18%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent RWE (Ø -0.18%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.2 percent RWE (Ø -0.18%)
∑ -0.14 %

-0.8 percent RTL (ISIN: LU0061462528 / -0.8%)
-0.8 percent Programmformate (Ø -0.81%) -0.8 percent Bohlen (Ø -0.81%) 0.2 percent Stimmung (Ø 0.24%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -0.8 percent Musikexpertise (Ø -0.81%) -0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.32%) -2.1 percent Fernsehen (Ø -2.13%) -0.8 percent Musikprojekte (Ø -0.81%) -0.8 percent Jury-Urteilen (Ø -0.81%) -0.8 percent Modern-Talking-Sänger (Ø -0.81%) -0.2 percent Wahl (Ø -0.23%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -0.8 percent Programmformate (Ø -0.81%) -0.8 percent Bohlen (Ø -0.81%) 0.2 percent Stimmung (Ø 0.24%) -0.9 percent Publikum (Ø -0.86%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -0.8 percent Musikexpertise (Ø -0.81%) -0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.32%) -2.1 percent Fernsehen (Ø -2.13%) -0.8 percent Musikprojekte (Ø -0.81%) -0.8 percent Jury-Urteilen (Ø -0.81%) -0.8 percent Modern-Talking-Sänger (Ø -0.81%) -0.2 percent Wahl (Ø -0.23%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -1.1 percent Staffeln (Ø -1.06%) -0.8 percent Programmformate (Ø -0.81%) -0.8 percent Bohlen (Ø -0.81%) 0.2 percent Stimmung (Ø 0.24%) -0.9 percent Publikum (Ø -0.86%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -0.8 percent Musikexpertise (Ø -0.81%) -0.3 percent Zusammenarbeit (Ø -0.32%) -2.1 percent Fernsehen (Ø -2.13%) -0.8 percent Musikprojekte (Ø -0.81%) -0.8 percent Jury-Urteilen (Ø -0.81%) -0.8 percent Modern-Talking-Sänger (Ø -0.81%) -0.2 percent Wahl (Ø -0.23%) -0.8 percent Staffel (Ø -0.80%) -1.1 percent Staffeln (Ø -1.06%)
∑ -0.77 %

0.5 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / 0.5%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -1.0 percent Analysen (Ø -1.01%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.07%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -1.0 percent Analysen (Ø -1.01%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -1.0 percent Analysen (Ø -1.01%)
∑ -0.30 %

-1.5 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -1.5%)
-1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.07%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) 0.1 percent PSS (Ø 0.05%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%) 0.1 percent PSS (Ø 0.05%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.1 percent PSS (Ø 0.05%)
∑ -0.37 %

-0.2 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -0.2%)
-1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.6 percent Plattform-Modell (Ø 0.55%) 0.3 percent Höhen (Ø 0.32%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) 0.6 percent Plattform-Modell (Ø 0.55%) 0.3 percent Höhen (Ø 0.32%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.6 percent Plattform-Modell (Ø 0.55%) 0.3 percent Höhen (Ø 0.32%)
∑ -0.04 %

0.4 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.4%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%)
∑ -0.13 %

-2.5 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -2.5%)
-1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%)
∑ -0.37 %

0.1 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 0.1%)
-0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%)
∑ -0.21 %

-1.4 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -1.4%)
-1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) -0.4 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.42%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Finanzergebnisse (Ø -0.20%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.4 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.42%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.4 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø -0.42%)
∑ -0.40 %

1.0 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / 1.0%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.0 percent Kapazitäten (Ø 0.04%) -0.4 percent Investoren (Ø -0.39%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) -0.5 percent Arbeitsplätze (Ø -0.51%) -1.6 percent Staat (Ø -1.57%) -0.2 percent Werk (Ø -0.24%) 0.2 percent Kapazität (Ø 0.16%) -0.2 percent Beitrag (Ø -0.16%) -0.5 percent Halbleiterproduktion (Ø -0.46%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%)
∑ -0.31 %

0.4 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / 0.4%)
0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.8 percent Naturkatastrophen (Ø -0.81%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.8 percent Naturkatastrophen (Ø -0.81%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.8 percent Naturkatastrophen (Ø -0.81%)
∑ -0.42 %

-1.8 percent FREENET (ISIN: DE000A0Z2ZZ5 / -1.8%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%)
∑ -0.15 %

0.4 percent DRAEGERWERK (ISIN: DE0005550636 / 0.4%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) 0.4 percent BelastungsfaktorenDrägerwerk-Aktie (Ø 0.41%) 0.0 percent Drägerwerk (Ø 0.00%) 0.4 percent BelastungsfaktorenDrägerwerk-Aktie (Ø 0.41%) 0.0 percent Drägerwerk (Ø 0.00%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) 0.4 percent BelastungsfaktorenDrägerwerk-Aktie (Ø 0.41%) 0.0 percent Drägerwerk (Ø 0.00%)
∑ 0.23 %

-3.0 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -3.0%)
-0.8 percent SaisonNetflix (Ø -0.80%) 0.2 percent Konkurrenz (Ø 0.20%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.8 percent SaisonNetflix (Ø -0.80%) 0.2 percent Konkurrenz (Ø 0.20%) -0.1 percent Tagesverlauf (Ø -0.07%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.8 percent SaisonNetflix (Ø -0.80%) 0.2 percent Konkurrenz (Ø 0.20%)
∑ -0.25 %

2.5 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 2.5%)
0.3 percent BioNTech (Ø 0.26%) 2.5 percent ProjektenBioNTech- (Ø 2.51%) -0.1 percent Begeisterung (Ø -0.15%) -0.5 percent Biotech-Firma (Ø -0.47%) 0.3 percent Potenzial (Ø 0.28%) 1.1 percent Geschäftsbericht (Ø 1.08%) -0.1 percent Forschung (Ø -0.13%) 0.3 percent Phasen (Ø 0.30%) -0.3 percent Arzneimittelbehörde (Ø -0.34%) -0.4 percent Wirkstoffen (Ø -0.38%) -0.3 percent Tumoren (Ø -0.35%) -0.8 percent Branche (Ø -0.78%) 0.5 percent Pharmakonzern (Ø 0.50%) -0.4 percent Geld (Ø -0.42%) 2.2 percent Musik (Ø 2.16%) 0.2 percent Konkurrenz (Ø 0.20%) -0.8 percent Wettbewerb (Ø -0.77%) -0.5 percent Phase (Ø -0.49%) -0.2 percent Booster-Kampagne (Ø -0.18%) -0.8 percent Impfung (Ø -0.79%) 0.1 percent Impfstoff (Ø 0.13%) 1.6 percent Impfstoffe (Ø 1.55%) 0.3 percent BioNTech (Ø 0.26%) -0.4 percent Impfungen (Ø -0.43%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.06%) -0.9 percent Beteiligungsgesellschaften (Ø -0.86%) 0.1 percent Branchenkenner (Ø 0.10%) -0.2 percent Verkaufsvotum (Ø -0.18%) -2.9 percent Votum (Ø -2.92%) 2.7 percent Kurszielen (Ø 2.72%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.06%) -0.0 percent Preis (Ø -0.04%) -1.5 percent Menge (Ø -1.46%) 1.2 percent Produktpipeline (Ø 1.25%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.3 percent BioNTech (Ø 0.26%) 2.5 percent ProjektenBioNTech- (Ø 2.51%)
∑ 0.06 %

-2.3 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / -2.3%)
0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) 0.0 percent Auftaktquartal (Ø 0.02%) -1.3 percent Tagestief (Ø -1.34%) 0.0 percent Auftaktquartal (Ø 0.02%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.0 percent Auftaktquartal (Ø 0.02%)
∑ -0.23 %

-1.1 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -1.1%)
-0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.3 percent Analystenschätzungen (Ø -0.28%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.20%) -1.1 percent Schneider (Ø -1.13%) 2.9 percent Unterbewertung (Ø 2.94%) 0.5 percent Versicherungs- (Ø 0.49%) 0.4 percent Versicherungsschutz (Ø 0.38%) -0.5 percent Kapitalgeber (Ø -0.53%) -0.0 percent Expansion (Ø -0.01%) -0.9 percent Gewinnbeteiligung (Ø -0.86%) 0.3 percent Dividendenwachstum (Ø 0.34%) 0.2 percent Bewertung (Ø 0.17%) -1.1 percent Schnäppchenkurs (Ø -1.13%) 0.6 percent Geschichte (Ø 0.55%) -0.6 percent Dividendenzahler (Ø -0.64%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.22%) -0.2 percent Kriterien (Ø -0.21%) -0.5 percent Aspekte (Ø -0.53%) -0.6 percent Kursverläufe (Ø -0.57%) -0.2 percent Volatilität (Ø -0.17%) -1.1 percent Energieverteilung (Ø -1.13%) -1.1 percent Automation (Ø -1.13%) 0.0 percent Zuwächse (Ø 0.02%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.36%) 1.6 percent Marktanteilsgewinne (Ø 1.57%) -0.3 percent Geschäftsmodell (Ø -0.33%) -8.4 percent Wachstumstrends (Ø -8.41%) -0.8 percent Herausforderungen (Ø -0.78%) -2.1 percent Spannungen (Ø -2.09%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.22%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.34%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent DAX-Liga (Ø -0.20%)
∑ -0.44 %

-0.5 percent AIRBNB (ISIN: US0090661010 / -0.5%)
-0.5 percent Wohnraum (Ø -0.47%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.5 percent Wohnraum (Ø -0.47%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.5 percent Wohnraum (Ø -0.47%)
∑ -0.30 %

-0.1 percent SUEDZUCKER (ISIN: DE0007297004 / -0.1%)
-0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) 1.0 percent Konzernergebnis (Ø 0.98%) 0.6 percent Bericht (Ø 0.57%) -0.1 percent Zuckerkonzern (Ø -0.07%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) 0.2 percent Vorstandschef (Ø 0.21%) 0.2 percent Preise (Ø 0.19%) 3.4 percent Kundenkontrakte (Ø 3.44%) -0.2 percent Bedeutung (Ø -0.24%) -1.4 percent Rohstoffe (Ø -1.45%) 2.8 percent Ethanol (Ø 2.75%) -0.4 percent Verkaufspreise (Ø -0.37%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%) -0.0 percent Ergebnis (Ø -0.01%)
∑ 0.43 %

-1.1 percent PEPSICO (ISIN: US7134481081 / -1.1%)
-0.8 percent Wachstumsziel (Ø -0.75%) -0.5 percent Abschreibungen (Ø -0.45%) 1.1 percent Angriffs (Ø 1.07%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) 0.1 percent Erwartungen (Ø 0.14%) -0.2 percent Basis (Ø -0.18%) -3.0 percent Währungskursen (Ø -2.97%) -0.8 percent Kaltgetränk (Ø -0.77%)
∑ -0.49 %

3.3 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / 3.3%)
0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%) -1.5 percent Abgaben (Ø -1.49%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) 0.0 percent Kursniveaus (Ø 0.04%)
∑ -0.41 %

-0.6 percent IBM (ISIN: US4592001014 / -0.6%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.43%) -0.5 percent Tech-Beben (Ø -0.50%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.4 percent Dividenden (Ø -0.43%) -0.5 percent Tech-Beben (Ø -0.50%)
∑ -0.35 %

-1.4 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / -1.4%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.11%)
∑ 0.09 %

-0.4 percent FREEPORT MCMORAN (ISIN: US35671D8570 / -0.4%)
0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.75%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 1.4 percent Klicke (Ø 1.35%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.07%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.77%)
∑ 0.60 %

1.2 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 1.2%)
1.2 percent Involvenz (Ø 1.19%) -0.4 percent Investoren (Ø -0.39%) 0.2 percent Wallets (Ø 0.20%) 1.0 percent Wertverluste (Ø 0.96%) 1.1 percent ETH (Ø 1.14%) 1.1 percent ETH (Ø 1.14%) 0.1 percent Plätzen (Ø 0.06%) 0.1 percent Insolvenzen (Ø 0.08%) 0.1 percent Plätzen (Ø 0.06%) 1.2 percent Raritäten (Ø 1.19%) 1.2 percent Erhaltungszustand (Ø 1.19%) 1.2 percent SachenAusgediente (Ø 1.19%) 1.2 percent Haushalten (Ø 1.25%) -1.3 percent Gegenstände (Ø -1.32%) 1.2 percent Kinderspielzeug (Ø 1.19%) 1.2 percent Dame (Ø 1.19%) 0.7 percent Zustand (Ø 0.66%) -1.1 percent Dollar (Ø -1.06%) 1.1 percent Game (Ø 1.14%) 1.1 percent Game (Ø 1.14%) 1.1 percent Videospielen (Ø 1.08%) 1.2 percent Schätze (Ø 1.19%) 1.2 percent Sammlerobjekten (Ø 1.19%) 0.3 percent Recherche (Ø 0.26%) 1.2 percent HochkaräterBei (Ø 1.19%) 1.2 percent Raritäten (Ø 1.19%) -1.3 percent Rahmen (Ø -1.33%) 1.2 percent Juwelier (Ø 1.19%) 1.1 percent Seltenheit (Ø 1.07%) 1.2 percent Hardcover-Ausgabe (Ø 1.19%) 1.3 percent Exemplare (Ø 1.33%) 1.2 percent Pokemon-Karten (Ø 1.19%) 1.2 percent Grafikdesigner (Ø 1.19%) 1.2 percent Comicbands (Ø 1.19%) 2.2 percent Helden (Ø 2.21%)
∑ 0.79 %

-3.9 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / -3.9%)
-0.1 percent CHF (Ø -0.15%) -0.1 percent CHF (Ø -0.15%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.75%) 0.3 percent Investmentbanken (Ø 0.30%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.42%)
∑ -0.20 %

-1.3 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / -1.3%)
0.1 percent Crash (Ø 0.09%) 0.1 percent Coca-Cola-Aktie (Ø 0.12%) 0.1 percent Crash (Ø 0.09%) 0.1 percent Coca-Cola-Aktie (Ø 0.12%)
∑ 0.10 %

3.1 percent AMD (ISIN: US0079031078 / 3.1%)
-0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) -0.2 percent Kursniveau (Ø -0.22%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.25%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.15%) -0.2 percent Kurs (Ø -0.21%)
∑ 0.09 %

0.2 percent WALMART (ISIN: US9311421039 / 0.2%)
-0.1 percent Geschäfte (Ø -0.13%) 0.1 percent Fahrzeuge (Ø 0.07%) -1.2 percent Fahrwasser (Ø -1.25%) -0.3 percent BMW-Manager (Ø -0.33%) 0.5 percent Ideen (Ø 0.54%) -0.8 percent Modells (Ø -0.79%) -1.0 percent Canoo (Ø -1.02%) -0.9 percent Lieferfahrzeuge (Ø -0.86%)
∑ -0.47 %

1.5 percent WACKER CHEMIE (ISIN: DE000WCH8881 / 1.5%)
1.3 percent Steigerung (Ø 1.29%)

-0.7 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -0.7%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

2.2 percent VALERO ENERGY (ISIN: US91913Y1001 / 2.2%)
2.2 percent Valero (Ø 2.17%) -0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)
∑ 1.07 %

-0.9 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / -0.9%)
0.2 percent Co-Leiter (Ø 0.22%) 0.0 percent Funktionen (Ø 0.04%) 0.1 percent Kundschaft (Ø 0.05%) 0.1 percent Kundschaft (Ø 0.05%) -0.1 percent Plattformen (Ø -0.07%) -0.2 percent CEO (Ø -0.16%)
∑ 0.02 %

0.5 percent TOTALENERGIES (ISIN: FR0000120271 / 0.5%)
0.3 percent Nachricht (Ø 0.33%) -0.5 percent Zeitplan (Ø -0.49%) -0.4 percent Fernleitungsnetz (Ø -0.39%) -3.1 percent Energiekonzern (Ø -3.10%) 0.1 percent Eckpunktepapier (Ø 0.05%) -0.4 percent Investoren (Ø -0.39%) -1.1 percent Finanzierung (Ø -1.13%) -0.1 percent Standort (Ø -0.10%) -0.5 percent Phase (Ø -0.49%) 1.1 percent Vorarbeiten (Ø 1.09%) -2.2 percent Energielieferungen (Ø -2.17%)
∑ -0.62 %

-4.0 percent STANLEY BLACKDECKER (ISIN: US8545021011 / -4.0%)

0.5 percent SHELL (ISIN: GB00BP6MXD84 / 0.5%)

-1.4 percent SANTANDER (ISIN: ES0113900J37 / -1.4%)

0.0 percent SAMSUNG (ISIN: KR7005930003 / 0.0%)

-0.2 percent SAF-HOLLAND (ISIN: DE000SAFH001 / -0.2%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.21%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.26%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%)
∑ -0.24 %

-1.2 percent REPSOL (ISIN: ES0173516115 / -1.2%)

0.3 percent PROCTER GAMBLE (ISIN: US7427181091 / 0.3%)
-0.1 percent Dividende (Ø -0.08%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.22%) -0.6 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.55%)
∑ -0.28 %

-0.9 percent ORKLA AS (ISIN: NO0003733800 / -0.9%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%) 0.3 percent NOK (Ø 0.28%)
∑ 0.10 %

1.2 percent OMV (ISIN: AT0000743059 / 1.2%)
1.3 percent Steigerung (Ø 1.29%)

-0.8 percent NORTHROP GRUMMAN (ISIN: US6668071029 / -0.8%)
-0.4 percent Verringerung (Ø -0.37%)

-0.0 percent INTEL (ISIN: US4581401001 / -0.0%)

0.9 percent HONEYWELL (ISIN: US4385161066 / 0.9%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%)

0.9 percent EXXONMOBIL (ISIN: US30231G1022 / 0.9%)
-1.7 percent ESG-Fonds (Ø -1.73%) 2.5 percent Rebecca (Ø 2.54%) 0.8 percent Intelligenz (Ø 0.78%) -0.6 percent Fehler (Ø -0.64%) -0.4 percent Investoren (Ø -0.39%) -1.1 percent Engagement (Ø -1.07%) 1.7 percent Parameter (Ø 1.69%) 2.5 percent Nachhaltigkeitsfonds (Ø 2.54%) -1.1 percent Elektroautohersteller (Ø -1.12%) -1.1 percent Musk (Ø -1.06%) 2.5 percent Kriegern (Ø 2.54%) 1.1 percent Gerechtigkeit (Ø 1.09%) 1.4 percent Tonfall (Ø 1.44%) 0.1 percent Impact (Ø 0.11%) -0.8 percent Auswirkungen (Ø -0.79%) 2.5 percent Investmentinstitute (Ø 2.54%) -1.0 percent Einzelfall (Ø -0.97%) 1.4 percent Beweis (Ø 1.43%) -0.3 percent Verständnis (Ø -0.31%) 2.5 percent Rahmenwerke (Ø 2.54%) 2.5 percent Kontroveresen (Ø 2.54%) -1.0 percent Meinungen (Ø -0.99%) -0.1 percent Investieren (Ø -0.11%) 0.2 percent Bestandteile (Ø 0.17%) 0.5 percent Kontrollen (Ø 0.52%) -0.3 percent Verantwortung (Ø -0.30%) -0.8 percent Unternehmensführung (Ø -0.83%) -1.6 percent Gewichtung (Ø -1.61%) -0.8 percent Unternehmensführung (Ø -0.83%) 1.5 percent Kommission (Ø 1.50%)
∑ 0.37 %

0.7 percent EDISON INTERNATIONAL (ISIN: US2810201077 / 0.7%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

-0.1 percent EDF (ISIN: FR0010242511 / -0.1%)
-0.7 percent Finanzaufsicht (Ø -0.71%) -0.5 percent Antrag (Ø -0.52%) -0.1 percent Staats (Ø -0.15%) 0.1 percent Anteile (Ø 0.15%) -1.6 percent Kostensteigerungen (Ø -1.62%) -2.1 percent Atomkraftwerken (Ø -2.10%)
∑ -0.83 %

-0.6 percent DNB BANK ASA REGISTERED (ISIN: NO0010161896 / -0.6%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%)

-3.2 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / -3.2%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.21%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.26%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.28%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%) -0.5 percent Morgan (Ø -0.53%)
∑ -0.29 %

0.4 percent BRUNSWICK (ISIN: US1170431092 / 0.4%)

1.2 percent BANK OF AMERICA (ISIN: US0605051046 / 1.2%)
0.3 percent TechnologieSeit (Ø 0.29%) -3.1 percent Schieflage (Ø -3.07%) 1.5 percent Hedgefonds (Ø 1.46%) 0.3 percent Kundendaten (Ø 0.29%) 0.2 percent Krypto-User (Ø 0.18%) 0.3 percent Besitzern (Ø 0.29%) -0.3 percent Vermögenswerte (Ø -0.28%) -0.3 percent Letztlich (Ø -0.34%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.67%) 0.3 percent Wohingegen (Ø 0.29%) 1.1 percent Anlagemöglichkeit (Ø 1.05%) 0.4 percent Korrekturen (Ø 0.37%) -1.1 percent Größe (Ø -1.13%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.36%) -0.3 percent Vermögenswerte (Ø -0.28%) -0.1 percent Interesse (Ø -0.12%) -0.3 percent Vermögenswerte (Ø -0.28%) -0.9 percent Sicherheit (Ø -0.88%) -1.3 percent Rahmen (Ø -1.33%) -0.2 percent Charakter (Ø -0.19%) -1.1 percent Innovation (Ø -1.11%) -0.8 percent Branche (Ø -0.78%) 0.7 percent Verbindung (Ø 0.72%)
∑ -0.26 %

1.1 percent ARCELORMITTAL (ISIN: LU1598757687 / 1.1%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

-0.6 percent ALTRIA (ISIN: US02209S1033 / -0.6%)
-0.1 percent Finanzkonferenz (Ø -0.08%)

-3.0 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -3.0%)
1.6 percent Fähigkeiten (Ø 1.58%) -0.2 percent Geschäft (Ø -0.16%) -0.5 percent Netflix-Manager (Ø -0.45%) 0.3 percent Idee (Ø 0.32%) 0.5 percent Werbung (Ø 0.48%) -1.1 percent Streaming-Konkurrenten (Ø -1.12%)
∑ 0.11 %

0.9 percent ADVANTEST (ISIN: JP3122400009 / 0.9%)
-0.0 percent Fiskaljahr (Ø -0.02%)

0.1 percent AB INBEV (ISIN: BE0974293251 / 0.1%)

generated 23:36:23 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE