NEWS2STOCKS

2022-08-03

0.2 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 0.2%)
0.1 percent Immobilienkonzern (Ø 0.15%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.67%) -0.1 percent Schulden (Ø -0.09%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) -0.7 percent Auftrieb (Ø -0.69%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.6 percent Aktionär (Ø -0.61%) -0.7 percent Fahrwasser (Ø -0.74%) 0.1 percent Überlegung (Ø 0.09%) -1.2 percent Sanierungen (Ø -1.24%) -0.8 percent Heizungsanlagen (Ø -0.83%) 0.8 percent Miete (Ø 0.81%) -1.2 percent Sorge (Ø -1.17%) 1.1 percent Energiekrise (Ø 1.05%) 2.1 percent Heiz- (Ø 2.15%) 0.5 percent Erdgas (Ø 0.46%) 2.1 percent Nachforderungen (Ø 2.15%) 2.1 percent SPD-Landeschef (Ø 2.15%) -2.7 percent Kritik (Ø -2.67%) -0.3 percent Einkommen (Ø -0.33%) -0.2 percent Milliardengewinne (Ø -0.20%) 2.1 percent Marktwirtschaft (Ø 2.15%) 1.1 percent Eröffnung (Ø 1.06%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) 4.6 percent Berichtssaison (Ø 4.61%) 0.3 percent Inselrepublik (Ø 0.34%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.81%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.3 percent Klicke (Ø 1.33%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.83%) 0.1 percent Immobilienkonzern (Ø 0.15%) -0.7 percent Auftrieb (Ø -0.69%) 2.1 percent Immobilienverkäufe (Ø 2.15%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.67%) -0.1 percent Schulden (Ø -0.09%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) -0.5 percent Bestand (Ø -0.54%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.6 percent Energiekosten (Ø 1.64%) -1.2 percent Sorge (Ø -1.17%) 1.1 percent Energiekrise (Ø 1.05%) 2.1 percent Heiz- (Ø 2.15%) 1.4 percent Heizungen (Ø 1.35%) 0.5 percent Erdgas (Ø 0.46%) 1.6 percent Heizperiode (Ø 1.57%) 2.1 percent Nachforderungen (Ø 2.15%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.2 percent Sanierungen (Ø -1.24%) -0.8 percent Heizungsanlagen (Ø -0.83%) 0.8 percent Miete (Ø 0.81%) -0.6 percent Aktionär (Ø -0.61%) -0.7 percent Fahrwasser (Ø -0.74%) 0.1 percent Überlegung (Ø 0.09%) 0.6 percent Vorwürfe (Ø 0.60%) 2.1 percent Glashütte (Ø 2.15%) 0.9 percent Richtigkeit (Ø 0.87%) 0.9 percent Standorte (Ø 0.92%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Vonovia (Ø -0.16%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -1.2 percent Buch (Ø -1.21%) 2.1 percent Gutachtern (Ø 2.15%) 1.1 percent Ergebnisses (Ø 1.09%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) -1.1 percent Mietsteigerungen (Ø -1.15%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.7 percent ZeitenGrand (Ø 0.66%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.7 percent ZeitenGrand (Ø 0.66%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.69%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) 0.1 percent Immobilienkonzern (Ø 0.15%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.67%) -0.1 percent Schulden (Ø -0.09%) -0.8 percent Wohnungen (Ø -0.84%) -0.7 percent Auftrieb (Ø -0.69%)
∑ 0.22 %

4.9 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / 4.9%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.21%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.81%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.3 percent Klicke (Ø 1.33%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.83%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) 6.5 percent Großwetterlage (Ø 6.50%) 0.1 percent Märkten (Ø 0.07%) 4.9 percent Halbleiterbedarf (Ø 4.91%) 0.1 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.09%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzberichte (Ø 0.07%) 0.1 percent Details (Ø 0.14%) 2.8 percent Preismix (Ø 2.77%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) 6.5 percent Großwetterlage (Ø 6.50%) 4.9 percent Halbleiterbedarf (Ø 4.91%) -0.4 percent Energien (Ø -0.36%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.01%) 0.1 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.09%) 0.1 percent Märkten (Ø 0.07%) -1.8 percent Infineon (Ø -1.79%) -1.6 percent Abschwung (Ø -1.57%) 0.5 percent Höhen (Ø 0.53%) 0.3 percent Preisen (Ø 0.31%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.06%) 4.9 percent Halbleiterbedarf (Ø 4.91%) 1.5 percent Chipmangel (Ø 1.50%) -0.8 percent Anhebung (Ø -0.75%) 6.5 percent Großwetterlage (Ø 6.50%) 0.2 percent Vorstandschef (Ø 0.25%) 10.4 percent Abschwungs (Ø 10.40%) 4.9 percent Infineon-Vorstandschef (Ø 4.91%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -0.6 percent Aufschwungs (Ø -0.57%) 4.9 percent Teilmärkte (Ø 4.91%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.01%) 0.0 percent Geschäftsjahr (Ø 0.01%) -0.3 percent Indikatoren (Ø -0.30%) 4.9 percent Investitionsbudgets (Ø 4.91%) -0.1 percent Werk (Ø -0.06%) 4.9 percent Kulim (Ø 4.91%) -0.4 percent Umsätze (Ø -0.44%)
∑ 1.35 %

2.4 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / 2.4%)
0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.2 percent Milliardengewinn (Ø 0.22%) 0.3 percent Ergebnisentwicklung (Ø 0.26%) 0.2 percent Strategie (Ø 0.17%) -1.0 percent Wirtschaftswachstums (Ø -0.96%) -0.6 percent Unsicherheitsfaktor (Ø -0.63%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.45%) 2.4 percent Irritationen (Ø 2.43%) -0.2 percent Bank (Ø -0.24%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.04%) 2.4 percent Zinssteigerungen (Ø 2.43%) -1.9 percent Kreditausfälle (Ø -1.87%) -0.9 percent Krieg (Ø -0.94%) 1.1 percent Verwerfungen (Ø 1.09%) 2.1 percent Wirtschaftsentwicklung (Ø 2.15%) -2.6 percent Commerzbank-Tochter (Ø -2.60%) 0.2 percent Gesetzes (Ø 0.19%) -0.3 percent Geld (Ø -0.33%) 2.4 percent Schweizer-Franken-Kredite (Ø 2.43%) 0.8 percent Streit (Ø 0.77%) -0.8 percent Inflation (Ø -0.82%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) 0.2 percent Finanzchefin (Ø 0.19%) -1.6 percent Eigenkapital (Ø -1.64%) 1.1 percent Sparprogramm (Ø 1.15%) -0.5 percent Stellenabbau (Ø -0.54%) -2.0 percent Beratungscenter (Ø -1.97%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%) 2.4 percent Kostensenkungszielen (Ø 2.43%) 2.4 percent Pflichtbeiträge (Ø 2.43%) -0.5 percent Erträge (Ø -0.48%) 0.5 percent Erträgen (Ø 0.53%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.67%) 1.6 percent Kernkapitalquote (Ø 1.55%) -0.5 percent Erhöhung (Ø -0.50%) 2.4 percent M-Bank (Ø 2.43%) 0.3 percent Verschlechterung (Ø 0.30%) 2.4 percent ThemaUngeachtet (Ø 2.43%) -0.3 percent Schwierigkeiten (Ø -0.28%) -0.9 percent Tochter (Ø -0.90%) 2.4 percent Immobilienfinanzierungen (Ø 2.42%) 2.1 percent Kreditnehmer (Ø 2.06%) 2.1 percent Ratenzahlungen (Ø 2.07%) 2.4 percent Darlehensnehmer (Ø 2.42%) -0.2 percent Bank (Ø -0.24%) -0.1 percent Geschäft (Ø -0.11%) -0.9 percent Tochter (Ø -0.90%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.2 percent Milliardengewinn (Ø 0.22%) 0.3 percent Ergebnisentwicklung (Ø 0.26%) 0.2 percent Strategie (Ø 0.17%) -1.0 percent Wirtschaftswachstums (Ø -0.96%) -0.6 percent Unsicherheitsfaktor (Ø -0.63%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.45%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) 0.0 percent Anstieg (Ø 0.04%) 2.4 percent Zinssteigerungen (Ø 2.43%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.67%) -1.9 percent Kreditausfälle (Ø -1.87%) -0.9 percent Krieg (Ø -0.94%) 1.1 percent Verwerfungen (Ø 1.09%) 2.1 percent Wirtschaftsentwicklung (Ø 2.15%) -2.6 percent Commerzbank-Tochter (Ø -2.60%) 0.2 percent Gesetzes (Ø 0.19%) -0.3 percent Geld (Ø -0.33%) 2.4 percent Schweizer-Franken-Kredite (Ø 2.43%) 1.1 percent Sparprogramm (Ø 1.15%) -0.5 percent Stellenabbau (Ø -0.54%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -2.0 percent Beratungscenter (Ø -1.97%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%) -1.5 percent Kostensteigerungen (Ø -1.54%) -1.2 percent Senkung (Ø -1.17%) -1.6 percent Eigenkapital (Ø -1.64%) -0.6 percent Verbesserung (Ø -0.55%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.8 percent Risikovorsorge (Ø -1.76%) -0.6 percent Anzahl (Ø -0.62%) -0.5 percent Erhöhung (Ø -0.50%) 2.4 percent Pflichtabgaben (Ø 2.42%) -0.9 percent Tochter (Ø -0.90%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -1.6 percent Gewinnkurs (Ø -1.61%) -1.2 percent Filialen (Ø -1.17%) -0.4 percent Zukunft (Ø -0.38%) 1.1 percent Konzernergebnis (Ø 1.07%) -0.6 percent Unsicherheitsfaktor (Ø -0.63%) -0.5 percent Wirtschaft (Ø -0.45%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.35%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%)
∑ 0.04 %

-4.7 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / -4.7%)
-2.5 percent Analystenstimme (Ø -2.52%) 0.0 percent Rückgang (Ø 0.03%) 1.0 percent Auslieferungen (Ø 1.00%) -2.0 percent Preisentwicklung (Ø -1.96%) -0.6 percent Rückenwind (Ø -0.57%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) 0.3 percent Aktienrückkauf (Ø 0.28%) -0.6 percent Barmittelzufluss (Ø -0.57%) -0.3 percent Gewinnmarge (Ø -0.29%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.5 percent Lieferprobleme (Ø -1.50%) 0.4 percent Aufträge (Ø 0.42%) 0.4 percent Konkurrenz (Ø 0.37%) -1.2 percent Laufs (Ø -1.21%) 0.2 percent Preise (Ø 0.19%) -4.7 percent Wiederverkaufspreise (Ø -4.69%) -4.7 percent Finanzdienstleistungssparte (Ø -4.69%) -0.8 percent Inflation (Ø -0.82%) -2.5 percent Sonderkosten (Ø -2.50%) -1.1 percent Gemeinschaftsunternehmens (Ø -1.12%) -0.7 percent Fall (Ø -0.68%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.09%) -0.6 percent Problem (Ø -0.55%) -2.5 percent Sonderkosten (Ø -2.50%) -1.1 percent Gemeinschaftsunternehmens (Ø -1.12%) -0.3 percent Gewinnmarge (Ø -0.29%) -0.3 percent BMW (Ø -0.34%) -4.7 percent Margenziele (Ø -4.69%) -5.0 percent Einmalertrag (Ø -5.02%) 0.1 percent Marge (Ø 0.05%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -2.0 percent Preisentwicklung (Ø -1.96%) -0.6 percent Rückenwind (Ø -0.57%) 0.8 percent Gesamtmarkt (Ø 0.81%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.5 percent Lieferprobleme (Ø -1.50%) -0.6 percent Barmittelzufluss (Ø -0.57%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.69%) 1.4 percent Flexibilität (Ø 1.42%) -4.7 percent Leistungskraft (Ø -4.69%) 0.5 percent Jahreshälfte (Ø 0.54%) 0.2 percent Übernahme (Ø 0.23%) -0.9 percent Tochter (Ø -0.90%) 0.7 percent Wechselkurs (Ø 0.69%) -4.3 percent Konsolidierungseffekte (Ø -4.26%) 0.0 percent Rückgang (Ø 0.03%) 1.0 percent Auslieferungen (Ø 1.00%) -2.0 percent Preisentwicklung (Ø -1.96%) -0.6 percent Rückenwind (Ø -0.57%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) 0.3 percent Aktienrückkauf (Ø 0.28%) -0.6 percent Barmittelzufluss (Ø -0.57%) -0.3 percent Gewinnmarge (Ø -0.29%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.5 percent Lieferprobleme (Ø -1.50%) 1.4 percent Flexibilität (Ø 1.42%) -4.7 percent Leistungskraft (Ø -4.69%) -0.7 percent Ausblick (Ø -0.70%) 0.4 percent Konkurrenz (Ø 0.37%) -1.2 percent Laufs (Ø -1.21%) 0.2 percent Preise (Ø 0.19%) -4.7 percent Wiederverkaufspreise (Ø -4.69%) -4.7 percent Finanzdienstleistungssparte (Ø -4.69%) -0.8 percent Inflation (Ø -0.82%) -2.5 percent Sonderkosten (Ø -2.50%) -1.1 percent Gemeinschaftsunternehmens (Ø -1.12%) -0.3 percent Gewinnmarge (Ø -0.29%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) -1.0 percent Platz (Ø -0.97%) -0.3 percent Autosektor (Ø -0.29%) -2.0 percent Preisentwicklung (Ø -1.96%) -0.6 percent Rückenwind (Ø -0.57%) 0.8 percent Gesamtmarkt (Ø 0.81%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.5 percent Lieferprobleme (Ø -1.50%) -0.6 percent Barmittelzufluss (Ø -0.57%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.69%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ -0.90 %

1.7 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / 1.7%)
0.5 percent Aufspaltung (Ø 0.54%) 0.9 percent Bekenntnis (Ø 0.95%) -3.2 percent Vorstands (Ø -3.23%) 1.7 percent Portfolio-Managements (Ø 1.70%) 1.0 percent Einbahnstraße (Ø 1.00%) -2.7 percent Aufsichtsratsvorsitzende (Ø -2.68%) -0.1 percent Dividende (Ø -0.10%) -0.2 percent Softwareunternehmen (Ø -0.16%) 1.7 percent Branchenkenntnis (Ø 1.70%) 0.2 percent Linie (Ø 0.16%) 1.7 percent Folien (Ø 1.70%) -2.4 percent Fachkräfte (Ø -2.37%) 0.2 percent Entwicklern (Ø 0.22%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -0.6 percent Herausforderungen (Ø -0.63%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.2 percent Erholung (Ø -0.22%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) -0.6 percent Verlauf (Ø -0.55%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.06%) 1.1 percent Margendruck (Ø 1.15%) -1.0 percent Geschäftsbereiche (Ø -0.98%) -1.4 percent Beitrags (Ø -1.37%) -0.4 percent Standardwerte (Ø -0.41%) -4.6 percent Kurstrend (Ø -4.64%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.18%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.1 percent Produktion (Ø 0.05%) 0.8 percent Größenordnung (Ø 0.80%) 0.9 percent Selbstläufer (Ø 0.88%) -0.0 percent Arbeitsbedingungen (Ø -0.03%) 1.7 percent Kerner (Ø 1.70%) -0.2 percent Softwareunternehmen (Ø -0.16%) -0.1 percent Stärken (Ø -0.06%) -0.2 percent Softwareunternehmen (Ø -0.16%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.01%) 1.7 percent Hardwareunternehmen (Ø 1.70%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.2 percent Erholung (Ø -0.22%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.06%) 1.1 percent Margendruck (Ø 1.15%) -1.0 percent Geschäftsbereiche (Ø -0.98%) -1.4 percent Beitrags (Ø -1.37%) -0.4 percent Standardwerte (Ø -0.41%) -4.6 percent Kurstrend (Ø -4.64%) -0.1 percent Basis (Ø -0.14%) -0.7 percent Ausblick (Ø -0.70%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.58%)
∑ -0.31 %

1.7 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / 1.7%)
1.7 percent Greenlight (Ø 1.74%) -3.3 percent Umfrage (Ø -3.27%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.50%) 2.1 percent Steuerzahlungen (Ø 2.13%) 1.6 percent Trick (Ø 1.62%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) -2.8 percent Bäumen (Ø -2.81%) 0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.4 percent Potenzial (Ø 0.38%) -1.0 percent Platz (Ø -0.97%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 1.7 percent Greenlight (Ø 1.74%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.7 percent Greenlight (Ø 1.74%) 0.4 percent Funktion (Ø 0.36%) -0.1 percent Zwecken (Ø -0.15%) 0.4 percent Auto (Ø 0.43%) -0.3 percent Bitte (Ø -0.26%) 1.7 percent Touchscreen (Ø 1.74%) 1.7 percent Mitfahrer (Ø 1.74%) 0.9 percent Streich (Ø 0.91%) 1.9 percent Witz (Ø 1.89%) 1.7 percent Modi (Ø 1.74%) -0.3 percent Optionen (Ø -0.31%) 1.7 percent Furzgeräusche (Ø 1.74%) 1.7 percent Fürze (Ø 1.74%) 1.7 percent Lenkradtaste (Ø 1.74%) 0.4 percent Tesla (Ø 0.39%)
∑ 0.76 %

-3.8 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / -3.8%)
-1.4 percent Aktienposition (Ø -1.44%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.06%) -1.3 percent Rohstoffkosten (Ø -1.32%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.5 percent Wirkstoffen (Ø -0.46%) -0.1 percent Bereichen (Ø -0.14%) 0.6 percent Quellen (Ø 0.56%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.09%) -2.6 percent Produktionsunterbrechungen (Ø -2.64%) -0.9 percent Aufstellung (Ø -0.88%) 2.1 percent Feld (Ø 2.12%) -0.3 percent Industrie (Ø -0.32%) -4.3 percent Zunächst (Ø -4.29%) 0.1 percent Preiserhöhungen (Ø 0.05%) -0.5 percent Effekte (Ø -0.48%) -0.8 percent Marktteilnehmer (Ø -0.77%) 0.8 percent Gesamtmarkt (Ø 0.81%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Geschäftstrend (Ø -0.24%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.2 percent Bewertung (Ø 0.18%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.51%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.20%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.2 percent Abwicklung (Ø -0.25%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.13%) -0.1 percent BlackRock (Ø -0.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%)
∑ -0.38 %

9.2 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / 9.2%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 2.6 percent Aktivistischer (Ø 2.58%) 1.4 percent Flexibilität (Ø 1.42%) -0.4 percent Steuern (Ø -0.38%) 1.3 percent Hedgefonds (Ø 1.32%) -0.3 percent Renditen (Ø -0.32%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 4.0 percent Anteilseignern (Ø 4.01%) 0.3 percent Finanzchef (Ø 0.27%) 3.4 percent Großinvestor (Ø 3.39%) -0.4 percent Steuern (Ø -0.38%) 1.3 percent Hedgefonds (Ø 1.32%) -0.3 percent Renditen (Ø -0.32%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 4.0 percent Anteilseignern (Ø 4.01%) 0.3 percent Finanzchef (Ø 0.27%) 2.6 percent Aktivistischer (Ø 2.58%) 1.4 percent Flexibilität (Ø 1.42%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) 2.6 percent Aktivistischer (Ø 2.58%) 1.4 percent Flexibilität (Ø 1.42%)
∑ 1.12 %

16.6 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / 16.6%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 1.2 percent Pause (Ø 1.17%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 16.6 percent Liefervereinbarungen (Ø 16.60%) 5.4 percent Kaufverträge (Ø 5.41%) -1.1 percent Ausgaben (Ø -1.14%) 4.6 percent Aktienrückkaufprogramms (Ø 4.60%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 1.2 percent Pause (Ø 1.17%) 1.7 percent Impfstoffe (Ø 1.72%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) 4.5 percent Impfteams (Ø 4.46%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) 1.6 percent Auffrischungsimpfung (Ø 1.58%) 0.3 percent Herstellern (Ø 0.27%) 0.1 percent Mehrheit (Ø 0.08%) 0.1 percent Abstand (Ø 0.09%) 5.2 percent Dahinter (Ø 5.15%) 0.7 percent Stelle (Ø 0.67%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 1.5 percent Kurszuwächse (Ø 1.51%) 0.2 percent US-Dollar (Ø 0.19%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.23%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 6.2 percent ProduktpalettenDie (Ø 6.21%) 1.7 percent Pharmakonzerne (Ø 1.72%) 1.6 percent Kursverlauf (Ø 1.65%) 0.6 percent Aufwärtstrend (Ø 0.63%) 6.2 percent Impfstoff-Bonanza (Ø 6.21%) 6.2 percent Traditionsindex (Ø 6.21%) 0.9 percent Kursgewinne (Ø 0.93%) 0.8 percent Unsicherheit (Ø 0.83%) 6.2 percent Pandemieverlaufes (Ø 6.21%)
∑ 2.04 %

-7.6 percent RATIONAL (ISIN: DE0007010803 / -7.6%)
-0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) 0.1 percent Halbjahres (Ø 0.07%) -1.3 percent Gewinns (Ø -1.31%) -0.4 percent Einbruch (Ø -0.36%) -7.6 percent Spitzenwert (Ø -7.56%) -5.1 percent Auftragseingängen (Ø -5.11%) -7.6 percent Kochsysteme (Ø -7.56%) -1.9 percent Preisanpassungen (Ø -1.88%) -1.0 percent Komponenten (Ø -1.04%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.34%) -3.4 percent Gasrationierung (Ø -3.39%) -7.6 percent Teileverfügbarkeit (Ø -7.56%) -2.6 percent Effekten (Ø -2.58%) -3.6 percent Ebit (Ø -3.59%) 0.3 percent Erwartungen (Ø 0.31%) -2.2 percent Küchen (Ø -2.18%) 0.2 percent Preise (Ø 0.19%) 0.2 percent Wechselkurse (Ø 0.22%) -0.2 percent Bank (Ø -0.24%) -0.9 percent Korrektur (Ø -0.87%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) 0.4 percent Unwägbarkeiten (Ø 0.36%) -7.6 percent Teileverfügbarkeit (Ø -7.56%) -2.6 percent Effekten (Ø -2.58%) -3.6 percent EBIT (Ø -3.59%) 0.3 percent Erwartungen (Ø 0.31%) -0.4 percent Pressemitteilung (Ø -0.38%) -0.4 percent Umsatz (Ø -0.43%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -7.6 percent Arbeitgebermarke (Ø -7.56%) -7.6 percent Spitzenwert (Ø -7.56%) -5.1 percent Auftragseingängen (Ø -5.11%) -7.6 percent Kochsysteme (Ø -7.56%) -1.9 percent Preisanpassungen (Ø -1.88%) -0.7 percent Geräten (Ø -0.74%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.4 percent Verfügbarkeit (Ø 0.36%) -0.6 percent Geschäftsmodells (Ø -0.64%) -2.8 percent Vorjahreshalbjahr (Ø -2.77%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -4.2 percent Rekordniveau (Ø -4.15%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -1.1 percent Feedback (Ø -1.08%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) -4.0 percent Küche (Ø -4.02%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.5 percent Kostensteigerungen (Ø -1.54%) -2.4 percent Versatz (Ø -2.43%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -0.8 percent Personal (Ø -0.81%) -7.6 percent Arbeitgebermarke (Ø -7.56%) -0.5 percent Arbeitsplätze (Ø -0.52%) -2.9 percent Essen (Ø -2.89%) -0.3 percent Fußabdruck (Ø -0.28%) -7.6 percent Mittelstands (Ø -7.56%) -7.6 percent Rang (Ø -7.56%) -1.4 percent Umsatzentwicklung (Ø -1.38%) -1.0 percent Komponenten (Ø -1.04%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.34%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -3.4 percent Gasrationierung (Ø -3.39%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.1 percent Kalenderjahr (Ø -1.07%) -7.6 percent Teileverfügbarkeit (Ø -7.56%) -2.6 percent Effekten (Ø -2.58%) -3.6 percent EBIT (Ø -3.59%) 0.3 percent Erwartungen (Ø 0.31%) -1.3 percent Markt- (Ø -1.34%) -0.2 percent Verantwortung (Ø -0.23%) -0.8 percent Auszeichnungen (Ø -0.77%) 0.5 percent Qualität (Ø 0.52%) -0.4 percent Umsätze (Ø -0.44%) 0.4 percent Ersteinschätzung (Ø 0.36%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.24%) 0.1 percent Halbjahres (Ø 0.07%) -1.3 percent Gewinns (Ø -1.31%) -0.4 percent Einbruch (Ø -0.36%) -7.6 percent Spitzenwert (Ø -7.56%) -5.1 percent Auftragseingängen (Ø -5.11%) -7.6 percent Kochsysteme (Ø -7.56%) -1.9 percent Preisanpassungen (Ø -1.88%) -1.0 percent Komponenten (Ø -1.04%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.34%) -3.4 percent Gasrationierung (Ø -3.39%) -7.6 percent Teileverfügbarkeit (Ø -7.56%) -2.6 percent Effekten (Ø -2.58%) -3.6 percent Ebit (Ø -3.59%) 0.3 percent Erwartungen (Ø 0.31%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.18%) -2.2 percent Küchen (Ø -2.18%) 0.2 percent Preise (Ø 0.19%) 0.2 percent Wechselkurse (Ø 0.22%) -0.2 percent Bank (Ø -0.24%) -0.9 percent Korrektur (Ø -0.87%)
∑ -2.01 %

0.9 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / 0.9%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -1.1 percent Land (Ø -1.12%) -5.5 percent Produktionen (Ø -5.46%) -4.2 percent Filmen (Ø -4.22%) 0.9 percent TV-Kanälen (Ø 0.88%) -0.4 percent Umsätze (Ø -0.44%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ -0.84 %

2.1 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / 2.1%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -1.2 percent Hannover (Ø -1.20%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) -0.2 percent Volatilität (Ø -0.22%) 2.3 percent Chartformation (Ø 2.28%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.22%) -1.4 percent Staaten (Ø -1.39%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.10%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.18%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.22%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.25%) 0.1 percent Wertentwicklung (Ø 0.15%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.18%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.14%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.18%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.05%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.56%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.01%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.21%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.18%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.18%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%)
∑ 0.06 %

-0.1 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / -0.1%)
-1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.0 percent Technologien (Ø 0.01%) -0.3 percent Flugzeug-Unternehmen (Ø -0.31%) 0.2 percent Flugzeugbauer (Ø 0.25%) -0.3 percent Flugzeugbauern (Ø -0.31%) -1.0 percent Gründung (Ø -0.98%) -0.3 percent Militärflugzeug-Hersteller (Ø -0.31%) -0.3 percent Flugzeug-Hersteller (Ø -0.31%) -0.3 percent Produktionsdirektor (Ø -0.31%) 0.1 percent Leiter (Ø 0.14%) 0.8 percent Ingenieur (Ø 0.81%) -0.3 percent Flugzeugunternehmen (Ø -0.31%) -0.4 percent Fluggesellschaft (Ø -0.37%) -0.2 percent Fluglinien (Ø -0.16%) -0.1 percent Innovationen (Ø -0.05%) 0.6 percent Cockpits (Ø 0.61%) -0.3 percent Erfolgsunternehmen (Ø -0.31%) 0.0 percent Luft- (Ø 0.03%) 0.2 percent Luftfahrt- (Ø 0.19%) 0.9 percent Flugzeughersteller (Ø 0.91%) 0.7 percent Testflug (Ø 0.74%) -0.7 percent Fluggästen (Ø -0.72%) -0.5 percent Passagierflugzeug (Ø -0.49%) -0.5 percent Erfolge (Ø -0.46%) 0.1 percent Auftrag (Ø 0.06%) 0.2 percent Flugzeugbauer (Ø 0.25%) 0.1 percent Glück (Ø 0.06%) 0.2 percent Flugzeugbauer (Ø 0.25%) -0.8 percent Flugverbot (Ø -0.81%) 0.2 percent Flugzeugbauer (Ø 0.25%) -0.4 percent Airbus-Chef (Ø -0.43%) 0.0 percent Flugzeuge (Ø 0.04%) 0.2 percent Flugzeugbauer (Ø 0.25%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.0 percent Fahrt (Ø 0.02%) -0.2 percent Erholung (Ø -0.22%) 0.2 percent Bestimmungen (Ø 0.22%) -1.4 percent Staaten (Ø -1.39%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.10%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.18%) 0.2 percent Aufforderung (Ø 0.22%) 0.2 percent Indikation (Ø 0.25%) 0.1 percent Wertentwicklung (Ø 0.15%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.18%) 0.1 percent Ausgabe (Ø 0.14%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.18%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.05%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.56%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.01%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.21%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.18%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.18%)
∑ -0.06 %

3.5 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / 3.5%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 1.4 percent Laser (Ø 1.45%) 0.6 percent Quartals-UmsatzrekordDAX (Ø 0.57%) -3.3 percent Umfrage (Ø -3.27%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.50%) 2.1 percent Steuerzahlungen (Ø 2.13%) 1.6 percent Trick (Ø 1.62%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) -2.8 percent Bäumen (Ø -2.81%) 0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.4 percent Potenzial (Ø 0.38%) -1.0 percent Platz (Ø -0.97%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 1.4 percent Laser (Ø 1.45%) 1.1 percent Quartals-Umsatzrekord (Ø 1.15%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) 1.4 percent Laser (Ø 1.45%) 0.6 percent Quartals-UmsatzrekordDAX (Ø 0.57%)
∑ 0.63 %

3.5 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 3.5%)
-0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%) 2.5 percent Übergriffe (Ø 2.50%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.35%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 2.5 percent Übergriffe (Ø 2.50%) 2.5 percent Übergriffe (Ø 2.50%)
∑ 1.00 %

0.0 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 0.0%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.1 percent RWE (Ø -0.12%) 0.5 percent Bund (Ø 0.50%) -0.7 percent Bagger (Ø -0.67%) 0.2 percent Ort (Ø 0.16%) 0.0 percent Leitentscheidung (Ø 0.02%) 0.2 percent Ort (Ø 0.16%) 0.0 percent Leitentscheidung (Ø 0.02%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.1 percent RWE (Ø -0.12%) 0.5 percent Bund (Ø 0.50%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent RWE (Ø -0.12%) 0.5 percent Bund (Ø 0.50%)
∑ 0.02 %

4.9 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / 4.9%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 4.9 percent Anwälte (Ø 4.91%) 4.9 percent Evan (Ø 4.91%) 0.5 percent Leben (Ø 0.53%) 4.9 percent High-School (Ø 4.91%) 4.9 percent Evan (Ø 4.91%) 4.9 percent Zeitgenosse (Ø 4.91%) 0.1 percent Begeisterung (Ø 0.12%) 2.3 percent Bilder (Ø 2.34%) 4.9 percent Grundidee (Ø 4.91%) 2.0 percent Aufsehen (Ø 2.04%) -0.4 percent Spiegel (Ø -0.39%) 4.9 percent AufstiegDer (Ø 4.91%) 4.9 percent Snapchat (Ø 4.91%) 0.1 percent Handelstag (Ø 0.11%) 0.2 percent US-Dollar (Ø 0.19%) -0.4 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.37%) 4.9 percent Gesamtvermögen (Ø 4.91%) 4.9 percent Sohn (Ø 4.91%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%)
∑ 2.34 %

4.4 percent GILEAD SCIENCES (ISIN: US3755581036 / 4.4%)
-0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) 0.1 percent Betrag (Ø 0.05%) 0.1 percent Kursbasis (Ø 0.07%) -0.4 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.37%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø 0.05%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø 0.05%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.1 percent GlaxoSmithKline (Ø 0.05%)
∑ 0.08 %

-0.8 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / -0.8%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.8 percent US-Arzneimittelbehörde (Ø -0.82%) -0.9 percent Fresenius (Ø -0.92%) -1.1 percent Entwicklungsfortschritt (Ø -1.13%) -0.8 percent Verabreichung (Ø -0.85%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.8 percent US-Arzneimittelbehörde (Ø -0.82%) -0.9 percent Fresenius (Ø -0.92%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.8 percent US-Arzneimittelbehörde (Ø -0.82%) -0.9 percent Fresenius (Ø -0.92%)
∑ -0.49 %

1.3 percent COVESTRO (ISIN: DE0006062144 / 1.3%)
0.1 percent Ausschläge (Ø 0.14%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -0.7 percent Covestro (Ø -0.67%) -0.2 percent Ersatz (Ø -0.19%) 0.4 percent Jahresverlauf (Ø 0.38%) 0.0 percent Stillstand (Ø 0.04%) 0.0 percent Produktionsanlagen (Ø 0.02%) 0.2 percent Millionen-Euro-Betrag (Ø 0.20%) -3.4 percent Gasrationierung (Ø -3.39%) 0.2 percent Millionen-Euro-Betrag (Ø 0.20%) 0.9 percent Standorte (Ø 0.92%) 0.7 percent Produktionskapazitäten (Ø 0.71%) -1.0 percent Versorgungslage (Ø -1.00%) 0.5 percent Erdgas (Ø 0.46%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 2.2 percent Verkaufspreisen (Ø 2.16%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.7 percent Covestro (Ø -0.67%) -0.7 percent Covestro (Ø -0.67%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.7 percent Covestro (Ø -0.67%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%) -0.7 percent Covestro (Ø -0.67%)
∑ -0.15 %

2.2 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / 2.2%)
0.6 percent Bayer-Kurs (Ø 0.61%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 2.2 percent Agrargeschäfte (Ø 2.19%) 2.1 percent PhaseBayer-Aktie (Ø 2.09%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 2.2 percent Agrargeschäfte (Ø 2.19%) 2.1 percent PhaseBayer-Aktie (Ø 2.09%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 2.2 percent Agrargeschäfte (Ø 2.19%) 2.2 percent PhaseErste (Ø 2.19%)
∑ 1.34 %

-2.0 percent AMD (ISIN: US0079031078 / -2.0%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.9 percent Zuwachs (Ø -0.93%) 0.5 percent Sparte (Ø 0.49%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%)
∑ -0.11 %

1.7 percent AIRBUS (ISIN: NL0000235190 / 1.7%)
-0.4 percent Fluggesellschaft (Ø -0.37%) 0.0 percent Flugzeuge (Ø 0.04%) -2.2 percent Lieferungen (Ø -2.20%) 0.3 percent Sicherheitsrisiko (Ø 0.29%) 0.9 percent Flugzeughersteller (Ø 0.91%) -1.2 percent Emirat (Ø -1.22%) 0.3 percent Hersteller (Ø 0.26%) -0.1 percent Luftfahrtbehörde (Ø -0.11%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -0.3 percent Gericht (Ø -0.30%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.21%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%)
∑ -0.13 %

-5.1 percent AIRBNB (ISIN: US0090661010 / -5.1%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Wohnraum (Ø -0.09%) -3.2 percent Sommergeschäft (Ø -3.24%) -5.1 percent Mitgründer (Ø -5.12%) -0.8 percent Quartals (Ø -0.85%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent Wohnraum (Ø -0.09%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Wohnraum (Ø -0.09%)
∑ -0.99 %

2.2 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 2.2%)
-0.5 percent Visa (Ø -0.45%) 0.1 percent Reiselust (Ø 0.13%) 0.3 percent Kreditkartenprimus (Ø 0.35%) -0.4 percent Inflationsraten (Ø -0.43%) 0.4 percent Reiseverkehr (Ø 0.36%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -0.8 percent Dollar (Ø -0.80%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.5 percent Visa (Ø -0.45%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.35%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.5 percent Visa (Ø -0.45%)
∑ -0.06 %

1.8 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / 1.8%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%)
∑ 0.16 %

4.0 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / 4.0%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.9 percent Tencent (Ø 0.90%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%)
∑ 0.07 %

4.5 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / 4.5%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -0.6 percent Schaeffler (Ø -0.56%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ 0.10 %

2.2 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / 2.2%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.21%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%)
∑ 0.34 %

2.0 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / 2.0%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.4 percent RTL (Ø -0.38%) 3.7 percent Joint-Venture (Ø 3.74%) 0.2 percent PSS (Ø 0.21%) 0.2 percent Joint (Ø 0.25%) -0.3 percent Lösungen (Ø -0.31%) -0.0 percent Angebote (Ø -0.01%) 0.3 percent Werbeform (Ø 0.26%) 0.3 percent Fernsehzuschauer (Ø 0.26%) 0.3 percent TV-Gerät (Ø 0.26%) 0.1 percent Genehmigungen (Ø 0.12%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.21%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.4 percent RTL (Ø -0.38%) 3.7 percent Joint-Venture (Ø 3.74%) 0.2 percent PSS (Ø 0.21%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.4 percent RTL (Ø -0.38%) 3.7 percent Joint-Venture (Ø 3.74%) 0.2 percent PSS (Ø 0.21%)
∑ 0.54 %

0.1 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / 0.1%)
0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.4 percent Wachstumsprognose (Ø -1.38%) 1.7 percent Impfstoffe (Ø 1.72%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) 4.5 percent Impfteams (Ø 4.46%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) 1.6 percent Auffrischungsimpfung (Ø 1.58%) 0.3 percent Herstellern (Ø 0.27%) 0.1 percent Mehrheit (Ø 0.08%) 0.1 percent Abstand (Ø 0.09%) 5.2 percent Dahinter (Ø 5.15%) 0.7 percent Stelle (Ø 0.67%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 1.5 percent Kurszuwächse (Ø 1.51%) 0.2 percent US-Dollar (Ø 0.19%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.23%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 6.2 percent ProduktpalettenDie (Ø 6.21%) 1.7 percent Pharmakonzerne (Ø 1.72%) 1.6 percent Kursverlauf (Ø 1.65%) 0.6 percent Aufwärtstrend (Ø 0.63%) 6.2 percent Impfstoff-Bonanza (Ø 6.21%) 6.2 percent Traditionsindex (Ø 6.21%) 0.9 percent Kursgewinne (Ø 0.93%) 0.8 percent Unsicherheit (Ø 0.83%) 6.2 percent Pandemieverlaufes (Ø 6.21%) -1.4 percent Wachstumsprognose (Ø -1.38%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -1.4 percent Wachstumsprognose (Ø -1.38%)
∑ 1.51 %

-0.9 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / -0.9%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 1.8 percent Gasmangel (Ø 1.79%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 1.8 percent Gasmangel (Ø 1.79%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 1.8 percent Gasmangel (Ø 1.79%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.20%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.2 percent Abwicklung (Ø -0.25%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.13%) -0.1 percent BlackRock (Ø -0.10%)
∑ 0.32 %

2.8 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / 2.8%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) 1.2 percent Microsoft (Ø 1.19%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.01%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 1.2 percent Microsoft (Ø 1.19%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.01%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 1.2 percent Microsoft (Ø 1.19%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.01%)
∑ 0.16 %

0.7 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / 0.7%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Vorzeichen (Ø 0.05%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.1 percent Vorzeichen (Ø 0.05%) 0.1 percent Vorzeichen (Ø 0.05%)
∑ -0.01 %

1.5 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / 1.5%)
-1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) 0.0 percent Überraschend (Ø 0.03%) 0.1 percent Mercedes-Benz (Ø 0.09%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.18%) 0.0 percent Überraschend (Ø 0.03%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.0 percent Überraschend (Ø 0.03%)
∑ 0.02 %

4.4 percent HELLOFRESH (ISIN: DE000A161408 / 4.4%)
0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ -0.01 %

6.3 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / 6.3%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%)
∑ -0.07 %

-0.4 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / -0.4%)
-0.1 percent Nachhaltigkeitslösungen (Ø -0.13%) 0.1 percent Projekte (Ø 0.11%) -0.1 percent Projekt (Ø -0.09%) 0.9 percent Marktentwicklungen (Ø 0.89%) -0.1 percent Grundvoraussetzung (Ø -0.13%) -0.6 percent Energielandschaft (Ø -0.58%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%)
∑ -0.00 %

3.7 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / 3.7%)
0.1 percent Ausschläge (Ø 0.14%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.3 percent Walt (Ø 0.30%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%)
∑ 0.18 %

2.4 percent DEUTSCHE BANK (ISIN: DE0005140008 / 2.4%)
-1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%) 1.4 percent Widerstand (Ø 1.39%) 0.1 percent Rücklauf (Ø 0.13%) 0.4 percent Zielzone (Ø 0.38%) 0.4 percent Marke (Ø 0.36%) 0.4 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.42%) 0.2 percent Trading (Ø 0.25%) 0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.19%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.17%) 0.2 percent Sachkenntnis (Ø 0.19%) -0.2 percent Investment (Ø -0.21%) 0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.19%) 0.2 percent Nachträge (Ø 0.22%) 0.2 percent Emittenten (Ø 0.18%) -0.4 percent Investments (Ø -0.36%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%)
∑ -0.00 %

0.1 percent COCA-COLA (ISIN: US1912161007 / 0.1%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%) 0.1 percent CashflowsAnalysten (Ø 0.08%) 0.6 percent Verfügung (Ø 0.64%) -0.1 percent Drei (Ø -0.09%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) -0.2 percent Ökonomen (Ø -0.17%) -0.3 percent Renditen (Ø -0.32%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) -0.7 percent Krisenfestigkeit (Ø -0.65%) -0.3 percent Vorteil (Ø -0.26%) -0.5 percent Effekte (Ø -0.48%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.4 percent Rendite (Ø -0.42%) -0.9 percent Grad (Ø -0.87%) -0.0 percent Positionen (Ø -0.01%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) -1.7 percent Ölpreisen (Ø -1.74%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -0.3 percent Faktoren (Ø -0.26%) 0.0 percent ErträgenDie (Ø 0.04%) 1.5 percent Kurszuwächse (Ø 1.51%) 3.3 percent Einstiegsgelegenheit (Ø 3.30%) 0.4 percent Dividendenausschüttungen (Ø 0.40%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) -1.1 percent Performance (Ø -1.09%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) -0.5 percent Kapitalrendite (Ø -0.45%) -0.7 percent Abwärtsrisiken (Ø -0.73%) 0.2 percent Quartale (Ø 0.18%) 0.1 percent Umsatzwachstums (Ø 0.10%) 0.7 percent Dividendenzahlungen (Ø 0.68%) 0.2 percent Kaufinteresse (Ø 0.18%) 0.6 percent Aufwärtstrend (Ø 0.63%) 0.6 percent Börsenjahr (Ø 0.57%) -0.7 percent Outperformance (Ø -0.72%) 0.0 percent Coca-Cola-Enthusiast (Ø 0.04%) 0.0 percent Skaleneffizienz (Ø 0.04%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.4 percent Position (Ø -0.40%) -0.5 percent Beliebtheit (Ø -0.45%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent CashflowsAnalysten (Ø 0.08%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent CashflowsAnalysten (Ø 0.08%)
∑ -0.03 %

1.1 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / 1.1%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%)
∑ 0.17 %

7.8 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 7.8%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 1.2 percent Pause (Ø 1.17%) 1.7 percent Impfstoffe (Ø 1.72%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) 4.5 percent Impfteams (Ø 4.46%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) 1.6 percent Auffrischungsimpfung (Ø 1.58%) 0.3 percent Herstellern (Ø 0.27%) 0.1 percent Mehrheit (Ø 0.08%) 0.1 percent Abstand (Ø 0.09%) 5.2 percent Dahinter (Ø 5.15%) 0.7 percent Stelle (Ø 0.67%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 1.5 percent Kurszuwächse (Ø 1.51%) 0.2 percent US-Dollar (Ø 0.19%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.23%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 6.2 percent ProduktpalettenDie (Ø 6.21%) 1.7 percent Pharmakonzerne (Ø 1.72%) 1.6 percent Kursverlauf (Ø 1.65%) 0.6 percent Aufwärtstrend (Ø 0.63%) 6.2 percent Impfstoff-Bonanza (Ø 6.21%) 6.2 percent Traditionsindex (Ø 6.21%) 0.9 percent Kursgewinne (Ø 0.93%) 0.8 percent Unsicherheit (Ø 0.83%) 6.2 percent Pandemieverlaufes (Ø 6.21%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 1.2 percent Pause (Ø 1.17%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 1.2 percent Pause (Ø 1.17%)
∑ 1.54 %

0.7 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / 0.7%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.5 percent Atem (Ø -0.52%) 0.7 percent US-Bundesstaaten (Ø 0.67%) -0.3 percent Energie (Ø -0.35%) 0.1 percent Netz (Ø 0.07%) -0.4 percent Energien (Ø -0.36%) -0.3 percent Stromverbrauch (Ø -0.29%) 0.3 percent Megawatt (Ø 0.26%) 1.3 percent Treibhausgasemissionen (Ø 1.32%) 0.5 percent Windparks (Ø 0.49%) 0.7 percent Strommengen (Ø 0.67%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.5 percent Atem (Ø -0.52%) -0.5 percent Atem (Ø -0.52%)
∑ 0.06 %

5.4 percent AXA (ISIN: FR0000120628 / 5.4%)
5.4 percent Versicherungsgruppe (Ø 5.40%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.5 percent Wechselkursen (Ø -0.51%) -0.5 percent Wechselkursen (Ø -0.51%) 0.1 percent Versicherer (Ø 0.12%) -1.3 percent Angriffskrieg (Ø -1.31%) 0.1 percent Versicherer (Ø 0.12%) -0.5 percent Wechselkursen (Ø -0.51%) 0.3 percent Aktienrückkauf (Ø 0.28%) 0.1 percent Versicherer (Ø 0.12%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Allianz (Ø -0.25%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.34%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.8 percent Kriegs (Ø -1.79%) 0.1 percent Versicherer (Ø 0.12%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Allianz (Ø -0.25%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) -0.5 percent Leitindex (Ø -0.47%) 0.4 percent Jahresverlauf (Ø 0.38%) -0.3 percent Risiken (Ø -0.34%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.8 percent Kriegs (Ø -1.79%) 3.1 percent DBV (Ø 3.12%) 3.1 percent Lebensversicherungsverträge (Ø 3.12%) -2.1 percent Infolge (Ø -2.07%) 3.1 percent Niedrigzinsen (Ø 3.12%) -0.2 percent Lebensversicherung (Ø -0.24%)
∑ 0.27 %

2.0 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / 2.0%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.2 percent Präferenzen (Ø 0.16%) 0.2 percent EU-Vorgaben (Ø 0.16%) -0.8 percent Unternehmensführung (Ø -0.77%) -0.4 percent Investments (Ø -0.36%) 1.1 percent Gas- (Ø 1.15%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.39%) 0.2 percent Finanzwirtschaft (Ø 0.16%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.01%) 0.1 percent Details (Ø 0.14%) -0.5 percent Mindeststandards (Ø -0.47%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.01%) -0.5 percent Mindeststandards (Ø -0.47%) -0.9 percent Regelung (Ø -0.90%) 0.8 percent Finanzprodukt (Ø 0.81%) -2.1 percent Finanzprodukte (Ø -2.07%) -0.4 percent Ressourcen (Ø -0.39%) -1.4 percent Banken (Ø -1.36%) 0.6 percent Vorwürfe (Ø 0.60%) -0.3 percent Nutzung (Ø -0.31%) -0.2 percent Geldanlagen (Ø -0.23%) -0.2 percent Geldanlagen (Ø -0.23%) -1.1 percent Fonds (Ø -1.07%) 0.7 percent Schub (Ø 0.72%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.39%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.01%) 0.2 percent Präferenzen (Ø 0.16%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -1.2 percent Anlagen (Ø -1.22%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%)
∑ -0.18 %

2.9 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / 2.9%)
-1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.9 percent China (Ø -0.88%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.9 percent China (Ø -0.88%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.9 percent China (Ø -0.88%)
∑ -0.33 %

3.0 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / 3.0%)
0.7 percent UBS (Ø 0.72%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.7 percent UBS (Ø 0.72%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 0.7 percent UBS (Ø 0.72%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%)
∑ 0.04 %

7.5 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / 7.5%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.7 percent Zoom (Ø 0.72%) -0.1 percent Signale (Ø -0.12%) 0.7 percent Zoom (Ø 0.72%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Signale (Ø -0.12%) 0.7 percent Zoom (Ø 0.72%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.1 percent Signale (Ø -0.12%) 0.7 percent Zoom (Ø 0.72%)
∑ 0.30 %

6.0 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / 6.0%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.4 percent Zalando (Ø -0.38%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.16 %

3.9 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / 3.9%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.6 percent Varta (Ø 0.55%) -0.0 percent Goldman (Ø -0.01%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 0.6 percent Varta (Ø 0.55%) -0.0 percent Goldman (Ø -0.01%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.6 percent Varta (Ø 0.55%) -0.0 percent Goldman (Ø -0.01%)
∑ 0.22 %

-1.1 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / -1.1%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.4 percent Unilever (Ø -0.39%) 0.8 percent Aktien-Crash (Ø 0.82%) 0.1 percent GBP (Ø 0.05%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -0.4 percent Unilever (Ø -0.39%) 0.8 percent Aktien-Crash (Ø 0.82%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.4 percent Unilever (Ø -0.39%) 0.8 percent Aktien-Crash (Ø 0.82%)
∑ 0.01 %

1.5 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / 1.5%)
0.2 percent Investor (Ø 0.20%) -3.3 percent Umfrage (Ø -3.27%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.50%) 2.1 percent Steuerzahlungen (Ø 2.13%) 1.6 percent Trick (Ø 1.62%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) -2.8 percent Bäumen (Ø -2.81%) 0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.4 percent Potenzial (Ø 0.38%) -1.0 percent Platz (Ø -0.97%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.2 percent Kommentaren (Ø 0.18%) 1.5 percent Hauptrolle (Ø 1.49%)
∑ 0.50 %

3.0 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / 3.0%)
0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) 0.2 percent Kapitän (Ø 0.23%) 0.3 percent Staatshilfen (Ø 0.29%) -0.2 percent Überwiegende (Ø -0.18%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.2 percent Kapitän (Ø 0.23%) 0.3 percent Staatshilfen (Ø 0.29%) -0.2 percent Überwiegende (Ø -0.18%) 0.2 percent Kapitän (Ø 0.23%) 0.3 percent Staatshilfen (Ø 0.29%) -0.2 percent Überwiegende (Ø -0.18%)
∑ 0.10 %

1.4 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / 1.4%)
-0.1 percent Krupp-Stiftung (Ø -0.11%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.1 percent Krupp-Stiftung (Ø -0.11%) -0.1 percent Krupp-Stiftung (Ø -0.11%)
∑ -0.05 %

5.1 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / 5.1%)
0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.4 percent Jahresstart (Ø -0.40%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.4 percent Jahresstart (Ø -0.40%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.4 percent Jahresstart (Ø -0.40%)
∑ 0.14 %

4.2 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / 4.2%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Nettoergebnis (Ø -0.02%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -0.0 percent Nettoergebnis (Ø -0.02%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.21%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Nettoergebnis (Ø -0.02%)
∑ 0.14 %

4.2 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / 4.2%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.9 percent Siltronic (Ø 0.95%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%)
∑ 0.12 %

-1.3 percent SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747 / -1.3%)
0.4 percent SHOP (Ø 0.44%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -7.6 percent Geschäftsergebnisse (Ø -7.62%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 1.1 percent Vorjahreszeitraum (Ø 1.05%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.3 percent KundInnen (Ø 0.26%) 0.3 percent KundInnen (Ø 0.26%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Jahreshälfte (Ø 0.54%) -2.4 percent Lieferkettenengpässe (Ø -2.41%) 0.2 percent Lieferzeiten (Ø 0.24%) 1.6 percent Umsatzzuwächse (Ø 1.64%) -0.4 percent Rezeptes (Ø -0.40%) 0.7 percent Hürde (Ø 0.73%) -1.4 percent Launch (Ø -1.37%) 0.2 percent Rezepte (Ø 0.20%) -0.4 percent Gesamtbevölkerung (Ø -0.36%) 5.8 percent Rezepten (Ø 5.75%) 0.2 percent Rezepte (Ø 0.20%) -1.6 percent E-Rezepte (Ø -1.59%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.3 percent Distributionszentrums (Ø -1.26%) 0.5 percent Marktplatzes (Ø 0.46%) -1.3 percent Last-Mile-Lieferoptionen (Ø -1.26%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.28%) 0.3 percent KundInnen (Ø 0.26%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.3 percent Medienerlöse (Ø -1.26%) -0.4 percent Aufwendungen (Ø -0.40%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.3 percent Marketingaufwendungen (Ø -1.26%) -3.7 percent Warenkorbgröße (Ø -3.71%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 1.1 percent Vorjahreszeitraum (Ø 1.05%) -1.3 percent IT-Aufwendungen (Ø -1.26%) -1.3 percent Verwaltungskosten (Ø -1.26%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.3 percent IFRS- (Ø -1.26%) 0.5 percent Jahreshälfte (Ø 0.54%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.3 percent IFRS- (Ø -1.26%) -0.1 percent Cashflow (Ø -0.15%) -1.3 percent Non-Rx-Zuwächsen (Ø -1.26%) 0.2 percent Medikamente (Ø 0.17%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -1.3 percent Distributionszentrums (Ø -1.26%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) -0.1 percent Segment (Ø -0.13%) 0.2 percent Bestellung (Ø 0.22%) 3.8 percent Distributionszentrum (Ø 3.78%) 0.6 percent Logistikzentrum (Ø 0.63%) 0.3 percent KundInnen (Ø 0.26%) 0.3 percent Logistik-Zentrum (Ø 0.27%) 0.2 percent Sortiment (Ø 0.25%) 0.3 percent Preisen (Ø 0.31%) 0.2 percent Medikamente (Ø 0.17%) 0.3 percent Naturkost- (Ø 0.27%) 0.3 percent KundInnen (Ø 0.26%) 0.7 percent Stelle (Ø 0.67%) 2.2 percent Rezepts (Ø 2.16%) 0.3 percent Gesundheitsdienstleistungen (Ø 0.27%) -0.3 percent Geld (Ø -0.33%) -0.4 percent Rezeptes (Ø -0.40%) -0.4 percent Umsatz (Ø -0.43%) 1.9 percent Corona-Profiteure (Ø 1.89%) 1.0 percent Rezept (Ø 0.99%) -1.2 percent Fortschritte (Ø -1.19%) -0.3 percent Rollout (Ø -0.30%) 0.2 percent Rezepte (Ø 0.20%) 2.2 percent Rezepts (Ø 2.16%) -1.1 percent Mitteln (Ø -1.05%) -0.6 percent Wettbewerbs (Ø -0.56%) 0.8 percent Preisdruck (Ø 0.78%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) 0.1 percent Halbjahres (Ø 0.07%) -0.3 percent Geld (Ø -0.33%) -0.4 percent Rezeptes (Ø -0.40%) -0.4 percent Umsatz (Ø -0.43%) 1.9 percent Corona-Profiteure (Ø 1.89%) 1.0 percent Rezept (Ø 0.99%) -1.2 percent Fortschritte (Ø -1.19%) -0.3 percent Rollout (Ø -0.30%) 0.2 percent Rezepte (Ø 0.20%) 2.2 percent Rezepts (Ø 2.16%) -1.1 percent Mitteln (Ø -1.05%) -0.6 percent Wettbewerbs (Ø -0.56%) 0.8 percent Preisdruck (Ø 0.78%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%) -0.4 percent Wachstum (Ø -0.38%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) 0.1 percent Halbjahres (Ø 0.07%)
∑ 0.05 %

0.8 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / 0.8%)
-1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 2.5 percent StärkeRheinmetall-Aktie (Ø 2.48%) -0.3 percent Anlaufmarke (Ø -0.33%) 0.3 percent Hochlauf (Ø 0.30%) 0.3 percent Hochlauf (Ø 0.30%) 0.4 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.42%) 0.2 percent Trading (Ø 0.25%) 0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.19%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.17%) 0.2 percent Sachkenntnis (Ø 0.19%) -0.2 percent Investment (Ø -0.21%) 0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.19%) 0.2 percent Nachträge (Ø 0.22%) 0.2 percent Emittenten (Ø 0.18%) -0.4 percent Investments (Ø -0.36%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.20%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.2 percent Abwicklung (Ø -0.25%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.13%)
∑ 0.06 %

3.7 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / 3.7%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.83%) -0.1 percent PUMA (Ø -0.08%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.83%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.83%)
∑ 0.28 %

1.3 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / 1.3%)
-1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.23%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%)
∑ -0.40 %

0.1 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / 0.1%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ -0.19 %

2.0 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / 2.0%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.2 percent Sportartikelherstellers (Ø 0.18%) -0.1 percent Fußballverein (Ø -0.10%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) 0.2 percent Sportartikelherstellers (Ø 0.18%) -0.1 percent Fußballverein (Ø -0.10%) 0.2 percent Sportartikelherstellers (Ø 0.18%) -0.1 percent Fußballverein (Ø -0.10%)
∑ 0.15 %

2.1 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 2.1%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.13%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%)
∑ 0.30 %

0.1 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / 0.1%)
0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.00%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.7 percent Erholungskurs (Ø 0.73%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.7 percent Erholungskurs (Ø 0.73%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.7 percent Erholungskurs (Ø 0.73%)
∑ 0.21 %

1.0 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 1.0%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.10%) 0.3 percent Gaspreisen (Ø 0.27%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 0.3 percent Gaspreisen (Ø 0.27%) 0.3 percent Gaspreisen (Ø 0.27%)
∑ 0.32 %

0.3 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 0.3%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.39%) 0.4 percent Gipfelabdeckung (Ø 0.37%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.39%) 0.4 percent Gipfelabdeckung (Ø 0.37%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.39%) 0.4 percent Gipfelabdeckung (Ø 0.37%)
∑ -0.09 %

3.2 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / 3.2%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 2.0 percent Image (Ø 2.00%) 1.4 percent Tageshöchststand (Ø 1.35%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 2.0 percent Image (Ø 2.00%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 2.0 percent Image (Ø 2.00%)
∑ 0.73 %

1.5 percent IBM (ISIN: US4592001014 / 1.5%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.06%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.06%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.06%)
∑ -0.03 %

1.3 percent HENKEL VZ (ISIN: DE0006048432 / 1.3%)
0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.01%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.4 percent Henkel (Ø -0.38%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.4 percent Henkel (Ø -0.38%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.21%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) -0.4 percent Henkel (Ø -0.38%)
∑ 0.19 %

5.6 percent CONTINENTAL (ISIN: DE0005439004 / 5.6%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 1.7 percent ZieleErste (Ø 1.70%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%) 1.7 percent ZieleErste (Ø 1.70%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) 0.2 percent Kursniveaus (Ø 0.19%) 1.7 percent ZieleErste (Ø 1.70%)
∑ 0.64 %

0.2 percent BRENNTAG (ISIN: DE000A1DAHH0 / 0.2%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.28%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%)
∑ 0.28 %

0.6 percent AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6 / 0.6%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.17%) -0.7 percent AuftragseingangASML-Aktie (Ø -0.65%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.7 percent AuftragseingangASML-Aktie (Ø -0.65%) -0.7 percent AuftragseingangASML-Aktie (Ø -0.65%)
∑ -0.34 %

6.7 percent UNDER ARMOUR (ISIN: US9043111072 / 6.7%)
0.5 percent Geschäftsquartal (Ø 0.46%) 3.1 percent Marketingausgaben (Ø 3.12%) 2.0 percent Währungseffekten (Ø 2.01%) 0.1 percent Ergebnis (Ø 0.06%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.01%) 2.4 percent Frachtkosten (Ø 2.44%) 3.1 percent Marketingausgaben (Ø 3.12%) 2.0 percent Währungseffekten (Ø 2.01%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%)
∑ 1.31 %

0.0 percent ITT 2 (ISIN: US45073V1089 / 0.0%)
-0.0 percent Mischkonzern (Ø -0.04%) -0.1 percent Dividende (Ø -0.10%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.19%) 0.1 percent Betrag (Ø 0.05%) 0.1 percent Kursbasis (Ø 0.07%) -0.4 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.37%) 0.1 percent Fiskaljahr (Ø 0.13%)
∑ -0.06 %

5.1 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / 5.1%)
0.1 percent Fiskaljahr (Ø 0.13%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%)
∑ 0.17 %

1.5 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / 1.5%)
-0.1 percent Kursniveau (Ø -0.06%)

6.5 percent DELIVERY HERO (ISIN: DE000A2E4K43 / 6.5%)
-0.1 percent Konzernchef (Ø -0.08%) -1.2 percent Minus (Ø -1.22%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) 1.9 percent Kennziffern (Ø 1.90%) 0.3 percent Erwartungen (Ø 0.31%) -0.7 percent Prozentbereich (Ø -0.70%) 0.1 percent Marge (Ø 0.05%) 0.5 percent Halbjahr (Ø 0.50%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.20%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.2 percent Abwicklung (Ø -0.25%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.35%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.13%)
∑ 0.02 %

-1.5 percent CREDIT SUISSE (ISIN: CH0012138530 / -1.5%)
-0.6 percent Herausforderungen (Ø -0.63%) -0.8 percent Kursentwicklung (Ø -0.82%)
∑ -0.72 %

-1.6 percent CATERPILLAR (ISIN: US1491231015 / -1.6%)
0.2 percent Preise (Ø 0.19%) -0.2 percent Vergleich (Ø -0.19%)
∑ 0.00 %

3.2 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 3.2%)
-3.3 percent Umfrage (Ø -3.27%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.5 percent Entscheidung (Ø 0.50%) 2.1 percent Steuerzahlungen (Ø 2.13%) 1.6 percent Trick (Ø 1.62%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 1.8 percent Tesla-Aktien (Ø 1.79%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) -2.8 percent Bäumen (Ø -2.81%) 0.3 percent Vereinbarung (Ø 0.28%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.4 percent Aufwärtspotenzial (Ø 1.45%) 0.4 percent Potenzial (Ø 0.38%) -1.0 percent Platz (Ø -0.97%) 0.9 percent Bloomberg (Ø 0.86%) 0.2 percent Investor (Ø 0.20%)
∑ 0.46 %

-0.7 percent YAMAHA (ISIN: JP3942600002 / -0.7%)

6.1 percent XYLEM (ISIN: US98419M1009 / 6.1%)

-0.0 percent WALMART (ISIN: US9311421039 / -0.0%)
-2.0 percent Spannungen (Ø -2.03%) -0.4 percent Inflationsraten (Ø -0.43%) -2.1 percent Leitzinsen (Ø -2.10%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.33%) -1.4 percent Anlagestrategie (Ø -1.42%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.67%) 0.1 percent Börsenexperte (Ø 0.07%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.52%) -0.8 percent Inflation (Ø -0.82%) -0.0 percent Zinserhöhung (Ø -0.04%) 0.1 percent Zinssitzung (Ø 0.07%) -0.8 percent Anhebung (Ø -0.75%) 0.1 percent Menschenverstand (Ø 0.07%) -0.3 percent Abwarten (Ø -0.29%) 0.6 percent Zinssätze (Ø 0.63%) 0.1 percent Einzelhandelsketten (Ø 0.07%) 4.0 percent Lagerbeständen (Ø 4.01%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%)
∑ -0.27 %

1.9 percent VULCAN MATERIALS (ISIN: US9291601097 / 1.9%)

-0.5 percent VOESTALPINE (ISIN: AT0000937503 / -0.5%)

6.7 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / 6.7%)
-1.9 percent Energieversorger (Ø -1.93%) -0.7 percent Ausblick (Ø -0.70%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.82%) 6.7 percent Stabilisierungspaket (Ø 6.72%) 6.7 percent Gasbeschränkung (Ø 6.72%) -0.7 percent Maßnahmen (Ø -0.69%) -2.7 percent Staates (Ø -2.74%) 6.7 percent Fortums (Ø 6.72%) -0.7 percent Ausblick (Ø -0.70%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.82%) 2.1 percent Rating (Ø 2.14%) -0.7 percent Ausblick (Ø -0.70%)
∑ 1.10 %

0.9 percent TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI (ISIN: US9001112047 / 0.9%)

-2.4 percent TOYOTA (ISIN: JP3633400001 / -2.4%)

-4.0 percent TOKYO ELECTRIC POWER (ISIN: JP3585800000 / -4.0%)

0.1 percent TARGET (ISIN: US87612E1064 / 0.1%)
-2.0 percent Spannungen (Ø -2.03%) -0.4 percent Inflationsraten (Ø -0.43%) -2.1 percent Leitzinsen (Ø -2.10%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.33%) -1.4 percent Anlagestrategie (Ø -1.42%) -0.7 percent Zinsen (Ø -0.67%) 0.1 percent Börsenexperte (Ø 0.07%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.52%) -0.8 percent Inflation (Ø -0.82%) -0.0 percent Zinserhöhung (Ø -0.04%) 0.1 percent Zinssitzung (Ø 0.07%) -0.8 percent Anhebung (Ø -0.75%) 0.1 percent Menschenverstand (Ø 0.07%) -0.3 percent Abwarten (Ø -0.29%) 0.6 percent Zinssätze (Ø 0.63%) 0.1 percent Einzelhandelsketten (Ø 0.07%) 4.0 percent Lagerbeständen (Ø 4.01%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.40%)
∑ -0.27 %

1.3 percent SONY (ISIN: JP3435000009 / 1.3%)
0.5 percent Yen (Ø 0.48%) 1.3 percent Videospiele-Spezialist (Ø 1.28%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.02%) -1.2 percent Währung (Ø -1.23%) -1.0 percent Abschwächung (Ø -1.03%) 1.3 percent Spiele-Anbieter (Ø 1.28%)
∑ 0.13 %

5.3 percent SIXT (ISIN: DE0007231326 / 5.3%)
1.6 percent Mobilitätsanbieter (Ø 1.57%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.33%)
∑ 0.62 %

2.0 percent RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (ISIN: CA76131D1033 / 2.0%)
-1.4 percent Restaurant (Ø -1.36%)

-0.4 percent PEPSICO (ISIN: US7134481081 / -0.4%)
-0.4 percent Limonadenhersteller (Ø -0.39%) 0.2 percent Führung (Ø 0.25%) -0.2 percent Getränke (Ø -0.25%) 0.3 percent Hersteller (Ø 0.26%)
∑ -0.03 %

-8.2 percent OCCIDENTAL PETROLEUM (ISIN: US6745991058 / -8.2%)

-0.2 percent NOVARTIS (ISIN: CH0012005267 / -0.2%)

-1.2 percent NESTLE (ISIN: CH0038863350 / -1.2%)

3.1 percent MITSUBISHI (ISIN: JP3898400001 / 3.1%)

4.7 percent LPKF (ISIN: DE0006450000 / 4.7%)
0.1 percent Anteilsscheine (Ø 0.10%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%)
∑ 0.29 %

2.2 percent LANXESS (ISIN: DE0005470405 / 2.2%)

-0.1 percent KNORR-BREMSE (ISIN: DE000KBX1006 / -0.1%)
-0.2 percent Zügen (Ø -0.16%) -0.1 percent Desiro (Ø -0.07%) -0.1 percent Sanitärsysteme (Ø -0.07%)
∑ -0.10 %

0.3 percent JOHNSON JOHNSON (ISIN: US4781601046 / 0.3%)
1.7 percent Impfstoffe (Ø 1.72%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) 4.5 percent Impfteams (Ø 4.46%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) -0.3 percent Bevölkerung (Ø -0.30%) 1.6 percent Auffrischungsimpfung (Ø 1.58%) 0.3 percent Herstellern (Ø 0.27%) 0.1 percent Mehrheit (Ø 0.08%) 0.1 percent Abstand (Ø 0.09%) 5.2 percent Dahinter (Ø 5.15%) 0.7 percent Stelle (Ø 0.67%) 3.3 percent Impfkampagne (Ø 3.27%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 1.5 percent Kurszuwächse (Ø 1.51%) 0.2 percent US-Dollar (Ø 0.19%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.23%) -0.8 percent Gewinne (Ø -0.75%) 6.2 percent ProduktpalettenDie (Ø 6.21%) 1.7 percent Pharmakonzerne (Ø 1.72%) 1.6 percent Kursverlauf (Ø 1.65%) 0.6 percent Aufwärtstrend (Ø 0.63%) 6.2 percent Impfstoff-Bonanza (Ø 6.21%) 6.2 percent Traditionsindex (Ø 6.21%) 0.9 percent Kursgewinne (Ø 0.93%) 0.8 percent Unsicherheit (Ø 0.83%) 6.2 percent Pandemieverlaufes (Ø 6.21%)
∑ 1.96 %

0.9 percent INTEL (ISIN: US4581401001 / 0.9%)
-0.9 percent Zuwachs (Ø -0.93%) 0.5 percent Sparte (Ø 0.49%)
∑ -0.22 %

1.9 percent ING (ISIN: NL0011821202 / 1.9%)

0.0 percent HYUNDAI (ISIN: KR7005380001 / 0.0%)
-0.5 percent FRANKFURT (Ø -0.48%) 0.8 percent Fahrzeughersteller (Ø 0.84%) 0.8 percent Lastwagen (Ø 0.75%) -0.5 percent Kunden (Ø -0.48%) -0.0 percent Strom (Ø -0.01%)
∑ 0.12 %

1.7 percent HORNBACH (ISIN: DE0006083405 / 1.7%)
-0.2 percent Aussetzung (Ø -0.22%) 0.4 percent Betreff (Ø 0.40%) -0.1 percent Geschäften (Ø -0.14%) -0.2 percent Aussetzung (Ø -0.22%) -0.1 percent Geschäften (Ø -0.14%) -0.1 percent Form (Ø -0.08%)
∑ -0.07 %

4.5 percent FORD (ISIN: US3453708600 / 4.5%)
0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) 0.1 percent Produktpalette (Ø 0.10%)
∑ 0.08 %

0.2 percent EDF (ISIN: FR0010242511 / 0.2%)
-0.8 percent Regierung (Ø -0.82%)

2.9 percent DUERR (ISIN: DE0005565204 / 2.9%)

7.1 percent CROCS (ISIN: US2270461096 / 7.1%)

2.9 percent ASML (ISIN: NL0010273215 / 2.9%)
0.4 percent Konkurrenz (Ø 0.37%) 1.1 percent Engpässen (Ø 1.05%) 0.5 percent Erlöse (Ø 0.53%) 2.9 percent Förderungen (Ø 2.91%) 0.7 percent Produkten (Ø 0.66%) 0.1 percent Nachfrage (Ø 0.06%) -0.8 percent Perspektiven (Ø -0.79%)
∑ 0.68 %

-1.8 percent APPLIED MATERIALS (ISIN: US0382221051 / -1.8%)

2.8 percent AMGEN (ISIN: US0311621009 / 2.8%)

generated 23:49:21 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE