NEWS2STOCKS

2022-07-25

1.8 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / 1.8%)
-1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%) -0.4 percent Geldhaus (Ø -0.41%) -0.8 percent Anleihen (Ø -0.75%) -1.4 percent Angriffskrieg (Ø -1.43%) 0.2 percent Einnahmen (Ø 0.17%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.74%) -2.2 percent Eigenkapital (Ø -2.17%) -0.8 percent Einschätzung (Ø -0.78%) 0.2 percent Vorstand (Ø 0.20%) 2.5 percent Chefs (Ø 2.47%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) 0.2 percent Co-Chef (Ø 0.23%) 0.1 percent Verschlechterung (Ø 0.15%) 0.4 percent Branchenprimus (Ø 0.42%) 1.9 percent Fusionen (Ø 1.87%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%) -0.4 percent Stärkesignal (Ø -0.38%) -1.1 percent Kursanstieg (Ø -1.10%) -0.2 percent Anlaufmarke (Ø -0.17%) 0.6 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.58%) 0.3 percent Trading (Ø 0.29%) 0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.23%) 0.3 percent Berichterstattung (Ø 0.26%) 0.2 percent Sachkenntnis (Ø 0.23%) -0.2 percent Investment (Ø -0.22%) 0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.23%) 0.3 percent Nachträge (Ø 0.26%) 0.2 percent Emittenten (Ø 0.21%) -0.5 percent Investments (Ø -0.45%) 2.5 percent Chefs (Ø 2.47%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) 0.2 percent Co-Chef (Ø 0.23%) 0.1 percent Verschlechterung (Ø 0.15%) 0.4 percent Branchenprimus (Ø 0.42%) 1.9 percent Fusionen (Ø 1.87%) 0.1 percent Analyse (Ø 0.09%) 1.4 percent Widerstand (Ø 1.36%) 0.6 percent Kursverlauf (Ø 0.57%) -0.3 percent Kursen (Ø -0.26%) -0.2 percent Anlaufmarke (Ø -0.17%) -1.1 percent Kursanstieg (Ø -1.10%) 0.6 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.58%) 0.3 percent Trading (Ø 0.29%) 0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.23%) 0.3 percent Berichterstattung (Ø 0.26%) 0.2 percent Sachkenntnis (Ø 0.23%) -0.2 percent Investment (Ø -0.22%) 0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.23%) 0.3 percent Nachträge (Ø 0.26%) 0.2 percent Emittenten (Ø 0.21%) -0.5 percent Investments (Ø -0.45%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%)
∑ -0.02 %

5.9 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / 5.9%)
0.1 percent Zuwachsraten (Ø 0.13%) -0.3 percent Kurssprung (Ø -0.29%) 3.4 percent IT-Geschäfte (Ø 3.42%) -0.9 percent Lieferengpässen (Ø -0.95%) -0.5 percent Hard- (Ø -0.53%) -0.9 percent Einrichtungen (Ø -0.93%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.12%) 5.9 percent Cashflow-Mitteln (Ø 5.86%) 0.1 percent Aufträgen (Ø 0.12%) 1.3 percent Umsatz- (Ø 1.26%) -0.0 percent Kriterien (Ø -0.04%) 0.7 percent Qualitätsaktien-Index (Ø 0.70%) 0.1 percent Marktstimmung (Ø 0.09%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.8 percent Cashflows (Ø -0.80%) 1.4 percent Gas- (Ø 1.45%) 2.4 percent Ausstiegs (Ø 2.36%) -1.9 percent Gas (Ø -1.89%) 1.6 percent Airbus-Passagierflugzeug (Ø 1.56%) 1.6 percent Flugkraftstoff (Ø 1.56%) 1.6 percent Kohlenwasserstoff (Ø 1.56%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.35%) -0.2 percent Wachstumspotenziale (Ø -0.18%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -0.0 percent Quartalszahlen (Ø -0.02%) 1.3 percent Zahlenwerk (Ø 1.29%) 2.1 percent Ersteinschätzung (Ø 2.12%) -0.5 percent Ergebniswachstum (Ø -0.50%) 0.2 percent Bechtle (Ø 0.23%) -0.5 percent Ergebniswachstum (Ø -0.50%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -0.9 percent Lieferengpässen (Ø -0.95%) 0.2 percent Bechtle (Ø 0.23%) -0.0 percent Quartalszahlen (Ø -0.02%) 1.3 percent Zahlenwerk (Ø 1.29%) 2.1 percent Ersteinschätzung (Ø 2.12%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.6 percent Auftaktquartal (Ø 0.59%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) 0.6 percent Auftaktquartal (Ø 0.59%) 0.6 percent Auftaktquartal (Ø 0.59%)
∑ 0.52 %

-1.0 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / -1.0%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.3 percent Nachricht (Ø 0.27%) -0.5 percent Phase (Ø -0.51%) -0.5 percent Töne (Ø -0.47%) 0.2 percent Aufgaben (Ø 0.24%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.14%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -0.5 percent Kooperation (Ø -0.51%) 0.1 percent Wertschätzung (Ø 0.10%) -0.3 percent Kollegen (Ø -0.30%) 0.1 percent Anlauf (Ø 0.14%) -0.6 percent Erhöhung (Ø -0.61%) 0.1 percent Brief (Ø 0.15%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.9 percent Vorbildrolle (Ø -0.87%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) -0.9 percent Personalien (Ø -0.87%) -0.8 percent Rückendeckung (Ø -0.79%) -0.4 percent Vertragsverlängerung (Ø -0.40%) -0.9 percent Klopfer (Ø -0.87%) -0.9 percent Sparvorschläge (Ø -0.87%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.78%) -0.3 percent Werke (Ø -0.26%) 0.1 percent Unmut (Ø 0.07%) -0.9 percent Versorgungskonzept (Ø -0.87%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.32%) -0.9 percent Programm- (Ø -0.87%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.23%) -0.3 percent Projekten (Ø -0.30%) -1.7 percent Ton (Ø -1.71%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.4 percent Video (Ø -0.36%) -0.6 percent BMW-Manager (Ø -0.60%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.13%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.7 percent Betriebssystem (Ø -0.73%) -0.5 percent Marken (Ø -0.46%) -0.9 percent Überdenken (Ø -0.87%) -0.8 percent Fang (Ø -0.78%) 0.3 percent Konstellation (Ø 0.34%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.02%) -2.0 percent Branchentrend (Ø -2.01%) -0.8 percent VW-Chefwechsel (Ø -0.78%) -1.1 percent Branchenindex (Ø -1.15%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.51%) 0.1 percent Aufgabe (Ø 0.06%) -0.8 percent VW-Tagesgeschäft (Ø -0.78%) -0.8 percent Führungsfunktion (Ø -0.78%) 0.9 percent Börsengang (Ø 0.93%) -0.6 percent Unternehmensstrategie (Ø -0.59%) -1.8 percent Situation (Ø -1.79%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -1.0 percent Blume (Ø -0.98%) -0.8 percent Überraschend (Ø -0.78%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%)
∑ -0.41 %

0.5 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 0.5%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.0 percent Höhe (Ø -0.02%) -0.4 percent Allzeithoch (Ø -0.39%) 1.3 percent Dauer (Ø 1.28%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.16%) -1.5 percent Staaten (Ø -1.46%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.09%) -0.1 percent Angebot (Ø -0.12%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.22%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.25%) 0.1 percent Wertentwicklung (Ø 0.15%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.18%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.14%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.18%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.05%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.63%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.02%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.21%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.18%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.18%) 0.1 percent US-Dollar (Ø 0.10%) 0.6 percent Börsenkurs (Ø 0.56%) -0.1 percent Betrag (Ø -0.10%) -0.8 percent Praxair (Ø -0.84%) -1.2 percent Hauptzentrale (Ø -1.25%) -1.2 percent Guildford (Ø -1.25%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%)
∑ -0.17 %

-0.9 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -0.9%)
0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.82%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 1.4 percent Klicke (Ø 1.37%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.83%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -1.0 percent Gold (Ø -0.99%) -0.8 percent SmartphonesApple-Aktie (Ø -0.85%) -1.0 percent Datenbrille (Ø -0.99%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -1.0 percent Gold (Ø -0.99%) -0.8 percent SmartphonesApple-Aktie (Ø -0.85%) -1.0 percent Datenbrille (Ø -0.99%) 0.3 percent Nachricht (Ø 0.27%) -0.5 percent Phase (Ø -0.51%) -0.5 percent Töne (Ø -0.47%) 0.2 percent Aufgaben (Ø 0.24%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.14%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -0.5 percent Kooperation (Ø -0.51%) 0.1 percent Wertschätzung (Ø 0.10%) -0.3 percent Kollegen (Ø -0.30%) 0.1 percent Anlauf (Ø 0.14%) -0.6 percent Erhöhung (Ø -0.61%) 0.1 percent Brief (Ø 0.15%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.9 percent Vorbildrolle (Ø -0.87%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) -0.9 percent Personalien (Ø -0.87%) -0.8 percent Rückendeckung (Ø -0.79%) -0.4 percent Vertragsverlängerung (Ø -0.40%) -0.9 percent Klopfer (Ø -0.87%) -0.9 percent Sparvorschläge (Ø -0.87%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.78%) -0.3 percent Werke (Ø -0.26%) 0.1 percent Unmut (Ø 0.07%) -0.9 percent Versorgungskonzept (Ø -0.87%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.32%) -0.9 percent Programm- (Ø -0.87%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.23%) -0.3 percent Projekten (Ø -0.30%) -1.7 percent Ton (Ø -1.71%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.4 percent Video (Ø -0.36%) -0.6 percent BMW-Manager (Ø -0.60%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.13%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.7 percent Betriebssystem (Ø -0.73%) -0.5 percent Marken (Ø -0.46%) -0.9 percent Überdenken (Ø -0.87%) -0.8 percent Fang (Ø -0.78%) 0.3 percent Konstellation (Ø 0.34%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.02%) -2.0 percent Branchentrend (Ø -2.01%) -0.8 percent VW-Chefwechsel (Ø -0.78%) -1.1 percent Branchenindex (Ø -1.15%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.51%) 0.1 percent Aufgabe (Ø 0.06%) -0.8 percent VW-Tagesgeschäft (Ø -0.78%) -0.8 percent Führungsfunktion (Ø -0.78%) 0.9 percent Börsengang (Ø 0.93%) -0.6 percent Unternehmensstrategie (Ø -0.59%) -1.8 percent Situation (Ø -1.79%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -1.0 percent Blume (Ø -0.98%) -0.8 percent Überraschend (Ø -0.78%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -1.0 percent Gold (Ø -0.99%) -0.8 percent SmartphonesApple-Aktie (Ø -0.85%) -1.0 percent Datenbrille (Ø -0.99%)
∑ -0.38 %

-0.4 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -0.4%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.2 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.22%) -0.3 percent Herzogenaurach (Ø -0.33%) -0.6 percent Göteborg (Ø -0.60%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) 0.3 percent Industriegeschäft (Ø 0.33%) 0.0 percent Strategie (Ø 0.03%) 0.9 percent Automobil- (Ø 0.87%) 1.0 percent Wachstumsmärkte (Ø 1.03%) -0.2 percent Meilenstein (Ø -0.25%) -0.5 percent Prozentbereich (Ø -0.53%) -0.7 percent Schaeffler (Ø -0.72%) 0.6 percent Produkten (Ø 0.60%) -0.4 percent Kundeninvestitionen (Ø -0.36%) -1.2 percent Fortsetzung (Ø -1.22%) 0.0 percent Herstellers (Ø 0.04%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.31%) -0.4 percent Aktuatoren (Ø -0.36%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) -0.2 percent Produktportfolio (Ø -0.21%) 0.1 percent Produktpalette (Ø 0.12%) -0.8 percent Mitarbeitenden (Ø -0.75%) 0.7 percent Geschäftseinheit (Ø 0.74%) 0.3 percent Industriegeschäft (Ø 0.33%) 0.0 percent Strategie (Ø 0.03%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.12%) 0.9 percent Automobil- (Ø 0.87%) 1.0 percent Wachstumsmärkte (Ø 1.03%) -0.2 percent Meilenstein (Ø -0.25%) -0.1 percent Wachstumspotenzial (Ø -0.13%) -0.4 percent Industriegeschäfts (Ø -0.36%) -0.5 percent Fokus (Ø -0.52%) -4.2 percent Automatisierung (Ø -4.21%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) -0.4 percent SKF (Ø -0.36%) 0.2 percent Hersteller (Ø 0.23%) 0.6 percent Konstruktion (Ø 0.55%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) -0.4 percent Vertriebspartnern (Ø -0.36%) 0.3 percent Industriegeschäft (Ø 0.33%) -0.4 percent Zukunftsbereichen (Ø -0.36%) -0.4 percent Kunden- (Ø -0.36%) -0.4 percent Produktentwicklung (Ø -0.36%) -1.3 percent Pipeline (Ø -1.33%) -0.5 percent Lösungen (Ø -0.45%) -0.4 percent Kundenprojekte (Ø -0.36%) -0.4 percent Wachstumsziele (Ø -0.43%) -0.2 percent Portfolio (Ø -0.23%) 0.5 percent Trends (Ø 0.54%) -0.7 percent Systeme (Ø -0.67%) -0.4 percent Designprinzipien (Ø -0.36%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.0 percent Kostendisziplin (Ø 0.04%) 2.0 percent Kapital- (Ø 2.04%) -0.7 percent Finanzierungsmitteln (Ø -0.72%) -0.5 percent Prozentbereich (Ø -0.53%) 1.4 percent Auswahl (Ø 1.45%) -0.4 percent Industrieanwendungen (Ø -0.36%) -0.4 percent Stellantrieben (Ø -0.36%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.27%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.63%) -0.6 percent Gründen (Ø -0.61%) -0.4 percent Bekanntmachung (Ø -0.38%) 0.0 percent Technologien (Ø 0.04%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -0.6 percent Partner (Ø -0.64%) -0.7 percent Schaeffler (Ø -0.72%) -0.2 percent DPMA (Ø -0.17%) -0.3 percent Herzogenaurach (Ø -0.33%) -0.6 percent Göteborg (Ø -0.60%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) 0.3 percent Industriegeschäft (Ø 0.33%) 0.0 percent Strategie (Ø 0.03%) 0.9 percent Automobil- (Ø 0.87%) 1.0 percent Wachstumsmärkte (Ø 1.03%) -0.2 percent Meilenstein (Ø -0.25%) -0.5 percent Prozentbereich (Ø -0.53%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.22%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Brennstoffzellen-Kooperation (Ø -0.22%)
∑ -0.09 %

-0.1 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / -0.1%)
-0.1 percent Paket-Abholstation (Ø -0.13%) -0.4 percent Präsenz (Ø -0.37%) 0.6 percent Türen (Ø 0.63%) -1.4 percent Sache (Ø -1.42%) 0.1 percent Adressen (Ø 0.15%) -0.1 percent Paketwachstums (Ø -0.13%) -0.1 percent Paket-Abholstation (Ø -0.13%) -0.4 percent Präsenz (Ø -0.37%) 0.6 percent Türen (Ø 0.63%) -1.4 percent Sache (Ø -1.42%) 0.1 percent Adressen (Ø 0.15%) -0.1 percent Paketwachstums (Ø -0.13%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.5 percent Stückzahlen (Ø -0.49%) -0.0 percent Ausschläge (Ø -0.02%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%)
∑ -0.20 %

0.8 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 0.8%)
0.7 percent Ferienflieger (Ø 0.70%) 0.8 percent Condors (Ø 0.78%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.35%) 0.8 percent Triebwerksbauer (Ø 0.78%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) 1.0 percent Bestellungen (Ø 0.98%) 0.8 percent Airshow (Ø 0.79%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.25%) 0.8 percent Condors (Ø 0.78%) 0.3 percent Airbus (Ø 0.35%) 0.8 percent Triebwerksbauer (Ø 0.78%) 0.6 percent Maschinen (Ø 0.57%) 1.0 percent Bestellungen (Ø 0.98%) 0.8 percent Airshow (Ø 0.79%) 0.2 percent Jahresverlauf (Ø 0.25%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.1 percent Auftrag (Ø 0.06%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.1 percent Auftrag (Ø 0.06%) 0.8 percent Auswahlprozess (Ø 0.78%) 0.8 percent Single-Aisle-Flotte (Ø 0.78%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.1 percent Auftrag (Ø 0.06%)
∑ 0.47 %

-2.6 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / -2.6%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.3 percent Pullover (Ø -0.34%) -0.3 percent Wolldecke (Ø -0.35%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.49%) -0.7 percent Entscheidungen (Ø -0.74%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.13%) -2.7 percent Gaspreise (Ø -2.66%) -1.3 percent Hilfe (Ø -1.26%) 0.4 percent Maßnahme (Ø 0.41%) -1.3 percent Hilfe (Ø -1.26%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%)
∑ -0.53 %

-1.6 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -1.6%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -1.6 percent GeschäftsmodellSteigt (Ø -1.61%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -1.6 percent GeschäftsmodellSteigt (Ø -1.61%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -1.6 percent GeschäftsmodellSteigt (Ø -1.61%) 0.3 percent Nachricht (Ø 0.27%) -0.5 percent Phase (Ø -0.51%) -0.5 percent Töne (Ø -0.47%) 0.2 percent Aufgaben (Ø 0.24%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.14%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -0.5 percent Kooperation (Ø -0.51%) 0.1 percent Wertschätzung (Ø 0.10%) -0.3 percent Kollegen (Ø -0.30%) 0.1 percent Anlauf (Ø 0.14%) -0.6 percent Erhöhung (Ø -0.61%) 0.1 percent Brief (Ø 0.15%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.9 percent Vorbildrolle (Ø -0.87%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) -0.9 percent Personalien (Ø -0.87%) -0.8 percent Rückendeckung (Ø -0.79%) -0.4 percent Vertragsverlängerung (Ø -0.40%) -0.9 percent Klopfer (Ø -0.87%) -0.9 percent Sparvorschläge (Ø -0.87%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.78%) -0.3 percent Werke (Ø -0.26%) 0.1 percent Unmut (Ø 0.07%) -0.9 percent Versorgungskonzept (Ø -0.87%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.32%) -0.9 percent Programm- (Ø -0.87%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.23%) -0.3 percent Projekten (Ø -0.30%) -1.7 percent Ton (Ø -1.71%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.4 percent Video (Ø -0.36%) -0.6 percent BMW-Manager (Ø -0.60%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.13%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.7 percent Betriebssystem (Ø -0.73%) -0.5 percent Marken (Ø -0.46%) -0.9 percent Überdenken (Ø -0.87%) -0.8 percent Fang (Ø -0.78%) 0.3 percent Konstellation (Ø 0.34%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.02%) -2.0 percent Branchentrend (Ø -2.01%) -0.8 percent VW-Chefwechsel (Ø -0.78%) -1.1 percent Branchenindex (Ø -1.15%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.51%) 0.1 percent Aufgabe (Ø 0.06%) -0.8 percent VW-Tagesgeschäft (Ø -0.78%) -0.8 percent Führungsfunktion (Ø -0.78%) 0.9 percent Börsengang (Ø 0.93%) -0.6 percent Unternehmensstrategie (Ø -0.59%) -1.8 percent Situation (Ø -1.79%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -1.0 percent Blume (Ø -0.98%) -0.8 percent Überraschend (Ø -0.78%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%)
∑ -0.45 %

-1.7 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -1.7%)
0.2 percent Branchenstudie (Ø 0.23%) -3.6 percent Quartalsumsatz (Ø -3.64%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.74%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) -0.3 percent Analysen (Ø -0.34%) -0.3 percent Analysen (Ø -0.34%) 0.2 percent Branchenstudie (Ø 0.23%) -3.6 percent Quartalsumsatz (Ø -3.64%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.74%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.3 percent Analysen (Ø -0.34%)
∑ -0.62 %

0.6 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / 0.6%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) 0.1 percent Kollektionen (Ø 0.13%) 0.7 percent Missbrauch (Ø 0.70%) 0.6 percent Klarna- (Ø 0.64%) 0.8 percent Onlineshops (Ø 0.84%) 0.6 percent Äquivalent (Ø 0.64%) 0.6 percent Cartoon-Affen (Ø 0.64%) -0.4 percent NFT-Kollektionen (Ø -0.39%) 0.6 percent Zahlbetrag (Ø 0.64%) -0.9 percent Interessenten (Ø -0.90%) -0.6 percent Bedürfnis (Ø -0.63%) -0.7 percent Kauf (Ø -0.69%) 2.6 percent NFT (Ø 2.65%) 0.1 percent Kollektionen (Ø 0.13%) -0.4 percent NFT-Kollektionen (Ø -0.39%) 0.6 percent NFT-Serien (Ø 0.64%) -0.5 percent Plattform (Ø -0.50%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) 0.3 percent Bestandteile (Ø 0.26%) 0.6 percent Jahreszinses (Ø 0.64%) 0.6 percent Zahlbetrag (Ø 0.64%) 0.6 percent Ethos (Ø 0.64%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.02%) 0.6 percent Bilddatei (Ø 0.64%) -2.7 percent Kritik (Ø -2.74%) 2.3 percent Methode (Ø 2.33%) 0.8 percent Verbrauchern (Ø 0.80%) 0.6 percent Bilddatei (Ø 0.64%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%)
∑ 0.21 %

-1.0 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -1.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) -0.2 percent Qualitätsaktien (Ø -0.19%) -0.2 percent EinstiegschancenViele (Ø -0.20%) -1.1 percent Performance (Ø -1.06%) -3.9 percent Ausverkauf (Ø -3.92%) -0.2 percent Qualitätsaktien (Ø -0.19%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.22%) -0.5 percent MarketWatch (Ø -0.52%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.3 percent Rentabilität (Ø -0.34%) -1.0 percent Kapitalrenditen (Ø -1.04%) -0.1 percent Merkmal (Ø -0.14%) -0.8 percent Wettbewerbsvorteile (Ø -0.82%) -0.5 percent Marken (Ø -0.46%) 0.0 percent Technologien (Ø 0.04%) -0.2 percent Überrenditen (Ø -0.19%) 0.0 percent Bestandteil (Ø 0.00%) -0.2 percent Überrenditen (Ø -0.19%) -0.6 percent Störungen (Ø -0.58%) -0.5 percent MarketWatch (Ø -0.52%) -3.9 percent Ausverkauf (Ø -3.92%) 0.7 percent Abschlägen (Ø 0.67%) -0.0 percent Abverkaufs (Ø -0.04%) 0.7 percent Qualität (Ø 0.66%) -0.2 percent Chuck (Ø -0.20%) -0.2 percent Mid-Cap-Unternehmen (Ø -0.20%) 0.7 percent Abschlägen (Ø 0.67%) -3.1 percent Gewinnrückgang (Ø -3.06%) -0.1 percent Rezessionen (Ø -0.10%) -0.2 percent Rezession (Ø -0.17%) -0.2 percent Realzinsen (Ø -0.20%) 1.1 percent Beschäftigung (Ø 1.14%) -0.2 percent Rezession (Ø -0.17%) -0.5 percent MarketWatch (Ø -0.52%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) 0.1 percent Erdgas (Ø 0.08%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.2 percent Argent (Ø -0.20%) 0.2 percent Veränderung (Ø 0.16%) -0.6 percent Öl (Ø -0.60%) -0.8 percent Wettbewerbsvorteile (Ø -0.82%) 0.0 percent Rufs (Ø 0.01%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) 0.4 percent Schnellrestaurantkette (Ø 0.36%) -2.2 percent Restaurants (Ø -2.21%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%)
∑ -0.36 %

-2.2 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -2.2%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -1.0 percent Datenbrille (Ø -0.99%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -1.0 percent Datenbrille (Ø -0.99%) -1.0 percent Datenbrille (Ø -0.99%) -0.3 percent Kryptowährungen (Ø -0.35%) -0.7 percent Tech-Konzerne (Ø -0.72%) -0.6 percent Netzwerk (Ø -0.59%) -0.1 percent Sammelobjekten (Ø -0.12%) -0.1 percent Plattformen (Ø -0.10%) -0.6 percent Tester (Ø -0.63%) -2.2 percent Meta-CEO (Ø -2.25%) -0.7 percent Kunstwerke (Ø -0.73%) 0.3 percent Personen (Ø 0.27%) -1.2 percent Umgebung (Ø -1.16%) -2.2 percent Snap (Ø -2.25%) -2.2 percent Linsen (Ø -2.25%) -2.8 percent Financial (Ø -2.77%) -0.1 percent Dienst (Ø -0.15%) -1.2 percent NFT-Feature (Ø -1.25%) -1.1 percent Objekten (Ø -1.13%)
∑ -0.89 %

0.8 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / 0.8%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 1.2 percent Autowerte (Ø 1.23%) -0.3 percent Verringerung (Ø -0.34%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) 1.2 percent Autowerte (Ø 1.23%) 0.7 percent Konzerns (Ø 0.66%) 0.8 percent Künzelsau (Ø 0.77%) 0.6 percent Leben (Ø 0.60%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.49%) 0.8 percent Vorkehrungen (Ø 0.79%) -0.7 percent Unternehmensgruppe (Ø -0.65%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -0.8 percent Einschätzung (Ø -0.78%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.32%) 2.1 percent Verläufen (Ø 2.13%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.32%) 0.8 percent Krankenquote (Ø 0.77%) 0.9 percent Kliniken (Ø 0.89%) -0.4 percent Zahl (Ø -0.37%) 0.6 percent Infektionszahlen (Ø 0.55%) -3.0 percent Krankenstand (Ø -2.99%) 0.2 percent Zunahme (Ø 0.23%) -1.2 percent Sorge (Ø -1.24%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 1.2 percent Autowerte (Ø 1.23%)
∑ 0.08 %

0.6 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / 0.6%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) -0.5 percent BASF (Ø -0.50%) -0.5 percent Einheit (Ø -0.54%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.52%) -0.9 percent Gasnotstand (Ø -0.95%) -0.9 percent Landesminister (Ø -0.95%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.22%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%) -0.4 percent Bekanntmachung (Ø -0.38%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -0.1 percent Form (Ø -0.07%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.5 percent BASF (Ø -0.50%) -0.5 percent Einheit (Ø -0.54%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.52%) -0.9 percent Gasnotstand (Ø -0.95%) -0.9 percent Landesminister (Ø -0.95%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.5 percent BASF (Ø -0.50%) -0.5 percent Einheit (Ø -0.54%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.52%) -0.9 percent Gasnotstand (Ø -0.95%) -0.9 percent Landesminister (Ø -0.95%)
∑ -0.38 %

0.3 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 0.3%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%)
∑ 0.01 %

-12.0 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / -12.0%)
-12.5 percent Salzkaverne (Ø -12.53%) -12.5 percent Angebots- (Ø -12.53%) -2.3 percent Speicher (Ø -2.27%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.35%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -2.4 percent Baustein (Ø -2.39%) -0.4 percent Energie (Ø -0.39%) -8.7 percent Kavernen (Ø -8.67%) -8.7 percent Wasserstoffspeicherung (Ø -8.67%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -0.5 percent Rubel-Konto (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.07%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -2.4 percent Gewalt (Ø -2.42%) 0.0 percent Vorhaben (Ø 0.01%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.16%) -1.0 percent Pipeline-Gas (Ø -1.02%) -3.7 percent Geldgeber (Ø -3.69%) -0.5 percent LNG-Importe (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) -1.9 percent Gas (Ø -1.89%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%) 0.2 percent Zeitpläne (Ø 0.16%) -1.1 percent Preisniveau (Ø -1.08%) -0.5 percent Zukunft (Ø -0.51%) -0.3 percent Zulieferer (Ø -0.29%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.4 percent Produktionsstätte (Ø -0.41%) -0.5 percent Flüssigerdgas (Ø -0.46%) 0.5 percent Erhöhungen (Ø 0.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.07%) -1.3 percent Lösung (Ø -1.34%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -5.2 percent Gases (Ø -5.16%) -0.5 percent Notstand (Ø -0.46%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -6.0 percent Staatskonzern (Ø -5.99%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -0.5 percent Laege (Ø -0.46%) -1.0 percent Betrieb (Ø -0.98%) 0.1 percent Stresstest (Ø 0.15%) -1.1 percent Versorger (Ø -1.09%) -0.2 percent Strom (Ø -0.20%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.0 percent Preis (Ø -0.03%) 0.5 percent Engpässen (Ø 0.45%) 0.1 percent Einschränkungen (Ø 0.05%) -8.3 percent Rekordtief (Ø -8.27%) -12.5 percent Pflichtwandel-Anleihe (Ø -12.53%) -12.5 percent Uniper-Kurs (Ø -12.53%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%) -12.5 percent Angebots- (Ø -12.53%) -2.3 percent Speicher (Ø -2.27%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.35%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -2.4 percent Baustein (Ø -2.39%) -0.4 percent Energie (Ø -0.39%) -8.7 percent Kavernen (Ø -8.67%) -8.7 percent Wasserstoffspeicherung (Ø -8.67%) -8.3 percent Rekordtief (Ø -8.27%) -12.5 percent Pflichtwandel-Anleihe (Ø -12.53%) -12.5 percent Uniper> (Ø -12.53%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%)
∑ -2.69 %

-4.4 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / -4.4%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.2 percent Übergriffe (Ø 1.23%) 0.6 percent Geleakte (Ø 0.63%) 0.6 percent Uber-Kommunikation (Ø 0.63%) 1.4 percent Einblicke (Ø 1.41%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) 1.2 percent Übergriffe (Ø 1.23%) 0.6 percent Geleakte (Ø 0.63%) 0.6 percent Uber-Kommunikation (Ø 0.63%) 1.4 percent Einblicke (Ø 1.41%) 1.2 percent Übergriffe (Ø 1.23%) 0.6 percent Geleakte (Ø 0.63%) 0.6 percent Uber-Kommunikation (Ø 0.63%) 1.4 percent Einblicke (Ø 1.41%)
∑ 0.75 %

0.8 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / 0.8%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.8 percent Aufsichtsrat (Ø 0.76%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.8 percent Aufsichtsrat (Ø 0.76%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.8 percent Aufsichtsrat (Ø 0.76%) 0.1 percent Finanzberichte (Ø 0.07%)
∑ 0.33 %

-0.6 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -0.6%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -0.1 percent Form (Ø -0.07%)
∑ 0.12 %

-1.0 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / -1.0%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.22%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) 0.5 percent Gruppenmeldung (Ø 0.48%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%) -0.1 percent BlackRock (Ø -0.07%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) 0.7 percent Lieferung (Ø 0.74%) 1.1 percent Panzer (Ø 1.12%) 1.1 percent Waffen (Ø 1.15%) -0.4 percent Nato-Partner (Ø -0.43%) 0.1 percent Bauart (Ø 0.07%) 1.0 percent Soldaten (Ø 1.02%) -0.8 percent Fabrikate (Ø -0.76%) 0.3 percent Idee (Ø 0.27%) -1.0 percent Ausrüstungsprogramm (Ø -0.97%) 2.8 percent Schützenpanzer (Ø 2.76%) -0.7 percent Panzerlieferungen (Ø -0.69%) -0.4 percent Taten (Ø -0.41%) 0.7 percent Lieferung (Ø 0.74%) 1.1 percent Waffen (Ø 1.15%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%)
∑ 0.17 %

0.8 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / 0.8%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) 0.8 percent Pause (Ø 0.82%) -1.4 percent Verzögerungen (Ø -1.35%) 0.3 percent Vakzinen (Ø 0.28%) -1.2 percent Omikron-BA (Ø -1.21%) -0.7 percent Szenario (Ø -0.67%) 0.4 percent Dosen (Ø 0.44%) -1.2 percent Einkommensstrom (Ø -1.21%) -0.9 percent Personengruppen (Ø -0.88%) -1.2 percent Biotechfirmen (Ø -1.21%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.33%) 0.3 percent Kurspotenzial (Ø 0.27%) -1.2 percent Berichten (Ø -1.21%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.8 percent Pause (Ø 0.82%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) 0.8 percent Pause (Ø 0.82%)
∑ -0.18 %

-2.3 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -2.3%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%)
∑ 0.40 %

0.8 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.8%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.7 percent Münchener (Ø 0.74%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%)
∑ 0.16 %

1.4 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / 1.4%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.22%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) 0.8 percent Pause (Ø 0.82%) -0.5 percent Corona-Impfung (Ø -0.52%) -1.4 percent Verzögerungen (Ø -1.35%) 0.3 percent Vakzinen (Ø 0.28%) -1.2 percent Omikron-BA (Ø -1.21%) -0.7 percent Szenario (Ø -0.67%) 0.4 percent Dosen (Ø 0.44%) -1.2 percent Einkommensstrom (Ø -1.21%) -0.9 percent Personengruppen (Ø -0.88%) -1.2 percent Biotechfirmen (Ø -1.21%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.33%) 0.3 percent Kurspotenzial (Ø 0.27%) -1.2 percent Berichten (Ø -1.21%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.8 percent Pause (Ø 0.82%) -0.5 percent Corona-Impfung (Ø -0.52%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.8 percent Pause (Ø 0.82%) -0.5 percent Corona-Impfung (Ø -0.52%)
∑ -0.28 %

1.7 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / 1.7%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent Vorzeichen (Ø 0.13%) 0.6 percent Gasmangel (Ø 0.60%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.1 percent Vorzeichen (Ø 0.13%) 0.6 percent Gasmangel (Ø 0.60%) 0.2 percent Prognosen (Ø 0.18%) 0.1 percent Vorzeichen (Ø 0.13%) 0.6 percent Gasmangel (Ø 0.60%)
∑ 0.31 %

1.4 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / 1.4%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.2 percent Autowerte (Ø 1.23%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 1.2 percent Autowerte (Ø 1.23%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) 1.2 percent Autowerte (Ø 1.23%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%)
∑ 0.25 %

-0.1 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / -0.1%)
0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -0.9 percent Henkel (Ø -0.90%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -0.1 percent Form (Ø -0.07%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent CEO (Ø -0.10%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent CEO (Ø -0.10%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent CEO (Ø -0.10%)
∑ -0.24 %

1.8 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / 1.8%)

-0.8 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -0.8%)
-0.0 percent Ausschläge (Ø -0.02%) -0.5 percent Investments (Ø -0.45%) 0.2 percent Saison (Ø 0.22%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) -0.5 percent Investments (Ø -0.45%) 0.2 percent Saison (Ø 0.22%) -0.5 percent Investments (Ø -0.45%) 0.2 percent Saison (Ø 0.22%)
∑ 0.05 %

0.6 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / 0.6%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%)
∑ 0.12 %

0.8 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 0.8%)
1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) 0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.00%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%)
∑ 0.21 %

1.1 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 1.1%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ 0.06 %

-0.3 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / -0.3%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.1 percent Finanzberichte (Ø 0.07%)
∑ -0.13 %

1.5 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / 1.5%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.09%) 0.3 percent Nachricht (Ø 0.27%) -0.5 percent Phase (Ø -0.51%) -0.5 percent Töne (Ø -0.47%) 0.2 percent Aufgaben (Ø 0.24%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.14%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -0.5 percent Kooperation (Ø -0.51%) 0.1 percent Wertschätzung (Ø 0.10%) -0.3 percent Kollegen (Ø -0.30%) 0.1 percent Anlauf (Ø 0.14%) -0.6 percent Erhöhung (Ø -0.61%) 0.1 percent Brief (Ø 0.15%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.9 percent Vorbildrolle (Ø -0.87%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) -0.9 percent Personalien (Ø -0.87%) -0.8 percent Rückendeckung (Ø -0.79%) -0.4 percent Vertragsverlängerung (Ø -0.40%) -0.9 percent Klopfer (Ø -0.87%) -0.9 percent Sparvorschläge (Ø -0.87%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.78%) -0.3 percent Werke (Ø -0.26%) 0.1 percent Unmut (Ø 0.07%) -0.9 percent Versorgungskonzept (Ø -0.87%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.32%) -0.9 percent Programm- (Ø -0.87%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.23%) -0.3 percent Projekten (Ø -0.30%) -1.7 percent Ton (Ø -1.71%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.4 percent Video (Ø -0.36%) -0.6 percent BMW-Manager (Ø -0.60%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.13%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.7 percent Betriebssystem (Ø -0.73%) -0.5 percent Marken (Ø -0.46%) -0.9 percent Überdenken (Ø -0.87%) -0.8 percent Fang (Ø -0.78%) 0.3 percent Konstellation (Ø 0.34%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.02%) -2.0 percent Branchentrend (Ø -2.01%) -0.8 percent VW-Chefwechsel (Ø -0.78%) -1.1 percent Branchenindex (Ø -1.15%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.51%) 0.1 percent Aufgabe (Ø 0.06%) -0.8 percent VW-Tagesgeschäft (Ø -0.78%) -0.8 percent Führungsfunktion (Ø -0.78%) 0.9 percent Börsengang (Ø 0.93%) -0.6 percent Unternehmensstrategie (Ø -0.59%) -1.8 percent Situation (Ø -1.79%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -1.0 percent Blume (Ø -0.98%) -0.8 percent Überraschend (Ø -0.78%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.09%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Produktion (Ø -0.09%)
∑ -0.39 %

-3.0 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / -3.0%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.2 percent Signale (Ø -0.18%) 0.8 percent Zoom (Ø 0.79%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) -0.2 percent Signale (Ø -0.18%) 0.8 percent Zoom (Ø 0.79%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Signale (Ø -0.18%) 0.8 percent Zoom (Ø 0.79%)
∑ 0.01 %

-2.3 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -2.3%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ -0.26 %

1.7 percent WACKER (ISIN: DE000WACK012 / 1.7%)
0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.00%) 1.5 percent Lieferkettensituation (Ø 1.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.4 percent Effekt (Ø -0.43%) 0.6 percent Nacharbeiten (Ø 0.59%) -0.2 percent Lieferketten (Ø -0.22%) -0.1 percent Umsatz (Ø -0.10%) 2.3 percent Vorjahresumsatz (Ø 2.30%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) 0.3 percent Veröffentlichung (Ø 0.28%) 2.0 percent Dienstleister (Ø 1.97%) -0.3 percent Basis (Ø -0.30%) 1.5 percent Konsensus (Ø 1.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.4 percent Effekt (Ø -0.43%) 0.6 percent Nacharbeiten (Ø 0.59%) -0.2 percent Lieferketten (Ø -0.22%) 0.8 percent Umsatzvolumen (Ø 0.78%) -0.0 percent Anstieg (Ø -0.00%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.6 percent Effekte (Ø -0.55%) 1.5 percent Lieferkettensituation (Ø 1.50%) 1.1 percent Geschäftsverlaufs (Ø 1.14%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) 1.2 percent Ergebniseffekt (Ø 1.19%) 1.5 percent Millionen-Euro-Bereich (Ø 1.48%)
∑ 0.40 %

-1.4 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / -1.4%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.11%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.11%) -0.1 percent Goldman (Ø -0.11%)
∑ -0.15 %

0.0 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / 0.0%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%)
∑ -0.10 %

0.2 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / 0.2%)
0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%)
∑ 0.77 %

-3.0 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / -3.0%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Kapitän (Ø -0.16%) 0.1 percent Staatshilfen (Ø 0.11%) -0.6 percent Überwiegende (Ø -0.57%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.2 percent Kapitän (Ø -0.16%) 0.1 percent Staatshilfen (Ø 0.11%) -0.6 percent Überwiegende (Ø -0.57%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.09%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) -0.2 percent Kapitän (Ø -0.16%) 0.1 percent Staatshilfen (Ø 0.11%) -0.6 percent Überwiegende (Ø -0.57%)
∑ -0.15 %

-0.6 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -0.6%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.7 percent Tencent (Ø 0.69%) 0.7 percent Tencent (Ø 0.69%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%)
∑ 0.19 %

-1.1 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / -1.1%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ 0.61 %

-0.2 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / -0.2%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.55%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.55%) -0.6 percent Jahresstart (Ø -0.55%)
∑ -0.32 %

-0.1 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -0.1%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%) -1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.21%)
∑ -0.24 %

-0.1 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -0.1%)
0.1 percent Siltronic (Ø 0.05%) 0.1 percent Schuldscheindarlehen (Ø 0.10%) -0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.1 percent Siltronic (Ø 0.05%) 0.1 percent Schuldscheindarlehen (Ø 0.10%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.1 percent Siltronic (Ø 0.05%) 0.1 percent Schuldscheindarlehen (Ø 0.10%)
∑ -0.01 %

-2.0 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -2.0%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%)
∑ -0.12 %

1.1 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 1.1%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%)
∑ 0.02 %

-0.6 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -0.6%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.4 percent PSS (Ø 0.38%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.4 percent PSS (Ø 0.38%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.4 percent PSS (Ø 0.38%)
∑ 0.14 %

-3.0 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -3.0%)
-0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.8 percent Nordex (Ø -0.82%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%)
∑ -0.20 %

0.3 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / 0.3%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%)
∑ -0.08 %

-1.4 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / -1.4%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.9 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.86%) 0.1 percent Fußballverein (Ø 0.07%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.9 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.86%) 0.1 percent Fußballverein (Ø 0.07%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.9 percent Sportartikelherstellers (Ø -0.86%) 0.1 percent Fußballverein (Ø 0.07%)
∑ -0.25 %

0.3 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.3%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.0 percent Ausschläge (Ø -0.02%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.20%) -1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ -0.04 %

0.3 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 0.3%)
-0.5 percent Anleger (Ø -0.52%) -0.9 percent Gipfelabdeckung (Ø -0.94%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.52%) -0.9 percent Gipfelabdeckung (Ø -0.94%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.52%) -0.9 percent Gipfelabdeckung (Ø -0.94%)
∑ -0.59 %

-0.7 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -0.7%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.0 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø 0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.0 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø 0.02%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.0 percent ImageJENOPTIK-Aktie (Ø 0.02%)
∑ 0.06 %

1.0 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / 1.0%)
-0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%) 0.9 percent Aktien-Crash (Ø 0.92%)
∑ 0.34 %

0.9 percent IBM (ISIN: US4592001014 / 0.9%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.3 percent Umsatzplus (Ø -0.32%) -0.3 percent Umsatzplus (Ø -0.32%) -0.3 percent Umsatzplus (Ø -0.32%)
∑ -0.23 %

0.0 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / 0.0%)
-0.0 percent Tagesverlauf (Ø -0.04%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) -0.0 percent Ausschläge (Ø -0.02%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.4 percent Renditen (Ø -0.40%)
∑ 0.07 %

-1.4 percent GILEAD SCIENCES (ISIN: US3755581036 / -1.4%)
-1.2 percent Tagestief (Ø -1.19%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.09%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.09%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Bilanz (Ø -0.18%) -0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø -0.09%)
∑ -0.09 %

1.7 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / 1.7%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) -0.2 percent Fresenius (Ø -0.21%) -0.0 percent Fusion (Ø -0.03%) 0.0 percent Schätzungen (Ø 0.03%) -0.2 percent Fresenius (Ø -0.21%) -0.0 percent Fusion (Ø -0.03%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -0.2 percent Fresenius (Ø -0.21%) -0.0 percent Fusion (Ø -0.03%)
∑ -0.07 %

0.1 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.1%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Analystenschätzungen (Ø -0.17%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%)
∑ 0.24 %

2.3 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / 2.3%)
-0.2 percent Kursverluste (Ø -0.22%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -1.5 percent EZB-Aussagen (Ø -1.46%)
∑ -0.28 %

-2.7 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / -2.7%)
-0.1 percent Handelsverlauf (Ø -0.08%) 0.8 percent Flugzeugbedarf (Ø 0.78%) 0.8 percent Flugzeugbedarf (Ø 0.78%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanzvorlage (Ø -0.08%) 0.8 percent Flugzeugbedarf (Ø 0.78%)
∑ 0.34 %

8.1 percent BAYWA (ISIN: DE0005194062 / 8.1%)
0.7 percent BayWa (Ø 0.73%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -0.7 percent Planung (Ø -0.68%) 8.1 percent EBIT-Steigerung (Ø 8.14%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) 1.1 percent Kombination (Ø 1.07%) 1.1 percent Kombination (Ø 1.07%)
∑ 1.15 %

-0.5 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / -0.5%)

0.8 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / 0.8%)
1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.39%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.67%) -0.8 percent Optimismus (Ø -0.81%) 0.2 percent Zinsumfeld (Ø 0.23%) -0.1 percent Langzeitfolgen (Ø -0.05%) -1.3 percent Kenner (Ø -1.30%) -1.1 percent Fonds (Ø -1.10%) 0.3 percent Marktanalysen (Ø 0.33%) 0.3 percent Erfahrung (Ø 0.27%) -2.6 percent Einschätzungen (Ø -2.65%) 0.4 percent Aufmerksamkeit (Ø 0.40%) 1.6 percent Fazit (Ø 1.60%) -0.1 percent BörsenhalbjahrIn (Ø -0.05%) -0.8 percent Ausblick (Ø -0.78%) 0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.81%) 0.8 percent Jahreshälfte (Ø 0.81%) -0.7 percent Untertreibung (Ø -0.65%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.18%) -0.8 percent Schutz (Ø -0.83%) 0.1 percent Eigenschaften (Ø 0.11%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.25%) 0.2 percent Rohstoffen (Ø 0.20%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) -1.1 percent Gewinne (Ø -1.10%) -0.2 percent Gesamtbild (Ø -0.20%) 0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.08%) 0.4 percent Rendite-Risiko-Profil (Ø 0.38%) -1.3 percent Exzesse (Ø -1.34%) 0.2 percent Bewertung (Ø 0.18%) -0.1 percent Einzeltitel (Ø -0.05%) -3.9 percent Ausverkauf (Ø -3.92%) 1.6 percent Liquidität (Ø 1.59%) 1.9 percent Bundesanleihen (Ø 1.87%) 0.8 percent Verkaufsdruck (Ø 0.78%) 0.4 percent Zeichen (Ø 0.39%) -1.2 percent Auswirkung (Ø -1.16%) 1.1 percent Gesamtmarkt (Ø 1.05%) -0.2 percent Ökonomen (Ø -0.24%) -0.6 percent Zusammenhang (Ø -0.61%) -0.1 percent Silberstreifen (Ø -0.05%) -0.1 percent El-Erian (Ø -0.05%) -0.3 percent Handelstagen (Ø -0.32%) -0.9 percent Inflation (Ø -0.86%) -0.1 percent El-Erian (Ø -0.05%) -0.5 percent Anleger (Ø -0.52%) -7.9 percent Regime (Ø -7.94%) 0.4 percent Bewertungen (Ø 0.36%) -0.1 percent Preisverzerrungen (Ø -0.05%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.7 percent Allianz (Ø -0.67%)
∑ -0.27 %

-0.2 percent AIRBNB (ISIN: US0090661010 / -0.2%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.12%) -0.1 percent Finanzergebnisse (Ø -0.11%) -0.2 percent Wohnraum (Ø -0.18%) 1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) -0.2 percent Wohnraum (Ø -0.18%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) -0.2 percent Wohnraum (Ø -0.18%)
∑ 0.04 %

-1.8 percent VOLKSWAGEN (ISIN: DE0007664005 / -1.8%)
0.3 percent Nachricht (Ø 0.27%) -0.5 percent Phase (Ø -0.51%) -0.5 percent Töne (Ø -0.47%) 0.2 percent Aufgaben (Ø 0.24%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.1 percent Anbieter (Ø -0.14%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -0.5 percent Kooperation (Ø -0.51%) 0.1 percent Wertschätzung (Ø 0.10%) -0.3 percent Kollegen (Ø -0.30%) 0.1 percent Anlauf (Ø 0.14%) -0.6 percent Erhöhung (Ø -0.61%) 0.1 percent Brief (Ø 0.15%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.9 percent Vorbildrolle (Ø -0.87%) 0.6 percent VW (Ø 0.61%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) -0.9 percent Personalien (Ø -0.87%) -0.8 percent Rückendeckung (Ø -0.79%) -0.4 percent Vertragsverlängerung (Ø -0.40%) -0.9 percent Klopfer (Ø -0.87%) -0.9 percent Sparvorschläge (Ø -0.87%) -0.8 percent Auslastung (Ø -0.78%) -0.3 percent Werke (Ø -0.26%) 0.1 percent Unmut (Ø 0.07%) -0.9 percent Versorgungskonzept (Ø -0.87%) -0.3 percent Bereichen (Ø -0.32%) -0.9 percent Programm- (Ø -0.87%) -0.2 percent Modelle (Ø -0.23%) -0.3 percent Projekten (Ø -0.30%) -1.7 percent Ton (Ø -1.71%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.4 percent Video (Ø -0.36%) -0.6 percent BMW-Manager (Ø -0.60%) 0.1 percent Probleme (Ø 0.13%) 0.2 percent Software (Ø 0.19%) -0.7 percent Betriebssystem (Ø -0.73%) -0.5 percent Marken (Ø -0.46%) -0.9 percent Überdenken (Ø -0.87%) -0.8 percent Fang (Ø -0.78%) 0.3 percent Konstellation (Ø 0.34%) -1.0 percent Belastung (Ø -1.02%) -2.0 percent Branchentrend (Ø -2.01%) -0.8 percent VW-Chefwechsel (Ø -0.78%) -1.1 percent Branchenindex (Ø -1.15%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.51%) 0.1 percent Aufgabe (Ø 0.06%) -0.8 percent VW-Tagesgeschäft (Ø -0.78%) -0.8 percent Führungsfunktion (Ø -0.78%) 0.9 percent Börsengang (Ø 0.93%) -0.6 percent Unternehmensstrategie (Ø -0.59%) -1.8 percent Situation (Ø -1.79%) 0.4 percent Führung (Ø 0.39%) -1.0 percent Blume (Ø -0.98%) -0.8 percent Überraschend (Ø -0.78%) -0.3 percent Pläne (Ø -0.33%) -0.4 percent Aufregung (Ø -0.42%) -0.6 percent Kraftstoffe (Ø -0.60%) -0.4 percent Worte (Ø -0.43%) -1.2 percent Eindruck (Ø -1.23%) -1.9 percent Austausches (Ø -1.93%) -1.4 percent Finanzminister (Ø -1.39%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.07%) -0.3 percent Nutzung (Ø -0.33%) -0.7 percent Telefonat (Ø -0.66%) -1.9 percent Verhandler (Ø -1.93%) 0.2 percent Automobilindustrie (Ø 0.16%) -1.9 percent Belege (Ø -1.93%) -0.7 percent Austausch (Ø -0.72%) 0.5 percent Veranstaltung (Ø 0.45%) -2.4 percent Einflussnahme (Ø -2.36%) -1.9 percent Wortwahl (Ø -1.93%) -1.9 percent Aushöhlung (Ø -1.93%) -0.6 percent Kraftstoffe (Ø -0.60%) -5.9 percent Umweltschützer (Ø -5.87%)
∑ -0.65 %

-2.3 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / -2.3%)
-0.3 percent Kryptowährungen (Ø -0.35%) -0.7 percent Tech-Konzerne (Ø -0.72%) -0.6 percent Netzwerk (Ø -0.59%) -0.1 percent Sammelobjekten (Ø -0.12%) -0.1 percent Plattformen (Ø -0.10%) -0.6 percent Tester (Ø -0.63%) -2.2 percent Meta-CEO (Ø -2.25%) -0.7 percent Kunstwerke (Ø -0.73%) 0.3 percent Personen (Ø 0.27%) -1.2 percent Umgebung (Ø -1.16%) -2.2 percent Snap (Ø -2.25%) -2.2 percent Linsen (Ø -2.25%) -2.8 percent Financial (Ø -2.77%) -0.1 percent Dienst (Ø -0.15%) -1.2 percent NFT-Feature (Ø -1.25%) -1.1 percent Objekten (Ø -1.13%)
∑ -1.01 %

2.3 percent TOTALENERGIES (ISIN: FR0000120271 / 2.3%)
-0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -0.5 percent Rubel-Konto (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.07%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -2.4 percent Gewalt (Ø -2.42%) 0.0 percent Vorhaben (Ø 0.01%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.16%) -1.0 percent Pipeline-Gas (Ø -1.02%) -3.7 percent Geldgeber (Ø -3.69%) -0.5 percent LNG-Importe (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) -1.9 percent Gas (Ø -1.89%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%) 0.2 percent Zeitpläne (Ø 0.16%) -1.1 percent Preisniveau (Ø -1.08%) -0.5 percent Zukunft (Ø -0.51%) -0.3 percent Zulieferer (Ø -0.29%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.4 percent Produktionsstätte (Ø -0.41%) -0.5 percent Flüssigerdgas (Ø -0.46%) 0.5 percent Erhöhungen (Ø 0.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.07%) -1.3 percent Lösung (Ø -1.34%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -5.2 percent Gases (Ø -5.16%) -0.5 percent Notstand (Ø -0.46%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -6.0 percent Staatskonzern (Ø -5.99%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -0.5 percent Laege (Ø -0.46%) -1.0 percent Betrieb (Ø -0.98%) 0.1 percent Stresstest (Ø 0.15%) -1.1 percent Versorger (Ø -1.09%) -0.2 percent Strom (Ø -0.20%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.0 percent Preis (Ø -0.03%) 0.5 percent Engpässen (Ø 0.45%) 0.1 percent Einschränkungen (Ø 0.05%) 0.7 percent Energiepreise (Ø 0.71%) -0.5 percent Ölkonzern (Ø -0.54%) -1.4 percent Senkung (Ø -1.37%) 2.0 percent Tankstellen (Ø 1.99%) -0.9 percent Regierung (Ø -0.92%) 0.7 percent Schifffahrts- (Ø 0.74%) 0.2 percent Preisen (Ø 0.25%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.49%) -1.4 percent Senkung (Ø -1.37%)
∑ -0.67 %

-2.2 percent STRATEC (ISIN: DE000STRA555 / -2.2%)
-0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -2.2 percent Vorjahresentwicklung (Ø -2.17%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -0.2 percent Berechnungen (Ø -0.17%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.6 percent Bewertungseffekte (Ø -0.64%) -2.2 percent Währungssicherungsgeschäften (Ø -2.17%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) 1.0 percent Bestellungen (Ø 0.98%) 1.0 percent Wechselkurse (Ø 0.99%) -2.5 percent STRATEC (Ø -2.45%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -1.3 percent Umsatzentwicklung (Ø -1.27%) -2.2 percent Vorjahresvergleichsbasis (Ø -2.17%) -2.2 percent Lieferrückstände (Ø -2.17%) -2.2 percent Umsatzrealisierungen (Ø -2.17%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -2.2 percent Skaleneffekten (Ø -2.17%) -0.5 percent Produkt- (Ø -0.53%) -2.2 percent Währungskurssicherungsgeschäften (Ø -2.17%) -0.8 percent Preisanpassungen (Ø -0.75%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) 1.0 percent Bestellungen (Ø 0.98%) 1.0 percent Wechselkurse (Ø 0.99%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -1.1 percent Sprache (Ø -1.07%)
∑ -0.67 %

0.2 percent RYANAIR (ISIN: IE00BYTBXV33 / 0.2%)
-1.1 percent Sommer (Ø -1.12%) -1.3 percent Schlangen (Ø -1.34%) -0.0 percent Flughäfen (Ø -0.04%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.49%) -0.2 percent Gewinnprognose (Ø -0.24%) 0.4 percent Geschäftsquartal (Ø 0.36%) 0.2 percent Rechnet (Ø 0.19%) 0.5 percent Impfquoten (Ø 0.48%) 0.2 percent Virusvarianten (Ø 0.22%) 0.2 percent Winterhalbjahr (Ø 0.19%) -1.3 percent Airports (Ø -1.30%) -1.1 percent Unsicherheiten (Ø -1.05%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.33%) 3.1 percent Mittelstreckenjets (Ø 3.06%) 0.0 percent Treibstoff (Ø 0.02%) -1.2 percent Abstürze (Ø -1.20%) 0.1 percent Billigflieger (Ø 0.13%) -1.1 percent Sommer (Ø -1.12%) -1.3 percent Schlangen (Ø -1.34%) -0.0 percent Flughäfen (Ø -0.04%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.49%) -0.2 percent Gewinnprognose (Ø -0.24%) 0.4 percent Geschäftsquartal (Ø 0.36%) 0.2 percent Rechnet (Ø 0.19%) 0.5 percent Impfquoten (Ø 0.48%) 0.2 percent Virusvarianten (Ø 0.22%) 0.2 percent Winterhalbjahr (Ø 0.19%) -1.3 percent Airports (Ø -1.30%) -1.1 percent Unsicherheiten (Ø -1.05%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.33%) 3.1 percent Mittelstreckenjets (Ø 3.06%) 0.0 percent Treibstoff (Ø 0.02%) -1.2 percent Abstürze (Ø -1.20%)
∑ -0.15 %

-0.5 percent RATIONAL (ISIN: DE0007010803 / -0.5%)
0.2 percent Bestellung (Ø 0.25%) 0.2 percent Vorstand (Ø 0.20%) -0.2 percent Verantwortung (Ø -0.23%) -1.7 percent Technikvorstand (Ø -1.74%) 0.2 percent Erfolg (Ø 0.18%) -0.8 percent Markt- (Ø -0.82%) -0.2 percent Verantwortung (Ø -0.23%) 0.1 percent Auszeichnungen (Ø 0.08%) 0.7 percent Qualität (Ø 0.66%)
∑ -0.18 %

0.4 percent GEA (ISIN: DE0006602006 / 0.4%)
-0.1 percent GEA (Ø -0.05%) -0.1 percent Form (Ø -0.07%) 0.1 percent Finanzberichte (Ø 0.07%)
∑ -0.02 %

0.6 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / 0.6%)

-5.0 percent XEROX (ISIN: US98421M1062 / -5.0%)
0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.00%)

1.1 percent UPS (ISIN: US9113121068 / 1.1%)

1.7 percent UBS (ISIN: CH0244767585 / 1.7%)

-2.4 percent TEXAS INSTRUMENTS (ISIN: US8825081040 / -2.4%)
-0.2 percent Texas (Ø -0.16%)

-1.5 percent TERADYNE (ISIN: US8807701029 / -1.5%)

0.6 percent SHELL (ISIN: GB00BP6MXD84 / 0.6%)
-0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -0.5 percent Rubel-Konto (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.07%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -2.4 percent Gewalt (Ø -2.42%) 0.0 percent Vorhaben (Ø 0.01%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.16%) -1.0 percent Pipeline-Gas (Ø -1.02%) -3.7 percent Geldgeber (Ø -3.69%) -0.5 percent LNG-Importe (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) -1.9 percent Gas (Ø -1.89%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%) 0.2 percent Zeitpläne (Ø 0.16%) -1.1 percent Preisniveau (Ø -1.08%) -0.5 percent Zukunft (Ø -0.51%) -0.3 percent Zulieferer (Ø -0.29%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.4 percent Produktionsstätte (Ø -0.41%) -0.5 percent Flüssigerdgas (Ø -0.46%) 0.5 percent Erhöhungen (Ø 0.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.07%) -1.3 percent Lösung (Ø -1.34%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -5.2 percent Gases (Ø -5.16%) -0.5 percent Notstand (Ø -0.46%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -6.0 percent Staatskonzern (Ø -5.99%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -0.5 percent Laege (Ø -0.46%) -1.0 percent Betrieb (Ø -0.98%) 0.1 percent Stresstest (Ø 0.15%) -1.1 percent Versorger (Ø -1.09%) -0.2 percent Strom (Ø -0.20%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.0 percent Preis (Ø -0.03%) 0.5 percent Engpässen (Ø 0.45%) 0.1 percent Einschränkungen (Ø 0.05%)
∑ -0.77 %

1.1 percent SAF-HOLLAND (ISIN: DE000SAFH001 / 1.1%)
-0.2 percent Verbreitung (Ø -0.22%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.29%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.3 percent Abwicklung (Ø -0.27%) -0.4 percent Stimmrechte (Ø -0.37%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.15%)
∑ -0.28 %

1.3 percent MONDELEZ (ISIN: US6092071058 / 1.3%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.00%)
∑ -0.01 %

-1.5 percent MICRON TECHNOLOGY (ISIN: US5951121038 / -1.5%)
-0.5 percent Dusche (Ø -0.49%) -1.6 percent Chipsektor (Ø -1.59%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.37%) -0.0 percent Geschäftsjahr (Ø -0.02%) -1.5 percent Mehrotra (Ø -1.54%) -1.3 percent Prognose (Ø -1.32%) -1.1 percent Vorlauf (Ø -1.15%) -0.5 percent Bausteine (Ø -0.46%) -1.1 percent Gewinne (Ø -1.10%) -2.1 percent PC-Markt (Ø -2.14%) -2.1 percent Spannungen (Ø -2.09%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.37%) -0.4 percent Präsenz (Ø -0.37%) -0.6 percent Wirtschaftswachstum (Ø -0.58%) 0.1 percent Erlös (Ø 0.11%) -0.5 percent Aufschwung (Ø -0.54%)
∑ -0.88 %

-1.5 percent MCDONALDS (ISIN: US5801351017 / -1.5%)

0.9 percent KIMBERLY-CLARK (ISIN: US4943681035 / 0.9%)

1.0 percent HORNBACH (ISIN: DE0006083405 / 1.0%)
0.3 percent Betreff (Ø 0.30%) -0.3 percent Geschäften (Ø -0.34%) -0.3 percent Geschäften (Ø -0.34%) -0.1 percent Form (Ø -0.07%)
∑ -0.11 %

0.1 percent HELLA (ISIN: DE000A13SX22 / 0.1%)
0.1 percent Scheinwerfer-Spezialisten (Ø 0.07%) 1.1 percent Autozulieferer (Ø 1.14%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) -0.1 percent Ergebnis (Ø -0.08%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.27%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.05%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) 0.2 percent Übernahme (Ø 0.18%) 0.5 percent Faurecia (Ø 0.48%) 1.6 percent Scheinwerferspezialisten (Ø 1.58%)
∑ 0.37 %

-0.0 percent GENERAL MOTORS (ISIN: US37045V1008 / -0.0%)

0.1 percent GENERAL ELECTRIC (ISIN: US3696043013 / 0.1%)
0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.00%)

2.9 percent EXXONMOBIL (ISIN: US30231G1022 / 2.9%)
-0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -0.5 percent Rubel-Konto (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.07%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -2.4 percent Gewalt (Ø -2.42%) 0.0 percent Vorhaben (Ø 0.01%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.16%) -1.0 percent Pipeline-Gas (Ø -1.02%) -3.7 percent Geldgeber (Ø -3.69%) -0.5 percent LNG-Importe (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) -1.9 percent Gas (Ø -1.89%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%) 0.2 percent Zeitpläne (Ø 0.16%) -1.1 percent Preisniveau (Ø -1.08%) -0.5 percent Zukunft (Ø -0.51%) -0.3 percent Zulieferer (Ø -0.29%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.4 percent Produktionsstätte (Ø -0.41%) -0.5 percent Flüssigerdgas (Ø -0.46%) 0.5 percent Erhöhungen (Ø 0.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.07%) -1.3 percent Lösung (Ø -1.34%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -5.2 percent Gases (Ø -5.16%) -0.5 percent Notstand (Ø -0.46%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -6.0 percent Staatskonzern (Ø -5.99%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -0.5 percent Laege (Ø -0.46%) -1.0 percent Betrieb (Ø -0.98%) 0.1 percent Stresstest (Ø 0.15%) -1.1 percent Versorger (Ø -1.09%) -0.2 percent Strom (Ø -0.20%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.0 percent Preis (Ø -0.03%) 0.5 percent Engpässen (Ø 0.45%) 0.1 percent Einschränkungen (Ø 0.05%)
∑ -0.77 %

0.7 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / 0.7%)
-1.3 percent Abgaben (Ø -1.31%) -0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%)
∑ -0.66 %

0.9 percent ENI (ISIN: IT0003132476 / 0.9%)
-0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -0.5 percent Rubel-Konto (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.07%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -2.4 percent Gewalt (Ø -2.42%) 0.0 percent Vorhaben (Ø 0.01%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.16%) -1.0 percent Pipeline-Gas (Ø -1.02%) -3.7 percent Geldgeber (Ø -3.69%) -0.5 percent LNG-Importe (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) -1.9 percent Gas (Ø -1.89%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%) 0.2 percent Zeitpläne (Ø 0.16%) -1.1 percent Preisniveau (Ø -1.08%) -0.5 percent Zukunft (Ø -0.51%) -0.3 percent Zulieferer (Ø -0.29%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.4 percent Produktionsstätte (Ø -0.41%) -0.5 percent Flüssigerdgas (Ø -0.46%) 0.5 percent Erhöhungen (Ø 0.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.07%) -1.3 percent Lösung (Ø -1.34%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -5.2 percent Gases (Ø -5.16%) -0.5 percent Notstand (Ø -0.46%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -6.0 percent Staatskonzern (Ø -5.99%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -0.5 percent Laege (Ø -0.46%) -1.0 percent Betrieb (Ø -0.98%) 0.1 percent Stresstest (Ø 0.15%) -1.1 percent Versorger (Ø -1.09%) -0.2 percent Strom (Ø -0.20%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.0 percent Preis (Ø -0.03%) 0.5 percent Engpässen (Ø 0.45%) 0.1 percent Einschränkungen (Ø 0.05%)
∑ -0.77 %

-1.6 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / -1.6%)

3.8 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / 3.8%)
2.5 percent Speisen (Ø 2.52%) 0.6 percent Nachfrageschwäche (Ø 0.55%)
∑ 1.54 %

3.0 percent CONOCOPHILLIPS (ISIN: US20825C1045 / 3.0%)
-0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -0.5 percent Rubel-Konto (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) 0.9 percent Gaslieferungen (Ø 0.95%) -0.1 percent Mitte (Ø -0.07%) -1.2 percent Konzern (Ø -1.22%) -2.4 percent Gewalt (Ø -2.42%) 0.0 percent Vorhaben (Ø 0.01%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.16%) -1.0 percent Pipeline-Gas (Ø -1.02%) -3.7 percent Geldgeber (Ø -3.69%) -0.5 percent LNG-Importe (Ø -0.46%) -0.5 percent Länder (Ø -0.47%) -1.9 percent Gas (Ø -1.89%) -2.5 percent Lieferungen (Ø -2.50%) 0.2 percent Zeitpläne (Ø 0.16%) -1.1 percent Preisniveau (Ø -1.08%) -0.5 percent Zukunft (Ø -0.51%) -0.3 percent Zulieferer (Ø -0.29%) -0.1 percent Projekte (Ø -0.06%) -0.4 percent Produktionsstätte (Ø -0.41%) -0.5 percent Flüssigerdgas (Ø -0.46%) 0.5 percent Erhöhungen (Ø 0.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.38%) -0.1 percent Ländern (Ø -0.07%) -1.3 percent Lösung (Ø -1.34%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -5.2 percent Gases (Ø -5.16%) -0.5 percent Notstand (Ø -0.46%) -0.4 percent Energien (Ø -0.42%) -6.0 percent Staatskonzern (Ø -5.99%) -0.7 percent Fall (Ø -0.70%) -0.7 percent Winter (Ø -0.73%) -0.5 percent Laege (Ø -0.46%) -1.0 percent Betrieb (Ø -0.98%) 0.1 percent Stresstest (Ø 0.15%) -1.1 percent Versorger (Ø -1.09%) -0.2 percent Strom (Ø -0.20%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.1 percent Nachfrage (Ø -0.07%) -0.5 percent Stromnetz (Ø -0.49%) -0.0 percent Preis (Ø -0.03%) 0.5 percent Engpässen (Ø 0.45%) 0.1 percent Einschränkungen (Ø 0.05%)
∑ -0.77 %

-1.0 percent CANON (ISIN: JP3242800005 / -1.0%)
-0.0 percent Finanzkonferenz (Ø -0.01%) 0.0 percent Fiskaljahr (Ø 0.00%)
∑ -0.01 %

0.6 percent BERKSHIRE HATHAWAY (ISIN: US0846701086 / 0.6%)
-0.2 percent Qualitätsaktien (Ø -0.19%) -0.2 percent EinstiegschancenViele (Ø -0.20%) -1.1 percent Performance (Ø -1.06%) -3.9 percent Ausverkauf (Ø -3.92%) -0.2 percent Qualitätsaktien (Ø -0.19%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.22%) -0.5 percent MarketWatch (Ø -0.52%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.3 percent Rentabilität (Ø -0.34%) -1.0 percent Kapitalrenditen (Ø -1.04%) -0.1 percent Merkmal (Ø -0.14%) -0.8 percent Wettbewerbsvorteile (Ø -0.82%) -0.5 percent Marken (Ø -0.46%) 0.0 percent Technologien (Ø 0.04%) -0.2 percent Überrenditen (Ø -0.19%) 0.0 percent Bestandteil (Ø 0.00%) -0.2 percent Überrenditen (Ø -0.19%) -0.6 percent Störungen (Ø -0.58%) -0.5 percent MarketWatch (Ø -0.52%) -3.9 percent Ausverkauf (Ø -3.92%) 0.7 percent Abschlägen (Ø 0.67%) -0.0 percent Abverkaufs (Ø -0.04%) 0.7 percent Qualität (Ø 0.66%) -0.2 percent Chuck (Ø -0.20%) -0.2 percent Mid-Cap-Unternehmen (Ø -0.20%) 0.7 percent Abschlägen (Ø 0.67%) -3.1 percent Gewinnrückgang (Ø -3.06%) -0.1 percent Rezessionen (Ø -0.10%) -0.2 percent Rezession (Ø -0.17%) -0.2 percent Realzinsen (Ø -0.20%) 1.1 percent Beschäftigung (Ø 1.14%) -0.2 percent Rezession (Ø -0.17%) -0.5 percent MarketWatch (Ø -0.52%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) 0.1 percent Erdgas (Ø 0.08%) -0.4 percent Cashflow (Ø -0.38%) -0.2 percent Argent (Ø -0.20%) 0.2 percent Veränderung (Ø 0.16%) -0.6 percent Öl (Ø -0.60%) -0.8 percent Wettbewerbsvorteile (Ø -0.82%) 0.0 percent Rufs (Ø 0.01%) -0.7 percent Herausforderungen (Ø -0.69%) 0.4 percent Schnellrestaurantkette (Ø 0.36%) -2.2 percent Restaurants (Ø -2.21%)
∑ -0.48 %

0.2 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / 0.2%)
1.2 percent Tageshoch (Ø 1.24%) -0.3 percent Aktienkurs (Ø -0.27%) -0.1 percent Kurs (Ø -0.13%) 0.2 percent AbsatzeinbruchWerte (Ø 0.17%)
∑ 0.25 %

2.1 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 2.1%)
0.4 percent Börsen (Ø 0.42%) -0.8 percent Börsenmakler (Ø -0.77%) 0.1 percent Analyse (Ø 0.09%) -1.4 percent Kolumnisten (Ø -1.39%) -0.2 percent Verantwortung (Ø -0.23%)
∑ -0.38 %

1.8 percent ARCHER DANIELS MIDLAND (ISIN: US0394831020 / 1.8%)

generated 23:42:05 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE