NEWS2STOCKS

2022-08-05

-10.0 percent RHEINMETALL (ISIN: DE0007030009 / -10.0%)
0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) -1.9 percent Verlierer (Ø -1.89%) -1.3 percent Unterstützung (Ø -1.29%) -5.1 percent Erholungsversuchen (Ø -5.08%) -0.2 percent Sprung (Ø -0.25%) -6.9 percent Infanteriepanzer (Ø -6.92%) -3.3 percent Autoproduktion (Ø -3.34%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%) 0.2 percent Zielspanne (Ø 0.22%) -2.1 percent Ergebnisrendite (Ø -2.13%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.4 percent Ergebnisses (Ø 0.43%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 1.8 percent Firmenchef (Ø 1.75%) -4.2 percent Auftragseingänge (Ø -4.22%) -0.6 percent Verlauf (Ø -0.63%) 0.8 percent Produkten (Ø 0.85%) -0.0 percent Ländern (Ø -0.03%) -0.9 percent Angriff (Ø -0.93%) -0.3 percent Ausbau (Ø -0.29%) -1.3 percent Ausgaben (Ø -1.31%) 0.4 percent Ergebnisses (Ø 0.43%) -2.1 percent Ergebnisrendite (Ø -2.13%) 0.5 percent Papperger (Ø 0.49%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.2 percent Sprung (Ø -0.25%) -6.9 percent Infanteriepanzer (Ø -6.92%) -3.3 percent Autoproduktion (Ø -3.34%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%) 0.2 percent Zielspanne (Ø 0.22%) -2.1 percent Ergebnisrendite (Ø -2.13%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.4 percent Ergebnisses (Ø 0.43%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -1.9 percent Verlierer (Ø -1.89%) -1.3 percent Unterstützung (Ø -1.29%) -5.1 percent Erholungsversuchen (Ø -5.08%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) -1.9 percent Verlierer (Ø -1.89%) -0.2 percent Sprung (Ø -0.25%) -6.9 percent Infanteriepanzer (Ø -6.92%) -3.3 percent Autoproduktion (Ø -3.34%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%) 0.2 percent Zielspanne (Ø 0.22%) -2.1 percent Ergebnisrendite (Ø -2.13%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.4 percent Ergebnisses (Ø 0.43%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.7 percent Steigerung (Ø 0.66%) -6.9 percent Infanteriepanzer (Ø -6.92%) -10.6 percent Wehrtechnikgeschäften (Ø -10.61%) -3.3 percent Autoproduktion (Ø -3.34%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) -0.4 percent Stärke (Ø -0.41%) -0.1 percent Ersteinschätzung (Ø -0.09%) -0.4 percent Stärke (Ø -0.41%) -0.4 percent Stärke (Ø -0.41%)
∑ -1.32 %

5.5 percent DEUTSCHE POST (ISIN: DE0005552004 / 5.5%)
5.5 percent Transportpreise (Ø 5.53%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 5.5 percent Sendungsmengen (Ø 5.53%) 4.0 percent Prozentsätze (Ø 4.05%) 0.2 percent Prognosen (Ø 0.20%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.81%) 0.5 percent Waren (Ø 0.45%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.17%) 0.7 percent Gewinnspannen (Ø 0.70%) -0.6 percent Wachstumsraten (Ø -0.63%) -0.2 percent Bilanzen (Ø -0.20%) -0.3 percent Kurs-Gewinn- (Ø -0.31%) 4.3 percent Tagesgewinner (Ø 4.31%) 1.4 percent Zahlenwerk (Ø 1.41%) 0.3 percent Geschäfte (Ø 0.27%) 3.2 percent Vorstandschefs (Ø 3.16%) 3.2 percent Software-Plattformen (Ø 3.19%) 0.4 percent Vernetzung (Ø 0.38%) -0.6 percent Austausch (Ø -0.61%) -0.0 percent Daten (Ø -0.01%) 3.2 percent Leistungserbringer (Ø 3.19%) 0.2 percent Zuwachsraten (Ø 0.24%) -0.3 percent Jahresumsatz (Ø -0.28%) -0.7 percent Zuwachs (Ø -0.65%) 0.2 percent Strategie (Ø 0.20%) -0.1 percent Digitalisierung (Ø -0.15%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 1.3 percent Angestellten (Ø 1.26%) 5.5 percent Transportpreise (Ø 5.53%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 5.5 percent Sendungsmengen (Ø 5.53%) 4.0 percent Prozentsätze (Ø 4.05%) 6.5 percent Gewinnniveau (Ø 6.49%) 0.7 percent Abkühlung (Ø 0.65%) 0.7 percent Verlangsamung (Ø 0.73%) -2.0 percent Ergebnisziel (Ø -1.99%) -0.2 percent Dynamik (Ø -0.24%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.5 percent Branche (Ø -0.52%) -0.6 percent Kauf (Ø -0.58%) 1.0 percent Privatkundengeschäft (Ø 1.02%) 0.5 percent Waren (Ø 0.45%) -0.6 percent Wertminderungen (Ø -0.56%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.5 percent Tranche (Ø 0.53%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 5.5 percent Transportpreise (Ø 5.53%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 5.5 percent Sendungsmengen (Ø 5.53%) 4.0 percent Prozentsätze (Ø 4.05%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.5 percent Branche (Ø -0.52%) -0.4 percent Abwärtstrend (Ø -0.36%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.24%) 2.8 percent Abwärtssog (Ø 2.75%) -1.4 percent Aktienmärkten (Ø -1.42%) 2.7 percent Paketgeschäft (Ø 2.69%) -0.6 percent Herausforderungen (Ø -0.62%) 0.3 percent Ergebnisentwicklung (Ø 0.28%) 0.9 percent Treibstoffpreise (Ø 0.91%) 1.8 percent Ertrag (Ø 1.83%) 0.1 percent Geschäftsentwicklung (Ø 0.11%) 1.8 percent Post-Chef (Ø 1.81%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 5.5 percent Online-Bestellungen (Ø 5.53%) 5.5 percent Paketgeschäfts (Ø 5.53%) -0.9 percent Margen (Ø -0.89%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 5.5 percent Transportpreise (Ø 5.53%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 5.5 percent Sendungsmengen (Ø 5.53%) 4.0 percent Prozentsätze (Ø 4.05%) 6.5 percent Gewinnniveau (Ø 6.49%) 0.7 percent Abkühlung (Ø 0.65%) 0.7 percent Verlangsamung (Ø 0.73%) -2.0 percent Ergebnisziel (Ø -1.99%) -0.2 percent Dynamik (Ø -0.24%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.5 percent Branche (Ø -0.52%) -0.6 percent Kauf (Ø -0.58%) 1.0 percent Privatkundengeschäft (Ø 1.02%) 0.5 percent Waren (Ø 0.45%) -0.6 percent Wertminderungen (Ø -0.56%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.5 percent Tranche (Ø 0.53%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent Quartalszahlen (Ø -0.09%) 0.3 percent Geschäfte (Ø 0.27%) 5.5 percent Freitagvormittag (Ø 5.53%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.37%) 5.5 percent Transportpreise (Ø 5.53%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 5.5 percent Sendungsmengen (Ø 5.53%) 4.0 percent Prozentsätze (Ø 4.05%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.5 percent Branche (Ø -0.52%) -0.4 percent Abwärtstrend (Ø -0.36%) 0.2 percent Verlusten (Ø 0.24%) 2.8 percent Abwärtssog (Ø 2.75%) -1.4 percent Aktienmärkten (Ø -1.42%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.6 percent Ausblick (Ø -0.62%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 1.12 %

-1.3 percent ALLIANZ (ISIN: DE0008404005 / -1.3%)
0.4 percent Versicherungskonzern (Ø 0.37%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.8 percent Inflation (Ø -0.82%) 0.4 percent Drucks (Ø 0.40%) -0.5 percent Gewinnprognose (Ø -0.45%) -0.7 percent Zuwachs (Ø -0.65%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -1.3 percent Erfolgs-Provisionen (Ø -1.29%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) -1.1 percent Anlagen (Ø -1.05%) -1.9 percent Verlierer (Ø -1.89%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -0.8 percent Schaden- (Ø -0.83%) -1.3 percent AGI-Hedgefonds (Ø -1.29%) 1.5 percent Geschäftspartner (Ø 1.50%) -0.2 percent Vermögenswerte (Ø -0.20%) -5.0 percent Marktzinsen (Ø -4.98%) 0.3 percent Ergebnisse (Ø 0.26%) 2.0 percent Kursreaktion (Ø 1.99%) -1.9 percent Verlierer (Ø -1.89%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -0.8 percent Schaden- (Ø -0.83%) -1.3 percent AGI-Hedgefonds (Ø -1.29%) 1.5 percent Geschäftspartner (Ø 1.50%) -0.2 percent Vermögenswerte (Ø -0.20%) -5.0 percent Marktzinsen (Ø -4.98%) -1.1 percent Anlagen (Ø -1.05%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -1.6 percent Ergebnisschätzungen (Ø -1.65%) -1.0 percent Schaden (Ø -1.03%) -0.3 percent Geschäfts (Ø -0.28%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) -1.1 percent Anlagen (Ø -1.05%)
∑ -0.53 %

-3.4 percent CARL ZEISS MEDITEC (ISIN: DE0005313704 / -3.4%)
0.8 percent Umsatzziel (Ø 0.75%) -2.6 percent Linsen (Ø -2.65%) -1.8 percent Gewinnmitnahmen (Ø -1.77%) -1.1 percent Partnerschaft (Ø -1.07%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.41%) -0.9 percent Konflikte (Ø -0.91%) -0.1 percent Firmen (Ø -0.13%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) -1.4 percent Carl (Ø -1.38%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.41%) -0.6 percent Herausforderungen (Ø -0.62%) 0.7 percent Teams (Ø 0.70%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.57%) -0.1 percent Portfolio (Ø -0.14%) -3.4 percent Wachstumsbeiträge (Ø -3.44%) -1.3 percent Geschäftsbereichen (Ø -1.28%) -0.9 percent Geschäftsbereich (Ø -0.87%) -0.8 percent Kernmärkten (Ø -0.76%) -0.2 percent Erholung (Ø -0.22%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.07%) 1.3 percent Währungseffekten (Ø 1.28%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.70%) -3.4 percent Vertriebs- (Ø -3.39%) -3.4 percent Prognosebandbreite (Ø -3.44%) -1.7 percent Lieferkettensituation (Ø -1.73%) 0.1 percent Anteile (Ø 0.11%) -1.3 percent Geschäftsbereichen (Ø -1.28%) 0.4 percent Veröffentlichung (Ø 0.39%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.41%) -0.4 percent Zahl (Ø -0.38%) -3.4 percent Prognosespannbreite (Ø -3.44%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) -0.3 percent BelastungsfaktorenSo (Ø -0.33%) -0.3 percent BelastungsfaktorenSo (Ø -0.33%) 0.9 percent Geschäftszahlen (Ø 0.91%) 0.3 percent Geschäftsquartal (Ø 0.35%) 0.6 percent Großstädten (Ø 0.58%) 1.1 percent Geschäftshalbjahr (Ø 1.13%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.3 percent BelastungsfaktorenSo (Ø -0.33%)
∑ -0.65 %

-5.7 percent BAYER (ISIN: DE000BAY0017 / -5.7%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) 0.3 percent Bayer (Ø 0.28%) -1.8 percent Agrargeschäfte (Ø -1.82%) -1.0 percent Bayer-Kurs (Ø -0.97%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.19%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.34%) -0.2 percent Abwicklung (Ø -0.24%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.34%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.13%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.3 percent Bayer (Ø 0.28%) 0.8 percent Kaufsignal (Ø 0.76%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.26%) -1.4 percent Staaten (Ø -1.35%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.13%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.17%) 0.3 percent Aufforderung (Ø 0.26%) 0.3 percent Indikation (Ø 0.29%) 0.2 percent Wertentwicklung (Ø 0.18%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.22%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.17%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.22%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.09%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.55%) 0.0 percent Positionen (Ø 0.02%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.25%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.22%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.22%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.3 percent Bayer (Ø 0.28%) -1.8 percent Agrargeschäfte (Ø -1.82%) -0.5 percent Phase (Ø -0.53%)
∑ -0.14 %

-6.2 percent TESLA (ISIN: US88160R1014 / -6.2%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) 0.5 percent Tesla-Aktien (Ø 0.48%) -1.0 percent Greenlight (Ø -1.04%) 0.8 percent Aktiensplits (Ø 0.79%) -0.9 percent Broker (Ø -0.86%) -0.6 percent Beliebtheit (Ø -0.59%) -1.0 percent US-Konzerne (Ø -0.99%) -2.9 percent Tesla-Aktiensplit (Ø -2.94%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 0.5 percent Tesla-Aktien (Ø 0.48%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) 0.5 percent Tesla-Aktien (Ø 0.48%) -1.0 percent Greenlight (Ø -1.04%) -1.8 percent Showrooms (Ø -1.81%) -0.1 percent Autobauer (Ø -0.11%) -0.3 percent Mischkonzern (Ø -0.28%) -1.8 percent Automobilfertigungskomplex (Ø -1.81%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.17%) -0.0 percent Standort (Ø -0.01%) -2.0 percent Außenwirtschaftsagentur (Ø -2.04%) -0.3 percent Produktionsstätte (Ø -0.28%) -1.8 percent Showrooms (Ø -1.81%) -0.9 percent Premiere (Ø -0.90%) -1.1 percent Land (Ø -1.08%) -1.8 percent Fahrzeugprognosen (Ø -1.81%) -0.1 percent Länder (Ø -0.15%) -0.6 percent Arbeitsplätze (Ø -0.59%) -0.6 percent Herausforderungen (Ø -0.62%) -0.3 percent Marken (Ø -0.34%) -2.0 percent Vision (Ø -1.97%) -0.1 percent Fahrt (Ø -0.11%) -0.3 percent Konkurrenten (Ø -0.30%)
∑ -0.55 %

0.6 percent MICROSOFT (ISIN: US5949181045 / 0.6%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) 0.6 percent Mojang (Ø 0.62%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) -1.4 percent Rücksetzer (Ø -1.36%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.26%) -1.4 percent Staaten (Ø -1.35%) 0.1 percent Beschränkungen (Ø 0.13%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.17%) 0.3 percent Aufforderung (Ø 0.26%) 0.3 percent Indikation (Ø 0.29%) 0.2 percent Wertentwicklung (Ø 0.18%) 0.2 percent Verkaufsprospektes (Ø 0.22%) 0.2 percent Ausgabe (Ø 0.17%) 0.2 percent Interessenkonflikte (Ø 0.22%) 0.1 percent Rechnung (Ø 0.09%) -0.6 percent Informationen (Ø -0.55%) 0.0 percent Positionen (Ø 0.02%) 0.2 percent Eigentum (Ø 0.25%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.22%) 0.2 percent Zusicherungen (Ø 0.22%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.6 percent Mojang (Ø 0.62%) 0.6 percent Mojang (Ø 0.62%)
∑ 0.03 %

-0.2 percent APPLE (ISIN: US0378331005 / -0.2%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.5 percent Tesla-Aktien (Ø 0.48%) 0.5 percent Laser (Ø 0.54%) 0.4 percent Quartals-Umsatzrekord (Ø 0.40%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.77%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.3 percent Klicke (Ø 1.26%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.78%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.5 percent Tesla-Aktien (Ø 0.48%) 0.5 percent Laser (Ø 0.54%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.5 percent Tesla-Aktien (Ø 0.48%) 0.5 percent Laser (Ø 0.54%) 0.4 percent Quartals-Umsatzrekord (Ø 0.40%) 0.3 percent Vorteile (Ø 0.35%) 0.4 percent Gesundheits- (Ø 0.42%) -0.3 percent SMS (Ø -0.32%) -0.5 percent Unternehmens (Ø -0.47%) 1.5 percent Apple-Watch (Ø 1.48%) 1.2 percent Aufnahmen (Ø 1.24%)
∑ 0.38 %

-0.6 percent ZALANDO (ISIN: DE000ZAL1111 / -0.6%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 3.0 percent Konsumlaune (Ø 3.02%) 0.8 percent Lieferengpässe (Ø 0.75%) 11.1 percent DAX-Spitzenreiter (Ø 11.10%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.37%) -0.4 percent Maßnahmen (Ø -0.44%) 1.4 percent Händlern (Ø 1.40%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.41%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.1 percent Vergleichsbasis (Ø 0.08%) 0.8 percent Produkten (Ø 0.85%) 1.3 percent Effizienz (Ø 1.32%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) 1.0 percent Profitabilität (Ø 1.00%) 0.4 percent Effekt (Ø 0.38%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.32%) 0.9 percent Jahreshälfte (Ø 0.90%) -0.5 percent Fall (Ø -0.53%) 0.1 percent Fokus (Ø 0.10%) 3.7 percent Parameter (Ø 3.68%) 0.5 percent Stimmung (Ø 0.47%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.2 percent Zalando (Ø -0.23%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%)
∑ 0.88 %

2.5 percent UNIPER (ISIN: DE000UNSE018 / 2.5%)
2.3 percent Gasumlage (Ø 2.27%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) -0.2 percent Einkommen (Ø -0.21%) 0.4 percent Entlastung (Ø 0.39%) -0.5 percent Belastungen (Ø -0.50%) -0.1 percent Mehrwertsteuer (Ø -0.07%) 2.5 percent Übel (Ø 2.45%) 2.5 percent Lastenverteilung (Ø 2.45%) -5.3 percent Entlastungen (Ø -5.33%) -6.1 percent Liquiditätsprobleme (Ø -6.12%) 1.2 percent Umlage (Ø 1.16%) -5.3 percent Entlastungen (Ø -5.33%) 1.1 percent Gaslieferungen (Ø 1.06%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.37%) 0.3 percent Turbulenzen (Ø 0.32%) -3.7 percent Rettungspaket (Ø -3.67%) 0.5 percent Mitte (Ø 0.53%) -1.4 percent Entwurf (Ø -1.45%) 2.3 percent Gasumlage (Ø 2.27%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) -0.2 percent Einkommen (Ø -0.21%) 0.4 percent Entlastung (Ø 0.39%) -0.5 percent Belastungen (Ø -0.50%) -0.1 percent Mehrwertsteuer (Ø -0.07%) 2.5 percent Übel (Ø 2.45%) 2.5 percent Lastenverteilung (Ø 2.45%) -5.3 percent Entlastungen (Ø -5.33%) -6.1 percent Liquiditätsprobleme (Ø -6.12%) 1.2 percent Umlage (Ø 1.16%) -5.3 percent Entlastungen (Ø -5.33%) 1.1 percent Gaslieferungen (Ø 1.06%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.37%) 0.3 percent Turbulenzen (Ø 0.32%) -3.7 percent Rettungspaket (Ø -3.67%) 0.5 percent Mitte (Ø 0.53%) -1.4 percent Entwurf (Ø -1.45%) -1.8 percent Energieversorger (Ø -1.76%) -0.6 percent Ausblick (Ø -0.62%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.78%) 4.5 percent Stabilisierungspaket (Ø 4.47%) 4.5 percent Gasbeschränkung (Ø 4.47%) -0.4 percent Maßnahmen (Ø -0.44%) -2.3 percent Staates (Ø -2.28%) 4.5 percent Fortums (Ø 4.47%) -0.6 percent Ausblick (Ø -0.62%) -0.8 percent Regierung (Ø -0.78%) 2.6 percent Rating (Ø 2.62%) -0.6 percent Ausblick (Ø -0.62%) 2.3 percent Gasumlage (Ø 2.27%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) -0.2 percent Einkommen (Ø -0.21%) 0.4 percent Entlastung (Ø 0.39%) -0.5 percent Belastungen (Ø -0.50%) -0.1 percent Mehrwertsteuer (Ø -0.07%) 2.5 percent Übel (Ø 2.45%) 2.5 percent Lastenverteilung (Ø 2.45%) -5.3 percent Entlastungen (Ø -5.33%) -6.1 percent Liquiditätsprobleme (Ø -6.12%) 1.2 percent Umlage (Ø 1.16%) -5.3 percent Entlastungen (Ø -5.33%) 1.1 percent Gaslieferungen (Ø 1.06%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.37%) 0.3 percent Turbulenzen (Ø 0.32%) -3.7 percent Rettungspaket (Ø -3.67%) 0.5 percent Mitte (Ø 0.53%) -1.4 percent Entwurf (Ø -1.45%) -0.1 percent Mehrwertsteuer (Ø -0.07%) 1.1 percent Gaslieferungen (Ø 1.06%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.37%) 1.2 percent Umlage (Ø 1.16%) -5.3 percent Entlastungen (Ø -5.33%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) -0.1 percent Mehrwertsteuer (Ø -0.07%) -0.1 percent Mehrwertsteuer (Ø -0.07%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.37%) 2.3 percent Gasumlage (Ø 2.27%) 0.6 percent Haushalt (Ø 0.56%)
∑ -0.39 %

-2.2 percent SYMRISE (ISIN: DE000SYM9999 / -2.2%)
-2.6 percent Depot (Ø -2.57%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.19%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.34%) -0.2 percent Abwicklung (Ø -0.24%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.34%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.13%) -0.1 percent BlackRock (Ø -0.07%)
∑ -0.21 %

-0.1 percent NIKE (ISIN: US6541061031 / -0.1%)
0.1 percent Sportartikelherstellers (Ø 0.05%) -0.1 percent Fußballverein (Ø -0.14%) 2.0 percent IT- (Ø 1.99%) -0.3 percent Nord- (Ø -0.33%) -0.3 percent Geschäfts (Ø -0.28%) 0.5 percent Vize-Präsident (Ø 0.45%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) -0.1 percent Lohnfertiger (Ø -0.10%) -0.4 percent Maßnahmen (Ø -0.44%) 1.5 percent Freund (Ø 1.50%) -0.1 percent Apple-Chef (Ø -0.10%) -0.6 percent Themen (Ø -0.61%) 0.8 percent Produkten (Ø 0.85%) 0.2 percent Masse (Ø 0.21%) -0.1 percent Nachfolger (Ø -0.15%) -0.1 percent Apple-Chef (Ø -0.10%) 0.8 percent Einwanderer (Ø 0.83%) -0.2 percent Belegschaft (Ø -0.21%) -2.4 percent Händen (Ø -2.39%) -2.5 percent Sportartikelanbieter (Ø -2.54%) -0.1 percent Dividende (Ø -0.10%) 1.1 percent Börsenkurses (Ø 1.13%) 0.1 percent Fiskaljahr (Ø 0.13%) 0.1 percent Kursbasis (Ø 0.11%) -0.3 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.31%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 0.1 percent Sportartikelherstellers (Ø 0.05%) -0.1 percent Fußballverein (Ø -0.14%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 0.1 percent Sportartikelherstellers (Ø 0.05%) -0.1 percent Fußballverein (Ø -0.14%)
∑ -0.04 %

-0.7 percent NETFLIX (ISIN: US64110L1061 / -0.7%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) 1.1 percent Streamingdienst (Ø 1.06%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 1.1 percent Streamingdienst (Ø 1.06%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.1 percent Streamingdienst (Ø 1.06%)
∑ 0.16 %

0.1 percent MERCEDES-BENZ (ISIN: DE0007100000 / 0.1%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) 0.1 percent Mercedes-Benz (Ø 0.09%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) -0.2 percent Sprung (Ø -0.25%) -6.9 percent Infanteriepanzer (Ø -6.92%) -3.3 percent Autoproduktion (Ø -3.34%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%) 0.2 percent Zielspanne (Ø 0.22%) -2.1 percent Ergebnisrendite (Ø -2.13%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.4 percent Ergebnisses (Ø 0.43%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -1.9 percent Verlierer (Ø -1.89%) -1.3 percent Unterstützung (Ø -1.29%) -5.1 percent Erholungsversuchen (Ø -5.08%)
∑ -1.10 %

0.7 percent DEUTSCHE TELEKOM (ISIN: DE0005557508 / 0.7%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.4 percent Aufwertung (Ø 0.36%) -0.2 percent Äußerungen (Ø -0.18%) -2.2 percent Tempo (Ø -2.20%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.46%) -0.3 percent Inflationsraten (Ø -0.35%) -0.1 percent Rohstoff- (Ø -0.12%) -0.1 percent Verunsicherung (Ø -0.08%) -0.1 percent Finanzmärkten (Ø -0.11%) 1.2 percent Hafen (Ø 1.19%) -1.0 percent Prozentpunkt (Ø -1.03%) 0.3 percent Fed-Sitzung (Ø 0.30%) -0.8 percent Konzerne (Ø -0.80%) 0.4 percent Konkurrenz (Ø 0.36%) 0.3 percent Supermarktriese (Ø 0.30%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) 0.4 percent Konkurrenz (Ø 0.36%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.41%) 0.3 percent Metropolregion (Ø 0.30%) 3.0 percent Trumpf (Ø 3.01%) 0.4 percent Bereiche (Ø 0.36%) -0.9 percent Tochter (Ø -0.87%) -0.2 percent Beitrag (Ø -0.19%) 0.3 percent Verkauf (Ø 0.32%) 0.3 percent Investmentfirma (Ø 0.32%) 0.1 percent Herstellers (Ø 0.10%) 1.5 percent Gründer (Ø 1.50%) 2.0 percent Aktienrückkaufprogramms (Ø 2.02%) 0.3 percent Mentor (Ø 0.30%) 0.9 percent Luxusmarken (Ø 0.95%) 0.3 percent Hersteller (Ø 0.26%) 0.2 percent Konkurrent (Ø 0.16%) -0.8 percent Aufwind (Ø -0.83%) -1.9 percent Spannungen (Ø -1.86%) -0.7 percent Händler (Ø -0.71%) -0.1 percent Deal (Ø -0.09%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.07%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) -1.2 percent Synergien (Ø -1.17%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -0.6 percent Arbeit (Ø -0.64%) 0.4 percent Generation (Ø 0.41%) 0.8 percent Wurzeln (Ø 0.77%) 0.5 percent Rivalen (Ø 0.48%) 0.3 percent Führungskultur (Ø 0.30%) -0.9 percent Margen (Ø -0.89%) 0.3 percent Regionalmarkt (Ø 0.30%) -0.3 percent Konkurrenten (Ø -0.30%) 0.4 percent Elektrolyseur (Ø 0.41%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.34%) -1.1 percent Land (Ø -1.08%) 0.3 percent Gefragter (Ø 0.30%) 0.4 percent Generation (Ø 0.41%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) 0.4 percent Wartungs- (Ø 0.40%) 0.3 percent Jetantriebe (Ø 0.30%) 0.5 percent Sparte (Ø 0.54%) 0.9 percent Jets (Ø 0.87%) 1.5 percent Dienstleister (Ø 1.46%) 0.3 percent Nischenmärkten (Ø 0.30%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.26%) 0.4 percent Aufwertung (Ø 0.36%) -0.1 percent Digitalisierung (Ø -0.15%) 0.4 percent Dienste (Ø 0.43%) 0.3 percent Supermarktbetreiber (Ø 0.30%) 0.9 percent Jahreshälfte (Ø 0.90%) 0.2 percent Konkurrent (Ø 0.16%) 0.3 percent Nischen (Ø 0.30%) 1.5 percent Dienstleister (Ø 1.46%) -0.6 percent Gelegenheit (Ø -0.56%) -1.1 percent Gewinns (Ø -1.13%) -0.4 percent Zukunft (Ø -0.36%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -0.1 percent Voraussetzungen (Ø -0.15%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.34%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) -0.8 percent Dollar (Ø -0.77%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%)
∑ 0.05 %

0.8 percent BMW (ISIN: DE0005190003 / 0.8%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) -1.8 percent Showrooms (Ø -1.81%) -0.1 percent Autobauer (Ø -0.11%) -0.3 percent Mischkonzern (Ø -0.28%) -1.8 percent Automobilfertigungskomplex (Ø -1.81%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.17%) -0.0 percent Standort (Ø -0.01%) -2.0 percent Außenwirtschaftsagentur (Ø -2.04%) -0.3 percent Produktionsstätte (Ø -0.28%) -1.8 percent Showrooms (Ø -1.81%) -0.9 percent Premiere (Ø -0.90%) -1.1 percent Land (Ø -1.08%) -1.8 percent Fahrzeugprognosen (Ø -1.81%) -0.1 percent Länder (Ø -0.15%) -0.6 percent Arbeitsplätze (Ø -0.59%) -0.6 percent Herausforderungen (Ø -0.62%) -0.3 percent Marken (Ø -0.34%) -2.0 percent Vision (Ø -1.97%) -0.1 percent Fahrt (Ø -0.11%) -0.3 percent Konkurrenten (Ø -0.30%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) -0.2 percent Sprung (Ø -0.25%) -6.9 percent Infanteriepanzer (Ø -6.92%) -3.3 percent Autoproduktion (Ø -3.34%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%) 0.2 percent Zielspanne (Ø 0.22%) -2.1 percent Ergebnisrendite (Ø -2.13%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.4 percent Ergebnisses (Ø 0.43%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -1.9 percent Verlierer (Ø -1.89%) -1.3 percent Unterstützung (Ø -1.29%) -5.1 percent Erholungsversuchen (Ø -5.08%)
∑ -1.00 %

-0.1 percent BASF (ISIN: DE000BASF111 / -0.1%)
-0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.1 percent BASF-Beteiligung (Ø -0.05%) -0.5 percent BASF (Ø -0.46%) 0.4 percent Erdgas (Ø 0.36%) 0.6 percent Energieverbrauch (Ø 0.61%) 0.3 percent NWO (Ø 0.27%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.1 percent BASF-Beteiligung (Ø -0.05%) -0.5 percent BASF (Ø -0.46%) -2.6 percent Gaspreise (Ø -2.64%) -0.5 percent Problem (Ø -0.52%) -0.7 percent Investitionen (Ø -0.70%) -0.1 percent Aderlass (Ø -0.05%) -1.9 percent Ergebnisprognosen (Ø -1.90%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.1 percent BASF-Beteiligung (Ø -0.05%) -0.5 percent BASF (Ø -0.46%)
∑ -0.39 %

-1.4 percent AURUBIS (ISIN: DE0006766504 / -1.4%)
-1.4 percent Kupfernachfrage (Ø -1.45%) 0.3 percent Einschränkung (Ø 0.30%) 0.4 percent Preisen (Ø 0.37%) -1.4 percent Raffinerielöhne (Ø -1.45%) 1.6 percent Energiekosten (Ø 1.55%) -1.8 percent Metallergebnis (Ø -1.84%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) -0.1 percent Stillstand (Ø -0.07%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.41%) -0.4 percent Energien (Ø -0.37%) 0.3 percent Einschränkung (Ø 0.30%) 3.1 percent Vorsteuergewinn (Ø 3.07%) 1.9 percent Vorsteuerergebnis (Ø 1.88%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.4 percent Rendite (Ø -0.40%) -0.5 percent ROCE (Ø -0.49%) -4.0 percent Wartungsstillstand (Ø -3.97%) 3.1 percent Vorsteuergewinn (Ø 3.07%) -0.5 percent Belastungen (Ø -0.50%) -1.4 percent Vorsteuergewinns (Ø -1.45%) -1.4 percent Neun-Monats-Bericht (Ø -1.45%) -1.8 percent Metallergebnis (Ø -1.84%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) -0.1 percent Stillstand (Ø -0.07%) 2.0 percent EBT (Ø 1.99%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -1.4 percent Neun-Monats-Ergebnis (Ø -1.45%) -1.6 percent Situation (Ø -1.61%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.41%) -0.4 percent Energien (Ø -0.37%) 0.3 percent Einschränkung (Ø 0.30%) 2.0 percent EBT (Ø 1.99%) -0.0 percent Geschäftsjahr (Ø -0.01%) 0.3 percent Raffinierlöhne (Ø 0.33%) -0.2 percent Recyclingmaterialien (Ø -0.21%) -1.4 percent Gesamtergebnis (Ø -1.45%) -4.0 percent Wartungsstillstand (Ø -3.97%) -0.0 percent Ergebnistreiber (Ø -0.04%) -0.5 percent ROCE (Ø -0.49%) -2.4 percent Ertragslage (Ø -2.40%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) 2.0 percent EBT (Ø 1.99%) -1.4 percent Kupferrecycler (Ø -1.36%) -0.1 percent Metallkonzentrate (Ø -0.05%) -0.3 percent Rückstände (Ø -0.28%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) -0.0 percent Bestandteil (Ø -0.02%) 0.6 percent Handeln (Ø 0.55%) -0.4 percent Ressourcen (Ø -0.40%) 0.6 percent Handeln (Ø 0.55%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) -4.0 percent Wartungsstillstand (Ø -3.97%) 0.1 percent Industriemetalle (Ø 0.06%) 0.6 percent Energiepreise (Ø 0.64%) 3.1 percent Vorsteuergewinn (Ø 3.07%) -0.5 percent Belastungen (Ø -0.50%) -1.4 percent Vorsteuergewinns (Ø -1.45%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.2 percent Rohstoffnachfrage (Ø -0.21%) 0.5 percent Stück (Ø 0.51%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) -0.4 percent Prozesse (Ø -0.36%) 4.2 percent Dünger (Ø 4.24%) 0.2 percent Preise (Ø 0.19%) -0.1 percent Niveaus (Ø -0.12%) -1.4 percent Nebenanlagen (Ø -1.45%)
∑ -0.17 %

-5.3 percent ALIBABA (ISIN: US01609W1027 / -5.3%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) -1.0 percent China (Ø -1.02%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -1.0 percent China (Ø -1.02%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) -1.0 percent China (Ø -1.02%)
∑ -0.31 %

-1.6 percent ADIDAS (ISIN: DE000A1EWWW0 / -1.6%)
-1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.0 percent Ergebnissen (Ø 0.00%) -2.1 percent Quartalsumsatz (Ø -2.14%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.32%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) 0.5 percent Beschleunigung (Ø 0.49%) 0.5 percent China-Geschäft (Ø 0.51%) -0.4 percent Region (Ø -0.40%) 0.5 percent China-Geschäft (Ø 0.51%) 0.1 percent Rückgang (Ø 0.05%) 3.0 percent Konsumlaune (Ø 3.02%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -0.4 percent Region (Ø -0.40%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) 1.1 percent Frachtkosten (Ø 1.15%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.10 %

0.3 percent VONOVIA (ISIN: DE000A1ML7J1 / 0.3%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.32%) -1.1 percent Wohnungen (Ø -1.09%) 0.8 percent Trading-Chancen (Ø 0.77%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.3 percent Klicke (Ø 1.26%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 0.8 percent Anlagemöglichkeiten (Ø 0.78%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.1 percent Wohnungen (Ø -1.09%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -1.1 percent Wohnungen (Ø -1.09%)
∑ -0.01 %

-0.5 percent VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55 / -0.5%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.8 percent Varta (Ø 0.76%) 0.1 percent Goldman (Ø 0.08%) -1.4 percent Rücksetzer (Ø -1.36%) -0.1 percent Kursrückgang (Ø -0.09%) 0.4 percent Knock-out-Schwelle (Ø 0.40%) 0.2 percent Trading (Ø 0.24%) 0.2 percent Sorgfaltspflichten (Ø 0.18%) 0.2 percent Berichterstattung (Ø 0.16%) 0.2 percent Sachkenntnis (Ø 0.18%) -0.2 percent Investment (Ø -0.21%) 0.2 percent Wertpapierprospekt (Ø 0.18%) 0.2 percent Nachträge (Ø 0.21%) 0.2 percent Emittenten (Ø 0.17%) -0.4 percent Investments (Ø -0.36%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.8 percent Varta (Ø 0.76%) 0.8 percent Varta (Ø 0.76%) 0.1 percent Goldman (Ø 0.08%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.8 percent Varta (Ø 0.76%) 0.1 percent Goldman (Ø 0.08%)
∑ 0.18 %

-2.6 percent UNITED INTERNET (ISIN: DE0005089031 / -2.6%)
-1.5 percent Verträge (Ø -1.52%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.9 percent SpartenDer (Ø -0.89%) 0.3 percent Personen (Ø 0.28%) -0.3 percent Geld (Ø -0.34%) -0.9 percent Handy-Kunden (Ø -0.89%) -0.7 percent Auktionen (Ø -0.73%) -0.7 percent Auktionen (Ø -0.73%) -1.6 percent Verteilung (Ø -1.58%) -0.6 percent Frequenzen (Ø -0.57%) 0.7 percent Reichweite (Ø 0.72%) -0.6 percent Frequenzen (Ø -0.57%) -0.9 percent Datenbedarf (Ø -0.89%) -0.5 percent Auktion (Ø -0.48%) -0.9 percent Staatseinnahmen (Ø -0.89%) -0.9 percent Lowband (Ø -0.89%) -0.9 percent Dommermuth (Ø -0.89%) -0.9 percent Nutzungsrechte (Ø -0.89%) -0.9 percent Netzbetreiber (Ø -0.93%) 0.1 percent Zugriff (Ø 0.09%) -0.9 percent Lowband (Ø -0.89%) -0.6 percent Frequenzen (Ø -0.57%) -0.5 percent Auktion (Ø -0.48%) 0.7 percent Mobilfunknetz (Ø 0.73%) 0.0 percent Netz (Ø 0.04%) 0.7 percent Verbindung (Ø 0.65%) 0.4 percent Tests (Ø 0.39%) -0.4 percent Kunden (Ø -0.41%) -1.3 percent Haushalte (Ø -1.34%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%)
∑ -0.41 %

3.2 percent UBER (ISIN: US90353T1007 / 3.2%)
0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 2.6 percent Übergriffe (Ø 2.60%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) 2.6 percent Übergriffe (Ø 2.60%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 2.6 percent Übergriffe (Ø 2.60%)
∑ 0.80 %

-2.9 percent TENCENT (ISIN: KYG875721634 / -2.9%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 0.7 percent Tencent (Ø 0.68%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -1.0 percent Wachstumszahlen (Ø -0.98%) 0.1 percent Ausgangssperren (Ø 0.15%) -1.2 percent Neuemission (Ø -1.18%) 0.1 percent Anlauf (Ø 0.05%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ -0.08 %

3.2 percent S T (ISIN: AT0000A0E9W5 / 3.2%)
0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%) -1.1 percent Chips (Ø -1.05%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.4 percent Aufträge (Ø 0.37%) 0.3 percent Verkauf (Ø 0.32%) 0.3 percent Kontron (Ø 0.30%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%) -1.0 percent Konzern (Ø -0.97%) -0.5 percent Unternehmens (Ø -0.47%) -1.4 percent Auftragsfertiger (Ø -1.42%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%)
∑ -0.07 %

-3.0 percent SCHAEFFLER (ISIN: DE000SHA0159 / -3.0%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) 0.0 percent Ergebnis (Ø 0.03%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) -0.8 percent Autofabriken (Ø -0.81%) 0.1 percent Verkaufszahlen (Ø 0.11%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.41%) -0.5 percent Werke (Ø -0.46%) -0.5 percent Industrie (Ø -0.45%) -0.1 percent Höhe (Ø -0.09%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) -1.4 percent Kostensteigerungen (Ø -1.44%)
∑ -0.47 %

-0.1 percent SAP (ISIN: DE0007164600 / -0.1%)
0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%)
∑ 0.02 %

2.6 percent RWE (ISIN: DE0007037129 / 2.6%)
0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.5 percent JPMorgan (Ø 0.48%) -0.1 percent RWE (Ø -0.08%) 0.7 percent Bund (Ø 0.74%) -0.2 percent Bank (Ø -0.22%) -0.0 percent Daten (Ø -0.01%) -0.5 percent Index-Überprüfung (Ø -0.45%) -1.1 percent Änderungen (Ø -1.15%) 1.4 percent Aufnahmekandidaten (Ø 1.41%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.37%) 1.4 percent Netzwerkbetreiber (Ø 1.41%) 1.7 percent IT-Dienstleister (Ø 1.68%) 1.4 percent Abstiegskandidaten (Ø 1.41%) 0.1 percent Online-Glücksspielunternehmen (Ø 0.14%) -0.9 percent Platz (Ø -0.94%) 0.1 percent Aktien (Ø 0.12%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.5 percent JPMorgan (Ø 0.48%) -0.1 percent RWE (Ø -0.08%) 0.7 percent Bund (Ø 0.74%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.5 percent JPMorgan (Ø 0.48%) -0.1 percent RWE (Ø -0.08%) 0.7 percent Bund (Ø 0.74%)
∑ 0.34 %

-1.4 percent RTL (ISIN: LU0061462528 / -1.4%)
0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.3 percent Mischkonzern (Ø -0.28%) -1.4 percent Fernsehsender-Töchter (Ø -1.41%) -1.4 percent Tech-Plattformen (Ø -1.40%) 0.0 percent Aussichten (Ø 0.03%) -0.8 percent Werbemarkt (Ø -0.76%) -1.1 percent Gewinns (Ø -1.13%) 0.0 percent Aussichten (Ø 0.03%) -1.4 percent Werbemärkte (Ø -1.41%) -1.5 percent Rabe (Ø -1.53%) 0.0 percent Auflagen (Ø 0.01%) -1.4 percent Sinnhaftigkeit (Ø -1.41%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.07%) -1.3 percent Zusammengehen (Ø -1.26%) 0.3 percent Behörden (Ø 0.28%) -1.4 percent TV-Werbemärkte (Ø -1.41%) 1.7 percent Visibilität (Ø 1.74%) -0.6 percent Wechselkurseffekten (Ø -0.58%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -0.1 percent Timing (Ø -0.08%) -0.1 percent Kraft (Ø -0.14%)
∑ -0.51 %

-1.3 percent PAYPAL (ISIN: US70450Y1038 / -1.3%)
1.5 percent Aktivistischer (Ø 1.48%) 1.3 percent Flexibilität (Ø 1.29%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 1.5 percent Aktivistischer (Ø 1.48%) -1.0 percent PayPal (Ø -1.04%) 1.5 percent Aktivistischer (Ø 1.48%) 1.3 percent Flexibilität (Ø 1.29%)
∑ 0.53 %

5.6 percent NORDEX (ISIN: DE000A0D6554 / 5.6%)
-0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 2.1 percent Gasmangel (Ø 2.07%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 2.1 percent Gasmangel (Ø 2.07%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 2.1 percent Gasmangel (Ø 2.07%) -0.2 percent Verbreitung (Ø -0.19%) -0.3 percent Stimmrechtsmitteilung (Ø -0.27%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.34%) -0.2 percent Abwicklung (Ø -0.24%) -0.3 percent Stimmrechte (Ø -0.34%) -0.1 percent Instrumente (Ø -0.13%) -0.1 percent BlackRock (Ø -0.07%)
∑ 0.36 %

-0.2 percent MTU (ISIN: DE000A0D9PT0 / -0.2%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 0.5 percent Erholungskurs (Ø 0.45%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 2.5 percent Langstreckenjets (Ø 2.46%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -0.3 percent Pfund (Ø -0.29%) 0.1 percent Flugzeugtriebwerken (Ø 0.11%) -0.1 percent Basis (Ø -0.14%) 0.2 percent Prozentsatz (Ø 0.25%) -0.0 percent Geschäft (Ø -0.04%) 0.4 percent Verlustjahren (Ø 0.44%) -0.5 percent BP-Manager (Ø -0.47%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.3 percent Geschäfte (Ø 0.27%) -0.4 percent Leitindex (Ø -0.37%) -1.2 percent Verlierern (Ø -1.17%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) 0.5 percent Erholungskurs (Ø 0.45%) 0.5 percent Erholungskurs (Ø 0.45%)
∑ 0.15 %

-1.4 percent META PLATFORMS (ISIN: US30303M1027 / -1.4%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.32%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.8 percent Facebook-Mutter (Ø 0.78%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.8 percent Facebook-Mutter (Ø 0.78%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.8 percent Facebook-Mutter (Ø 0.78%)
∑ 0.42 %

-0.5 percent MERCK (ISIN: DE0006599905 / -0.5%)
-0.3 percent Wachstumsziele (Ø -0.35%) 1.0 percent Ergebnisziele (Ø 0.96%) -0.6 percent Umsatzwachstum (Ø -0.57%) -0.1 percent Basis (Ø -0.14%) 0.2 percent Strategie (Ø 0.20%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.32%) -0.5 percent FRANKFURT (Ø -0.45%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%)
∑ -0.20 %

0.5 percent LINDE (ISIN: IE00BZ12WP82 / 0.5%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.4 percent Aufwertung (Ø 0.36%) -0.2 percent Äußerungen (Ø -0.18%) -2.2 percent Tempo (Ø -2.20%) -0.5 percent Geldpolitik (Ø -0.46%) -0.3 percent Inflationsraten (Ø -0.35%) -0.1 percent Rohstoff- (Ø -0.12%) -0.1 percent Verunsicherung (Ø -0.08%) -0.1 percent Finanzmärkten (Ø -0.11%) 1.2 percent Hafen (Ø 1.19%) -1.0 percent Prozentpunkt (Ø -1.03%) 0.3 percent Fed-Sitzung (Ø 0.30%) -0.8 percent Konzerne (Ø -0.80%) 0.4 percent Konkurrenz (Ø 0.36%) 0.3 percent Supermarktriese (Ø 0.30%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) 0.4 percent Konkurrenz (Ø 0.36%) -0.4 percent Kosten (Ø -0.41%) 0.3 percent Metropolregion (Ø 0.30%) 3.0 percent Trumpf (Ø 3.01%) 0.4 percent Bereiche (Ø 0.36%) -0.9 percent Tochter (Ø -0.87%) -0.2 percent Beitrag (Ø -0.19%) 0.3 percent Verkauf (Ø 0.32%) 0.3 percent Investmentfirma (Ø 0.32%) 0.1 percent Herstellers (Ø 0.10%) 1.5 percent Gründer (Ø 1.50%) 2.0 percent Aktienrückkaufprogramms (Ø 2.02%) 0.3 percent Mentor (Ø 0.30%) 0.9 percent Luxusmarken (Ø 0.95%) 0.3 percent Hersteller (Ø 0.26%) 0.2 percent Konkurrent (Ø 0.16%) -0.8 percent Aufwind (Ø -0.83%) -1.9 percent Spannungen (Ø -1.86%) -0.7 percent Händler (Ø -0.71%) -0.1 percent Deal (Ø -0.09%) -1.1 percent Anteil (Ø -1.07%) 0.0 percent Nachfrage (Ø 0.03%) -1.2 percent Synergien (Ø -1.17%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -0.6 percent Arbeit (Ø -0.64%) 0.4 percent Generation (Ø 0.41%) 0.8 percent Wurzeln (Ø 0.77%) 0.5 percent Rivalen (Ø 0.48%) 0.3 percent Führungskultur (Ø 0.30%) -0.9 percent Margen (Ø -0.89%) 0.3 percent Regionalmarkt (Ø 0.30%) -0.3 percent Konkurrenten (Ø -0.30%) 0.4 percent Elektrolyseur (Ø 0.41%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.34%) -1.1 percent Land (Ø -1.08%) 0.3 percent Gefragter (Ø 0.30%) 0.4 percent Generation (Ø 0.41%) -0.8 percent Chef (Ø -0.80%) 0.4 percent Wartungs- (Ø 0.40%) 0.3 percent Jetantriebe (Ø 0.30%) 0.5 percent Sparte (Ø 0.54%) 0.9 percent Jets (Ø 0.87%) 1.5 percent Dienstleister (Ø 1.46%) 0.3 percent Nischenmärkten (Ø 0.30%) 0.3 percent Bestimmungen (Ø 0.26%) 0.4 percent Aufwertung (Ø 0.36%) -0.1 percent Digitalisierung (Ø -0.15%) 0.4 percent Dienste (Ø 0.43%) 0.3 percent Supermarktbetreiber (Ø 0.30%) 0.9 percent Jahreshälfte (Ø 0.90%) 0.2 percent Konkurrent (Ø 0.16%) 0.3 percent Nischen (Ø 0.30%) 1.5 percent Dienstleister (Ø 1.46%) -0.6 percent Gelegenheit (Ø -0.56%) -1.1 percent Gewinns (Ø -1.13%) -0.4 percent Zukunft (Ø -0.36%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) -0.1 percent Voraussetzungen (Ø -0.15%) -0.3 percent Wasserstoff (Ø -0.34%) -0.5 percent Umfeld (Ø -0.52%) -0.8 percent Dollar (Ø -0.77%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%)
∑ 0.03 %

-2.9 percent INFINEON (ISIN: DE0006231004 / -2.9%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.6 percent Infineon (Ø -1.64%) -1.6 percent Infineon (Ø -1.64%) 5.4 percent Abschwungs (Ø 5.36%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.6 percent Infineon (Ø -1.64%)
∑ 0.08 %

-0.1 percent IBM (ISIN: US4592001014 / -0.1%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.05%) 2.0 percent IT- (Ø 1.99%) -0.3 percent Nord- (Ø -0.33%) -0.3 percent Geschäfts (Ø -0.28%) 0.5 percent Vize-Präsident (Ø 0.45%) -0.0 percent Produkte (Ø -0.02%) -0.1 percent Lohnfertiger (Ø -0.10%) -0.4 percent Maßnahmen (Ø -0.44%) 1.5 percent Freund (Ø 1.50%) -0.1 percent Apple-Chef (Ø -0.10%) -0.6 percent Themen (Ø -0.61%) 0.8 percent Produkten (Ø 0.85%) 0.2 percent Masse (Ø 0.21%) -0.1 percent Nachfolger (Ø -0.15%) -0.1 percent Apple-Chef (Ø -0.10%) 0.8 percent Einwanderer (Ø 0.83%) -0.2 percent Belegschaft (Ø -0.21%) -2.4 percent Händen (Ø -2.39%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.05%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.1 percent Umsatzplus (Ø -0.05%)
∑ 0.07 %

0.6 percent EON (ISIN: DE000ENAG999 / 0.6%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Stationen (Ø 0.06%) 0.1 percent Ladelösungen (Ø 0.14%) 0.1 percent Ladesäulenhersteller (Ø 0.14%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%)
∑ 0.06 %

-0.2 percent DISNEY (ISIN: US2546871060 / -0.2%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) 1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.32%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.11 %

-3.0 percent BYD (ISIN: CNE100000296 / -3.0%)
0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ -0.23 %

0.0 percent BEIERSDORF (ISIN: DE0005200000 / 0.0%)
-1.5 percent Investmentbank (Ø -1.48%) -1.1 percent Performance (Ø -1.09%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.1 percent Wachstumsdynamik (Ø 0.11%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -0.3 percent Gegenwind (Ø -0.32%) -1.9 percent Spannungen (Ø -1.86%) -1.0 percent Prognose (Ø -1.00%) 0.2 percent Marge (Ø 0.17%) 1.1 percent Prozent-Bereich (Ø 1.11%) 1.1 percent Prozent-Bereich (Ø 1.11%) 1.4 percent Zwischenbericht (Ø 1.41%) 1.3 percent Verbundnetz (Ø 1.27%) 1.4 percent Zwischenbericht (Ø 1.41%) 1.3 percent Realisierung (Ø 1.27%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%)
∑ 0.21 %

-1.2 percent AMD (ISIN: US0079031078 / -1.2%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) 1.6 percent Quartalsergebnis (Ø 1.56%) -0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) -0.6 percent AbschneidenDruck (Ø -0.60%) 0.2 percent Zuwächse (Ø 0.21%) 1.2 percent Marktumfelds (Ø 1.20%) 0.4 percent Generation (Ø 0.41%) -0.6 percent MarketWatch (Ø -0.64%) -0.6 percent Produktionsproblemen (Ø -0.60%) -0.6 percent Prozessorgeneration (Ø -0.60%) -0.6 percent Kostenfaktor (Ø -0.61%) 0.7 percent Teams (Ø 0.70%) -0.6 percent MarketWatch (Ø -0.64%) -2.4 percent Jahresziele (Ø -2.43%) 0.9 percent Geschäftsbericht (Ø 0.94%) 0.0 percent Ergebnissen (Ø 0.00%) -0.6 percent Daten- (Ø -0.60%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.22%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 1.6 percent Quartalsergebnis (Ø 1.56%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 1.6 percent Quartalsergebnis (Ø 1.56%)
∑ 0.09 %

2.6 percent ZOOM (ISIN: US98980L1017 / 2.6%)
-0.0 percent Signale (Ø -0.04%) 0.8 percent Zoom (Ø 0.79%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Signale (Ø -0.04%) 0.8 percent Zoom (Ø 0.79%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Signale (Ø -0.04%) 0.8 percent Zoom (Ø 0.79%)
∑ 0.43 %

0.3 percent VISA (ISIN: US92826C8394 / 0.3%)
-0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) -0.1 percent Visa (Ø -0.12%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.1 percent Visa (Ø -0.12%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.1 percent Visa (Ø -0.12%)
∑ -0.07 %

-0.6 percent UNILEVER (ISIN: GB00B10RZP78 / -0.6%)
-0.5 percent Unilever (Ø -0.49%) 0.8 percent Aktien-Crash (Ø 0.76%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.5 percent Unilever (Ø -0.49%) 0.8 percent Aktien-Crash (Ø 0.76%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.5 percent Unilever (Ø -0.49%) 0.8 percent Aktien-Crash (Ø 0.76%)
∑ 0.08 %

2.0 percent TUI (ISIN: DE000TUAG000 / 2.0%)
0.6 percent Kapitän (Ø 0.57%) 0.5 percent Staatshilfen (Ø 0.51%) 0.1 percent Überwiegende (Ø 0.11%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.6 percent Kapitän (Ø 0.57%) 0.5 percent Staatshilfen (Ø 0.51%) 0.1 percent Überwiegende (Ø 0.11%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.6 percent Kapitän (Ø 0.57%) 0.5 percent Staatshilfen (Ø 0.51%) 0.1 percent Überwiegende (Ø 0.11%)
∑ 0.29 %

2.1 percent THYSSENKRUPP (ISIN: DE0007500001 / 2.1%)
0.5 percent Krupp-Stiftung (Ø 0.51%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.5 percent Krupp-Stiftung (Ø 0.51%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.5 percent Krupp-Stiftung (Ø 0.51%)
∑ 0.25 %

-1.2 percent SOFTWARE (ISIN: DE000A2GS401 / -1.2%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.0 percent Nettoergebnis (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Nettoergebnis (Ø -0.04%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Nettoergebnis (Ø -0.04%)
∑ -0.14 %

-3.1 percent SILTRONIC (ISIN: DE000WAF3001 / -3.1%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%)
∑ -0.01 %

-0.1 percent SIEMENS (ISIN: DE0007236101 / -0.1%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%)
∑ 0.38 %

-1.3 percent PUMA (ISIN: DE0006969603 / -1.3%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.81%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.81%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.81%)
∑ 0.10 %

-1.9 percent PROSIEBENSAT1 (ISIN: DE000PSM7770 / -1.9%)
-0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.3 percent RTL (Ø -0.30%) 1.6 percent Joint-Venture (Ø 1.60%) 0.2 percent PSS (Ø 0.17%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.3 percent RTL (Ø -0.30%) 1.6 percent Joint-Venture (Ø 1.60%) 0.2 percent PSS (Ø 0.17%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.3 percent RTL (Ø -0.30%) 1.6 percent Joint-Venture (Ø 1.60%) 0.2 percent PSS (Ø 0.17%)
∑ 0.22 %

-1.1 percent PFIZER (ISIN: US7170811035 / -1.1%)
1.3 percent Tageshöchststand (Ø 1.32%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%)
∑ 0.21 %

-0.3 percent NVIDIA (ISIN: US67066G1040 / -0.3%)
0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%)
∑ 0.12 %

-5.9 percent NIO (ISIN: US62914V1061 / -5.9%)
0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%)
∑ 0.06 %

0.4 percent MUNICH RE (ISIN: DE0008430026 / 0.4%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%)
∑ -0.02 %

-5.4 percent MODERNA (ISIN: US60770K1079 / -5.4%)
-0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%)
∑ 0.21 %

0.8 percent K+S (ISIN: DE000KSAG888 / 0.8%)
0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.38%) 0.3 percent Gipfelabdeckung (Ø 0.33%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.38%) 0.3 percent Gipfelabdeckung (Ø 0.33%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) -0.4 percent Anleger (Ø -0.38%) 0.3 percent Gipfelabdeckung (Ø 0.33%)
∑ -0.01 %

-2.6 percent JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601 / -2.6%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 1.2 percent Image (Ø 1.23%) -1.2 percent Abgaben (Ø -1.25%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 1.2 percent Image (Ø 1.23%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) 1.2 percent Image (Ø 1.23%)
∑ 0.31 %

3.4 percent ING (ISIN: NL0011821202 / 3.4%)
-0.3 percent Zinserträge (Ø -0.31%) -0.1 percent Provisionsüberschusses (Ø -0.15%) -0.1 percent Handelsergebnisse (Ø -0.15%) 0.1 percent Factset (Ø 0.11%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.6 percent Schnitt (Ø 0.64%) 3.4 percent Interhyp (Ø 3.36%) 3.4 percent Durchschnittspreis (Ø 3.36%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 0.9 percent Jahreshälfte (Ø 0.90%) 3.4 percent Interhyp (Ø 3.36%) -0.7 percent Interessenten (Ø -0.74%) -0.9 percent Fällen (Ø -0.93%)
∑ 0.78 %

0.1 percent HANNOVER RUECK (ISIN: DE0008402215 / 0.1%)
0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) 0.1 percent ErgebnisplusAusblick (Ø 0.14%) 0.3 percent Halbjahr (Ø 0.34%) 1.2 percent Schadenbelastungen (Ø 1.25%) 1.2 percent Einzelschäden (Ø 1.25%) 0.9 percent Schadenmeldungen (Ø 0.90%) 1.0 percent Vorstandsposten (Ø 0.97%) -0.2 percent Expansion (Ø -0.18%) 1.2 percent Versicherungsmarkt (Ø 1.25%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.1 percent ErgebnisplusAusblick (Ø 0.14%)
∑ 0.51 %

-1.3 percent GILEAD SCIENCES (ISIN: US3755581036 / -1.3%)
0.0 percent GlaxoSmithKline (Ø 0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.0 percent GlaxoSmithKline (Ø 0.01%) 0.0 percent GlaxoSmithKline (Ø 0.01%)
∑ 0.01 %

2.2 percent FRESENIUS (ISIN: DE0005785604 / 2.2%)
-0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent US-Arzneimittelbehörde (Ø -0.07%) -0.9 percent Fresenius (Ø -0.89%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%) 0.5 percent Bekanntgabe (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%) 0.5 percent Beziehung (Ø 0.48%)
∑ 0.21 %

-2.5 percent EVOTEC (ISIN: DE0005664809 / -2.5%)
-1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%)
∑ -0.72 %

0.0 percent DRAEGERWERK (ISIN: DE0005550636 / 0.0%)
0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.2 percent Drägerwerk (Ø -0.18%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.81%) -0.2 percent BelastungsfaktorenDrägerwerk-Aktie (Ø -0.23%) -1.1 percent Tagestief (Ø -1.10%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) 0.1 percent Schätzungen (Ø 0.07%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.81%) -0.2 percent BelastungsfaktorenDrägerwerk-Aktie (Ø -0.23%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.8 percent Umsatz- (Ø 0.81%) -0.2 percent BelastungsfaktorenDrägerwerk-Aktie (Ø -0.23%)
∑ 0.03 %

0.2 percent DEUTSCHE BOERSE (ISIN: DE0005810055 / 0.2%)
0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Finanzergebnisse (Ø -0.04%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) -0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%)
∑ -0.04 %

2.7 percent COMMERZBANK (ISIN: DE000CBK1001 / 2.7%)
-0.1 percent Analystenschätzungen (Ø -0.11%) 0.7 percent Commerzbank (Ø 0.65%) -1.1 percent Anlagen (Ø -1.05%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.7 percent Commerzbank (Ø 0.65%) -1.1 percent Anlagen (Ø -1.05%)
∑ 0.05 %

0.1 percent BVB (ISIN: DE0005493092 / 0.1%)
1.2 percent Tageshöchstkurs (Ø 1.18%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) 0.6 percent Borussia (Ø 0.61%) 1.4 percent Tanz (Ø 1.39%) 0.4 percent Spiel (Ø 0.38%) 0.8 percent Dortmunder (Ø 0.81%) 0.6 percent Rücksicht (Ø 0.55%) 0.8 percent Neuzugänge (Ø 0.79%) 0.7 percent Ausrufezeichen (Ø 0.69%) 1.8 percent Angreifer (Ø 1.83%) 0.6 percent Spielern (Ø 0.62%) 0.2 percent Saison (Ø 0.22%) 0.1 percent Verletzungen (Ø 0.14%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) 0.6 percent Borussia (Ø 0.61%) 1.4 percent Tanz (Ø 1.39%)
∑ 0.71 %

-0.4 percent BOEING (ISIN: US0970231058 / -0.4%)
0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.0 percent Tagesverlauf (Ø 0.00%) 0.0 percent Handelsverlauf (Ø 0.03%) 0.1 percent Kursniveaus (Ø 0.14%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%)
∑ 0.01 %

3.0 percent BIONTECH (ISIN: US09075V1026 / 3.0%)
1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) -0.0 percent Kursniveau (Ø -0.04%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%) 1.3 percent Tageshoch (Ø 1.27%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%) -0.0 percent Kurs (Ø -0.01%) 0.1 percent Finanzkonferenz (Ø 0.08%) -0.0 percent Bilanzvorlage (Ø -0.02%) 0.2 percent Impfstoff (Ø 0.22%)
∑ 0.36 %

-3.4 percent BECHTLE (ISIN: DE0005158703 / -3.4%)
-0.2 percent Aktienkurs (Ø -0.18%) -0.1 percent Bilanz (Ø -0.10%) -0.2 percent Kursverluste (Ø -0.19%)
∑ -0.16 %

-1.1 percent TOYOTA (ISIN: JP3633400001 / -1.1%)

6.9 percent RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (ISIN: CA76131D1033 / 6.9%)
6.9 percent Schnellrestaurantbetreiber (Ø 6.90%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.17%) 0.9 percent Schnellrestaurantkette (Ø 0.91%) 0.1 percent Ketten (Ø 0.09%) -1.7 percent Hauptaktionär (Ø -1.67%) 3.6 percent Investmentgesellschaft (Ø 3.62%) 0.1 percent Kursbasis (Ø 0.11%) -0.3 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.31%)
∑ 1.18 %

-0.1 percent INTEL (ISIN: US4581401001 / -0.1%)
-1.8 percent Showrooms (Ø -1.81%) -0.1 percent Autobauer (Ø -0.11%) -0.3 percent Mischkonzern (Ø -0.28%) -1.8 percent Automobilfertigungskomplex (Ø -1.81%) -0.2 percent Angebot (Ø -0.17%) -0.0 percent Standort (Ø -0.01%) -2.0 percent Außenwirtschaftsagentur (Ø -2.04%) -0.3 percent Produktionsstätte (Ø -0.28%) -1.8 percent Showrooms (Ø -1.81%) -0.9 percent Premiere (Ø -0.90%) -1.1 percent Land (Ø -1.08%) -1.8 percent Fahrzeugprognosen (Ø -1.81%) -0.1 percent Länder (Ø -0.15%) -0.6 percent Arbeitsplätze (Ø -0.59%) -0.6 percent Herausforderungen (Ø -0.62%) -0.3 percent Marken (Ø -0.34%) -2.0 percent Vision (Ø -1.97%) -0.1 percent Fahrt (Ø -0.11%) -0.3 percent Konkurrenten (Ø -0.30%) -0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) -0.6 percent AbschneidenDruck (Ø -0.60%) 0.2 percent Zuwächse (Ø 0.21%) 1.2 percent Marktumfelds (Ø 1.20%) 0.4 percent Generation (Ø 0.41%) -0.6 percent MarketWatch (Ø -0.64%) -0.6 percent Produktionsproblemen (Ø -0.60%) -0.6 percent Prozessorgeneration (Ø -0.60%) -0.6 percent Kostenfaktor (Ø -0.61%) 0.7 percent Teams (Ø 0.70%) -0.6 percent MarketWatch (Ø -0.64%) -2.4 percent Jahresziele (Ø -2.43%) 0.9 percent Geschäftsbericht (Ø 0.94%) 0.0 percent Ergebnissen (Ø 0.00%) -0.6 percent Daten- (Ø -0.60%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.22%)
∑ -0.60 %

-0.6 percent HELLA (ISIN: DE000A13SX22 / -0.6%)
0.3 percent Mitglied (Ø 0.31%) -0.6 percent Gründen (Ø -0.56%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.23%) -0.5 percent Mitglieder (Ø -0.52%) 0.5 percent Lippstadt (Ø 0.47%) -0.5 percent Mitglieder (Ø -0.52%) -0.5 percent Mitglieder (Ø -0.52%) -0.5 percent Mitglieder (Ø -0.52%) -0.5 percent Mitglieder (Ø -0.52%) -0.2 percent Wahl (Ø -0.20%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.23%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.23%) -0.6 percent Gründen (Ø -0.56%) -0.6 percent Aufsichtsratsmandate (Ø -0.59%) 0.5 percent Kandidaten (Ø 0.45%) -0.5 percent Mitglieder (Ø -0.52%) -0.6 percent Management-Erfahrung (Ø -0.59%) -0.6 percent Kompetenzprofile (Ø -0.59%) -0.2 percent Corporate (Ø -0.21%) -0.5 percent Mitglieder (Ø -0.52%) -0.6 percent Garant (Ø -0.59%) 0.1 percent Vertreter (Ø 0.06%) -0.2 percent Hauptversammlung (Ø -0.23%) -1.0 percent Tagesordnungspunkten (Ø -0.96%) 0.5 percent Mitte (Ø 0.53%) 0.3 percent Bildmaterial (Ø 0.26%) 0.2 percent Pressedatenbank (Ø 0.19%) 0.7 percent Konzerns (Ø 0.71%) 0.5 percent Lichttechnik (Ø 0.47%) 0.9 percent Service- (Ø 0.86%) -0.1 percent Basis (Ø -0.14%) -0.1 percent Stärken (Ø -0.07%) -0.1 percent Portfolio (Ø -0.14%)
∑ -0.17 %

-0.6 percent AMGEN (ISIN: US0311621009 / -0.6%)
1.0 percent Vorjahreszeitraum (Ø 1.03%)

0.3 percent ALPHABET (ISIN: US02079K1079 / 0.3%)
0.8 percent Aktiensplits (Ø 0.79%) -0.9 percent Broker (Ø -0.86%) -0.6 percent Beliebtheit (Ø -0.59%) -1.0 percent US-Konzerne (Ø -0.99%) -2.9 percent Tesla-Aktiensplit (Ø -2.94%) 0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%)
∑ -0.71 %

-2.7 percent WELLS FARGO (ISIN: US9497461015 / -2.7%)
-2.7 percent Kryptobullen (Ø -2.74%) 0.3 percent Anlegern (Ø 0.27%) -2.8 percent Cathie (Ø -2.75%) -2.7 percent Hemmnis (Ø -2.74%) -0.3 percent Wachstum (Ø -0.32%) -2.7 percent Krypto-Winters (Ø -2.74%) 1.1 percent Vertrauen (Ø 1.08%) -1.0 percent Vermögens (Ø -1.03%) -2.0 percent Finanzmarkt (Ø -2.01%) -2.7 percent S-Kurven (Ø -2.74%) 0.7 percent Steigerung (Ø 0.66%) 1.8 percent Kryptomarkt (Ø 1.82%) -0.3 percent Investoren (Ø -0.33%) -2.7 percent Adoption (Ø -2.74%) -0.3 percent Faktoren (Ø -0.28%)
∑ -1.11 %

2.2 percent VULCAN MATERIALS (ISIN: US9291601097 / 2.2%)

1.5 percent UPS (ISIN: US9113121068 / 1.5%)
-0.7 percent Logistikkonzern (Ø -0.65%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.17%) 0.6 percent UPS (Ø 0.56%) 0.6 percent Logistikunternehmen (Ø 0.58%) 1.8 percent Ertrag (Ø 1.83%) 0.1 percent Kursbasis (Ø 0.11%) -0.3 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.31%)
∑ 0.28 %

-7.4 percent UGI (ISIN: US9026811052 / -7.4%)

3.0 percent TWITTER (ISIN: US90184L1026 / 3.0%)
0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%)
∑ -0.17 %

0.3 percent STELLANTIS (ISIN: NL00150001Q9 / 0.3%)
-0.6 percent Ausblick (Ø -0.62%) 1.6 percent Liquidität (Ø 1.65%) -0.9 percent Margen (Ø -0.89%) 1.4 percent Gegenwinds (Ø 1.42%) 0.0 percent Spielraum (Ø 0.03%)
∑ 0.32 %

-9.4 percent SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747 / -9.4%)
-1.9 percent Verzögerungen (Ø -1.91%) 1.8 percent Rezepts (Ø 1.80%) -3.2 percent Gesundheitskarte (Ø -3.16%)
∑ -1.09 %

-3.1 percent RATIONAL (ISIN: DE0007010803 / -3.1%)

1.9 percent NOVARTIS (ISIN: CH0012005267 / 1.9%)

-0.9 percent NESTLE (ISIN: CH0038863350 / -0.9%)

3.4 percent ITT 2 (ISIN: US45073V1089 / 3.4%)

-0.6 percent GOLDMAN SACHS (ISIN: US38141G1040 / -0.6%)
-0.3 percent Chancen (Ø -0.27%) -0.6 percent AbschneidenDruck (Ø -0.60%) 0.2 percent Zuwächse (Ø 0.21%) 1.2 percent Marktumfelds (Ø 1.20%) 0.4 percent Generation (Ø 0.41%) -0.6 percent MarketWatch (Ø -0.64%) -0.6 percent Produktionsproblemen (Ø -0.60%) -0.6 percent Prozessorgeneration (Ø -0.60%) -0.6 percent Kostenfaktor (Ø -0.61%) 0.7 percent Teams (Ø 0.70%) -0.6 percent MarketWatch (Ø -0.64%) -2.4 percent Jahresziele (Ø -2.43%) 0.9 percent Geschäftsbericht (Ø 0.94%) 0.0 percent Ergebnissen (Ø 0.00%) -0.6 percent Daten- (Ø -0.60%) -1.2 percent Verluste (Ø -1.22%)
∑ -0.30 %

-1.4 percent EBAY (ISIN: US2786421030 / -1.4%)
0.1 percent Investor (Ø 0.10%) -0.5 percent Umsatz (Ø -0.45%)
∑ -0.17 %

-0.2 percent DOVER (ISIN: US2600031080 / -0.2%)
-0.1 percent Dividende (Ø -0.10%) 0.9 percent Ausschüttung (Ø 0.90%) -0.2 percent Dividendenrendite (Ø -0.17%) 0.1 percent Kursbasis (Ø 0.11%) -0.3 percent Marktkapitalisierung (Ø -0.31%)
∑ 0.09 %

-1.1 percent CROCS (ISIN: US2270461096 / -1.1%)

0.9 percent CONOCOPHILLIPS (ISIN: US20825C1045 / 0.9%)

generated 23:39:52 (UTC+1)

This is a buggy alpha version of a stock forecast. Buy and sell at your own risk.

eMail: tosh-at-4est.de

ARCHIVE