NEWS2STOCKS

2022-07-22

-29.0 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / -29.0%)
-0.8 percent Aktienmarkt (Ø -0.83%) -1.7 percent Aufschlägen (Ø -1.72%) 0.3 percent Muttergesellschaft (Ø 0.32%) -1.5 percent Abschlag (Ø -1.51%) -15.8 percent Eventualitäten (Ø -15.80%) -13.4 percent Kundenwachstum (Ø -13.38%) -0.6 percent Delivery (Ø -0.60%) -3.8 percent Margenziel (Ø -3.84%) -1.1 percent Gewinns (Ø -1.13%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) -4.9 percent Eintrübung (Ø -4.87%) -6.4 percent Aktienreaktion (Ø -6.43%) -4.3 percent Rettungspaket (Ø -4.33%) -8.2 percent KfW-Kreditlinie (Ø -8.16%) -7.6 percent Rekordtief (Ø -7.56%) -6.7 percent Hilfen (Ø -6.68%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -3.3 percent Energieversorgung (Ø -3.33%) -19.1 percent Großaktionärs (Ø -19.10%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.25%) -1.7 percent Staat (Ø -1.70%) -29.0 percent Pflichtwandel-Instrument (Ø -29.04%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.25%) -0.3 percent Bank (Ø -0.34%) -0.4 percent Bedeutung (Ø -0.43%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.21%) -9.7 percent Entlastungen (Ø -9.67%) -29.0 percent Wohngeldreform (Ø -29.04%) -16.4 percent Mechanismus (Ø -16.39%) -29.0 percent Gaskürzungen (Ø -29.04%) -1.1 percent Gewinne (Ø -1.11%) -21.6 percent Maßnahmenpaket (Ø -21.65%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -14.1 percent Gebäuden (Ø -14.10%) -29.0 percent Heizungscheck (Ø -29.04%) -1.1 percent Unterstützung (Ø -1.15%) -6.2 percent Energiemarkt (Ø -6.16%) -3.9 percent Steuerzahler (Ø -3.93%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -9.7 percent Entlastungen (Ø -9.67%) -29.0 percent Wohngeldreform (Ø -29.04%) -1.8 percent Situation (Ø -1.81%) -1.0 percent Belastungen (Ø -1.04%) -4.3 percent Rettungspaket (Ø -4.33%) -13.6 percent Stützungsmaßnahmen (Ø -13.63%) 0.4 percent Förderbank (Ø 0.36%) -6.7 percent Hilfen (Ø -6.68%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -0.4 percent Bedeutung (Ø -0.43%) -1.8 percent Gas (Ø -1.79%) -0.7 percent Beschaffungskosten (Ø -0.65%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.77%) -21.6 percent Maßnahmenpaket (Ø -21.65%) -14.1 percent Gebäuden (Ø -14.10%) -29.0 percent Heizungscheck (Ø -29.04%) -9.7 percent Entlastungen (Ø -9.67%) -29.0 percent Wohngeldreform (Ø -29.04%) -1.6 percent Haushalte (Ø -1.58%) -6.7 percent Hilfen (Ø -6.68%) -7.3 percent Aktion (Ø -7.32%) -4.6 percent Scholz (Ø -4.61%) -11.1 percent Gasverbrauch (Ø -11.13%) -16.7 percent Kreditrahmen (Ø -16.66%) 0.3 percent Personen (Ø 0.29%) 0.0 percent Details (Ø 0.01%) -2.3 percent Uniper (Ø -2.34%) -29.0 percent Monopolisten (Ø -29.04%) -1.7 percent Staat (Ø -1.70%) -29.0 percent AnteilverwässerungKräftige (Ø -29.04%) -29.0 percent Anteilverwässerung (Ø -29.04%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -6.7 percent Hilfen (Ø -6.68%) -2.7 percent Börse (Ø -2.71%) -3.2 percent Staates (Ø -3.16%) -29.0 percent Pflichtwandel-Instrument (Ø -29.04%) -1.0 percent Belastungen (Ø -1.04%) -16.4 percent Mechanismus (Ø -16.39%) -29.0 percent Gaskürzungen (Ø -29.04%) -2.5 percent Lieferanten (Ø -2.47%) -0.5 percent Unternehmens (Ø -0.47%) -3.4 percent Auseinandersetzung (Ø -3.40%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.25%) 0.2 percent Preisen (Ø 0.24%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.19%) -3.4 percent Auseinandersetzung (Ø -3.40%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.25%) -3.1 percent Gewalt (Ø -3.11%) -1.0 percent Belastungen (Ø -1.04%) -16.4 percent Mechanismus (Ø -16.39%) -29.0 percent Gaskürzungen (Ø -29.04%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -0.5 percent Unternehmens (Ø -0.47%) -2.2 percent Gerichten (Ø -2.19%) -15.7 percent Umlagesystem (Ø -15.69%) -2.5 percent Lieferanten (Ø -2.47%) -0.9 percent Geschäftsmodell (Ø -0.90%) -29.0 percent Kunden-Lieferanten-Beziehung (Ø -29.04%) -0.9 percent Aktionär (Ø -0.90%) -13.6 percent Stützungsmaßnahmen (Ø -13.63%) 0.4 percent Förderbank (Ø 0.36%) -29.0 percent Kostenballasts (Ø -29.04%) -0.1 percent Dividende (Ø -0.13%) -3.6 percent Boni (Ø -3.65%) -4.2 percent Gefallen (Ø -4.18%) -0.3 percent Basis (Ø -0.31%) 0.1 percent Technologien (Ø 0.05%) -11.1 percent Stadtwerke (Ø -11.06%) -13.9 percent Gasimporteur (Ø -13.91%) -29.0 percent Energiesystem (Ø -29.04%) -29.0 percent Anteilverwässerung (Ø -29.04%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -6.7 percent Hilfen (Ø -6.68%) -2.7 percent Börse (Ø -2.71%) -3.2 percent Staates (Ø -3.16%) -29.0 percent Pflichtwandel-Instrument (Ø -29.04%) -4.3 percent Rettungspaket (Ø -4.33%) -8.2 percent KfW-Kreditlinie (Ø -8.16%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.19%) 1.1 percent Gaslieferungen (Ø 1.10%) 0.2 percent Preisen (Ø 0.24%) -7.6 percent Rekordtief (Ø -7.56%) -29.0 percent Anteilverwässerung (Ø -29.04%) -2.7 percent Börse (Ø -2.71%) -6.7 percent Hilfen (Ø -6.68%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -3.3 percent Energieversorgung (Ø -3.33%) -19.1 percent Großaktionärs (Ø -19.10%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.25%) -1.7 percent Staat (Ø -1.70%) -29.0 percent Pflichtwandel-Instrument (Ø -29.04%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.25%) -0.3 percent Bank (Ø -0.34%) 2.0 percent Kreditlinie (Ø 2.03%) -0.1 percent Dividende (Ø -0.13%) -3.6 percent Boni (Ø -3.65%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.21%) -0.4 percent Bedeutung (Ø -0.43%) -9.7 percent Entlastungen (Ø -9.67%) -29.0 percent Wohngeldreform (Ø -29.04%) -16.4 percent Mechanismus (Ø -16.39%) -29.0 percent Gaskürzungen (Ø -29.04%) -1.1 percent Gewinne (Ø -1.11%) -0.5 percent Unternehmens (Ø -0.47%) -2.2 percent Gerichten (Ø -2.19%) -2.5 percent Lieferanten (Ø -2.47%) -0.9 percent Geschäftsmodell (Ø -0.90%) -29.0 percent Kunden-Lieferanten-Beziehung (Ø -29.04%) -0.9 percent Aktionär (Ø -0.90%) -21.6 percent Maßnahmenpaket (Ø -21.65%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.21%) -14.1 percent Gebäuden (Ø -14.10%) -29.0 percent Heizungscheck (Ø -29.04%) -1.1 percent Unterstützung (Ø -1.15%) -6.2 percent Energiemarkt (Ø -6.16%) -3.9 percent Steuerzahler (Ø -3.93%)
∑ -8.40 %

4.4 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / 4.4%)
7.9 percent Spekulanten (Ø 7.90%) -0.2 percent Erholung (Ø -0.23%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -0.6 percent Trost (Ø -0.62%) -0.5 percent Sektor (Ø -0.48%) 2.9 percent Analystenschätzung (Ø 2.93%) 0.9 percent Umsatzprognose (Ø 0.93%) -0.6 percent Delivery (Ø -0.60%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) 0.2 percent Abschluss (Ø 0.25%) -0.2 percent Geschäftsentwicklung (Ø -0.18%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -1.2 percent Lieferplattform (Ø -1.17%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) 0.6 percent Gruppe (Ø 0.60%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) 4.4 percent Übergangs (Ø 4.39%) -0.4 percent Ziele (Ø -0.44%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -0.3 percent Dynamik (Ø -0.34%) 0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.85%) 1.2 percent IAS (Ø 1.21%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -0.1 percent Regionen (Ø -0.08%) 4.1 percent Erlebnis (Ø 4.13%) 1.5 percent Auswahl (Ø 1.50%) -0.7 percent Branche (Ø -0.71%) 2.7 percent Einführung (Ø 2.67%) -0.1 percent Anwendung (Ø -0.05%) 4.4 percent EBITDAs (Ø 4.39%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -1.2 percent Lieferplattform (Ø -1.17%) 0.1 percent Märkten (Ø 0.09%) 4.4 percent Gemeinkosten (Ø 4.39%) -0.2 percent Geschäftsentwicklung (Ø -0.18%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) 5.1 percent Glovo (Ø 5.09%) 0.4 percent Leistungsindikatoren (Ø 0.39%) 5.1 percent Glovo (Ø 5.09%) 5.1 percent Glovo (Ø 5.09%) 7.7 percent Wandelschuldverschreibungen (Ø 7.65%) 4.4 percent Kapitalbetrag (Ø 4.39%) 4.4 percent Wandelanleihen (Ø 4.39%) -1.2 percent Lieferplattform (Ø -1.17%) -1.9 percent Logistik (Ø -1.85%) 0.6 percent Generation (Ø 0.57%) -0.1 percent Geschäftslage (Ø -0.14%) -1.8 percent Terminologie (Ø -1.84%) -0.0 percent Sachverhalte (Ø -0.04%) 1.2 percent Fakten (Ø 1.25%) 0.3 percent Meinungen (Ø 0.35%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.32%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) 0.1 percent Leistungen (Ø 0.07%) -1.3 percent Indikatoren (Ø -1.28%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.64%) -0.8 percent Umstände (Ø -0.78%) -0.2 percent Verantwortung (Ø -0.24%) 0.7 percent Segmenten (Ø 0.72%) 0.3 percent Lagerhäuser (Ø 0.31%) 0.0 percent Standorten (Ø 0.02%) -0.5 percent Aktivitäten (Ø -0.54%) 5.1 percent Glovo (Ø 5.09%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) 0.6 percent Gruppe (Ø 0.60%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -0.6 percent Delivery (Ø -0.60%) 4.4 percent Wandelschuldverschreibung (Ø 4.39%) 4.4 percent Kapitalbetrag (Ø 4.39%) 4.4 percent Wandelanleihen (Ø 4.39%) -0.6 percent Delivery (Ø -0.60%) 0.2 percent Prognosen (Ø 0.17%) -0.2 percent Erholung (Ø -0.23%) 0.3 percent Profitabilität (Ø 0.33%) 0.3 percent Quartalsergebnisse (Ø 0.30%) -2.2 percent Markterwartungen (Ø -2.25%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) 4.4 percent Wandelschuldverschreibung (Ø 4.39%) 4.4 percent Kapitalbetrag (Ø 4.39%) 4.4 percent Wandelanleihen (Ø 4.39%) -0.6 percent Delivery (Ø -0.60%) 0.1 percent Kontakt (Ø 0.15%) 4.4 percent Wandelanleihen (Ø 4.39%) 0.3 percent Quartalsergebnisse (Ø 0.30%) -2.2 percent Markterwartungen (Ø -2.25%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) -0.3 percent Zukauf (Ø -0.33%) 0.2 percent Marge (Ø 0.19%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.37%) -0.0 percent Preis (Ø -0.01%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.12%) -0.3 percent Null (Ø -0.31%) -0.4 percent Geld (Ø -0.41%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -0.4 percent Ziele (Ø -0.44%) -0.3 percent Dynamik (Ø -0.34%) 0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.85%) 0.6 percent Stück (Ø 0.55%) -0.3 percent Zukauf (Ø -0.33%) -4.4 percent Fehlbetrag (Ø -4.43%) -1.1 percent Talfahrt (Ø -1.09%) -0.3 percent Minuten (Ø -0.32%) -0.3 percent Null (Ø -0.31%) 4.4 percent Wandelanleihen (Ø 4.39%) 5.1 percent Glovo (Ø 5.09%) -0.8 percent Gesamtwert (Ø -0.82%) 4.4 percent Wandelanleihen (Ø 4.39%) 0.2 percent Marge (Ø 0.19%) 4.4 percent Essensliefergeschäftes (Ø 4.39%) -0.1 percent Regionen (Ø -0.08%) -0.4 percent Geld (Ø -0.41%) -0.5 percent Sektor (Ø -0.48%) 0.6 percent Budget (Ø 0.58%)
∑ 0.82 %

-0.5 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -0.5%)
-0.5 percent Online-Werbemarkt (Ø -0.54%) -0.9 percent Dollar (Ø -0.86%) -0.1 percent Konjunktur (Ø -0.06%) -0.7 percent US-Handel (Ø -0.65%) 0.5 percent Telefonkonferenz (Ø 0.49%) -0.9 percent Quartalsverlust (Ø -0.94%) -0.9 percent Tesla-Chef (Ø -0.94%) -0.4 percent Werbemarkt (Ø -0.43%) -0.2 percent Kaufangebot (Ø -0.18%) -0.2 percent Nutzerkonten (Ø -0.22%) -0.7 percent Anzahl (Ø -0.65%) 0.3 percent Bitcoin-Bestand (Ø 0.29%) -0.4 percent Schlagzeilen (Ø -0.42%) 0.4 percent Coinbase (Ø 0.44%) -0.8 percent Platz (Ø -0.83%) 0.4 percent Ranking (Ø 0.36%) 0.3 percent AAA-Bewertung (Ø 0.29%) 0.3 percent Bitcoin-Reserven (Ø 0.29%) -1.5 percent Positionierung (Ø -1.53%) 0.3 percent MarktführerBefeuerte (Ø 0.29%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.1 percent US-Dollar (Ø 0.10%) 2.5 percent Personalabbau (Ø 2.45%) 0.3 percent Insolvenz (Ø 0.29%) -0.6 percent Bärenmarkt (Ø -0.61%) 0.3 percent Blogbeitrag (Ø 0.29%) -0.5 percent Phase (Ø -0.51%) -0.0 percent Nutzerbasis (Ø -0.02%) 0.3 percent Branchenführer (Ø 0.29%) 0.6 percent Geschäftszahlen (Ø 0.55%) 0.5 percent Telefonkonferenz (Ø 0.49%) -0.1 percent Deal (Ø -0.15%) 0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.01%) 1.6 percent Übernahmeversuch (Ø 1.60%) -0.5 percent Online-Werbemarkt (Ø -0.54%) -0.9 percent Dollar (Ø -0.86%) -0.1 percent Konjunktur (Ø -0.06%) -0.7 percent US-Handel (Ø -0.65%) 0.5 percent Telefonkonferenz (Ø 0.49%) 1.6 percent Übernahmeversuch (Ø 1.60%)
∑ -0.03 %

-0.3 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -0.3%)
0.2 percent Erfolg (Ø 0.19%) -0.2 percent Energie (Ø -0.18%) -0.3 percent Elektrolimousine (Ø -0.32%) -0.5 percent Kompromiss (Ø -0.48%) -1.9 percent Auftragsfertiger (Ø -1.93%) -0.1 percent Werke (Ø -0.13%) -0.3 percent Speichersysteme (Ø -0.32%) -0.3 percent Service-Centern (Ø -0.32%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.12%) -0.9 percent Fällen (Ø -0.95%) -0.0 percent Daten (Ø -0.04%) 0.2 percent Probleme (Ø 0.17%) -0.3 percent Energienutzung (Ø -0.32%) 0.1 percent Anwendungen (Ø 0.07%) 1.9 percent Stromnetze (Ø 1.93%) -0.4 percent Investoren (Ø -0.36%) -0.9 percent Aktionär (Ø -0.90%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.1 percent Ford (Ø 0.11%) 0.1 percent Ford (Ø 0.11%) -0.9 percent Quartalsverlust (Ø -0.94%) -0.9 percent Tesla-Chef (Ø -0.94%) -0.4 percent Werbemarkt (Ø -0.43%) -0.2 percent Kaufangebot (Ø -0.18%) -0.2 percent Nutzerkonten (Ø -0.22%) -0.7 percent Anzahl (Ø -0.65%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) 0.1 percent Ford (Ø 0.11%)
∑ -0.25 %

3.9 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / 3.9%)
0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.49%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.49%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.82%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 1.4 percent Klicke (Ø 1.39%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.84%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.2 percent Marge (Ø 0.19%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.49%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.49%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.2 percent Marge (Ø 0.19%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) 0.2 percent Marge (Ø 0.19%)
∑ 0.32 %

0.4 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / 0.4%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 0.3 percent Tumor (Ø 0.31%) 0.1 percent Spieler (Ø 0.07%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.63%) 0.3 percent Watzke (Ø 0.29%) -1.0 percent Kräfte (Ø -0.96%) -0.1 percent Hehl (Ø -0.06%) 0.7 percent Öffentlichkeit (Ø 0.71%) 0.4 percent Edin (Ø 0.39%) 0.4 percent Verästelung (Ø 0.39%) -0.8 percent Startvoraussetzungen (Ø -0.76%) 1.7 percent Trainer (Ø 1.70%) 0.3 percent Sportdirektor (Ø 0.35%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%) 0.3 percent Sportdirektor (Ø 0.35%) 1.7 percent Trainer (Ø 1.70%) -1.1 percent Neuland (Ø -1.08%) 0.7 percent Qualität (Ø 0.70%) -2.4 percent Investitionsrisiko (Ø -2.43%) -0.0 percent Rede (Ø -0.04%) 0.3 percent Watzke (Ø 0.29%) 0.4 percent Borussia (Ø 0.42%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.3 percent Tumor (Ø 0.31%) 0.3 percent Tumor (Ø 0.31%) 0.1 percent Spieler (Ø 0.07%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%) -0.6 percent Investitionen (Ø -0.63%) 0.3 percent Watzke (Ø 0.29%) -1.0 percent Kräfte (Ø -0.96%) -0.1 percent Hehl (Ø -0.06%) 0.7 percent Öffentlichkeit (Ø 0.71%) 0.4 percent Edin (Ø 0.39%) 0.4 percent Verästelung (Ø 0.39%) -0.8 percent Startvoraussetzungen (Ø -0.76%) 1.7 percent Trainer (Ø 1.70%) 0.3 percent Sportdirektor (Ø 0.35%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%) 0.3 percent Sportdirektor (Ø 0.35%) 1.7 percent Trainer (Ø 1.70%) -1.1 percent Neuland (Ø -1.08%) 0.7 percent Qualität (Ø 0.70%) -2.4 percent Investitionsrisiko (Ø -2.43%) -0.0 percent Rede (Ø -0.04%) 0.3 percent Watzke (Ø 0.29%) 0.4 percent Borussia (Ø 0.42%) 0.4 percent Pflichtspiel (Ø 0.39%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%) 0.2 percent Erstligisten (Ø 0.16%) 0.4 percent Testspiel-Niederlage (Ø 0.39%)
∑ 0.11 %

-0.1 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / -0.1%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -0.7 percent Branche (Ø -0.71%) -0.4 percent Bedarf (Ø -0.42%) 0.8 percent Flugzeugen (Ø 0.82%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -4.8 percent Stufen (Ø -4.84%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%)
∑ -0.24 %

1.2 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / 1.2%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -6.2 percent TrendindikatorDie (Ø -6.22%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.24%) -0.8 percent Wachstumsraten (Ø -0.79%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) 0.1 percent Verschlechterung (Ø 0.05%) 0.4 percent Jahresverlauf (Ø 0.39%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.51%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 0.3 percent Branchenstudie (Ø 0.27%) 1.2 percent Essenslieferanten (Ø 1.23%) -0.7 percent Faktor (Ø -0.73%) 1.2 percent Speisen (Ø 1.23%)
∑ -0.31 %

-1.7 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -1.7%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.5 percent BASF (Ø -0.53%) -0.6 percent Einheit (Ø -0.59%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -1.8 percent Gasnotstand (Ø -1.75%) -1.8 percent Landesminister (Ø -1.75%) -0.6 percent Einheit (Ø -0.59%) -1.8 percent Produktplattformen (Ø -1.75%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.5 percent BASF (Ø -0.53%) -0.6 percent Einheit (Ø -0.59%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -1.8 percent Gasnotstand (Ø -1.75%) -1.8 percent Landesminister (Ø -1.75%) -0.5 percent BASF (Ø -0.53%) -0.6 percent Einheit (Ø -0.59%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -1.8 percent Gasnotstand (Ø -1.75%) -1.8 percent Landesminister (Ø -1.75%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.22%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.30%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%)
∑ -0.71 %

-0.8 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -0.8%)
-1.1 percent Stärkesignal (Ø -1.09%) 0.2 percent Trading (Ø 0.25%) 0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.19%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.23%) 0.2 percent Sachkenntnis (Ø 0.19%) -0.2 percent Investment (Ø -0.24%) 0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.19%) 0.2 percent Nachträge (Ø 0.23%) 0.2 percent Emittenten (Ø 0.17%) -0.5 percent Investments (Ø -0.47%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.41%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -1.0 percent Gold (Ø -1.00%) -0.8 percent SmartphonesApple-Aktie (Ø -0.80%) -0.8 percent Datenbrille (Ø -0.76%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -1.0 percent Gold (Ø -1.00%) -0.8 percent SmartphonesApple-Aktie (Ø -0.80%) -0.8 percent Datenbrille (Ø -0.76%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -1.0 percent Gold (Ø -1.00%) -0.8 percent SmartphonesApple-Aktie (Ø -0.80%) -0.8 percent Datenbrille (Ø -0.76%)
∑ -0.16 %

1.2 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 1.2%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.9 percent Übergriffe (Ø 1.90%) 1.2 percent Geleakte (Ø 1.18%) 1.2 percent Uber-Kommunikation (Ø 1.18%) 2.0 percent Einblicke (Ø 2.01%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 1.9 percent Übergriffe (Ø 1.90%) 1.2 percent Geleakte (Ø 1.18%) 1.2 percent Uber-Kommunikation (Ø 1.18%) 2.0 percent Einblicke (Ø 2.01%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) 1.9 percent Übergriffe (Ø 1.90%) 1.2 percent Geleakte (Ø 1.18%) 1.2 percent Uber-Kommunikation (Ø 1.18%) 2.0 percent Einblicke (Ø 2.01%)
∑ 1.09 %

-3.0 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -3.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.2 percent Internetaktien (Ø -0.19%) -3.0 percent Internetpräsenz (Ø -2.98%) 0.2 percent Leiter (Ø 0.16%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.93%) -0.9 percent Transaktionen (Ø -0.86%) -0.5 percent Sekundärmarkt (Ø -0.49%) 0.5 percent Assets (Ø 0.54%) -1.1 percent Gewinne (Ø -1.11%) -0.5 percent Plattform (Ø -0.51%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.93%) -3.3 percent Devisen (Ø -3.31%) 1.0 percent NFTs (Ø 1.00%) -1.2 percent Richtlinien (Ø -1.25%) -3.0 percent UmfeldUnterdessen (Ø -2.98%) 0.5 percent Assets (Ø 0.54%) -0.2 percent Internetaktien (Ø -0.19%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.33%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.2 percent Internetaktien (Ø -0.19%)
∑ -0.68 %

-1.8 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -1.8%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%) 1.1 percent Softwareplattform (Ø 1.13%) -1.1 percent Metaversum (Ø -1.14%) 0.3 percent Technologieunternehmen (Ø 0.26%) -0.1 percent Energietechnikgeschäft (Ø -0.12%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.03%) -1.4 percent Minus (Ø -1.35%) -1.2 percent Gewinnwarnung (Ø -1.17%) -0.1 percent Ära (Ø -0.14%) 0.5 percent Erlöse (Ø 0.48%) -1.8 percent Dauerbaustelle (Ø -1.83%) 1.5 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.48%) -1.8 percent Firmenkunden (Ø -1.81%) -1.1 percent Metaversum (Ø -1.14%) 0.7 percent Kerngeschäft (Ø 0.67%) 0.7 percent Kerngeschäft (Ø 0.67%) -1.0 percent Margen (Ø -1.04%) -1.8 percent Gewinnlieferant (Ø -1.83%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%)
∑ -0.19 %

0.3 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 0.3%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.7 percent Braunkohle-Blöcken (Ø -0.65%) -0.2 percent Beitrag (Ø -0.17%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.87%) -0.1 percent Kraftwerksblöcke (Ø -0.14%) -0.1 percent Personalbedarf (Ø -0.15%) -0.8 percent Stellen (Ø -0.77%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%)
∑ -0.17 %

-0.3 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -0.3%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.22%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.30%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%) -0.3 percent Analysen (Ø -0.28%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.3 percent Analysen (Ø -0.28%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.3 percent Analysen (Ø -0.28%)
∑ -0.29 %

-1.8 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -1.8%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.24%)
∑ -0.42 %

-4.6 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -4.6%)
0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%) 1.6 percent Geschäfts- (Ø 1.55%) -1.2 percent Jahresviertel (Ø -1.19%) 1.4 percent Kumuliert (Ø 1.35%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -0.1 percent Kennzahl (Ø -0.10%) 0.2 percent Konkurrent (Ø 0.16%) 0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.85%) 0.1 percent Unternehmer (Ø 0.08%) 1.4 percent Anteilspakets (Ø 1.44%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.23%) 0.7 percent Öffentlichkeit (Ø 0.71%) 1.4 percent Batteriepatente (Ø 1.44%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%)
∑ 0.28 %

-1.3 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -1.3%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%)
∑ 0.05 %

-4.1 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -4.1%)
-0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.7 percent Corona-Impfung (Ø -0.66%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.33%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.7 percent Corona-Impfung (Ø -0.66%) 0.1 percent Corona-Entwicklung (Ø 0.12%) -0.1 percent Schutzmaßnahmen (Ø -0.10%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.87%) -0.3 percent Verhandlungen (Ø -0.32%) -0.9 percent Maßnahmen (Ø -0.87%) -0.5 percent Auffrischungsimpfung (Ø -0.48%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.16%) -0.1 percent Fallzahlen (Ø -0.06%) 1.2 percent Pandemien (Ø 1.24%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.7 percent Corona-Impfung (Ø -0.66%)
∑ -0.27 %

-1.6 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -1.6%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ -0.04 %

-7.4 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -7.4%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.8 percent Datenbrille (Ø -0.76%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.8 percent Datenbrille (Ø -0.76%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.8 percent Datenbrille (Ø -0.76%)
∑ -0.41 %

-2.0 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -2.0%)
-0.0 percent Ausschläge (Ø -0.01%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.3 percent Vorzeichen (Ø -0.29%) 0.4 percent Gasmangel (Ø 0.36%) 0.1 percent Ergebnissen (Ø 0.12%) -0.3 percent Gegenwind (Ø -0.28%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Merck (Ø -0.35%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.3 percent Vorzeichen (Ø -0.29%) 0.4 percent Gasmangel (Ø 0.36%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.3 percent Vorzeichen (Ø -0.29%) 0.4 percent Gasmangel (Ø 0.36%)
∑ -0.06 %

-0.8 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / -0.8%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -1.4 percent Gipfelabdeckung (Ø -1.35%) -1.8 percent Gas (Ø -1.79%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -1.4 percent Gipfelabdeckung (Ø -1.35%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -1.4 percent Gipfelabdeckung (Ø -1.35%)
∑ -0.63 %

-1.7 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -1.7%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%) -1.7 percent Schloss (Ø -1.71%) 0.3 percent Geräte (Ø 0.32%) -0.1 percent Modellen (Ø -0.11%) 0.0 percent Motor (Ø 0.03%) -3.3 percent Energieversorgung (Ø -3.33%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%)
∑ -0.07 %

-0.7 percent FRAPORT (ISIN: DE0005773303 / -0.7%)
0.1 percent Fluggäste (Ø 0.15%) -0.7 percent Schultag (Ø -0.74%) -0.3 percent Bundesländern (Ø -0.30%) 0.4 percent Airport (Ø 0.43%) -2.0 percent Höchstwert (Ø -2.02%) -1.5 percent Airports (Ø -1.51%) -0.7 percent Flugbewegungen (Ø -0.74%) -0.7 percent Flugbewegungen (Ø -0.74%) -1.0 percent Betrieb (Ø -1.01%) 0.6 percent Kunde (Ø 0.63%) 2.2 percent Kennung (Ø 2.23%) -0.7 percent Einbrüchen (Ø -0.74%) -2.2 percent Wachstums (Ø -2.18%) 0.1 percent Fluggäste (Ø 0.15%) -0.7 percent Schultag (Ø -0.74%) -0.3 percent Bundesländern (Ø -0.30%) 0.4 percent Airport (Ø 0.43%) -2.0 percent Höchstwert (Ø -2.02%) -1.5 percent Airports (Ø -1.51%) 0.4 percent Airport (Ø 0.43%) -0.7 percent Anreisen (Ø -0.74%)
∑ -0.52 %

-1.0 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -1.0%)
-0.5 percent Investments (Ø -0.47%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.5 percent Investments (Ø -0.47%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.5 percent Investments (Ø -0.47%) 0.2 percent Saison (Ø 0.23%)
∑ -0.11 %

-2.6 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / -2.6%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.2 percent Faktoren (Ø -0.20%) 1.3 percent Belastungsfaktor (Ø 1.29%) -1.5 percent Krise (Ø -1.46%) 0.6 percent Instrument (Ø 0.61%) -0.8 percent Anleihen (Ø -0.75%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.3 percent Muttergesellschaft (Ø 0.32%) -1.5 percent Abschlag (Ø -1.51%) -15.8 percent Eventualitäten (Ø -15.80%) -13.4 percent Kundenwachstum (Ø -13.38%) -0.6 percent Delivery (Ø -0.60%) -3.8 percent Margenziel (Ø -3.84%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) -4.9 percent Eintrübung (Ø -4.87%) -1.1 percent Gewinns (Ø -1.13%)
∑ -2.01 %

-3.3 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / -3.3%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -5.0 percent EZB-Aussagen (Ø -4.97%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.51%) -0.8 percent Einlagen- (Ø -0.75%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.86%) -1.1 percent Erwartung (Ø -1.15%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.73%) -0.8 percent Bankenindex (Ø -0.75%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -5.0 percent EZB-Aussagen (Ø -4.97%) -5.0 percent EZB-Aussagen (Ø -4.97%)
∑ -1.67 %

-2.1 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / -2.1%)
-0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -0.9 percent Covestro (Ø -0.86%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.82%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 1.4 percent Klicke (Ø 1.39%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.84%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -0.9 percent Covestro (Ø -0.86%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.54%) -0.9 percent Covestro (Ø -0.86%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%)
∑ -0.09 %

-6.6 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / -6.6%)
-0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -5.0 percent EZB-Aussagen (Ø -4.97%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.51%) -0.8 percent Einlagen- (Ø -0.75%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.86%) -1.1 percent Erwartung (Ø -1.15%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.73%) -0.8 percent Bankenindex (Ø -0.75%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -5.0 percent EZB-Aussagen (Ø -4.97%) -5.0 percent EZB-Aussagen (Ø -4.97%)
∑ -1.69 %

-17.0 percent CECONOMY (ISIN: DE0007257503 / -17.0%)
-0.9 percent Inflation (Ø -0.86%) -3.5 percent Gewinnrückgang (Ø -3.50%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.32%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) -1.1 percent Marktschätzungen (Ø -1.07%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.79%) -1.1 percent Unsicherheiten (Ø -1.07%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.86%) -2.5 percent Tempo (Ø -2.46%) -2.0 percent Teuerung (Ø -2.03%) 0.5 percent Rahmenbedingungen (Ø 0.52%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.61%) -0.2 percent Faktoren (Ø -0.20%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) 0.7 percent Steigerung (Ø 0.66%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) -3.2 percent Angriffskrieges (Ø -3.18%) -11.7 percent Energie-Versorgungsengpässe (Ø -11.65%) -0.1 percent Aussichten (Ø -0.05%) -3.7 percent Ware (Ø -3.66%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) -3.5 percent Gewinnrückgang (Ø -3.50%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.32%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.86%) -2.5 percent Tempo (Ø -2.46%) -2.0 percent Teuerung (Ø -2.03%) 0.5 percent Rahmenbedingungen (Ø 0.52%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.61%) -0.2 percent Faktoren (Ø -0.20%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) 0.7 percent Steigerung (Ø 0.66%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) -3.2 percent Angriffskrieges (Ø -3.18%) -11.7 percent Energie-Versorgungsengpässe (Ø -11.65%) -0.1 percent Aussichten (Ø -0.05%) -3.7 percent Ware (Ø -3.66%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.08%) -7.3 percent Schlusslicht (Ø -7.29%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) -0.7 percent Eckdaten (Ø -0.70%) -0.7 percent Eckdaten (Ø -0.70%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.08%) -7.3 percent Schlusslicht (Ø -7.29%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) -0.7 percent Eckdaten (Ø -0.70%)
∑ -1.75 %

-2.5 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / -2.5%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%)
∑ -0.11 %

1.3 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / 1.3%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) 1.3 percent Flugzeugbedarf (Ø 1.28%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.24%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.61%) 2.5 percent Sonst (Ø 2.53%) 1.3 percent Flugzeugbedarf (Ø 1.28%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) 1.3 percent Flugzeugbedarf (Ø 1.28%)
∑ 0.93 %

-5.4 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / -5.4%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -1.2 percent China (Ø -1.17%) -1.1 percent Nutzer (Ø -1.15%) -1.7 percent App-Plattform (Ø -1.66%) -0.0 percent Untersuchungen (Ø -0.01%) -0.7 percent Sicherheit (Ø -0.74%) -1.7 percent Softwareshops (Ø -1.66%) -1.2 percent Vermittler (Ø -1.18%) -1.1 percent Fahrten (Ø -1.05%) -0.5 percent Unternehmens (Ø -0.47%) -8.0 percent Tech- (Ø -7.95%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -1.2 percent China (Ø -1.17%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.7 percent Alibaba (Ø 0.65%) -1.2 percent China (Ø -1.17%)
∑ -0.97 %

0.1 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 0.1%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) 0.0 percent Auftrag (Ø 0.03%) -0.5 percent Treibstoffkosten (Ø -0.46%) -0.0 percent Treibstoff (Ø -0.00%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.37%) 0.1 percent Binnenmarkt (Ø 0.10%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) 0.0 percent Absatz (Ø 0.01%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.0 percent Auftrag (Ø 0.03%) 0.0 percent Auftrag (Ø 0.03%)
∑ -0.10 %

0.6 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / 0.6%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.7 percent Start-Up (Ø 0.68%) 0.2 percent Fußballverein (Ø 0.17%) -0.5 percent App (Ø -0.52%) 1.0 percent Nutzern (Ø 0.97%) 0.7 percent Start-Up (Ø 0.68%) -0.2 percent Aussage (Ø -0.22%) 0.8 percent Abo-Sektor (Ø 0.76%) 0.2 percent Vorteile (Ø 0.25%) 0.8 percent ÜbersichtWer (Ø 0.76%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.39%) -1.7 percent Fixkosten (Ø -1.73%) 0.7 percent Start-Up (Ø 0.68%) 0.8 percent Nutzers (Ø 0.76%) 0.8 percent Vorzug (Ø 0.76%) 0.3 percent Zahlungen (Ø 0.32%) 1.0 percent NFTs (Ø 1.00%) 0.8 percent Halter (Ø 0.76%) 0.4 percent Dienste (Ø 0.44%) 0.8 percent Vorzüge (Ø 0.76%) 1.0 percent Nutzern (Ø 0.97%) 0.8 percent Abonnementkosten (Ø 0.76%) 0.8 percent Digital-Debitkarte (Ø 0.76%) 0.8 percent NFT-Besitzer (Ø 0.76%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.19%) -1.6 percent Megatrend (Ø -1.62%) -0.5 percent Sekundärmarkt (Ø -0.49%) 0.8 percent Digitalabos (Ø 0.76%) -0.2 percent Kryptowährungen (Ø -0.25%) -0.5 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.50%) 0.1 percent Währungen (Ø 0.06%) 0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.85%) 0.3 percent Bereiche (Ø 0.33%) 0.3 percent DAX-Unternehmen (Ø 0.34%) 0.8 percent NFT-Fußballverein (Ø 0.76%) 0.5 percent Premier (Ø 0.54%) 1.2 percent NFT-Projekte (Ø 1.20%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.7 percent Start-Up (Ø 0.68%) 0.2 percent Fußballverein (Ø 0.17%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.7 percent Start-Up (Ø 0.68%) 0.2 percent Fußballverein (Ø 0.17%)
∑ 0.31 %

-1.5 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / -1.5%)
-0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.1 percent Signale (Ø -0.09%) 0.9 percent Zoom (Ø 0.89%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Signale (Ø -0.09%) 0.9 percent Zoom (Ø 0.89%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.1 percent Signale (Ø -0.09%) 0.9 percent Zoom (Ø 0.89%)
∑ 0.24 %

2.5 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / 2.5%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ -0.07 %

5.6 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 5.6%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%)
∑ 0.21 %

-1.1 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / -1.1%)
-0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%)
∑ -0.13 %

-0.2 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / -0.2%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.10%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.10%)
∑ -0.05 %

-1.0 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -1.0%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.33%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%)
∑ -0.49 %

1.4 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / 1.4%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%)
∑ 0.38 %

2.0 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / 2.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.2 percent Kapitän (Ø 0.16%) 0.3 percent Staatshilfen (Ø 0.28%) -0.4 percent Überwiegende (Ø -0.42%) 0.2 percent Kapitän (Ø 0.16%) 0.3 percent Staatshilfen (Ø 0.28%) -0.4 percent Überwiegende (Ø -0.42%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.2 percent Kapitän (Ø 0.16%) 0.3 percent Staatshilfen (Ø 0.28%) -0.4 percent Überwiegende (Ø -0.42%)
∑ 0.08 %

-1.4 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / -1.4%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 0.8 percent Aufsichtsrat (Ø 0.76%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) 0.8 percent Aufsichtsrat (Ø 0.76%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.41%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) 0.8 percent Aufsichtsrat (Ø 0.76%)
∑ 0.44 %

0.9 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / 0.9%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%)
∑ -0.09 %

-2.0 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -2.0%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.56%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.56%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.56%)
∑ -0.32 %

0.6 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / 0.6%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%)
∑ 0.04 %

-0.8 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -0.8%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent Siltronic (Ø 0.06%) 0.1 percent Schuldscheindarlehen (Ø 0.11%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.1 percent Siltronic (Ø 0.06%) 0.1 percent Schuldscheindarlehen (Ø 0.11%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent Siltronic (Ø 0.06%) 0.1 percent Schuldscheindarlehen (Ø 0.11%)
∑ 0.18 %

-1.1 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -1.1%)
-0.2 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.22%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.33%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.2 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.22%) -0.2 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.22%)
∑ -0.35 %

-0.6 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / -0.6%)
1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%) 0.7 percent Steigerung (Ø 0.66%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 1.0 percent Aktien-Crash (Ø 1.02%)
∑ 0.67 %

-3.1 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -3.1%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.5 percent PSS (Ø 0.46%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.5 percent PSS (Ø 0.46%) 0.5 percent PSS (Ø 0.46%)
∑ 0.20 %

-0.2 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -0.2%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%)
∑ 0.09 %

4.5 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / 4.5%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.41%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%)
∑ 0.48 %

-7.7 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / -7.7%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ -0.05 %

-1.5 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / -1.5%)
-0.6 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.61%) 0.2 percent Fußballverein (Ø 0.17%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.6 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.61%) 0.2 percent Fußballverein (Ø 0.17%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.6 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.61%) 0.2 percent Fußballverein (Ø 0.17%)
∑ -0.19 %

-0.3 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / -0.3%)
-0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%)
∑ -0.02 %

-1.4 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / -1.4%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) 1.3 percent Autowerte (Ø 1.26%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 1.3 percent Autowerte (Ø 1.26%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 1.3 percent Autowerte (Ø 1.26%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.43%)
∑ 0.34 %

-0.4 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / -0.4%)
-0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.07%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%)
∑ 0.23 %

1.8 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / 1.8%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.33%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 0.1 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø 0.05%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.1 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø 0.05%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø 0.05%)
∑ -0.05 %

-1.5 percent IBM (ISIN: US4592001014 / -1.5%)
-0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -0.4 percent Umsatzplus (Ø -0.37%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.02%) -0.4 percent Umsatzplus (Ø -0.37%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.4 percent Umsatzplus (Ø -0.37%)
∑ -0.16 %

-0.3 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -0.3%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.33%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent CEO (Ø -0.10%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent CEO (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -0.1 percent CEO (Ø -0.10%)
∑ -0.24 %

-0.3 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -0.3%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.11%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.11%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.10%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.11%)
∑ 0.02 %

-6.0 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -6.0%)
0.3 percent Stelle (Ø 0.31%) 0.7 percent Streit (Ø 0.68%) -6.0 percent Leistungsschutzrecht (Ø -6.03%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.19%) -1.6 percent Verträge (Ø -1.60%) -1.4 percent Lösung (Ø -1.38%) -0.2 percent Millionenbetrag (Ø -0.25%) -2.3 percent Mail (Ø -2.27%) -6.0 percent Pichai (Ø -6.03%) -6.0 percent Googler (Ø -6.03%) -1.2 percent Einstellungen (Ø -1.24%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.02%) -6.0 percent Wirtschaftsaussichten (Ø -6.03%) -0.9 percent Fällen (Ø -0.95%) 0.9 percent Priorität (Ø 0.95%) 0.1 percent Vorhaben (Ø 0.11%) 0.6 percent Produkten (Ø 0.61%) -6.0 percent Tech-Riese (Ø -6.03%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.79%)
∑ -1.90 %

-0.9 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -0.9%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.74%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.17%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.74%) -0.0 percent Analyse (Ø -0.00%) -0.3 percent Gefahr (Ø -0.28%) -0.0 percent Projekt (Ø -0.03%) -0.3 percent Energieautobahn (Ø -0.29%) -0.4 percent Energien (Ø -0.39%) -0.3 percent Infrastruktur-Investors (Ø -0.29%) -1.1 percent Versorger (Ø -1.15%) 0.2 percent Ausbaus (Ø 0.17%) -0.4 percent Energien (Ø -0.39%) -0.2 percent Beitrag (Ø -0.17%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.74%) -0.0 percent Analyse (Ø -0.00%) -0.3 percent Gefahr (Ø -0.28%)
∑ -0.33 %

-1.7 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -1.7%)
0.2 percent Vorstandschef (Ø 0.19%) -0.5 percent Volkswagen-Chef (Ø -0.51%) -0.5 percent Porsche-Chef (Ø -0.47%) 1.0 percent Börsengang (Ø 1.02%) -1.8 percent Situation (Ø -1.81%) -0.2 percent Pläne (Ø -0.19%) 0.0 percent Querelen (Ø 0.03%) 2.3 percent Wette (Ø 2.32%)
∑ 0.07 %

1.0 percent PEPSICO (ISIN: US7134481081 / 1.0%)
1.8 percent Fazit (Ø 1.77%) -0.1 percent Dividende (Ø -0.13%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -0.1 percent Betrag (Ø -0.11%) -2.5 percent Umsatzanstieg (Ø -2.49%) 0.6 percent Produktlinien (Ø 0.60%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.11%) -0.5 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.50%)
∑ -0.15 %

0.0 percent HYUNDAI (ISIN: KR7005380001 / 0.0%)
-0.9 percent Autoherstellern (Ø -0.95%) 0.0 percent Verkaufsmix (Ø 0.00%) 1.1 percent Wechselkurse (Ø 1.15%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.11%) 0.0 percent Autos (Ø 0.04%) 0.2 percent Linie (Ø 0.16%) 0.8 percent Problemen (Ø 0.80%) 0.0 percent Verkaufsvolumen (Ø 0.00%) -0.2 percent Ausbau (Ø -0.24%) 2.2 percent Hyundai (Ø 2.25%)
∑ 0.31 %

-0.1 percent DOW (ISIN: US2605571031 / -0.1%)
-0.8 percent Rohstoffpreise (Ø -0.76%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.08%) 0.9 percent Chemiekonzerne (Ø 0.94%) -0.1 percent Energie- (Ø -0.07%)
∑ 0.01 %

-2.4 percent DOMINOS PIZZA (ISIN: US25754A2015 / -2.4%)
-0.3 percent Pizza-Kette (Ø -0.30%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -0.3 percent Pizzafirma (Ø -0.30%) -0.3 percent Deutschland-Filiale (Ø -0.30%) -0.5 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.50%)
∑ -0.32 %

-4.0 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / -4.0%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.21%) -0.7 percent Corona-Impfung (Ø -0.66%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.7 percent Corona-Impfung (Ø -0.66%)
∑ -0.65 %

-0.3 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / -0.3%)
-0.3 percent Nahrungsmittel- (Ø -0.28%) 0.3 percent Branchenstudie (Ø 0.27%) -0.8 percent Aktienmarkt (Ø -0.83%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.25%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.28%) 0.2 percent AbsatzeinbruchWerte (Ø 0.17%)
∑ 0.05 %

2.1 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / 2.1%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.22%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.30%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%) 2.1 percent Flossbach (Ø 2.11%) 0.0 percent Auftaktquartal (Ø 0.03%)
∑ 0.06 %

-3.2 percent AT T (ISIN: US00206R1023 / -3.2%)
-0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%)

-7.0 percent VERIZON (ISIN: US92343V1044 / -7.0%)
-0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) -1.5 percent Abgesehen (Ø -1.47%) -0.3 percent Werbekampagnen (Ø -0.31%) -0.1 percent Festnetz-Verträge (Ø -0.11%)
∑ -0.49 %

-3.4 percent TRACTOR SUPPLY (ISIN: US8923561067 / -3.4%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)

0.6 percent TOTALENERGIES (ISIN: FR0000120271 / 0.6%)
0.7 percent Energiepreise (Ø 0.69%) -0.6 percent Ölkonzern (Ø -0.59%) -1.7 percent Senkung (Ø -1.70%) 1.9 percent Tankstellen (Ø 1.89%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.93%) -0.0 percent Schifffahrts- (Ø -0.04%) 0.2 percent Preisen (Ø 0.24%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.50%) -1.7 percent Senkung (Ø -1.70%)
∑ -0.29 %

0.3 percent TEXAS INSTRUMENTS (ISIN: US8825081040 / 0.3%)
-0.0 percent Quartalsdividende (Ø -0.04%) 0.6 percent Börsenkurs (Ø 0.56%) 0.4 percent Texas (Ø 0.40%) -0.5 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.50%)
∑ 0.11 %

-0.7 percent TELEKOM AUSTRIA (ISIN: AT0000720008 / -0.7%)
0.9 percent Internetadresse (Ø 0.95%)

2.0 percent STRATEC (ISIN: DE000STRA555 / 2.0%)
0.1 percent Finanzberichte (Ø 0.07%)

-9.7 percent SEAGATE TECHNOLOGY 1 (ISIN: IE00BKVD2N49 / -9.7%)

2.2 percent RYANAIR (ISIN: IE00BYTBXV33 / 2.2%)
-1.8 percent Situation (Ø -1.81%) -0.5 percent Visa (Ø -0.50%) 2.2 percent Portugiesen (Ø 2.19%) 2.2 percent Arbeitnehmerfreizügigkeit (Ø 2.19%) -0.0 percent Flughäfen (Ø -0.04%) 1.5 percent Airlines (Ø 1.48%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.93%) -0.6 percent Arbeitnehmer (Ø -0.64%) -1.4 percent Löhnen (Ø -1.39%) 2.2 percent Ryanair-Aktien (Ø 2.19%)
∑ 0.27 %

1.1 percent ROCHE 2 (ISIN: CH0012032113 / 1.1%)

0.4 percent RENAULT (ISIN: FR0000131906 / 0.4%)
0.0 percent Absatz (Ø 0.01%) -0.2 percent Autoherstellers (Ø -0.16%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.12%) 0.2 percent Verkaufszahlen (Ø 0.23%) -0.4 percent Konsequenz (Ø -0.39%) 0.2 percent Halbjahr (Ø 0.25%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.39%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.03%)
∑ -0.20 %

-0.0 percent NEWMONT MINING (ISIN: US6516391066 / -0.0%)
-0.0 percent Quartalsdividende (Ø -0.04%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -1.4 percent Goldproduzenten (Ø -1.42%) -0.1 percent Kursbasis (Ø -0.05%) -0.5 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.50%)
∑ -0.44 %

1.1 percent GOLDMAN SACHS (ISIN: US38141G1040 / 1.1%)
0.3 percent Bitcoin-Bestand (Ø 0.29%) -0.4 percent Schlagzeilen (Ø -0.42%) 0.4 percent Coinbase (Ø 0.44%) -0.8 percent Platz (Ø -0.83%) 0.4 percent Ranking (Ø 0.36%) 0.3 percent AAA-Bewertung (Ø 0.29%) 0.3 percent Bitcoin-Reserven (Ø 0.29%) -1.5 percent Positionierung (Ø -1.53%) 0.3 percent MarktführerBefeuerte (Ø 0.29%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.1 percent US-Dollar (Ø 0.10%) 2.5 percent Personalabbau (Ø 2.45%) 0.3 percent Insolvenz (Ø 0.29%) -0.6 percent Bärenmarkt (Ø -0.61%) 0.3 percent Blogbeitrag (Ø 0.29%) -0.5 percent Phase (Ø -0.51%) -0.0 percent Nutzerbasis (Ø -0.02%) 0.3 percent Branchenführer (Ø 0.29%)
∑ 0.07 %

-2.1 percent FREEPORT MCMORAN (ISIN: US35671D8570 / -2.1%)
-2.1 percent Freeport-McMoRan (Ø -2.06%)

1.2 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 1.2%)

1.8 percent DOVER (ISIN: US2600031080 / 1.8%)

-1.9 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / -1.9%)
1.3 percent Autowerte (Ø 1.26%)

0.7 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 0.7%)
0.7 percent Getränkekonzern (Ø 0.65%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.0 percent Dividendenanhebung (Ø 0.01%) -0.3 percent Basis (Ø -0.31%)
∑ 0.06 %

-0.7 percent CITIGROUP (ISIN: US1729674242 / -0.7%)
-0.3 percent Großbank (Ø -0.30%) -0.0 percent Quartalsdividende (Ø -0.04%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -0.5 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.50%)
∑ -0.26 %

generated 23:35:08 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE